На головну

Методи і способи відбору одиниць у вибіркову сукупність

  1. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  2. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  3. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  4. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  5. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  6. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  7. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Способом відборуназивається система організації відбору одиниць з генеральної сукупності.

Розрізняють два методи відбору одиниць у вибіркову сукупність: повторний і безповторний.

Повторним називається такий метод відбору, за якого кожна раніше відібрана одиниця повертається в генеральну сукупність і може знову брати участь у вибірці.

Безповторнимназивається такий метод відбору, за якого кожна раніше відібрана одиниця не повертається в генеральну сукупність і в подальшій вибірці участі не бере.

Оскільки безповторний відбір охоплює постійно нові одиниці сукупності, а повторний - одну і ту ж сукупність, тому безповторний відбір дає більш точні результати.

Повторний і безповторний методи відбору, в залежності від характеру одиниці відбору, застосовується в поєднанні з іншими видами відбору. В практиці статистичного дослідження використовуються три види відбору:

1) індивідуальний - відбір окремих одиниць сукупності;

2) груповий (серійний) - відбір груп (серій) одиниць;

3) комбінований - комбінація індивідуального і групового.

За способом відбору одиниць для обстеження розрізняють такі види вибіркового спостереження:

1) проста випадкова вибірка;

2) механічна вибірка;

3) типова (районована) вибірка;

4) серійна (гніздова) вибірка;

5) комбінована вибірка;

6) одноступенева і багатоступенева вибірки;

7) однофазна і багатофазна вибірки;

8) інші види вибірок.

Простою випадковоюназивається така вибірка, за якої відбір одиниць з генеральної сукупності є випадковим. Часто для цього застосовують жеребкування або таблицю випадкових чисел.

Механічна вибірка- це послідовний відбір одиниць через рівні проміжки в порядку визначеного розташування їх в генеральній сукупності або в будь-якому переліку. Інтервали відбору визначаються у відповідності з часткою відбору одиниць (кожна п'ята, десята, сота і т.д.).

За типової вибіркигенеральну сукупність поділяють на однорідні групи за певною ознакою, райони, зони. Потім з кожної групи випадковим або механічним способом відбирають певну кількість одиниць, пропорційно частці групи в загальній сукупності.

За серійної (гніздової)вибірки відбір одиниць проводять цілими групами (серіями, гніздами) сукупності в межах яких обстежують всі одиниці без винятку. Серії для спостереження відбирають випадково, частіше безповторним способом механічної вибірки.

Комбінованоюназивається така вибірка, коли комбінують два або кілька видів вибірок. Перш за все, комбінують суцільне і вибіркове спостереження. В даному випадку, за основною програмою обстежується генеральна сукупність, а за додатковою - вибіркова.

Одноступеневоюназивається вибірка, коли із досліджуваної сукупності відразу відбираються одиниці або серії одиниць для безпосереднього обстеження.

Багатоступеневавибірка передбачає поступове вилучення із генеральної сукупності спочатку збільшені групи одиниць, потім - дрібні, і так доти, доки не будуть відібрані ті одиниці, які підлягають спостереженню. Вибірка може бути дво-, три і більше ступеневою.

Якщо необхідні дані можна отримати на основі вивчення всіх первинно відібраних одиниць, застосовують однофазну вибірку, а якщо тільки на основі деякої її частини, відібраної так, що вона складає підвибірку із початково проведеної вибірки - багатофазну.

Багатофазноюназивається така вибірка, коли одні відомості збираються від всіх одиниць відбору, потім відбираються ще деякі одиниці і обстежуються за більш широкою програмою. За багатофазної вибірки на кожній фазі зберігається одна і та ж одиниця відбору.

Розрахунок помилок репрезентативності багатоступеневої і багатофазної вибірок проводиться для кожної ступені і фази окремо.

Бувають випадки, коли необхідно застосувати інші види відбору, такі як взаємопроникаючі і квантильні вибірки, спрямований відбір, моментні спостереження або скористатись малою вибіркою.

Взаємопроникаючоюназивається така вибірка, коли із однієї генеральної сукупності проводять одним і тим же способом декілька незалежних вибірок.

Взаємопроникаючі вибірки завжди проводять різні, незалежні один від одного дослідники, що дозволяє порівнювати підсумки за усіх частин і забезпечити взаємну перевірку їхньої роботи. Взаємопроникаючі вибірки дають незалежні одна від одної оцінки значень досліджуваної сукупності і, якщо результати різних вибірок близькі між собою, то такі оцінки дуже переконливі.

Помилки взаємопроникаючих вибірок визначаються за формулами типової пропорційної вибірки.

Квантильні вибіркизастосовують тоді, коли виникає потреба у дослідженнях за даними суцільного спостереження за додатковою програмою.

Для проведення квантильної вибірки упорядковують потрібну варіаційну ознаку і за її нагромадженими частотами будують огіву. За огівою механічним способом відбирають потрібну частину одиниць для дослідження цієї ж ознаки. Якщо огіва вибіркової сукупності добре відтворює огіву генеральної сукупності, то помилка репрезентативності буде мінімальною.

Спрямований відбірвикористовують тоді, коли за відомим середнім значенням ознаки в генеральній сукупності вибіркова сукупність повинна характеризувати її структуру за іншими ознаками.

Спрямований відбір передбачає проведення відбору таким чином, щоб середній розмір відібраних одиниць дорівнював середньому розміру одиниць усієї сукупності. В тому випадку, коли заміна однієї одиниці іншою призводить до наближеної рівності середніх генеральної і вибіркової сукупностей, вибірку вважають урівноваженою і репрезентативною за всіма іншими ознаками сукупності. Таким чином, спрямованим відборомназивається урівноваження за однією ознакою для вибіркового дослідження інших ознак.

Помилку вибірки спрямованого відбору визначають у залежності від способу проведення відбору одиниць до урівноваження.

Моментне спостереженнявикористовується для вивчення використання робочого часу працівниками або часу роботи устаткування. В кожний момент спостереження фіксують, чи знаходився працівник або верстат в роботі, а якщо ні, то з яких причин. Вибірковим моментним спостереженням вважають таким, що охоплює не весь час роботи цеху, а лише визначені моменти часу.

Малою вибіркоюназивається вибіркова сукупність, яка складається з порівняно незначної кількості одиниць (20...30). На практиці іноді доводиться обмежуватись малою кількістю спостережень (при перевірці якості продукції, пов'язаної зі знищенням продукції, яку перевіряють). Математичною статистикою доведено, що і за малих вибірок характеристики вибіркової сукупності можна поширити на генеральну.

За малих вибірок дисперсію обчислюють з урахуванням кількості ступенів вільності варіації.

Англійський вчений Стьюдент винайшов закон розподілу відхилень вибіркових середніх від генеральної середньої для малих вибірок. Опираючись на цей закон, він склав спеціальні таблиці, в яких наводяться значення критерію t для малих вибірок.

   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Приклад розрахунку медіани за індивідуальними значеннями показника. | Задачі для самостійного розв'язання | Поняття про ряди розподілу, їх види | Поняття про показники варіації і способи їх обчислення | Види дисперсій і правило їх додавання | Форми рядів розподілу та їх характеристика | Графічне зображення рядів розподілу | Аналіз рядів розподілу засобами MS Еxcel | Задачі для самостійного розв'язання | Поняття про вибіркове спостереження та його основні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати