Головна

Аналіз рядів розподілу засобами MS Еxcel

  1. PIMS - аналіз
  2. SPACE- аналіз
  3. SWOT - аналіз
  4. Аналіз витрат на операційну діяльність підприємства.
  5. Аналіз економічного зростання підприємства на основі концепції вартості активів
  6. Аналіз ефективності збутового каналу та критерії його вибору. Основні етапи формування каналів розподілу
  7. АНАЛІЗ І ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Для оцінки варіації індивідуальних значень ознаки, яка змінюється, доцільно скористатися пакетом «Анализ данных» - Инструмент анализа - «Описательная статистика».

Наприклад, здійснимо оцінку варіації продуктивності праці працівників у двох бригадах (див. табл. 6.3).

Для здійснення розрахунків необхідно активувати пакет аналізу даних. Для цього у вікні програми Еxcel у рядку меню обираємо підменю «Сервис» і команду «Надстройки» та відмічаємо пакет аналізу даних «Analysis Tool Pak - VBA»:

Після цього у підменю «Сервис» з'явиться команда «Анализ данных».

Для звернення до діалогового вікна інструменту аналізу «Описательная статистика» необхідно увійти в підменю «Сервис» та відмітити команду «Анализ данных», натиснути клавішу «Enter»:

Після появи діалогового вікна інструменту аналізу «Описательная статистика» у поле «Входной интервал» введемо інтервал значень показника «Вироблено деталей за зміну, шт.», за двома бригадами. Для виведення результатів розрахунків на робочому листі поставимо курсор у полі «Выходной интервал» та відмітимо комірку, з якої почнеться виведення результатів (А12), зробимо відмітку у полі «Итоговая статистика» та встановимо рівень надійності 95%, коефіцієнт варіації обчислимо додатково шляхом введення формули (комірка В27). Аналогічно зробимо розрахунки для другої бригади (рис.6.6). Проте слід мати на увазі, що цей інструмент аналізу передбачає розрахунок стандартного відхилення і дисперсії, скоригованих на число ступенів вільності.

Рис. 6.6. Розрахунок показників варіації

Рис. 6.7. Результати розрахунку показників варіації

Отже, за результатами розрахунків (рис. 6.7) можна зробити такі висновки: середня продуктивність праці у двох бригадах однакова і становить 100 шт. за зміну; середнє квадратичне (стандартне) відхилення відповідно дорівнює 85,2 шт. і 15,8 шт., тобто коливання продуктивності праці працівників у першій бригаді значно більше, ніж у другій. Отже, друга бригада працює ритмічніше, ніж перша. Розмах варіації - 180 шт. і 40 шт., коефіцієнт варіації - 85,1 5% і 15,81 %. Отже, за першою бригадою сукупність є неоднорідною (коефіцієнт варіації більше 33%), за другою бригадою варіація є середньою, а сукупність - однорідною.

Приклад розрахунку абсолютних і відносних показників варіації на основі вбудованих формул. Для оцінки варіації обчислюють: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації.

Для виконання розрахунків з використанням Microsoft Excel розмістимо вихідні дані у таблиці (комірки A1:С8).

Для розрахунку середньої величини використовують формулу СРЗНАЧ (комірки В10, С10)

Розмах варіації визначимо як різницю максимального і мінімального значення ознаки (комірки В11, С11).

Для визначення середнього лінійного відхилення використовують формулу (комірки В12, С12).

Для розрахунку дисперсії використовують формулу ДИСП (комірки В13, С13).

Середнє квадратичне відхилення визначають за формулою СТАНДОТКЛОН (комірки В14, С14).

Для визначення коефіцієнтів варіації вводять формули у комірки (В16:С18) (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Результати розрахунку абсолютних ті відносних показників варіації

Отже, за першою бригадою варіація ознаки є дуже сильною, а сукупність є неоднорідною, за другою бригадою варіація ознаки не значна, а сукупність - однорідною.

Для оцінки варіації та аналізу закономірностей розподілу індивідуальних значень варіюючого показника доцільно скористатися пакетом «Анализ данных» - инструмент анализа - «Описательная статистика».

Наприклад, здійснимо оцінку варіації та проаналізуємо характер розподілу показників, які наведені у табл. 6.3.

Після появи діалогового вікна інструменту аналізу «Описательная статистика» у поле «Входной интервал» введемо інтервал значень показника «Вироблено деталей за зміну, шт.», за двома бригадами. Для виведення результатів розрахунків на робочому листі поставимо курсор у полі «Выходной интервал» та відмітимо комірку, з якої почнеться виведення результатів (А12), зробимо відмітку у полі «Итоговая статистика» та встановимо рівень надійності 95%, коефіцієнт варіації обчислимо додатково шляхом введення формули (комірка В27). Аналогічно зробимо розрахунки для другої бригади (рис.6.7).

Отже, за результатами розрахунків (рис. 6.8) можна зробити такі висновки: коефіцієнт варіації свідчить про те, що за першою бригадою сукупність є неоднорідною (коефіцієнт варіації більше 33%), за другою бригадоюм варіація є середньою, а сукупність - однорідною.

Продуктивності першої бригади має досить сильну плосковершинність (ексцес становить -2,9) та є симетричною (асиметричність дорівнює нулю), продуктивність другої бригади має значно меншу плосковершинність (ексцес -1,2) також є симетричним (асиметричність дорівнює нулю). Для першої бригади середнє значення продуктивності становить 100. шт., медіана - 100 шт., а для другої - ці величини дорівнюють відповідно 100 шт. і 100 шт., що також свідчить про симетричність рядів розподілу.

У випадку, коли вихідні дані є рядом розподілу (дискретним або інтервальним), розрахунки необхідно виконувати шляхом введення відповідних формул. Для аналізу закономірностей розподілу необхідно розрахувати характеристики центру розподілу - середню, моду і медіану. Першим кроком у розрахунках є знаходження середини кожного інтервалу як півсуми нижньої та верхньої межі. Після цього розраховують суму добутків середини інтервалу і відповідної частоти, а також обчислюють нагромаджені частоти, які необхідні для визначення медіани.

Питання і завдання для самоконтролю

6.1. Поняття варіації ознаки.

6.2. Необхідність вивчення варіації ознаки.

6.3. У чому полягають відмінності в побудові рядів розподілу з дискретним і безперервним характером варіації ознаки?

6.4. Які системи показників використовують для характеристики особливостей рядів розподілу?

6.5. В яких випадках використовується щільність розподілу при розрахунку середньої арифметичної?

6.6. Що є варіацією ознаки і в чому полягає значення її вивчення?

6.7. Яку варіацію характеризують: загальна дисперсія, групова дисперсія та міжгрупова дисперсія?

6.8. Характеристика форм розподілу.

6.9. Одно- і багатовершинні криві.

6.10. Симетричні та асиметричні криві.

6.11. Властивості форми розподілу.

6.12. Асиметрія та її оцінювання.

6.13. Центральні моменти розподілу.

6.14. Ексцес та його вимірювання.

6.15. Як графічно можна зобразити дискретні та інтервальні варіаційні ряди розподілу.

Література [3; 5; 7; 8; 15-24; 26].  27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

Середня гармонічна, геометрична і квадратична | Структурні середні | Розрахунок середніх засобами Microsoft Excel | Приклад розрахунку моди за індивідуальними значеннями показника. | Приклад розрахунку медіани за індивідуальними значеннями показника. | Задачі для самостійного розв'язання | Поняття про ряди розподілу, їх види | Поняття про показники варіації і способи їх обчислення | Види дисперсій і правило їх додавання | Форми рядів розподілу та їх характеристика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати