Головна

Індексний метод засобами MS Excel

  1. Case-метод Баркера
  2. I. 2. 1. Марксистско-ленинская философия - методологическая основа научной психологии
  3. I. 2.4. Принципы и методы исследования современной психологии
  4. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  5. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  6. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  7. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приклад розрахунку індивідуальних і агрегатних індексів, а також абсолютних приростів вартості послуг за допомогою МS Ехсеl. Маємо дані про надання послуг у базисному і звітному періодах (табл. 9.1), які розмістимо у комірках А1:Е6 (рис. 9.1)

Рис.9.1. Вихідні дані

Далі за вищенаведеними формулами обчислимо індивідуальні індекси ціни (комірки F4:F6), кількості наданих послуг (фізичного обсягу) (комірки G4:G6) і вартості послуг (комірки Н4:Н6).

Рис. 9.2. Результати розрахунку індивідуальних індексів

На підставі розрахунку індивідуальних індексів можна зробити наступні висновки. Надання послуги А у звітному періоді зросло на 27 %, послуги Б - на 25 %, а послуги В - на 50 %. У порівнянні з базисним періодом ціна за одиницю послуги А зросла на 25 %, на послугу Б - не змінилася, а на послугу В - зменшилася на 33%. Вартість послуги А у звітному періоді зросла на 58 %, послуги Б - на 25 %, послуги В - не змінилася.

Загальні агрегатні індекси динаміки показників обчислимо у два етапи:

-перший етап - розрахунок сум добутків показників;

-другий етап - розрахунок агрегатних індексів за формулами (рис. 9.3):

Рис. 9.3. Результати розрахунку загальних індексів

За результатами розрахунків можна зробити висновки, що в середньому за трьома послугами їх кількість порівняно з базисним періодом зросла на 28 %, ціна - на 14 %, а вартість - на 46 %.

Загальний приріст вартості послуг порівняно з базисним періодом становив 102,5 тис. грн., у тому числі за рахунок збільшення обсягу наданих послуг - 62,5 тис. грн., за рахунок зростання ціни - 40 тис. грн.

В окремих випадках агрегатні індекси обчислюють як середні зважені з індивідуальних індексів якісного або кількісного показника.

Приклад розрахунку індексів середньої ціни послуги. За даними, що представлені на рис. 9.4 визначимо агрегатні індекси цін.

Вихідні дані розміщені у таблиці MS Ехсеl (комірки А1:Е6 ). Для розрахунку індексів визначимо добутки показників (комірки F4:Н6) та підрахуємо Σq0 (комірка С7), Σq1(комірка Е7), Σp0q0 (комірка F7), Σp0q1(комірка G7); Σp1q1(комірка H7).

Рис. 9.4. Вихідні дані, щодо розрахунку середніх індексів

Далі за відповідними формулами обчислимо індекс ціни змінного складу (комірка D17), індекс ціни постійного складу (комірка D19), індекс структурних зрушень (комірка D21), а також покажемо взаємозв'язок між вищезазначеними індексами (комірка D23).

Рис. 9.5. Результати розрахунку середніх індексів

За результатами розрахунків можемо зробити висновки, що у поточному періоді середня ціна послуги більша середньої ціни у базисному періоді на 2 %. Це відхилення обумовлене зниженням ціни в середньому на 3,8 %,так і збільшенням обсягу послуги на 6 %.

Питання і завдання для самоконтролю

9.1. Що ви розумієте під індексом?

9.2. Які бувають індекси за ступенем охоплення явища, процесу?

9.3. Які бувають індекси за видом сумірника?

9.4. Які бувають індекси за формою побудови?

9.5. Коли в розрахунках використовують індивідуальні індекси, а коли зведені?

9.6. Наведіть правила побудови зведених індексів показників обсягу в агрегатній формі. Записати формулу зведеного індексу фізичного обсягу.

9.7. Правила побудови зведених індексів якісних показників в агрегатній формі. Записати формулу зведеного індексу собівартості одиниці продукції.

9.8. Перетворити агрегатну формулу зведеного індексу ціни в середню.

9.9. Перетворити агрегатну формулу зведеного індексу фізичного обсягу в середню.

9.10. Навести формулу розрахунку середньозваженого індексу ціни; що він показує?

9.11. Навести формулу розрахунку середньозваженого індексу фізичного обсягу продукції; що він показує?

9.12. Якому індексу тотожний індекс середнього рівня ціни фіксованого складу?

9.13. Вплив якого або яких факторів на динаміку середнього рівня якісного показника відображає індекс:

а) середнього рівня собівартості;

б) середнього рівня продуктивності праці?

9.14. Записати формулу індексу середнього рівня ціни змінного складу та пояснити, що він характеризує.

9.15. Записати формулу індексу середньої собівартості фіксованого складу та пояснити, що він характеризує.

9.16. Записати формулу індексу середнього рівня продуктивності праці структурних зрушень та пояснити, що він характеризує.

Література [3; 5; 7; 8; 15-24; 26].

   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Статистичні методи вивчення взаємозв'язків | Кореляційний і регресійний методи аналізу зв'язку | Нелінійні залежності | Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз | Непараметричні показники тісноти зв'язку | Кореляційно-регресійний аналіз засобами MS Excel | Задачі для самостійного розв'язання | Поняття про індекси, їх види | Агрегатні індекси як вихідна форма індексів | Середньозважені індекси |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати