Головна

To be of great importance; to be the basis for; the national economy; to represent; there is; to manufacture; gaseous

  1. A Great Citizen of the World
  2. A. 1. Read and translate the following international words
  3. A. 1. Translate the following international words
  4. Any topic in psychology can be approached from a variety of perspectives, thus there are many approaches in psychology. Match the following approaches with their descriptions.
  5. Artemis Views, виробник - Artemis International
  6. Avantages de respecter le droit international humanitaire
  7. B. Say whether the following statements are true, false or there is no information on the subject of the text.

1. Вугілля, нафта і природний газ - найстаріші джерела
 енергії. Вони являють собою пальне паливо органи
 чеського походження.

2. Є (існує) рідке, тверде й газоподібне топ
 ливо.

3. Вугілля - сировина для отримання коксу.

4. Сира нафта є основою для виготовлення про
 промислового рідкого палива.

5. Використання природного газу має велике значення
 для народного господарства країни.


146___ Unit 6

16. Закінчите пропозиції відповідним за змістом словами нз тексту А:

1. As for the origin of fossil fuels they have been formed by ...

2. According to the latest information the main sources of energy
 are ...

3. As is known fossil fuels are mostly associated with ...

4. As far as petroleum is concerned, it can be found in ...

5. Generally speaking, all types of fuel are important ...

17. Виразіть незгоду і підтвердіть свою точку зору фактами з
 тексту А. Використовуйте пропоновані розмовні формули:

as is known; to my mind; In my opinion; on the contrary; as for ...; I'd like to say that ...; It seems to be wrong; I can not agree with yon

1. The meaning of the term / row / is unknown.

2. Fossil fuels may be found only in sedimentary rocks.

3. Coke represents natural solid fuel.

4. Petroleum contains only hydrocarbons.

5. Gas is not so convenient type of fuel as coal.

Підсумуйте зміст тексту А, використовуючи слова в дужках.

1. Fossil fuels as a source of energy, their origin, (To represent,
 energy, the decay of organic materials, to accumulate, to be found in, to
 be abundant in)

2. The types of fossil fuels. Solid fuels, natural and manufac
 tured, their usage, (To divide into, to include, to obtain)

3. Liquid fuels. Petroleum, its origin, occurrence and usage, (to
 be derived from, to contain, to be associated with, to be found in)

4. Gaseous fuels and their use in the economy, (To make it pos
 sible, to be widely used, to be of importance)

19. Продовжіть діалог. Використовуйте розмовні формули з упраж
 нання 17.

A .: I think fossil fuels are the only source of energy today. В .: You are not right because the text says ...

20. Розкажіть коротко (6-8 речень) про різні види палива та
 інших джерелах енергії в промисловості і в побуті в вашому місті / рай
 оне / республіці. Використовуйте відомі вам розмовні формули.


Unit 6ГРАММАТИКА Дієприкметник теперішнього часу (The Present Participle)

Дієприкметник теперішнього часу утворюється, як і герундій, додатком -ing до основи дієслова: to build - buildingпрацюючий, to use - usingвикористовує, використовуючи. На відміну від герундія, дієприкметник не може виступати у функціях іменника. Ця неличная форма дієслова має ознаки прикметника і дієслова.

Розглянемо функції дієприкметники теперішнього часу в реченні:

 функція  приклад  Переклад
 1. Частина присудка (входить до складу всіх тимчасових форм Continuous і Perfect Continu-  They are working in the laboratory.  Оки працюють в лабораторії.
 ous)    
 2. Ліве овределе-пе (стоїть перед  at an increasing speed с збільшується (збільшенням) ско
 визначеним словом), перекладається причастям з суфіксом -ущ, -ющ,    ростью
-ащ, -ящ.    
 3. Права визначення (варто після обумовленого слова, утворюючи визначальних причетний оборот). Перекладається на російську мову при-  Processes leading to the formation of sedimentary rocksare known.Lava flowed down the hill destroying everything on its way.  процеси, провідні (які ведуть) до утворення осадових порід, ізвестни.Лава текла вниз по пагорбу, руйнуючи все на своєму шляху.
 Частина або визна    
 ділильним при-    
 Даточний предло-    
 ням.    
 4. Обставина (в реченні сюїт перед підметом або після  Designing new machines, engineers pay attention to geological conditions. Проектуючи нові машини, інженери звертають увагу на геологічні умови.


Unit 6


Продовження таблиці
 доповнення та утворює обстоятельственная причетний оборот (часто з when і while). Перекладається на російську мову дієприслівниковими оборотом або підрядним реченням.  When testing the cutter-loader, the engineers used modern methods of control. Відчуваючи комбайн, інженери застосували сучасні методи управління. або: коли інженери відчували комбайн, вони застосовували сучасні методи управління.

Примітка: Слід пам'ятати, що дієприкметник теперішнього часу не може мати артиклів або інших визначників. Наявність у дієслівної форми з суфіксом -log артикля або іншого визначника вказує на те, що вона є віддієслівним іменником:


The workingof thick seams by longwall is dangerous.


Розробка потужних пластів суцільний системою небезпечна.


У дієприкметники теперішнього часу (причастя I) є форми пасивного застави і перфектний форми, що позначають дії, які передують дії, вираженої дієсловом-присудком (активні і пасивні):


 Дієприкметник теперішнього часу  Active  Passive  Висловлює дію, одночасне з дією дієслова-присудка.
 usingвикористовує, використовуючи  being usedбудучи використаним, будучи використовуваним
 Перфектна форма дієприкметники теперішнього часу  having usedвикориставши  baring been used після того як використовували, так як використовували  Висловлює дію, що передує дії дієслова-присудка.

Вивчіть приклади і зверніть увагу на способи перекладу дієприкметників на російську мову:

He будучи в стані якось допомогти їй, я дав їй трохи грошей.Закінчивши робити уроки, я вирішив прогулятися.

Beingunable to help in any other way, I gave her some money.

Having finishedmy homework, I decided to take a walk.


Unit 6


Попередня   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   Наступна

КРОСВОРД (CROSSWORD) | Частина присудка, | Прочитайте наступні слова і сочетанш слів 1-2 рази про себе, потім вголос і постарайтеся запам'ятати їх. | особливі випадки | Дуже, в основному | Прочитайте наступні злам і поєднання слів 1-2 рази про себе, потім вголос і постарайтеся запам'ятати їх. | Relate related relationship relating (to) | Б) підбере вз сввсков А в Б протввоволожвие у евачеввю слова. | To be formed; to belong to; to be like; to be of value; to give an opportunity | Герундій (The Gerund) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати