Головна

Ефективність використання ресурсів

  1. PEST-аналіз і приклад його використання
  2. SWOT-аналіз і приклад його використання
  3. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору;
  4. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 1 сторінка
  5. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 2 сторінка
  6. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 3 сторінка
  7. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 4 сторінка

Економіка досліджує проблему такого використання або застосування рідкісних ресурсів, при якому досягається найбільше або максимальне задоволення безмежних потреб суспільства (мета виробництва). Оскільки потреби практично безмежні, а ресурси рідкісні, остільки економіка не в змозі задовольнити всі матеріальні потреби суспільства. Єдине, що нам залишається, це домагатися можливо найбільшого задоволення цих потреб. Економіка - це наука про ефективність використання рідкісних ресурсів.

Який же зміст вкладають економісти в поняття «ефективність»? Економічна ефективність охоплює проблему «витрати - випуск». Вона розкриває зв'язок між кількістю одиниць рідкісних ресурсів, які застосовуються в процесі виробництва, і результатом цього виробництва: чим більша кількість продукту виробляється в одиницю часу, тим вище ефективність економіки. Менший обсяг продукту від даної кількості затрат вказує на зниження ефективності. Ресурси треба розподіляти так, щоб вони вносили найбільш цінний внесок у загальний обсяг виробництва.

Сутність проблеми економії можна проілюструвати більш чітко, використовуючи для цього таблицю виробничих можливостей. Цей метод виявляє саму суть проблеми: оскільки ресурси рідкісні, економіка не може забезпечити необмежений випуск товарів і послуг; необхідно приймати рішення про те, які товари і послуги слід виробляти, а від яких відмовитися.

Щоб найкращим чином проілюструвати проблему економії, допускаємо, що:

- Наявні фактори виробництва постійні як за кількістю, так і за якістю;

- Технологія виробництва постійна.

Припустимо, що економіка виробляє не незліченна безліч товарів і послуг, як це має місце в дійсності, а лише два продукти - верстати (X) і масло (Y). Масло символізує споживчі товари, тобто ті товари, які безпосередньо задовольняють людські потреби. Верстати символізують засоби виробництва, товари виробничого призначення, тобто ті товари, які забезпечують ефективне виробництво споживчих товарів.

Економіка стикається з необхідністю вибору між альтернативами: скільки виробляти верстатів - скільки виробляти масла? (Табл. 3.1). Загальний обсяг наявних ресурсів обмежений. Оскільки ресурси обмежені і застосовуються цілком, усяке збільшення виробництва верстатів зажадає відволікання частини ресурсів з виробництва масла. Правильна також і протилежний висновок: якщо ми віддамо перевагу збільшити виробництво масла, то необхідно скоротити виробництво верстатів. Суспільство не може переслідувати дві взаємовиключні цілі. В цьому суть проблеми економії.

Таблиця 3.1

Можливості виробництва олії і верстатів при повній зайнятості ресурсів
 (Гіпотетичні дані)

 вид продукту  виробничі альтернативи
A B C D E
 Масло, сотні тонн
 Верстати, тис. Од.

Головна ідея тут зводиться до наступного: в будь-який момент часу економіка повної зайнятості і повного обсягу виробництва повинна жертвувати частиною продукту X, щоб отримати більше продукту Y. Той вирішальний факт, що економічні ресурси рідкісні, не дозволяє такій економіці збільшувати одночасно і той, і інший продукт: і X, і Y.

Розглянемо дані таблиці виробничих можливостей в графічному зображенні (рис. 3.1).

Мал. 3.1 Крива виробничих можливостей

Кожна точка на кривій виробничих можливостей представляє якийсь максимальний обсяг виробництва двох продуктів. Щоб здійснити різні комбінації виробництва олії і верстатів, показані на кривій виробничих можливостей, суспільство повинно забезпечити повну зайнятість ресурсів і повний обсяг виробництва. Всі поєднання X та Y на кривій представляють максимальні їх кількості, які можуть бути отримані лише в результаті найбільш ефективного використання всіх наявних ресурсів. Точки, що знаходяться поза кривої виробничих можливостей, як, наприклад, точка W, виявилися б краще будь-якої точки на кривій, але вони недосяжні при даній кількості ресурсів і за даної технології виробництва. Бар'єр обмеженості ресурсів не допускає будь-якого поєднання виробництва засобів виробництва і предметів споживання в точці, розташованій поза кривої виробничих можливостей.

У нашому випадку кількість Y (масла), від якого доводиться відмовитися, щоб отримати додаткову одиницю X (верстатів), і є нижчі витрати одиниці X. Економічний сенс закону поставлений витрат зводиться до наступного: економічні ресурси непридатні для повного їх використання у виробництві альтернативних продуктів. У графічному зображенні закон зростаючих альтернативних витрат знаходить відображення в формі кривої виробничих можливостей. Розкриваються чотири основні ідеї: 1) рідкість ресурсів має на увазі, що всі комбінації випуску продуктів нездійсненні; 2) можливість вибору знаходить вираз у необхідності для суспільства проводити відбір з різних досяжних комбінацій продуктів; 3) спадний нахил кривої має на увазі нижчі витрати;
 4) увігнутість кривої показує збільшення поставлений витрат.

Таким чином, економіка займається вирішенням проблем маневрування рідкісними ресурсами у виробництві товарів і послуг з метою насичення матеріальних потреб суспільства. Щоб підвищити ефективність такого маневрування, життєво важливо забезпечити повну зайнятість наявних ресурсів і відповідний повний обсяг виробництва.

Економіка повної зайнятості змушена жертвувати випуском одних видів товарів і послуг, щоб домогтися збільшення виробництва інших. Перемикання ресурсів з однієї сфери їх застосування в іншу обумовлює виникнення закону зростаючих альтернативних витрат, тобто виробництво додаткових одиниць одного продукту тягне за собою жертвування зростаючою кількістю одиниць іншого продукту.

Технологічний прогрес, збільшення кількості та підвищення якості людських і матеріальних ресурсів дозволяє економіці виробляти все більше товарів і послуг. Вибір суспільством структури сучасного виробництва служить детермінантою майбутнього положення кривої виробничих можливостей.Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

гуманітарна | КУРС: економічної теорії | Значення, предмет, метод і функції економічної теорії | Історія розвитку економічної теорії. Сучасні школи та напрямки | Виробництво і економіка | Суспільне відтворення, його основні фази і моделі | Типи, критерії та показники відтворення | Модель економічного кругообігу | Сутність, суб'єкти, об'єкти та види власності | Права власності як «правила гри» в господарських системах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати