На головну

Принципи гігієнічного виховання, формування здорового способу життя

  1. A) Опис життя перших переселенців Миколою Михайловичем Пржевальським
  2. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  4. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  5. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  6. II. Етап формування первинних вимовних умінь і навичок
  7. III. Принципи лікування ДСЗ

Принцип актуальності - принцип гігієнічного виховання, який орієнтує його на забезпечення індивідів, груп осіб, найбільш важливою і своєчасною гігієнічної інформацією.

Актуальність гігієнічної інформації визначається сучасними завданнями підтримки здоров'я, в т. Ч. Задачами охорони здоров'я, а також проблемами місцевого (регіонального, міського та т. Д.) Характеру.

Принцип актуальності в гігієнічному вихованні передбачає відображення нагальних проблем, пов'язаних зі здоров'ям людини, екологією, гігієнічної культурою, соціальними нормами і цінностями і т. Л

Принцип науковості - принцип гігієнічного виховання, який передбачає здійснення теоретичної та практичної діяльності в цій галузі на основі науково обґрунтованих даних. Відповідно до цього принципу в гігієнічному вихованні використовуються дані суспільних наук (педагогіки, психології, соціології та ін.), Які дозволяють дати гігієнічну інформацію в зручній, зрозумілою, цікавою для населення формі. При розробці змісту гігієнічного виховання особливо важлива роль належить медичній науці: гігієнічна інформації повинна відповідати сучасному стану і останнім досягненням медицини, бути науково обґрунтованою, об'єктивною, достовірною, уникати сенсаційних повідомлень, які не мають наукових доказів. Принцип доступності - принцип гігієнічного виховання, що передбачає відповідність його змісту, методів, форм, засобів соціально-культурному му рівню, інтересам і потребам індивіда, групи яєць, соціальної спільності. Даний принцип передбачає оптимальний для засвоєння обсяг інформації і раціональність методики навчання. Велике значення для реалізації цього принципу мають дидактичні підходи до іхтоженію матеріалу: перехід від простого до складного, від відомого до невідомого, чітке формулювання узагальнень і висновків. Доступність інформації досягається також емоційної, образною мовою, відсутністю в ній незрозумілих медичних термінів і найменувань, використанням в якості прикладів життєвих фактів, застосуванням образотворчих засобів.

Принцип позитивного орієнтування - принцип гігієнічного виховання, що передбачає формування типів поведінки і стилів життя, орієнтованих на позитивні еталонні зразки, схвалювані в суспільстві. Відповідно до цього принципу в процесі гігієнічного виховання слід приділяти значну увагу позитивним з точки зору здоров'я стилям життя, їх сприятливому впливу на здоров'я. Реалізація даного принципу - показ позитивних прикладів - більш ефективна, ніж показ негативних наслідків негативного щодо здоров'я поведінки.

Принцип єдності теорії і практики - принцип гігієнічного виховання, що передбачає можливість використання отриманих індивідом або групою лип знань на практиці. Реалізації принципу сприяє ілюстрування матеріалів по гігієнічної тематиці фактичними даними, аналіз конкретних практичних ситуацій з використанням теоретичних відомостей, а також, по можливості, практичне відпрацювання бажаних способів поведінки в різних ситуаціях. Відповідно до принципу, слід прагнути до того, щоб гігієнічне виховання здійснювалося в умовах, що дозволяють реалізувати отримані знання в житті, перевірити їх на власному досвіді. Принцип активного навчання - принцип гігієнічного виховання, що сприяє стійкому закріпленню знань і навичок здорового способу життя, що включає якісний аналіз, в тому числі мозковий штурм, що дозволяє учням висловити максимальне число версій щодо пропонованого питання і виробити найбільш підходящу точку зору на проблему в процесі її обговорення в малих групах з подальшим підбиттям підсумків у класі; ситуаційні завдання з необхідністю вибору і прийняття рішення; рольові ігри; досліди та експерименти; інформаційний пошук; малювання, моделювання, ліплення; гри (настільні * сюжетні, лотерея і т.п.); танці, пантоміма, музичні і драматичні сцени. При цьому поряд з традиційними формами пред'явлений ня інформації (пам'ятки, буклети, виставки, картотеки, кіно- і відеофільми, слайди, плакати) слід ширше використовувати малі форми пропаганди - інформацію на пакетах, закладках, календарях, обкладинках шкільних зошитів і tjl.

Принцип єдності навчання і виховання - принцип гігієнічного виховання, який передбачає засвоєння індивідом або групою лип не тільки змісту інформації, але і прийомів її обробки, ставлення до неї * способів її використання. Реалізація даного принципу можлива в умовах комплексного використання методів передачі інформації і методів, які активізують пізнавальну діяльність, сприяють формуванню творчої активності у випадку охорони здоров'я: методу проблемного викладу, евристичний методу навчання і т. Д. При реалізації даного принципу використовуються як форми гігієнічного виховання, засновані на діяльності фахівця (наприклад, лекція), так і форми, що передбачають активну участь осіб, на яких спрямована дія (наприклад, дискусія).

Принцип диференційованого підходу - принцип гігієнічного виховання, що передбачає його здійснення з урахуванням характерних особливостей груп населення, на які воно спрямоване. Відповідно до цього принципу в процесі гігієнічного виховання слід враховувати ознаки, що послужили підставою для формування цільових груп: стать, вік, стан здоров'я, національні особливості побуту, звичаї, традиції, географічні особливості, рівень інформованості, потреби в тій чи іншій гігієнічної інформації та т . Д. З урахуванням особливостей цільових груп диференціюються зміст, методи, форми і засоби гігієнічного виховання. Зміни об'єктивної ситуації, завдань гігієнічного виховання можуть призвести до необхідності врахування нових специфічних ознак при визначенні цільових груп.

Принцип індивідуального підходу - прінніп г ігіеніческого виховання, що передбачає його здійснення з урахуванням індивідуальних особливостей людини, на якого воно направлено. Відповідно до принципу осушествляетсяліфференніаціі змісту, методів, форм, засобів гігієнічного виховання з урахуванням стану здоров'я, характерологічних особливостей, темпераменту, пода, віку і т.д. Значення даного принципу зростає в умовах підвищення рівня гігієнічної культури населення, коли гігієнічне виховання на може здійснюватися лише шляхом масової інформації. Відповідно до цього принципу необхідно, щоб кожен підліток мав можливість отримати індивідуальну консультацію з питань, охорони і зміцнення здоров'я з урахуванням фізіологічних і психологічних характеристик, соціальних параметрів. Реалізація даного принципу в сучасних умовах передбачає розробку індивідуальних програм навчання на основі попереднього вивчення статусу здоров'я.

Принцип ілюстративності - принцип гігієнічного виховання, який передбачає поєднання викладу гігієнічної інформації теоретичного характеру з прикладами і демонстраціями, конкретизують її застосування на практиці. У практиці гігієнічного виховання використовуються 3 види ілюстративності: словесно-образна, знакова (натуральні і штучні предмети, плакати, схеми, малюнки, фотографії і т. Д.), Представлена ??діями. Застосування того чи іншого різновиду ілюстративності або можливе поєднання їх повинно знаходитися у відповідності до змісту гігієнічної інформації та враховувати можливості адекватного розуміння інформації даною цільовою групою. Ілюстративність сприяє дохідливо і переконливого викладу матеріалу, покращує його сприйняття.

Принцип послідовності - принцип гігієнічного виховання, який передбачає виділення основних етапів і їх логічну послідовність в процесі його здійснення. Згідно з цим принципом, гігієнічне виховання здійснюється на всіх етапах росту і розвитку підлітка; при цьому вивчення нового матеріалу має мати опору в раніше придбаних знаннях. Логічна наступність викладається дозволяє уникнути уривчастість, фрагментарності підлягає засвоєнню інформації, наявності в свідомості суперечливих оцінюваних фактів і в цілому формує стійку переконаність у випадку охорони здоров'я.

Принцип системності - принцип гігієнічного виховання, що передбачає постійний, регулярний характер його здійснення, що дозволяє дати знання, що мають відношення до здоров'я, у вигляді цілісної системи. Системність в процесі гігієнічного виховання дає можливість сформувати цілісну концептуальну картину з питань здоров'я, оволодіти необхідними знаннями та вміннями, які є передумовою формування позитивних щодо здоров'я стилів життя, а також сприяють свідомої зміни стилю життя при зраді-ванні об'єктивних умов. Реалізація принципу можлива лише в умовах координації діяльності всіх установ і організацій, а також приватних осіб, задіяних в гігієнічному вихованні (шкіл, закладів середньої професійної навчання, вищих навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, батьків, керівників спортивних секцій, організаторів позакласної роботи і т . Д.).

Принцип стимулювання свідомості і активності - принцип гігієнічного виховання, що виражає його спрямованість на підвищення активності індивіда, груп осіб, соціальної спільності в питаннях здоров'я, така активність можлива лише при усвідомленні відповідальності за своє здоров'я і здоров'я оточуючих. Принцип стимулювання свідомості і активності є надзвичайно важливим, так як виступає в якості основного для зміни форм поведінки і стилів життя.Попередня   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Наступна

Гігієнічні вимоги до іграшок | приладдя | Фізіологічні основи правильного положення тіла при різних видах занять і робіт. Гігієнічні вимоги х учбових меблів, обладнанням і їх розміщення | Категорично забороняється використання стаціонарних двоярусних ліжок. | Основи проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації дитячих установ | Гігієна середовища розвитку, виховання і обучной дітей ________________ 355 | Забороняється застосування в навчальних учрежденіяхасбсстоцемент- них повітропроводів | При досягненні в приміщенні температури повітря 15-14 "С провітрювання залу припиняється. | У навчально-виробничих майстерень, актових і спортивних залах також можливо двостороннє бічне природне і комбіноване (верхнє і бічне) освітлення. | Водопостачання і каналізація в загальноосвітніх установах повинні бути централізованими. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати