На головну

Класифікація видів інформаційних технологій

  1. CASE-технологія створення інформаційних систем
  2. I. Класифікація іменників
  3. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  4. II Шая самостійність у виконанні всіх видів робіт.
  5. II. Класифікація документів
  6. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  7. II. клінічна класифікація

В даний час класифікація ІТ проводиться за такими ознаками:

§ способу реалізації в автоматизованих інформаційних системах (АІС),

§ ступенем охоплення завдань управління,

§ класами реалізованих технологічних операцій,

§ типом користувальницького інтерфейсу,

§ варіантами використання мережі ЕОМ,

§ обслуговує предметну область і ін.

1) За способом реалізації ІТділяться на традиційні і сучасні ІТ. Традиційні ІТ існували в умовах централізованої обробки даних, до періоду масового використання ПЕОМ. Вони були орієнтовані головним чином на зниження трудомісткості користувача (наприклад, інженерні та наукові розрахунки, формування регулярної звітності на підприємствах та ін.). Нові (сучасні) ІТ пов'язані в першу чергу з інформаційним забезпеченням процесу управління в режимі реального часу.

2) За ступенем охоплення інформаційними технологіями задач керування виділяють: електронну обробку даних, автоматизацію функцій управління, підтримку прийняття рішень, електронний офіс, експертну підтримку.

У першому випадку електронна обробка даних виконується з використанням ЕОМ без перегляду методології та організації процесів управління при вирішенні локальних математичних і економічних завдань.

У другому випадку при автоматизації управлінської діяльності обчислювальні засоби використовуються для комплексного вирішення функціональних завдань, формування регулярної звітності та роботи в інформаційно-довідковому режимі для підготовки управлінських рішень. До цієї ж групи належать ІТ підтримки прийняття рішень, які передбачають широке використання економіко-математичних методів і моделей, пакети прикладних програм (ППП) для аналітичної роботи і формування прогнозів, складання бізнес-планів, обгрунтованих оцінок і висновків по процесам і явищам виробничо-господарської діяльності.

До названої групи належать і широко впроваджуються в даний час ІТ, що отримали назву електронного офісу та експертної підтримки прийняття рішень. Ці два варіанти ІТ орієнтовані на використання досягнень в галузі новітніх підходів до автоматизації роботи фахівців і керівників, створення для них найбільш сприятливих умов виконання професійних функцій, якісного і сучасного інформаційного обслуговування за рахунок автоматизованого набору управлінських процедур, реалізованих в умовах конкретного робочого місця і офісу в цілому.

Електронний офіс передбачає наявність інтегрованих ППП, які забезпечують комплексну реалізацію завдань предметної області. В даний час все більшого поширення набувають електронні офіси, співробітники і обладнання яких можуть знаходитися в різних приміщеннях. Необхідність роботи з документами, матеріалами та базами даних (БД) конкретного підприємства або установи в готелі, транспорті, вдома привела до появи електронних офісів, включених до відповідних мережі ЕОМ

ІТ експертної підтримки прийняття рішень, складають основу автоматизації праці фахівців-аналітиків. Ці працівники крім аналітичних методів і моделей для дослідження ситуацій, що складаються змушені використовувати накопичений досвід в оцінці ситуацій, тобто відомості, що становлять базу знань у конкретній предметній області.

3) По класу реалізованих технологічних операцій ІТ підрозділяються: на роботу з текстовим і табличним процесорами, графікою, системи управління БД, гіпертекстові і мультимедійні системи.

Технологія формування відеозображення отримала назву комп'ютерної графіки.

Комп'ютерна графіка - це створення, зберігання і обробка моделей об'єктів і їх зображень за допомогою ЕОМ. Ця технологія проникла в область моделювання різних конструкцій (машинобудування, авіаційна техніка, автомобілебудування, будівельна техніка та ін.), Економічного аналізу, проникає в рекламну діяльність, робить цікавим дозвілля. Формуються і обробляються за допомогою цифрового процесора зображення можуть бути демонстраційними і анімаційними. До демонстраційним зображень відносять, як правило, комерційну (ділову) і ілюстративний графіком. До другої групи - анімаційної графіку - належить інженерна та наукова графіка, а також графіка, пов'язана з рекламою, мистецтвом, іграми, коли на екран виводяться не лише поодинокі зображення, але і послідовність кадрів у вигляді фільму (інтерактивний варіант). Інтерактивна графіка є одним з найбільш прогресивних напрямків серед сучасних ІТ. Цей напрямок переживає бурхливий розвиток в області появи нових графічних станцій і в області спеціалізованих програмних засобів, що дозволяють створювати реалістичні об'ємні рухомі зображення, які можна порівняти за якістю з кадрами відеофільму.

У класичному розумінні система управління БД (СУБД) є набором програм, що дозволяють створювати і підтримувати БД в актуальному стані.

Зазвичай будь-який текст представляється як одна довга країна символів, яка читається в одному напрямку.

гіпертекстова технологія - організація тексту в вигляді ієрархічної структур Матеріал тексту ділиться на фрагменти. Кожен видимий на екрані ЕОМ фрагмент, доповнений численними зв'язками з іншими фрагментами, дозволяє уточнити інформацію про досліджуваному об'єкті і рухатися в одному або декількох напрямках по обраної зв'язку.

Мультимедіа-технологія - програмно-технічна організація обміну з комп'ютером текстової, графічної, аудіо-та відео.

4) За типом призначеного для користувача інтерфейсу можна розглядати ІТ з точки зору можливостей доступу користувача до інформаційних і обчислювальних ресурсів. Так, пакетна ІТ виключає можливість користувача впливати на обробку інформації, поки вона проводиться в автоматичному режимі. На відміну від пакетної діалогова ІТ надає користувачеві необмежену можливість взаємодіяти з зберігаються в системі інформаційними ресурсами в реальному масштабі часу, одержуючи при цьому всю необхідну інформацію для вирішення функціональних завдань і прийняття рішень.

Інтерфейс мережевий ІТ надає користувачеві засоби доступу до територіально розподілених інформаційних та обчислювальних ресурсів завдяки розвинутим засобам зв'язку.

В даний час спостерігається тенденція до об'єднання різних типів ІТ в єдиний комп'ютерно - технологічний комплекс, який носить назву інтегрованого. Особливе місце в ньому належить засобам комунікації, які забезпечують не тільки надзвичайно широкі технологічні можливості автоматизації управлінської діяльності, але і є основою створення найрізноманітніших мережевих варіантів ІТ: локальних, багаторівневих, розподілених і глобальних інформаційно-обчислювальних мереж.

5) За які обслуговує предметних областях ІТ підрозділяються різноманітно. Наприклад, тільки в економіці ними є, бухгалтерський облік, банківська, податкова та страхова діяльність та ін.

Розглянемо типові застосування інформаційних технологій, застосовуваних в управлінській системі підприємства:

Бухгалтерський облік - Класична область застосування інформаційних технологій і найбільш часто реалізується на сьогоднішній день завдання. По-перше, помилка бухгалтера може коштувати дуже дорого, тому очевидна вигода використання можливостей автоматизації бухгалтерії. По-друге, завдання бухгалтерського обліку досить легко формалізується, так що розробка систем автоматизації бухгалтерського обліку не представляє технічно складної проблеми.

Управління фінансовими потоками. Впровадження інформаційних технологій в управління фінансовими потоками також обумовлено критичністю цій галузі управління підприємства до помилок.

Неправильно побудувавши систему розрахунків з постачальниками і споживачами, можна спровокувати кризу готівки навіть при налагодженій мережі закупівлі, збуту і хорошому маркетингу. І навпаки, точно прораховані і жорстко контрольовані умови фінансових розрахунків можуть істотно збільшити оборотні кошти фірми.

Управління складом, асортиментом, закупівлями. Можна автоматизувати процес аналізу руху товару.

Управління виробничим процесом є дуже трудомістке завдання. Основними механізмами тут є планування і оптимальне управління виробничим процесом.

Автоматизоване рішення такого завдання дає можливість грамотно планувати, враховувати витрати, проводити технічну підготовку виробництва, оперативно управляти процесом випуску продукції в відповідності з виробничою програмою і технологією.

Очевидно, що чим більше виробництво, тим більше число бізнес-процесів бере участь у створенні прибутку, а значить, використання інформаційних систем життєво необхідно.

управління маркетингом має на увазі збір і аналіз даних про фірмах-конкурентах, їх продукції та цінову політику, а також моделювання параметрів зовнішнього оточення для визначення оптимального рівня цін, прогнозування прибутку і планування рекламних кампаній. Рішення більшості цих завдань можуть бути формалізовані і представлені у вигляді інформаційної системи, що дозволяє істотно підвищити ефективність управління маркетингом.

документообіг є дуже важливим процесом діяльності будь-якого підприємства. Добре налагоджена система облікового документообігу відображає реально відбувається на підприємстві поточну виробничу діяльність і дає управлінцям можливість впливати на неї. Тому автоматизація документообігу дозволяє підвищити ефективність управління.

Оперативне управління підприємством. Інформаційна технологія, вирішальна завдання оперативного управління підприємством будується на основі бази даних, в якій фіксується вся можлива інформація про підприємство. Інформаційна система оперативного управління включає в себе масу програмних рішень автоматизації бізнес-процесів, що мають місце на конкретному підприємстві.

Надання інформації про фірму. Активний розвиток мережі Інтернет призвело до необхідності створення корпоративних серверів для надання різного роду інформації про підприємство. Практично кожен поважаючий себе підприємство зараз має свій web-сервер. Web-сервер підприємства вирішує ряд завдань, з яких можна виділити дві основні:

§ створення іміджу підприємства;

§ максимальна розвантаження довідкової служби компанії шляхом надання потенційним і вже існуючим абонентам можливості отримання необхідної інформації про фірму,

§ пропоновані товари, послуги і ціни.

Крім того, використання web-технологій відкриває широкі перспективи для електронної комерції та обслуговування покупців через Інтернет.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Розділ 1. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ | Визначення інформаційної технології | Інформаційна технологія та інформаційна система | Етапи розвитку інформаційних технологій | Основні компоненти | Інформаційна технологія управління | Основні компоненти | Автоматизація офісної діяльності | Основні компоненти | Основні компоненти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати