На головну

Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці виміру

  1. Абсолютні величини
  2. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання
  3. Класифікація витрат. Вичерпані та невичерпані витрати. Калькуляційні одиниці
  4. Механічний рух населення та його статистичні показники
  5. Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови
  6. Поняття про статистичні графіки і правила їх побудови.

Абсолютними величинамив статистиці називаються первинні узагальнюючі показники, які характеризують суспільні явища і процеси в конкретних умовах місця і часу.

Абсолютні величинияк узагальнюючі показники характеризують сукупність за її чисельністю(число робітників, кількість відділень зв'язку і т. д.) і обсягом(валовий випуск продукції, фонд заробітної плати, обсяг послуг і т.д.).

Практично статистична інформація починає формуватися з абсолютних величин, ними вимірюються всі сторони суспільного життя. Значення цих величин на сучасному етапі зростає, оскільки необхідно знати і забезпечувати погодженість товарних ресурсів з доходами населення, збалансованість попиту покупців на конкретні товари з можливістю їх виробництва тощо.

За способом вираження розмірів явищ, що вивчаються, абсолютні величини підрозділяються на індивідуальні і загальні, які є одним з видів узагальнюючих величин. Перші з них характеризують розміри кількісних ознак у окремих одиниць, наприклад, вироблення одного продавця за конкретний період. Цей вид показників слугує підставою при статистичному зведенні для включення одиниць об'єкта в групи. На їх базі отримують абсолютні величини, з яких, у свою чергу, можна виділити показники чисельності сукупності і показники обсягу ознак сукупності. При вивченні стану і розвитку потового зв'язку району, області і таке інше число відділень зв'язку можна віднести до першого виду з названих величин, а число працівників, обсяг наданих послуг - до другого. При завданнях дослідження, що змінилися, один і той самий показник може виступати в ролі показника чисельності сукупності, а в іншому - показником обсягом ознаки. Наприклад, при вивченні рівня продуктивності праці робітників їх кількість буде показником вже не обсягу ознаки, а чисельністю одиниць об'єкта, оскільки в даному випадку вони виступають тією сукупністю явищ, яка досліджується.

Абсолютні величинихарактеризують сукупності економічно порівняно прості (кількість відділень зв'язку, чисельність працівників) і складні (обсяг доходу, розмір основних фондів). Тому кількісному їхньому виразу в абсолютних величинах передує ретельний теоретичний аналіз даної економічної категорії.

Статистика виділяє три види абсолютних величин: індивідуальні, групові і загальні.

Індивідуальниминазиваються такі абсолютні величини, які виражають розміри кількісних ознак окремих одиниць досліджуваної сукупності.

Групові і загальніабсолютні статистичні величини виражають величину ознаки в усіх одиницях даної сукупності, або окремих її груп.

Абсолютні статистичні величини виражають розміри явищ у таких одиницях міри, як: вага, обсяг, площа, довжина, вартість та ін.

Абсолютні статистичні величини завжди числа іменовані.

У статистиці використовується велике число різноманітних одиниць вимірювання, які можна об'єднати в три групи: натуральні, вартісні і трудові.

Натуральниминазиваються одиниці вимірювання, які виражають розміри конкретних явищ у фізичних вимірниках (тоннах, кілограмах, метрах, гектарах, літрах, кубометрах тощо).

Натуральні одиниці вимірювання можуть бути простими, складними й умовно-натуральними.

Складні натуральні одиниці вимірювання отримують шляхом множення двох величин різних розмірів. Наприклад, потужність електродвигунів вимірюється в кіловатах, а спожита ними енергія в складних одиницях - кіловат-годинах, обсяг перевезених вантажів вимірюється в тоннах, а вантажо-оберт - в тонно-кілометрах, верстатний парк цеху обчислюється в штуках, а робота верстатів у верстато-днях, верстато-змінах і т.д.

У низці випадків статистика використовує умовно-натуральні одиниці вимірювання. Такі одиниці вимірювання використовуються для зведення докупи декількох різновидностей однакової споживної вартості. Одну з них приймають за еталон, а всі інші перераховують за допомогою спеціальних перевідних коефіцієнтів в одиниці вимірювання взятого еталону. Перерахунок в умовно-натуральні одиниці здійснюють за формулою:

,

де у - кількість умовно-натуральних одиниць;

е - кількість еталонних одиниць;

hі - одиниця сукупності, яка відрізняється від еталонної;

kі - коефіцієнт перерахунку не еталонних одиниць сукупності в еталонні;

п - кількість не еталонних одиниць.

Розглянемо приклад. Нехай маємо 150 т мила із 40 % вмістом жирних кислот, 100 т - із 50 % 50 т - із 60 % вмістом жирних кислот. Потрібно перерахувати все мило на 40 % -не. Спочатку визначимо коефіцієнти перерахунку: для 40 % мила k1 = 40/40 = 1, для 50 % k2 = 50/40 = 1,25 і для 60% - k3 = 60/40 = 1,5. Перерахуємо все мило в умовно-натуральне (на 40 % - не, що взяте за еталон).

у = 150 + 100×1,25+ 50×1,5 = 350 т.

Отже, ми маємо 350 умовно-натуральних тонн мила.

Вартісниминазиваються одиниці вимірювання, які використовуються для характеристики в грошовому вираженні багатьох різноманітних статистичних показників. Наприклад, собівартість і ціна одиниці продукції обліковується в гривнях і копійках, обсяг доходу оператора зв'язку - в тисячах гривень, а валовий внутрішній продукт держави в мільйонах або мільярдах гривень.

Трудовиминазиваються одиниці вимірювання, які використовуються для обліку витрат робочого часу, для визначення рівня продуктивності праці, величини трудових ресурсів і раціонального їх використання та ін. Трудові вимірники виражаються в людино-годинах, людино-роках, машино-днях, верстато-днях.

Абсолютні величини є основою для обчислення різних видів відносних і середніх величин, індексів та інших узагальнюючих показників.  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Завдання загальної теорії статистики | Поняття про статистичне спостереження і його завдання | Спостереження | Отриманих даних | Задачі для самостійного розв'язання | Зміст і завдання статистичного зведення | Зміст і завдання статистичних групувань | Основні правила утворення груп | Групування з використанням засобів Місrоsоft Ехсеl | Задачі для самостійного розв'язання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати