На головну

РОСІЙСЬКА МОВА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

  1. Gerund перекладається на російську мову іменником, деепричастием, інфінітивом або цілим реченням.
  2. I. Російська мова
  3. II. Російська мова: Воля як основа творчості.
  4. II. СЛОВАРИ І МОВНА КУЛЬТУРА
  5. III.3. СИНОНІМИ І МОВНА КУЛЬТУРА
  6. III.8. Соціальні діалекти І КУЛЬТУРА МОВИ
  7. IV. ОСВІТА СЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНА КУЛЬТУРА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Москва · «Логос» · 2003

УДК 811.161.1

ББК 81.2Рус-923

Г62

рецензенти:

Е. С. Кара-Мурза (Московський державний

університет ім. М. В. Ломоносова)

М. А. Теленкова (Московський педагогічний

державний університет)

Голуб І. Б.

Г62 Російська мова та культура мови: Навчальний посібник. - М: Логос,

2003. - 432 с.

ISBN 5-94010-023-6

Мета посібника підвищити культуру писемного та усного мовлення студентів, навчити грамотному оформленню ділових паперів і закласти основи майстерності публічних виступів. Характеризуються стилістична система сучасної російської мови, найбільш складні аспекти орфографії і пунктуації, основи риторики. Наводяться словник наголосів, варіанти управління в російській мові і зразки ділових документів. Зміст і структура книги відповідають вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти другого покоління.

Для студентів вищих навчальних закладів. Цікавим є для всіх, хто прагне підвищити культуру писемного та усного мовлення і навчитися основам діловодства.

ББК81.2Рус-923

ISBN 5-94010-023-6 © І. Б. Голуб, 2001.

© «Логос», 2003

Передмова

Навчальний посібник з курсу «Російська мова і культура мови» створено відповідно до вимог, що пред'являються до змісту і рівня підготовки бакалаврів і дипломованих фахівців з циклу «Загальні гуманітарні і соціально-економічні дисципліни» в державних освітніх стандартах вищої професійної освіти другого покоління. Мета навчального посібника - навчити студентів вільно і грамотно використовувати мовні засоби в сфері професійної та побутової комунікації: вміти відбирати мовної матеріал відповідно до вимог стилю і жанру; освоїти норми писемного та усного мовлення, міжнародні та національні стандарти ділових документів; вміти відредагувати текст, орієнтований на певну форму мовного спілкування.

Навчальний посібник складається з трьох розділів і додатків.

У першому розділі представлена ??стилістична система сучасної російської мови і дана докладна характеристика його функціональних стилів. Особлива увага приділяється науковому й офіційно-діловому стилях; показані способи складання та оформлення адміністративно-канцелярського документів, ділових листів та інших матеріалів управлінської діяльності; описані реквізити ділового листа, мовний етикет офіційного листування, стандарти, прийняті в офіційно-діловому стилі. Особливо розглядається мова реклами. Вправи до першого розділу націлені на закріплення теоретичних відомостей і засвоєння навичок і вмінь використання мовних засобів у професійній і побутовій сфері.

Другий розділ присвячений вивченню труднощів російського правопису і пунктуації. Вказані найбільш складні правила орфографії і пунктуації, знання яких необхідно для оволодіння культурою писемного мовлення. Вправи допоможуть виробити навички правильного написання «важких» слів і розстановки розділових знаків у різних за стилем і жанром текстах.

Третій розділ посібника знайомить з основами красномовства, знання яких особливо важливо для підвищення культури усного мовлення, набуття навичок ораторського мистецтва, майстерності публічних виступів. Сучасна риторика чітко формулює вимоги до гарної мови: її змістовність, точність і ясність, відповідність стилю, жанру і умов спілкування, багатство виразних засобів і в той же час доступність, простота, вірність і логічність. Вивчення всіх цих вимог і становить зміст третього розділу посібника. Теоретичні положення підкріплюються цікавими і переконливими прикладами. Значне місце в цьому розділі відведено попередження мовних помилок. Вправи націлені на їх усунення, на стилістичну правку і літературне редагування текстів різних стилів і жанрів.

У додатках дані зразки офіційно-ділових документів, огляд важких випадків керування в російській мові, короткий словник наголосів і літературної вимови. Наводиться список загальноприйнятих скорочень недавно з'явилися в російській мові номенклатурних найменувань, назв підприємств, комерційних структур та ін.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття літературної мови | літературна норма | Усна і письмова форми російської літературної мови | Стильове розшарування мовних засобів | Функціональні стилі російської мови | Стилістична забарвлення слів | експресивні стилі | розмовний стиль | Загальна характеристика | науковий стиль |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати