На головну

П. ФУНКЦІЇ І ПЕРЕКЛАД IT

  1. Gerund перекладається на російську мову іменником, деепричастием, інфінітивом або цілим реченням.
  2. III) Життя і перекладацька діяльність Кирила і Мефодія
  3. А. А. Ілюшин ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНІЙ
  4. Автор © 2002 r1ck14 Переклад і адаптація © 2002 Ігор Князєв
  5. Адекватність, еквівалентному і оцінка перекладу
  6. Аналіз результатів перекладу
  7. Англійські переклади Біблії

У реченні it може вживатися:

1) як особисте займенник у функціях підмета (іменітель
 ний відмінок) і доповнення (об'єктний відмінок); перекладається словами
він вона або його її:

Take this book. Візьми цю книгу.

It is interesting. Вона цікава.

Read it. Прочитай її.

We shall speak about it next time. Ми поговоримо про неї наступного разу.

2) як займенник (перекладається словом це):

What is it? It is our new laboratory. Що це? Це наша нова лабораторія. ЗУ як формальне (вводить) підлягає в виразах типу

It is cold. Холодно.

It is getting dark. Темніє.

It is winter. Зима.

It is necessary to ... Необхідно ...

lt seems ... Здається ...

It is known that ... Відомо, що ...

(У цих пропозиціях it не переводиться.)

4) у складі підсилювальної конструкції it is ~ ... that (it не переводить в
 ся):

It is this book that I want to read. Саме цю книгу я хочу прочи-

тать.

5) як формальне додаток у виразах типу make it possible
робити можливим; make it difficult ускладнювати; Find it useful вва
 тать (знаходити) корисним
(Тут it також не переводиться).

12. Функції І ПЕРЕКЛАД ONE

Слово one може бути:

1. числівники, в цьому випадку one стоїть перед іменником, є його визначенням і перекладається словом один:


I have only one dictionary. У мене є тільки один словник.

2. Невизначеним займенником, вживається як під
 лежачого в невизначено-особистих пропозиціях і на російську мову
 НЕ перекладається:

One can read such a text without а Можна читати такий текст без
 dictionary. словника.

3. Словом-замінником, в цьому випадку one вживається замість
 раніше згаданого іменника, щоб уникнути його повторі
 ня. Перед словом-замінником може стояти артикль і воно може
 вживатися у формі множини (ones). перекладається
 one тим іменником, яке замінює, або не переводиться
 взагалі, наприклад:

You may take my dictionary (die- Ви можете взяти мій словник
 tionaries). (Словники).

Thank you, I have one (ones), the Спасибі, у мене є слова рь (сло-one that Peter gave me yesterday. Вари), той, який дав мені вчора

Петя.

13. Функції ІПЕРЕКЛАД THAT

That може бути:

1. Вказівним займенником. У цьому випадку воно стоїть перед
 іменником і є визначенням. У множині чис
 ле вживається слово those. На російську мову that (those) пере
 водиться словами той, та, то (ті); цей, ця, це (ці).

That house was built in 1970. Той будинок був побудований в 1970 році.

Can you repeat all those questions Можете ви повторити всі ті пи-
 which the teacher asked? роси, які задав преподава-

тель?

2. Відносним займенником. В цьому випадку that стоїть після
 іменника, вводить определительное підрядне пропозицією
 ня і перекладається словом Котрий:

The book that you gave me yester- Книга, яку ви мені вчора так-
 day is interesting. Чи, цікава.

3. Союзом додаткового підрядного речення. В цьому
 випадку that стоїть після дієслова і перекладається на російську мову
 словом що:

We know that he studies at the Ми знаємо, що він вчиться в МГУ. Moscow University. 
 

 good, well хороший, добре bad, badly поганий, погано littleмаленький, мало much, many багато farдалекий, далеко nearблизький, близько lateпізній, останній, пізно

4. Союзом підлягає придаткового пропозиції. У цьому слу
 чаї that стоїть на початку речення і перекладається словами то,
 що:

That the profession of an engineer To, що професія інженера тре
 requires a special training is a well- бует спеціальної підготовки -
 known fact. добре відомо.

5. Союзом присудка придаткового пропозиції; варто після
 дієслова to be і перекладається словами то, що:

The feature of higher education in Особливістю вищого образова-
 this country is that it is available to ня в нашій країні є те,
 all. що воно доступне всім.

6. Замінником іменника, щоб уникнути повторення
 іменника в однині (щоб не повторювати су
 -ществітельних у множині вживаються those і
 these). В цьому випадку зазвичай за цими словами слід доповнення
 з приводом. That, those and these лереводятся на російську мову
 тим іменником, яке вони замінюють, або зовсім не пере
 водяться:

The climate of this part of the Клімат цієї частини країни отли-country differs from that of our чає від клімату нашого району. region.

7. Частиною підсилювальної конструкції it is ... that, де that н
 перекладається:

It was you that said so. Це ви так сказали.

It was the invention of the steam Саме винахід парового
 engine that revolutionized produc- двигуна докорінно з-
 tion processes. меніло все виробничі

процеси.

14. СТУПЕНЯ ПОРІВНЯННЯ прикметник і прислівник

Прикметники в англійській мові мають три ступені порівняння: позитивну, вищий та найвищий.

Порівняльна і чудова ступеня утворюються двома способами:

1. Шляхом додавання суфікса -ег в порівняльному ступені і суфікса -est в найвищому ступені до основи односкладової прикметника або прислівника:


 Звичайний ступінь  Порівняльна ступінь  Чудова ступінь
 fastшвидкий, швидко  fasterшвидший, швидше  fastestсамий швидкий, швидше
 hotгарячий, гаряче  hotterбільш гарячий, гаряче  всегоhottestсамий гарячий, гаряче все-
 happyщасливийlargeвеликий  happier щасливішим larger більший  happiestсамий счастлівийlargestнайбільший

2. За допомогою слів more в порівняльному ступені і most в найвищому ступені перед багатоскладовими прикметниками і говірками:

 Порівняльна ступінь
 Чудова ступінь

Звичайний ступінь

 more difficultважчий
 most difficult найважчий

difficult важкий

Деякі прикметники утворюють ступені порівняння не по загальним правилом:

 Звичайний ступінь
 Порівняльна ступінь

Чудова ступінь

 betterкращий, кращеworseнайгірший, гіршеlessменший, мінитозібільшеfarther, furtherбільш далекий, Далиnearer <ближчий, ближче laterбільш пізній, пізніше

Best

найкращий, найкраще

Worst

найгірший, найгірше

least

найменший, найменше

most

найбільший, боли всіх

farthest (про час) furthest (про час і відстань)

найдальший, подальший, Дали всього

nearest (про відстань), next (про порядок проходження)

найближчий, найближча, найближче

latest (про час) last to порядку проходження)

найостанніший, пізній, найпізніше


LESSON 3Попередня   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   Наступна

What is superconductivity? (The loss of electrical resistively by a, material on being cooled to temperatures near absolute zero). | Прочитайте текст і озаглавьте його. | Nitrogen). | Прочитайте текст і розкажіть по-англійськи про Массачусетському технологічному інституті. | ДІЄСЛОВО ТО HAVE | ЧАСИ ГРУПИ INDEFINITE ACTIVE | We do not study English. Ми не вивчаємо англійську. | Завтра я піду в бібліотеку. Він піде в бібліотеку на наступному тижні. | Пасивний стан (THE PASSIVE VOICE) | Приводом (THE PREPOSITION) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати