На головну

Поняття і сутність фінансового менеджменту, його цілі, завдання та принципи організації. Функції фінансового менеджменту.

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  5. I. Мета і завдання дисципліни
  6. I.2.1) Поняття права.
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка

коротко:

Фінансовий менеджмент - це система управління, формування, розподілу і використання фін. ресурсів госп. суб'єкта і еф. кругообігом його ден. коштів.

Фін. менеджмент - це система взаємовідносин між госп. суб'єктами з приводу залучення та використання фін. ресурсів.

Фінн. менеджмент - це управління активами і пасивами підприємства з метою підтримки платіжного балансу і забезпечення необхідної ліквідності.

Фінансовий стан підприємства - це його економічний стан характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фін. ресурсів підприємства.

Загальне уявлення про фінансовому менеджменті як про механізм управління рухом фінансових ресурсів. Кінцева мета такого управління відповідає цільовій функції господарюючого суб'єкта - отримання прибутку. Адже будь-які економічні відносини (в тому числі і світові) базуються на прагненні отримати прибуток. Прибуток (вигода) споживача з'являється в тому випадку, коли він купує за найнижчою ціною при найкращому співвідношенні якості і ціни. Такий стан сприяє розвитку найбільш досконалих виробництв і господарюючих суб'єктів. Господарюючі суб'єкти-виробники або продавці можуть втриматися на ринку тільки тоді, коли в умовах конкуренції їм вдається реалізувати хоча б мінімальний прибуток, щоб забезпечити своє виживання, т. Е. Розрахуватися за своїми зобов'язаннями і боргами і закупити засоби для подальшого виробництва товарів або торгівлі. Відомі дві основні можливості збільшення прибутку: зростання обсягу випуску і реалізації товарів (виручка) і зменшення витрат (собівартість), так як прибуток в загальному вигляді - це різниця між виручкою і собівартістю.

1) Залучення ден. коштів
 2) Витрата грошей на покупку активів необхідних для організації діяльності фірми.
 3) В результаті діяльності фірми, активи створюють приплив ден. коштів
 4) Отриманий дохід повертається інвесторам, або направляються на пр - во. (Реінвестувати).

Фін. менеджмент - це інтегрований процес планування, організації, мотивації і контролю, спрямовані на оптимізацію діяльності організації по формуванню, розподілу та використання фін. ресурсів.
 Функції фін. менеджменту, як спец. області управління підприємством:
 Управління активами
 Функція управління капіталом
 Функція управління інвестиціями
 Функція управління ден. потоками
 Функція управління фін. ризиками і запобігання банкрутства.
 Функції і завдання фін. менеджменту

 Мета фін. менеджменту - це максимізація добробуту власників за допомогою раціональної фін. політики на основі: максимізації ринкової вартості фірми, довгострокової максимізації прибутку.
Принципи фін. менеджменту:
 - Інтегрованість в загальну систему організації
 - Комплексний характер формування управлінських рішень
 - Високий динамізм управління і багатоваріантність підходів до розробки управлінських рішень.
Завдання фін. менеджменту:
 - Забезпечення формування достатнього обсягу фін. ресурсів
 - Використання сформованого обсягу фін. ресурсів
 - Оптимізація грошового обороту
 - Забезпечення максимізації прибутку підприємства
 - Забезпечення мінімізації рівня фін. ризику
 - Забезпечення постійної фінансової рівноваги
Функції фін. менеджменту, як спец. області управління підприємством:
 Управління активами
 Функція управління капіталом
 Функція управління інвестиціями
 Функція управління ден. потоками
 Функція управління фін. ризиками і запобігання банкрутства.

Детальніше:

Фінансовий менеджмент - Це система управління грошовими відносинами і грошовими ресурсами підприємства.

З точки зору системної ієрархії організації фінансовий менеджмент являє собою підсистему системи управління підприємством і, отже, його головна мета повинна бути безумовно узгоджена з спільною метою підприємства, Як суб'єкта господарювання, яка складається в отриманні максимального прибутку. Головною метою фінансового менеджменту є забезпечення підприємства фінансовими ресурсами в таких обсягах і в такі терміни, які дозволяють вести виробничо-господарську діяльність із заданим рівнем прибутку.

функції:

планування, Як функція фінансового менеджменту полягає в розробці фінансових планів підприємства. У загальному вигляді фінансовий план являє собою баланс грошових доходів і витрат, а в залежності від періоду планування розрізняють стратегічні, тактичні й оперативні фінансові плани. Метою фінансового планування є визначення реальних джерел надходження грошових коштів, об'єктивно необхідних напрямків їх витрачання та приведення у відповідність їхніх обсягів.

організація в системі фінансового менеджменту вимагає рішення двох взаємозалежних завдань: завдання визначення місця цієї підсистеми в організаційній структурі підприємства (зв'язків з іншими підрозділами підприємства) і завдання побудови системи відносин (зв'язків) з джерелами фінансових ресурсів (покупцями, фінансово-кредитними організаціями і постачальниками). Вирішення першого завдання дозволяє визначити фактичну потребу підприємства в фінансових ресурсах, а другий - задовольнити цю потребу.

мотивація персоналу системи фінансового менеджменту спрямована на те, щоб на кожного її працівника діяла система стимулів до максимально ефективної праці. Головним завданням тут є забезпечення тісної і оперативного зв'язку між результатами праці конкретного працівника і формами та обсягами його стимулювання. При цьому необхідно враховувати посадові обов'язки працівника, які визначають його внесок у досягнення спільної мети системи: керівники відповідають за формування і розподіл фінансових ресурсів підприємства в цілому, а виконавці - за рішення приватних завдань - за використання окремих джерел і за забезпечення окремих напрямків фінансування.

контрольв якості опції фінансового менеджменту являє собою зіставлення фактичних даних про формування і витрачання фінансових ресурсів підприємства з плановими і виявлення причин (факторів) їх розбіжності. Ці розбіжності можуть бути позитивними (перевищення планових показників) і негативними (невиконання плану в цілому і по окремих позиціях).

Регулювання фінансової діяльності підприємства полягає в тому, що за результатами контролю розробляються заходи по локалізації негативних факторів відхилень від фінансового плану та щодо посилення дії позитивних. У ряді конкретних ситуацій, коли дія зазначених чинників є об'єктивним і довгостроковим, регулювання може полягати в коректуванні фінансового плану і плану підприємства в цілому.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Системи цілей-завдань | Фінансовий менеджмент як система управління. Суб'єкти і об'єкти управління. | Функції фінансового менеджменту. | Базові концепції фінансового менеджменту. | Класифікація фінансових інструментів. | Похідні фінансові інструменти | Стратегічний та оперативно-тактичний фінансовий менеджмент | Методологічні основи прийняття, фінансових рішень | Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. | До облікових джерел інформації відносять бухгалтерський облік і звітність; статистичний облік і звітність; оперативний облік і звітність; вибіркові облікові дані. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати