На головну

Експертиза тимчасової непрацездатності

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі
  4. III.2. Іншомовних слів В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
  5. III.4. Антоніми В СУЧАСНІЙ МОВИ
  6. Актуальність звернення сучасної педагогіки до релігійно-філософської спадщини
  7. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ логопед

Соціальна допомога при тимчасовій непрацездатності компенсує працівникові втрачений заробіток. Розмір компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98г. №571 залежить від загального трудового стажу:

· Менше 5 років - 60%;

· 5-8 років - 80 %%

· Більше 8 років - 100% середньої заробітної плати.

Раніше, до прийняття вище зазначеної постанови, що визначає був безперервний стаж. До загального стажу для визначення допомоги по тимчасовій непрацездатності не зараховується час навчання у вищому навчальному закладі (в т.ч. на підготовчих відділеннях), в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі з денною (очною) формою навчання.

Існують категорії населення, яким нараховуються виплати в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи:

· Працівники, віднесені до 1-4 категорії осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

· Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22ю10ю93г .;

· Працівники, у яких тимчасова непрацездатність настала внаслідок виробничої травми або професійного захворювання;

· Працівники, які мають на утриманні 3-х і більше дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років);

· Дружини (чоловіки) військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби);

· Працівники з числа колишніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

· При наданні відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами.

Документом, який дає право на отримання виплат з державного соціального страхування є лист непрацездатності, «лікарняний лист». Цей документ є:

· Обліковими (для обліку та аналізи захворюваності з тимчасовою втратою працездатності);

· Юридичним (виправдовує невихід на роботу);

· Фінансовим (дає право на отримання грошових виплат з державного соціального страхування).

Зразок нової форми листа непрацездатності затверджений указом МОЗ, Міністерства праці, Фонду соціального страхування України від 27.03.97г. №97 / 29/78 / 08-14-193.

Крім лікарняних листів тимчасову непрацездатність можуть засвідчити довідки, які є юридичною основою звільнення працівника від роботи або навчання. Але на відміну від листа непрацездатності, вони не є фінансовим документом.

Довідки встановленої форми, затверджені статистичними органами, при тимчасової непрацездатності видаються:

· Учням всіх категорій, студентам ВНЗ і технікумів, школярам при захворюваннях;

· У зв'язку з побутовою травмою та операцією аборту;

· При захворюваннях, пов'язаних з сп'янінням, при зловживанні алкоголем;

· По догляду за хворою дитиною.

Основними завданнями ЛПУ при проведенні медико-соціальної експертизи є:

· Експертиза тимчасової непрацездатності;

· Своєчасне виявлення стійкої непрацездатності та направлення хворого на МСЕК;

· Рекомендації з працевлаштування працівників, які не мають ознак інвалідності.

Експертиза тимчасової непрацездатності є частиною роботи лікаря і проводиться в наступній послідовності:

1. з'ясування наявності чи відсутності втрати працездатності;

2. визначення за клінічними і трудовим прогнозами тимчасової або стійкої втрати працездатності;

3. визначення ступеня непрацездатності;

4. встановлення виду (причини) тимчасової непрацездатності;

5. призначення хворому режиму, який сприяє одужанню і поверненню до праці;

6. оформлення листка непрацездатності та при необхідності його продовження;

7. рекомендації хворому відповідно до умов його праці професії.

Існують наступні види тимчасової непрацездатності:

· Захворювання (травма);

· Догляд за хворим членом сім'ї;

· Санаторно-курортне лікування;

· Карантин;

· Переклад на іншу роботу при туберкульозі і при професійному захворюванні;

· Протезування в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства;

· Відпустку в зв'язку з вагітністю та пологами.

Важливими завданнями при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності є призначення хворому режиму (амбулаторного, домашнього, стаціонарного, санаторного), а також призначення рекомендацій відповідно до умов праці і професії.

До порушень режиму, зазначеного лікарем в листі непрацездатності, відносяться:

· Відсутність хворого вдома при призначенні йому домашнього режиму;

· Невідвідування лікарів ЛКК в призначений день без поважних причин;

· Прихід на прийом в нетверезому стані;

· Вихід на роботу без санкції лікаря;

· Виїзд в іншу місцевість без дозволу ВКК.

Право видачі листків непрацездатності надано лікарям ЛПЗ.

Не мають право їх видавати лікарі швидкої і невідкладної медичної допомоги, госхозрасчетних поліклінік і медичних кооперативів.

Лікарі пунктів охорони здоров'я мають право видавати листок непрацездатності на 1-2 дня з подальшим спрямуванням хворого в поліклініку МСЧ або в поліклініку за місцем проживання.

Чи не видається лист непрацездатності:

· Особам, які видають себе за хворих або умисно заподіяли шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи інших зобов'язань;

· Особам, тимчасова непрацездатність яких пов'язана з травмою, отриманою під час здійснення злочину;

· На час примусового лікування за рішенням суду (крім психічно хворих);

· На час перебування під арештом і на час проведення судово-медичної експертизи.

Право продовження листка непрацездатності разом з лікуючим лікарем надається:

· Головному лікарю (заступнику головного лікаря з експертизи працездатності);

· Завідувачу відділенням;

· ВКК.

У лікувальних установах з одним лікарем (у сільській місцевості, віддалених районах і т.д.), йому надано право особисто видавати листки непрацездатності протягом усього терміну захворювання.

Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) створюється при наявності в штаті не менше 15 лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

Малюнок №1. склад ВКК

 Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК)
 голова ВКК  Заступник головного лікаря з експертизи працездатності, а при його відсутності - головний лікар
 Завідувач відповідного відділення    Лікуючий лікар

Основними завданнями ВКК є:

· Рішення складних і конфліктних питань експертизи непрацездатності;

· Продовження листка непрацездатності до одужання (після 6 днів);

· Видача листа непрацездатності на санаторно-курортне лікування;

· Видача листа непрацездатності при переведенні на іншу роботу при туберкульозі і профзахворювання;

· Направлення хворих на МСЕК;

· Продовження листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною з 11 по 14 день;

· Видача листа непрацездатності для лікування в іншому місці.

Порядок проведення експертизи тимчасової непрацездатності при захворюванні.

Право видачі лікарняного листа при амбулаторному лікуванні надається лікаря на мінімальний термін 1 день і максимальний - 3, а потім при необхідності продовжити його ще на три дні, тобто в сумі на 6 днів.

З приводу захворювання на грип, яке виникло під час епідемії, одномоментна видача лікарняного листа може становити 5 днів, але максимальний термін також не може перевищувати 6 днів.

Продовження листка непрацездатності після 6 днів амбулаторного лікування (при наявності в штаті всіх осіб, які мають на це право) проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділенням.

При проведенні експертизи тимчасової непрацездатності завідувач відділенням поліклініки:

· Продовжує листок непрацездатності до одужання (після 6 днів);

· Консультує, вирішує спірні питання;

· Продовжує листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною з 7 по 10 днів (зав. Педіатричним відділенням).

При тривалих захворюваннях продовжити листок непрацездатності після особистого огляду хворого можна не більше, ніж на 10днів одномоментно.

При стаціонарному лікуванні листки непрацездатності на весь час госпіталізації хворого видаються лікуючим лікарем спільно з зав. відділенням.

При безперервному захворюванні максимальний термін видачі ЛКК листка непрацездатності становить 4 місяці, а за наявності перерв, якщо працівник отримав кілька листів непрацездатності по одному і тому ж захворювання протягом року - 5 місяців.

При туберкульозі і профзахворювання ці терміни становлять відповідно 10 і 12 місяців.

Після зазначених вище максимальних термінів ВКК направляє хворого на МСЕК з листом непрацездатності і відповідно оформленим напрямком.

Якщо МСЕК не має підстав вважати хворого інвалідом, то по її санкції лист непрацездатності продовжує ЛПУ.

Лист непрацездатності у зв'язку з штучним перериванням вагітності за бажанням жінки видається на 3 дні. При наявності ускладнень його продовжують, починаючи з 11 дня перебування в стаціонарі. При аборті за медичними показаннями при мимовільному аборті лист видається та поновлюється, як при захворюванні.

Працівники, у яких тимчасова непрацездатність настала поза межами їх постійного місця проживання (під час відрядження, відпочинку), листок непрацездатності видається за місцем їх тимчасового перебування лікарем тільки з санкції головного лікаря.

Якщо співробітник захворів під час відпустки за свій рахунок, лікарняний лист він не отримує. Але якщо йому було надано таку відпустку з вини підприємства (і що оформлено указом), то відповідно до статті 26 Закону України «Про відпустки» підприємства зобов'язана виконати компенсацію в розмірі 2/3 тарифної заробітної плати.

Працюючим інвалідам лікарняний лист видається на термін не більше 2-х місяців поспіль і не більше 3-х місяців взагалі в календарному році.

Правила видачі листків непрацездатності при побутовій та виробничій травмах дещо відрізняються.

При втраті працездатності в зв'язку з побутовою травмою на перші п'ять днів видається довідка, а починаючи з 6-го дня лист непрацездатності. Якщо травма виникла внаслідок стихійного лиха (землетрусу, потопу і т.д.) або анатомічного дефекту потерпілого, лікарняний лист видається на весь період непрацездатності на загальних правилах.

Що стосується виробничого травматизму, то він характеризується «Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №623 от10.08.93г.

Згідно з цим, виробничими вважаються травми, які сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі і у відрядженнях, а також під час:

· Перебування на робочому місці, на території підприємства, в іншому місці роботи протягом робочого часу;

· Проїзду на роботу або з роботи на транспорті підприємства;

· Проведення робіт в інтересах підприємства, де працює потерпілий;

· Переміщення працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням власника.

У всіх зазначених випадках травма підлягає розслідуванню та спеціальному обліку, якщо вона:

1. привела до втрати працездатності на один або більше робочих днів;

2. при необхідності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу, не менше ніж на один робочий день;

3. до смерті на виробництві.

При виробничу травму лист видається з першого дня непрацездатності.

Такий же порядок передбачений і для травм невиробничого характеру, якщо:

· Нещасний випадок стався по дорозі, на роботу або з роботи;

· При виконанні донорських функцій;

· При виконанні громадянського обов'язку під час рятування людей;

· Під час участі в спортивних іграх на офіційних змаганнях.

При тимчасової непрацездатності внаслідок травми для вирішення питання про оплату лікарняного листа необхідно скласти відповідний акт:

· При травмі, отриманої не виробництво - акт за формою Н-1;

· При травмах невиробничого характеру, які прирівнюються до виробничих - акт за формою НТ.

При виробничу травму акт за формою Н-1 складається комісією в складі керівника служби охорони праці, керівника структурного підрозділу, представника профспілкової організації.

Затверджений власником підприємства акт за формою Н-1 надсилається потерпілому, керівнику цеху або іншого структурного підрозділу за місцем нещасного випадку для здійснення запобіжних заходів.

Положення про визначення та обліку нещасних випадків, травм невиробничого характеру затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №421 від 05.05.97г.

Зокрема ним передбачено здійснення їх розслідування за місцем праці потерпілого або тієї організації, яка зобов'язана забезпечити чи відповідає за безпечну життєдіяльність людей на певній території. Результати розслідування використовуються при призначенні потерпілому допомоги.

Для відшкодування потерпілому шкоди, завданої внаслідок ДТП, лікувальним закладом видається «Довідка про термін тимчасової непрацездатності для надання страхової організації» (форма №94-1 / 0).

При тимчасовій непрацездатності, викликаної захворюванням або травмою внаслідок зловживання алкоголем, сп'яніння або дій, з цим пов'язаних, замість листка непрацездатності видається довідка спеціального зразка. Якщо ж в цей період звільнення від роботи по цій довідці виникає нове захворювання, більш важке і патогенетично не пов'язане з попереднім (інфаркт, інсульт, туберкульоз і т.д.), то з 11-го дня звільнення від роботи видають листок непрацездатності.

Видача листків непрацездатності по догляду за хворим

По догляду за дорослим хворим членом сім'ї листок непрацездатності видається, якщо відсутність догляду загрожує його життю або здоров'ю, якщо при необхідності його можна госпіталізувати через відсутність місць в стаціонарі, а серед членів сім'ї немає іншої особи, яке могло б доглядати за хворим. Лист непрацездатності по догляду за дорослим хворим видається не більше ніж на 3 дні, у виняткових випадках продовжується, але не більше ніж на 7 календарних днів в загальному.

Лист непрацездатності по за хворою дитиною віком до 15 років видається на період не більше 14 календарних днів. При цьому в перші 6 днів - одноосібно лікарем-педіатром, з 7 по 10 день - спільно з зав. відділенням, а з 11 по 14 день - по рішенню організованою дитячої поліклініки ВКК.

По догляду за дитиною, яка проживає в зоні радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, лист видається на весь період його хвороби.

Слід підкреслити, що в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною може видаватися не тільки матері, а й іншому члену сім'ї, якщо мати з поважної причини не може його здійснювати.

Після максима терміну 14 днів лікарем-педіатром видається довідка по догляду за дитиною на час до його одужання при гострому захворюванні або настання ремісії при загостренні хронічного захворювання, яка оплаті не підлягає.

При захворюванні двох дітей в різний час видаються листки непрацездатності по догляду за кожною дитиною, якщо вони хворіють одночасно - 1 лист. Якщо друга дитина захворіла на кілька днів пізніше, то по догляду за ним видають листок непрацездатності на встановлений термін з першого дня його захворювання (незалежно від тривалості догляду за першим).

Лист непрацездатності по догляду ха хворою дитиною до 6 років, а за тяжкохворим і після 6 років при стаціонарному лікуванні, видається матері на весь термін її перебування в стаціонарі разом з дитиною.

Лист непрацездатності може видаватися і по догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років в тому випадку, якщо мати, перебуваючи в частково оплачуваній відпустці по догляду, захворіла. У цих випадках його отримує працюючу особу, яка буде доглядати за дитиною під час хвороби матері.

Чи не дозволяється видача листа непрацездатності по догляду:

· За хронічними хворими;

· При відмові хворого або його родичів у госпіталізації;

· При встановленні карантину в дитячому закладі;

· Якщо мати знаходиться в черговій відпустці або відпустці без збереження зарплати.

При санаторно-курортному (амбулаторно-курортного) лікуванні лист непрацездатності видається, якщо черговий і додаткова відпустка недостатній для проїзду і лікування в санаторій і назад. Лист видається на термін лікування з урахуванням проїзду в санаторій і назад з вирахуванням щорічної основної та додаткової відпустки. Але якщо працівник відправляється в санаторій на недоліковані безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу після деяких хвороб (гострий інфаркт міокарда, нестабільна стенокардія, аортокоронарне шунтування, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки і т.д.) листок непрацездатності видається на весь час перебування в санаторії.

Для окремих категорій громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, передбачено отримання лікарняного листа на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням проїзду туди і назад, з виплатою допомоги з державного страхування, незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку .

Порядок видачі листків непрацездатності при карантині

Основою для цього є відсторонення працівника від роботи органами санітарно-епідеміологічної служби внаслідок заразного захворювання осіб, які його оточували. Відсторонення від роботи і видача листа непрацездатності проводиться, якщо працівник мав контакт з тими, хто захворів на холеру, чуму, цереброспинального менінгітом, дифтерію, черевний тиф і паратиф.

Листка непрацездатності з приводу карантину видає лікар-епідеміолог, а в разі його відсутності санітарний і лікуючий лікар на час термінового усунення від роботи.

Що стосується осіб-бацилоносіїв, якщо вони можуть бути джерелом поширення інфекції з урахуванням особливості виробництва (підприємства громадського харчування, дитячі, побутові заклади), їх тимчасово переводять на іншу роботу, а в разі неможливості цього усувають від роботи з видачею листка непрацездатності.

Слід підкреслити, що особі, яка доглядає за дитиною, який звільнений від відвідування дошкільного закладу, а також особі, звільненому від навчання, видається довідка про карантин. Аналогічну довідку отримує також студент для підтвердження в навчальному закладі об'єктивної причини пропусків занять.

Якщо працівник у зв'язку з туберкульозом або профзахворювання тимчасово переводиться на іншу роботу з більш низькою оплатою, то на весь час, але не більше 2-х місяців, ВКК видає йому лист непрацездатності (так званий доплатний або трудовий лікарняний лист).

Тимчасова непрацездатність при протезуванні

Лист непрацездатності для протезування видають тільки тоді, коли хворого госпіталізують в стаціонар протезно-ортопедичного установи. Його видає лікар стаціонару спільно з головним лікарем медичного відділу протезно-ортопедичного установи на строк не більше 30 календарних днів з урахуванням проїзду в обидва кінці. При протезуванні в амбулаторних умовах або в звичайному ЛПУ лист непрацездатності не видається.

У зв'язку з вагітністю та пологами лист непрацездатності видається на 70 календарних днів до пологів і 56 - після. У випадках ускладнень і народження декількох дітей відпустку після пологів становить 70 календарних днів. Працюючим жінкам, віднесеним до потерпілих від аварії на ЧАЕС, відпустка становить 90 календарних днів до 90 - після пологів.Попередня   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   Наступна

Економічна сутність страхової медицини | Страхова медицина в економічно розвинених країнах світу | Медико-соціальні аспекти охорони здоров'я матері і дитини. | Організація акушерсько-гінекологічної допомоги | Амбулаторно-поліклінічну, акушерсько-гінекологічну допомогу забезпечує жіноча консультація. | Організація медичної допомоги дітям | Облік і звітність, показники діяльності, їх оцінка | Шкала оцінки стану здоров'я пацієнта після закінчення лікування і | ступеня контролю | стаціонарної допомоги |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати