На головну

М. Монтень

  1. М. Монтень
  2. М. Монтень
  3. Мішель де Монтень

Навчання, викладання, навчання - основні категорії дидактики.

навчання - це спосіб організації освітнього процесу. Воно є найнадійнішим шляхом отримання систематичної освіти. В основі будь-якого виду або типу навчання закладено систему: викладання і навчання.

викладання - це діяльність вчителя по:

- - Передачі інформації;

- - Організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- - Надання допомоги при скруті в процесі навчання;

- - Стимулювання інтересу, самостійності і творчості учнів;

- - Оцінці навчальних досягнень учнів.

Метою викладання є організація ефективного вчення кожного учня в процесі передачі інформації, контролю і оцінки її засвоєння. Ефективність навчання передбачає також взаємодія з учнями і організацію як спільної, так і самостійної діяльності.

вчення - це діяльність учня по:

- Освоєння, закріплення і застосування знань, умінь і навичок;

- Самостимуляції до пошуку, розв'язання навчальних завдань, самооцінки навчальних досягнень;

- Усвідомлення особистісного сенсу і соціальної значущості культурних цінностей і людського досвіду, процесів і явищ навколишньої дійсності. Метою навчання є пізнання, збір і переробка інформації про навколишній світ. Результати навчання виражаються в знаннях, уміннях, навичках, системі відносин і загальному розвитку учня.

Навчальна діяльність включає в себе:

- Оволодіння системами знань та оперування ними;

- Оволодіння системами узагальнених і більш приватних дій, прийомів (способів) навчальної роботи, шляхами їх перенесення і знаходження - вміннями і навичками;

- Розвиток мотивів навчання, становлення мотивації і сенсу останнього;

- Оволодіння способами керування своєю навчальною діяльністю і своїми психічними процесами (волею, емоціями тощо.).

ефективність навчання визначається внутрішніми і зовнішніми критеріями. В якості внутрішніх критеріїв використовують успішність навчання і академічну успішність, а також якість знань і ступінь наработанності умінь і навичок, рівень розвитку учня, рівень навченості й освіченості.

Академічна успішність учня визначається як ступінь збігу реальних і запланованих результатів навчальної діяльності. Академічна успішність знаходить відображення в бальній оцінці. Успішність навчання це також ефективність керівництва навчальним процесом, що забезпечує високі результати при мінімальних витратах.

Учитися - це набута учням (під впливом навчання і виховання) внутрішня готовність до різних психологічних перебудов і перетворень в відповідно до нових програм і цілями подальшого навчання. Тобто загальна здатність до засвоєння знань. Найважливішим показником навченості є те кількість дозованої допомоги, яка необхідна учневі для досягнення заданого результату. Навчання - це тезаурус, або запас засвоєних понять і способів діяльності. Тобто система знань, умінь і навичок, відповідна нормі (заданому в освітньому стандарті очікуваного результату).

Процес засвоєння знань здійснюється поетапно відповідно до таких рівнями:

- - Розрізнення або впізнавання предмета (явища, події, факту);

- - Запам'ятовування і відтворення предмета, розуміння, застосування знань на практиці і перенесення знань у нові ситуації.

Якість знань оцінюють за такими показниками, як їх повнота, системність, глибина, дієвість, міцність.

Одним з основних показників перспектив розвитку учня є здатність учня до самостійного вирішення навчальних завдань (близьких за принципом вирішення спільними зусиллями і за допомогою вчителя).

В якості зовнішніх критеріїв ефективності процесу навчання приймають:

- - Ступінь адаптації випускника до соціального життя і професійної діяльності;

- - Темпи зростання процесу самообразованіякак пролонгований ефект навчання;

- - Рівень освіченості або професійної майстерності;

- - Готовність підвищити освіту.

У практиці навчання склалося єдність логік навчального процесу: індуктивно-аналітичної та дедуктивно-синтетичної. Перша орієнтує на спостереження, живе споглядання і сприйняття реальної дійсності і лише потім на абстрактне мислення, узагальнення, систематизацію навчального матеріалу. Другий варіант орієнтує на введення учителем наукових понять, принципів, законів і закономірностей, а потім на їх практичну конкретизацію.

 Попередня   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Глава II. ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ | Виховання як процес | Проперций | М. Монтень | Те, що ми знаємо, обмежена, а що не знаємо нескінченно ». Лаплас | ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД | Глава III. ОСВІТА І КУЛЬТУРА | Освіта ? це процес передачі накопичених поколіннями знань і культурних цінностей. | Освіта як система і процес | моделі освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати