На головну

Вкажіть, чи правильні такі твердження.

 1. D. Наступні дії і оцінка
 2. I-X - номера изолиний; 1 - межа суцільного поширення вічній грунтів; 2 - те ж, острівної; 3 - Північне полярне коло
 3. Read the following texts about four seasons. (Прочитайте наступні тексти про пори року.)
 4. V. Для вирішення яких завдань психологічної корекції можуть бути використані наступні завдання '.
 5. Z. Прочитайте наступні слова і поєднання слів 1-2 рази про себе, потім вголос і постарайтеся запам'ятати їх.
 6. А) Прочитайте вголос наступні пропозиції.
 7. Активний транспорт має такі основні особливості.

1. Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів встановлює ГОСТ Р 6.30 - 2003: Додати а) так ?; б) немає.

2. У додатку до ГОСТ Р 6.30 - 2003 дані зразки бланків документів: а) так ?; б) ні ?.

3. В організації на розсуд керівництва повинна бути розроблена індивідуальна інструкція з діловодства:

а) так ?; б) немає.


4. Організаційно-правові документи, як правило, повинні бути затверджені: а) так ?; б) ні ?.

5. В організаційно-правові документи можна вносити зміни і доповнення, які не переробляючи весь документ: а) так ?; б) ні ?.

6. Структура тексту статуту недержавної організації відрізняється від структури тексту статуту державного закладу: а) так ?; б) ні ?.

7. Типові інструкції з діловодства носять рекомендательнийхарактер: а) так ?; б) ні ?.

Виберіть правильний варіант відповіді.

 1. Склад реквізитів документа встановлює: а) ГОСТ Р 51141-98
   ?; б) ГОСТ Р 6.30-2003 ?; в) УСД ?.
 2. До складу організаційно-правових документів не входить:
   а) статут організації ?; б) штатний розклад ?; в) наказ ?.
 3. Які розпорядчі документи може видавати Президент Російської Федерації:
   а) укази ?; б) розпорядження ?; в) постанови ?.
 4. Посадова інструкція співробітника:
   а) підлягає затвердженню ?; б) не затверджується ?; в) затверджується на розсуд керівника ?.
 5. Який нормативний документ визначає обов'язки співробітника: а) штатний розклад ?; б) статут підприємства ?; в) посадова інструкція ??
 6. Типові документи носять:
   а) обов'язковий характер ?; б) рекомендаційний характер ?; в) ознайомлювальний характер ?.
 7. У якому відмінку формулюється заголовок до тексту посадової інструкції:
   а) в називному ?; б) в родовому ?; в) у місцевому ??
 8. Який документ не є різновидом копії: а) чернетка ?; б) відпустку ?; в) дублікат ?.
 9. Документ, виданий замість загубленого і має силу оригіналу, називається: а) копія ?; б) відпустку ?; в) дублікат ?.
 10. Документ, остаточно оформлений і підписаний, називається: а) оригінал ?; б) відпустку ?; в) дублікат ?.
 11. Зміни та доповнення до посадової інструкції вносяться: а) доповідною запискою ?; б) наказом керівника ?; в) довідкою узгодження ?.

частина В Вставте пропущені в тексті слова.

1. В кінці XV ст. з'явилися _______________- центральні органи державної влади та _______________ - органи державного управління на місцях.

2. У 1717-1718 рр. натомість системи наказів було створено _______________, кожна з яких відала певною галуззю і підпорядковувалась Сенату.

3. У 1802 р був виданий указ про заміну петровських колегій _________________.

4. ВНІІДАД - Всеросійський науково-дослідний інститут _________ __________ і _______________ справи.

5. ГСДОУ - Державна система ________________________ управління.

6. УСД - уніфікована _______________ документації.

7. ОКУД - Класифікація ______________________________.

8. Статут організації - правовий акт, що визначає ____________________.

9. Інструкція по ДОУ - це нормативний документ, який регламентує організацію, правила, прийоми і процеси ___________________, порядок роботи з ними в конкретному закладі з урахуванням умов і специфіки діяльності.

10. Посадова інструкція - правовий акт, що видається організацією з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його _______________, _______________, _______________ і забезпечує умови для його ефективної роботи.

11. Посадова інструкція містить наступні розділи:

1. Загальні положення;

2) ________________________________________________________________________;

3) функції;

4) _________________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________________________

12. Правила внутрішнього трудового розпорядку - це правовий акт, що регламентує ___________________.

13. Регламент - це правовий акт, що встановлює порядок діяльності

14. Структура і штатна чисельність - це правовий акт, що встановлює структуру організації, ___________________.

15. Штатний розпис - це правовий акт, що закріплює структуру, чисельність і __________________________________ із зазначенням посадових окладів (для державних установ - із зазначенням розряду за ЄДРПОУ професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів).


6. Документи класифікують:
 за видами: організаційно-розпорядчі, ____________________,

по особовому складу;

за формою: індивідуальні, ________________, табличні, текстові,

анкетні, трафаретні;

за походженням: офіційні і _________________;

за місцем походження: _________________ і внутрішні;

за термінами зберігання: постійного терміну зберігання, тимчасового (_________________), тимчасового (_________________);

по гласності: секретні і _________________;

за коштами фіксації: рукописні, _________________, графічні, _________________, фотокінодокументи;

за стадіями створення: оригінали, чернетки,

_________________, _________________, Дублікати;

по терміновості: _________________ і нетермінові; по найменуванню:
Попередня   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   Наступна

Питання 32. Основні принципи роботи з документами. документообіг | Питання 33. Робота з вхідними документами | Питання 34. Робота з вихідними документами | Питання 35. Робота з внутрішніми документами | Питання 37. Контроль виконання документів | Питання 38. Номенклатура справ | Питання 39. Формування та оформлення справ | Питання 40. Оперативне зберігання справ | Питання 41. Експертиза цінності документів | Питання 42. Підготовка справ до передачі в архів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати