Головна

ABOUT MYSELF

  1. A. Do pre-reading tasks before each abstract, then read and translate the abstracts about the basics of management.
  2. A. Match the facts about the UK with the places on the map.
  3. A. Read the additional texts with interesting facts about Canada and discuss this information with your partner.
  4. A. Read the text about takeover and choose one of the three connectors to fill each gap.
  5. About Eating Out in Britain
  6. About My Family and Myself
  7. ABOUT MY RELATIVES AND MYSELF

Завдання I. Складіть аналіз підручників з інформатики. При роботі використовуйте методичну та навчальну літературу. Для кожного з підручників уявіть аналіз за наступною схемою:

1. Автор, назва, рік видання.

2. Структура підручника і нумерація.

3. Зміст окремих пунктів підручника:

а) відповідність за змістом та обсягом навчального матеріалу нормативним документам змісту освіти з інформатики;

б) ставляться чи автором питання для самоконтролю;

4. Аналіз завдань і вправ підручника:

а) чи достатньо завдань і вправ для закріплення теоретичного

матеріалу і самостійної роботи;

б) розташовані вони з наростанням труднощі їх вирішення;

в) чи відповідає зміст завдань цілям виховання учнів;

г) чи є завдання для усних обчислень, а також завдання підвищеної

складності? Наведіть приклади завдань, що розвивають математичне

мислення або конструктивні здібності учнів.

д) чи є завдання з цікавим і історичним змістом?

5. Аналіз тексту підручника:

а) доступним чи мовою викладається зміст навчального матеріалу; його

переконливість; барвистість; простота і т.п., Наведіть приклади.

б) врахування принципів дидактики: достовірність, систематичність,

послідовність, наочність, свідомість, зв'язок з практикою,

використання проблемного викладу матеріалу, дотримання

оптимального співвідношення між науковістю і доступністю. Наведіть

приклади.

в) доступність для того, хто навчається конкретного віку, відповідність

досягнутому рівню знань, умінь і навичок, сформованих у

того, хто навчається до моменту використання підручника, використання

емоційного впливу з урахуванням психологічних особливостей

навчаються даного віку. Наведіть приклади.

г) Відповідність шрифтового оформлення і якість друку підручника

ергономічним вимогам.

6. Як ілюстрований підручник (креслення, малюнки, графіки і т.п.), їх якість

і правильність розташування?

7. Чи включений підручник в список рекомендованих підручників МО (і в якому

Як)?

8. Чи є матеріал для позакласної роботи?

9. Реалізовано чи в підручнику міжпредметні зв'язки курсу інформатики?

Наведіть приклади.

10. Які методичні відмінності підручника від підручників інших авторів?

11. Які програмно-педагогічні засоби і програмне забезпечення

(Системне, інструментальне і прикладне) необхідно для реалізації

даного курсу інформатики?

12. Ваша думка про підручник.

Завдання II. Аналіз вивчення конкретної теми шкільного

курсу за підручниками інформатики з нижченаведеного списку:

· Інформація та інформаційні процеси.

· Комп'ютер як універсальний пристрій обробки інформації.

· Обробка текстової інформації.

· Обробка графічної інформації.

· Мультимедіа технології.

· Обробка числової інформації.

· Алгоритми і виконавці.

· Формалізація і моделювання.

· Зберігання інформації.

· Комунікаційні технології.

· Інформаційні технології в суспільстві.

· Інформаційні системи.

· Комп'ютерні технології подання інформації.

· Основи соціальної інформатики.

Аналіз подайте у вигляді таблиці 1.


 Аналіз курсів Таблиця 1
предмет аналізу

 Курс Фіошін М.Є. 10-11  Курс Семакіна І.Г. 7-11  Курс Угриновичем Н. 10-11
 Наявність пояснення учням важливість вивчення даної теми і визначення мети.      
 В якому класі передбачено вивчення даної теми?      
 Кількість годин відводиться на вивчення цієї теми (окремо на теорію і практику      
 Який навчальний матеріал викладається в даній темі? Перерахуйте основні пункти. Чи відповідає він обов'язкового мінімуму. Чи є додатковий матеріал або посилання на нього.      
 Кількість ілюстрацій, таблиць, діаграм і т. П. Є в підручнику з даної теми?      
 Чи є завдання по окремим пунктам даної теми (усні, письмові, практичні, тести)? Вкажіть їх кількість      
 Чи є завдання підсумкового характеру або пов'язані з вивченими раніше темами?      
 На основі виконаного аналізу поставте кожного підручника оцінку (за п'ятибальною шкалою)      

UNIT 1

ABOUT MYSELF

I. Голосні звуки [i], [i:].

II. Text A: «About myself»,

Text B: «My Biography».

III. Особисті займенники, певний і невизначений артикль, множина іменників.

Phonetic warm-up (Фонетична розминка)

Голосний звук [i] При проголошенні короткого голосного звуку [i] кінчик язика знаходиться біля основи нижніх зубів: відтінок російського звуку [і] в словах шити, шило практично збігається з англійським [i]: it, sit, in

Голосний звук [i:] При проголошенні довгого голосного [i:] мову просунутий вперед, кінчик язика стосується нижніх зубів, губи кілька розтягнуті і злегка оголюють зуби. Відтінок російського звуку [і] в словах верба, ярмо, ігри, хати практично збігається з англійським звуком [i:].

Сполучення її, еа - читаються [i:]. Наприклад, meet, peat.

Довгота звуку впливає на лексичне значення слова.

Наприклад: feet (ноги) - fit (вміщуватися), steel (сталь) - still (все ще)

 lead - lidif - it - tip - kitdid - billmill - mealpill - peelkeel - killsit - seat  beat - binit - seatsteel - stillfeel - fill - feetfit - eat - beansimple - Pete - feel - peelmeet - meat - ill - bill - steel - feel
 did - deedpit - peatfit - feetit - eatlid - leadbin - beanmean - lean - keen  me - meet - meatsee - seat - seedmeal - seal - meanpea - Pete - peatsea - see - meetbee - been - feetbe - been - bean

I see a sea. I see a clean sheet. I eat meat. I like meat.

I like tea. I make tea. I take tea. I like fine tea. I like fine meals.

People make steel. People make fine steel. People make steel pipes. People make fine steel planes. I like life. I like kind people. I like kind smiles. I feel fine. I smile.

Text A: "ABOUT MYSELF"

Hello, friends. Let me first introduce myself. My name is Ann or Anya for my friends. My surname or last name is Sokolova. I was born on the 2nd of October in Sochi, Krasnodarsky Krai. This is the most beautiful city in Russia situated on the Black Sea coast. Now I am a first-year student at the Technical Academy. In five years I'll be an engineer.

Now let me describe my appearance. I am tall and slim and have fair hair and blue eyes. My friends say that I am pretty. I think I am just good-looking. I love sports and music. I was very serious about a career in gymnastics when I was in the 5th form. But then I broke my arm and doctors did not let me go in for gymnastics. I love to listen to modern music and dance. I dance a lot and I hope I am good at it. I also love swimming. I always swim in the Black sea when I visit my parents, my dear family.

I would like to tell you about my family. There are five people in our family. My father's name is Vladimir Stepanovich. He is a mathematician by education and businessman by profession. My mother's name is Tatyana Petrovna. She is a housewife. She has much work about the house because I have a younger sister. She is a pupil. My sister Natasha is in the fifth form. My grandmother, my mother's mother, lives with us. She is very kind and helps us a lot.

Our family is very friendly, we have many friends. In summer many relatives come to visit us. And, of course, they use a chance to spend several weeks in beautiful Sochi.

In May I have finished school No 5 in Sochi. I did well in all the subjects but my favourite subjects at school were Physics and Computer Science. I also enjoyed English lessons.

I am very interested in learning English because I always wanted to become a programmer or maybe a businesswoman. I also think that the knowledge of foreign languages ??helps in everyday life and career.

Two years ago I travelled much around Europe. I have visited France, Germany, Belgium, the Netherlands and the United Kingdom. There the knowledge of English helped me a lot.

As you see, 'my biography is not very long yet. But we'll meet again in the next lesson and I'll tell you more about myself. See you later ...

introduce - представляти, знайомити

Black Sea coast - узбережжі Чорного моря

a first-year student - студент (ка) першого курсу

region- область

appearance- зовнішність

slim - струнка

career- кар'єра

gymnastics - гімнастика

mathematician - математик

housewife - домогосподарка

several - кілька

to do well - зд. встигати

chance - випадок, шанс

kind - добрий

a lot - багато

the Netherlands - Нідерланди

the United Kingdom - Сполучене Королівство (Великобританія)

ADD TO YOUR ACTIVE VOCABULARY

tall - високий

short - маленького зросту

stout - присадкуватий, кремезний

slim - стрункий

fat - товстий

plumpy - повний

fair hair - світле волосся

blonde - блондин (ка)

brunette - брюнет (ка)

gray hair - сиве волосся

bold headed - лисий

short sighted - короткозорий

smart, clever, bright - розумний (я)

stupid - тупий, дурний

boring - нудний

fun to be with - весела людина

easy to go along - легкий в спілкуванні

quiet - спокійний

impulsive - поривчастий, імпульсивний

aggressive - агресивний

rude - нечемний, грубий

shy, confused - сором'язливий

active - активний

talkative - балакучий

enthusiastic - ентузіаст, витівник

Exercise 1.1. Please, introduce yourself. The questions below will certainly help you:

1. What is your name?

2. Where and when were you born?

3. How old are you?

5. Have you got a family?

6. How many people are there in your family?

7. Do you have brothers, sisters, grandparents in your family?

8. Where do you live?

9. Did you study well at school?

10. What school did you finish?

11. Did your teacher of English help you to choose your future profession?

12. What was your favourite subject?

13. What do you like to read?

14. What sport do you go in for?

15. What are you going to be?

16. Do you still live with your parents?

17. Do you have a girlfriend / boyfriend?

Exercise 1.2. Bring a picture of a person you know well (mother, father, grandfather, friend) to class. Show it and describe that person. Use the active vocabulary of the unit.

Text B: "MY BIOGRAPHY"

after Mark Twain

I was born on the 30-th of November 1 835 in the village of Florida, Missouri. My father was John Marshal Clemens.

According to tradition some of my great-great parents were pirates and slave traders - a respectable trade in the 16-th century. In my time I wished to be a pirate myself.

Florida contained a hundred people and when I was born I increased the population by one per cent. It had two streets and a lot of lanes. Both the streets and the lanes were paved (мостити) with the same material - black mud in wet times, deep dust in dry. Most of the houses were of wood - there were none of brick and none of stone. Everywhere around were fields and woods.

My uncle was a farmer. I have never met a better man than he was. He was a middle-aged man whose head was clear and whose heart was honest and simple. I stayed at his house for three months every year till I was thirteen years old. Nowhere else was I happier than at his house. He had eight children and owned about fourteen Negro slaves whom he had bought from other farmers. My uncle and everyone on the farm treated the slaves kindly. All the Negroes on the farm were friends of ours and with those of our own age we were playmates. Since my childhood I have learned to like the black race and admire some of its fine qualities. In my school days nobody told me that it was wrong to sell and buy people. It is only much later that I realized all the horror of slavery.

The country school was three miles from my uncle's farm. It stood in a forest and could take in about twenty five boys and girls. We attended school once or twice a week. I was a sickly (кволий) child and lived mainly on medicine the first seven years of my life.

When I was twelve years old my father died. After my father's death our family was left penniless. I was taken from school at once and placed in the office of a local newspaper as printer's apprentice (підмайстер) where I could receive board and clothes but no money.

For ten years I worked in printshops of various cities. I started my journalistic life as a reporter on a newspaper in San-Francisco. It was then that I began to sign my publications by my penname Mark Twain.

General understanding:

1. In what state was Samuel Clemens born?

2. What were the great-great parents of Mark Twain?

3. What did Mark Twain want to be?

4. What were the streets and lanes of Florida paved with?

5. How does the author describe his uncle?

6. How many slaves did Mark Twain's uncle own?

7. What was the author's attitude toward slavery?

8. Was Mark Twain a healthy boy?

9. When did the author start his career of a writer?

GRAMMAR

Невизначений і визначений артиклі. Невизначений артикль a (an) походить від числівника one (один), визначений - від вказівного займенника that (той).

Артикль вживається:

- Перед кожним загальним іменником.

Якщо перед іменником артикль не вживається, то потрібно вміти пояснити, чому.

Артикль не вживається якщо перед іменником стоїть:

- Вказівний або присвійний займенник,

- Інше іменник в присвійний відмінку,

- Кількісний числівник,

- Заперечення no.

Наприклад: This is my book. It's friend's book. I have one book.

Згадуючи предмет вперше, ми вживаємо перед ним невизначений артикль а (ап). Згадуючи цей же предмет вдруге, ми ставимо перед ним певний артикль the. Наприклад: This is a book. The book is interesting.

Невизначений артикль a (an)

вживається перед одиничним, окремим предметом, який ми не виділяємо з класу йому подібних. Невизначений артикль an зазвичай стоїть перед іменником, яке починається з голосного звуку: an apple, an egg.

Наприклад: I bought a book yesterday. Я купив вчора книгу (одну з багатьох їй подібних). I have an apple. У мене є яблуко (одне, якесь).

Невизначений артикль a (an) може вживатися тільки з обчислюваними іменниками, що стоять в однині. Перед неісчісляемимі іменниками або іменниками у множині невизначений артикль опускається.

Невизначений артикль не вживається:

а) з неісчісляемимі і «абстрактними» іменниками:

I like coffee and tea. Friendship is very important in our life.

б) з іменниками у множині:

They are students now.

в) з власними іменами:

I told Jane about that.

г) з іменниками, перед якими стоять присвійні або вказівні займенники:

This car is better than that. My bike is old.

д) з іменниками, за якими слід кількісний числівник, що означає номер:

I have read page eight of the magazine.

Невизначений артикль а необхідний в конструкціях:

I have a ... This is a ... I am a ... What a fine day! I see a ... There is a ... He is a ...

Певний артикль the виділяє предмет або предмети з класу їм подібних:

The book I bought yesterday was interesting - Книга, яку я купив вчора, була цікавою (це - конкретна книга, яку мовець виділяє з класу їй подібних).

Певний артикль the вживається як з обчислюваними, так і з неісчісляемимі іменниками, як з єдиним, так і з множиною.

Наприклад: This is a book. The book is interesting (обчислюється в однині).

This is meat. The meat is fresh, (неісчісляемое)

These are books. The books are good. (множина).

Певний артикль вживається:

а) коли відомо (з контексту, з навколишнього оточення) про який предмет (предмети, явища) йдеться: Open the door, please. I am going to the Academy.

б) коли мова йде про єдиний в своєму роді предмет або явище: The moon is shining brightly.

в) коли іменник має обмежує визначення, найчастіше з приводом of.

I do not know the name of this pupil.

г) в словосполученнях типу in the north, to the west, at the cinema, the same, in the country, the rest of the ...

д) якщо перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені

This is the most interesting book.

e) перед порядковими числівниками

He lives on the fifth floor.

Географічні назви і артикль

З географічними назвами і з іменами власними, артикль, як правило, не вживається, крім наступних випадків:

а) з назвами морів, річок, океанів, гірських хребтів, груп островів використовується певний артикль: the Pacific Ocean, the Black Sea, the Thames, the British Isles.

б) визначений артикль використовується з кількома назвами країн, областей і міст, (хоча зазвичай з цими типами назв артикль не використовується):

the Ukraine, the Crimea, the Caucasus, the Netherlands, the Hague, the Riviera, the Congo, the West Indies

в) визначений артикль використовується з назвами країн типу:

the Russian Federation, the United States of America, the United Kingdom.

г) перед збірним ім'ям сім'ї The Petrovs - Петрови

Exercise 1.3. Translate into Russian. Explain the use (використання) of definite (певних) and indefinite (невизначених) articles:

1. Last week I met my friend. He was with a young girl. The girl was a student of our Academy. 2. This is a pencil. The pencil is red. 3. She is a teacher. She is our teacher of English. 4. It is a lake. The lake is deep. It's one of the deepest lakes in the world. 5. There are many flowers in your garden. The flowers are beautiful. 6. Did you write a plan? Give me your plan, please. Is this plan effective? 7. The Black Sea is in the South of Russia. 8. This is Mike. He works as an engineer. Mike is a highly qualified engineer. 9. There are some schools in our street. The schools are new. 10. Gagarin was the first cosmonaut of the world. 11. In summer the sky is blue and the sun shines brightly. 12. The Petrovs are very friendly. 13. This is Ann's book. I do not like such books. 14. Winter begins in December.

Exercise 1.4. Insert (вставте) the article where necessary:

1. This ... pencil is broken. Give me that ... pencil, please. 2. I can see three ... boys. ... Boys are playing. 3.1 have ... bicycle ... bicycle is black. My ... friend has no ... bicycle. 4. Our ... room is large. 5. We wrote ... dictation yesterday ... dictation was long. 6. She has two ... daughters and one ... son. Her ... son is ... pupil. 7. My ... brother's ... friend has no ... dog. 8. This is ... tree ... tree is green. 9. She has ... ball. ... Ball is ... big. 10. I got ... letter from my ... friend yesterday. ... Letter was interesting.

Exercise 1.5. Use the articles a, an, the where it is necessary:

1. Yesterday I saw ... new film, but ... film was not very interesting. 2. London is situated on ... Thames. 3. Yuri Gagarin was ... first man to fly over ... Earth in spaceship. 4. My daughter will go school ... next year. 5.1 decided to visit ... Ivanovs, but they were not at ... home 6. In ... summer we live in ... country. 7. Lomonosov, ... great Russian scientist, was born in ... small village on ... shore of ... White Sea. 8 ... United States of America is one of ... most powerful countries of the world. 9. Is your dress made of ... silk or ... cotton? 10 ... Peter's brother is ... student and we are .. .pupils .11. What would you like: ... apple or ... orange? 12. What ... strange man he is!

Exercise 1.5. Use the articles a, an, the where it is necessary:

I ... Volga is ... longest river in ... Europe. 2. ... History and ... Literature were ... my favourite subjects at ... school. 3.What is ... nearest way to ... Drama Theatre? 4. ... Butter and ... cheese are made of ... milk. 5. Usually I get up at ... 7 o'clock in ... morning. 6 ... Rostov is situated on ... Don. 7. Will you have ... cup of ... tea? 8.What ... good friend you are! 9. We shall go to ... cinema ... next week together with ... Petrovs. 10. This is ... book, ... book is very interesting. 11. Do you see ... sun in ... sky today? 12.He is ... engineer by ... profession.

Exercise 1.6. Insert (вставте) the article where necessary:

Three men came to ... New York for ... holiday. They came to ... very large hotel and took ... room there. Their room was on ... forty-fifth floor. In ... evening ... friends went to ... theatre and came back to ... hotel very late.

«I am very sorry," said ... clerk of ... hotel, «but ... lifts do not work tonight. If you do not want to walk up to your room, we shall make ... beds for you in ... hall. »« No, no, "said one of ... friends,« no, thank you. We do not want to sleep in ... hall. We shall walk up to our room. »

Then he turned to his friends and said: «It is not easy to walk up to ... forty-fifth floor, but we shall make it easier. On ... way to ... room I shall tell you some jokes; then you, Andy, will sing us some songs; then you, Peter, will tell us some interesting stories. »So they began walking up to their room. Tom told them many jokes; Andy sang some songs.

At last they came to ... thirty sixth floor. They were tired and decided to have ... rest. «Well," said Tom, «now it is your turn, Peter. After all ... jokes, I would like to hear ... sad story. Tell us ... long and interesting story with ... sad end. »« ... Story which I am going to tell you, "said Peter,« is sad enough. We left ... key to our room in ... hall. »

Освіта множини іменників.

Множина іменників (крім тих, у яких основа закінчується на -ch, -s, -ss, -sh, -х) утворюється шляхом додавання до основи закінчення -s: a boy - boys, a trick - tricks, a pen -pens , a girl - girls.

Множина іменників, основа яких закінчується на -ch, -s, -ss, -sh, -x, а також іменників, що мають, як правило, закінчення -о, утворюється шляхом додавання до основи закінчення -es; a bench - benches, a bus- buses, a glass - glasses, a box - boxes, a potato - potatoes.

Іменники, що закінчуються на -у (після приголосних) у множині мають закінчення -ies: an army - armies, a fly - flies, a lady - ladies. Кінцеве f (-fe), як правило, змінюється на -ves:

a calf - calves, a knife - knives, a shelf - shelves,

a wife - wives (але: roof - roofs).

Ряд іменників утворює множину не за загальними правилами:

а) змінюється коренева голосна:

a man - men, a woman - women, a foot - feet, a tooth - teeth, a goose - geese, a mouse - mice

б) додається закінчення -en:

an ox - oxen. a child - children.

в) запозичуються форми однини і множини з латинської та грецької мов:

a formula - formulae (formulas), a crisis - crises, a criterion - criteria, an index - indices, a bacterium - bacteria, an axis - axes

В англійській мові є іменники, які мають одну (загальну) форму для єдиного і множини: a deer (олень) - deer (олені), a sheep (вівця) - sheep (вівці), a fish риба) - fish (риби) , a swine (свиня) - swine (свині).

Деякі іменники мають тільки однина: advice, information, news. knowledge, furniture, luggage.

Деякі - тільки множину, clothes, riches, damages, goods, looks, manners, thanks.

Запам'ятайте:

this is - these are

that is - those are

there is - there are

it is - they are

Exercise 1.7. Decide which of the following nouns are countable (обчислювані) or uncountable (неісчісляемие):

Time, water, machine, music, snow, word, coffee, money, idea, family, darkness, knowledge, sea hour. tree, silver, meat, happiness, information, speed, book, news, house, friend, milk, student, pen, paper, clothes picture, air, goods.

Exercise 1.8. Read and translate the sentences. Decide which of the underlined nouns (іменників) are countable or uncountable and explain why:

1. We have read all the official papers. There were some sheets of paper on the table. 2.Two coffees, please. I like strong coffee. 3. Give me two glasses. Are they made of glass or plastics? 4. Many thousands of bricks are produced at the factory. Our school is built of brick.

Exercise 1.9. Write down the following nouns in plural.

Box, sheep, place, library, photo, mouse, lady, glass, bush, dress, country, bus, party, wife, day, knife, knowledge, month, pen, hero, goose, company, life, deer, tomato, city, man, play, news, child, fruit, shelf, leaf, foot, fish, woman, money, information.

Exercise 1.10. Write down the following nouns in plural:

A star, a mountain, a tree, a waiter, the queen, a man, a woman, an eye, a shelf, a box, a city, a boy, a goose, a watch, a mouse, a dress, a toy , a sheep, a tooth, a child, an ox, a deer, a life, a tomato.

Exercise 1.11. Write down the following nouns in plural:

this man, that match, this tea-cup, this egg, that wall, that picture, this foot, that mountain, this lady, that window, this knife

Exercise 1.12. Put the following sentences in plural and write them down. Pay attention to the changes of the verb (дієслово):

1. A new house is in our street. 2. This story is very interesting. 3. There was a woman, a man, a boy and a girl in the room. 4. In the farm-yard we could see an ox, a sheep, a cow and a goose. 5. Put this knife on that table. 6. Why do not you eat this potato? 7. This strawberry is still green. 8. A yellow leaf has fallen to the ground. 9. Can you see a bird in that tree? 10. Does your tooth still ache? 11. I held up my foot to the fire to warm it. 12. His child studies very well. 13. Is this worker an Englishman or a German? - He is a Frenchman. 14. What is that child's name? 15. The cat has caught a mouse. 16. I have hurt my foot. 17. The wolf has been shot. 18. He keeps his toy in a box. 19. This man works at our office.

Exercise 1.13. Put the following sentences in plural and write them down. Pay attention to the changes of the verb:

1. This is my stocking. 2. He has a new suit. 3. This metal is very hard. 4. That ship is a Russian one. 5. I heard her voice. 6. His dog does not like bread. 7. The plate was on the table. 8. This town is very large. 9. I was talking to her at the tram stop yesterday. 10. Is that girl your sister? 11. I shall give you my book. 12. This story will be a good one. 13. Is this a good match? 14. The boy put his book on the desk. 15. She took off her hat. 16. That house is new. 17. The pupil put his book into the bag. 18. Is this student coming with us, too? 19. The woman did not say anything. 20. Does she speak English?

Присвійний відмінок іменників

Examples: The child's toys - The children's toys1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   Наступна

Порядок слів у спеціальному питанні | MY ACADEMY | MY HOME TOWN | RUSSIA IS MY HOMELAND | GRAMMAR | THE UNITED KINGDOM | GRAMMAR | THE UNITED STATES OF AMERICA | Roads and Railways | HIGHER EDUCATION IN THE UK |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати