Головна

КРИМІНАЛЬНУ ПРАВО РОСІЇ

  1. A) Природно-правова теорія
  2. B. Правосуддя
  3. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  4. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі
  5. I.4.1) Звичайне право.
  6. I.4.4) Магістратське право.
  7. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

література

Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Пєтухов А.А. Сучасне кримінальне законодавство КНР. М., 2000..

Боронбеков С. Сучасні кримінально-правові системи та школи: Навчальний посібник. Рязань, 1994..

Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. М., 1997..

Жалинский А.Е. Сучасне німецьке кримінальне право. М., 2006.

Корчагін А.Г., Іванов А.М. Порівняльне кримінальне право. Владивосток, 2001..

Крилова Н.Є., Серебренникова А.В. Кримінальне право зарубіжних країн (Англії, США, Франції, Німеччини). М., 1998..

Кузнєцова Н.Ф., Вельцель Л. Кримінальне право ФРН. М., 1980.

Малиновський А.А. Порівняльне правознавство в сфері кримінального права. , 2002.

Марченко М.Н. Правові системи сучасного світу. М., 2001..

Никифоров Б.С., Решетніков Ф.М. Сучасне американське кримінальне право. М., 1990.

Правові системи країн світу. М., 2001..

Торнау І. Виклад почав мусульманського законознавства. СПб. 1850 (перевидання).

Кримінальне законодавство зарубіжних держав. Загальна частина: Навчальний посібник / За ред. і з предисл. І.Д. Козочкин. М., 2003.

Кримінальне право зарубіжних держав. Загальна частина / За ред. і з предисл. І.Д. Козочкин. М., 2001..

§ 1. Системи сучасного кримінального права

1. Загальна характеристика систем кримінального права. Кримінальну право кожної країни має свої особливості, які обумовлені сутністю і формою держави, його національно-історичною специфікою, рівнем культури, релігійним світоглядом і т.д. Рене Давид відзначав: "Ми не можемо відгородитися від людей, які живуть в інших державах, інших частинах земної кулі. Необхідна міжнародну взаємодію або, у всякому разі, просте співіснування вимагає, щоб ми відкрили наші вікна і подивилися на закордонне право". Дійсно, порівняльний метод вивчення, в тому числі і кримінального права, дозволяє глибше зрозуміти і виявити особливості сучасного російського права. Звертаючись до правового досвіду інших країн, ми можемо визначити, яке місце займає російське кримінальне право серед правових систем сучасності і в чому виражається його специфіка. Порівняльний підхід необхідний і для вироблення стратегії боротьби зі злочинністю, яка повинна ґрунтуватися як на російському досвіді, так і на досвіді інших країн, що особливо актуально в умовах глобалізації. За справедливим зауваженням одного з сучасних письменників, "ступінь цивілізованості народу визначається багато в чому тим, якими методами він забезпечує виконання свого кримінального права" <1>.

---

<1> Ленд У. Мішн-Флетс: Роман. М., 2004. С. 17.

Сучасна злочинність носить все більш транснаціональний характер, виявляє подібні тенденції свого існування в різних країнах. У такій ситуації очевидно, що держави повинні виробляти подібні принципи і підстави кримінальної відповідальності, єдині критерії криміналізації та декриміналізації діянь, мати відповідну систему заходів покарання і засобів кримінально-правового впливу. Поряд з прагненням держав до уніфікації законодавства, яке найбільш яскраво проявилося на рубежі XX - XXI ст., Кожне з них зберігає свої індивідуальні правові особливості, багато в чому засновані на національних і історичних традиціях.

У світі стільки правових систем, скільки і держав, так як кримінальне право кожної держави в принципі унікальне й неповторне. Однак правові системи ряду країн зближуються і виявляють багато спільних рис, що і дозволяє говорити про декілька видів систем сучасного кримінального права. Існують різні класифікації правових систем в цілому і систем кримінального права зокрема. Так, Рене Давид, взявши за основу два критерії (соціологічний і критерій юридичної техніки) виділив три види правових систем: романо-германську, систему загального права і соціалістичну систему <1>. А.В. Наумов говорить про чотирьох системах: 1) романо-германської; 2) англосаксонської; 3) соціалістичної; 4) мусульманської <2>. У літературі також існує позиція розмежування понять "правова система" і "правова сім'я". Так не. Крилова і А.В. Серебренникова відзначають, що правова сім'я - це більш-менш широка сукупність національних правових систем, які об'єднує близькість походження джерел, основних понять, прийомів юридичної техніки і способів тлумачення <3>. Одним з найбільш значущих критеріїв розмежування правових систем є юридична техніка. Юридична техніка лежить в основі права і присутній на будь-якій стадії правотворення. Це своєрідний спосіб перекладу соціальних потреб в правову площину. Дослідники відзначають різні підходи до змісту юридичної техніки в країнах англо-американського і романо-германського права <4>. У країнах англо-американського права набуло поширення поняття "законодавча техніка", яке присутнє в процесі законотворення. У країнах романо-германського права в першу чергу оперують поняттям "юридична техніка", яке засноване на римському праві.

---

<1> Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи сучасності. М., 1997. С. 15 - 28.

<2> Наумов А.В. Російське кримінальне право. Загальна частина: Курс лекцій. М., 1996. С. 504.

<3> Крилова Н.Є., Серебренникова А.В. Кримінальне право зарубіжних країн. М., 1998. С. 27.

<4> Соловйов О.Г. Злочини у сфері оподаткування (ст. Ст. 194, 198, 199 КК РФ): проблеми юридичної техніки і диференціації відповідальності: Дис. ... Канд. юрид. наук. Ярославль, 2002. С. 24.

Ще одним критерієм розмежування правових систем виступає судова практика, якої може надаватися різне значення. На думку А.К. Безіна, реальне значення судової практики в різних правових системах може відрізнятися в залежності від реального значення інших елементів правової системи, головним чином від ролі позитивного, об'єктивного права <1>.

---

<1> Безіна А.К. Судова практика по трудових справах: Навчальний посібник для магістрів права. Казань, 2004. С. 6.

У літературі також зустрічається класифікація кримінально-правових систем, заснована на ролі кримінально-правового примусу в політиці держави конкретного історичного періоду <1>. В рамках цієї класифікації виділяють репресивні, каральні та гуманістичні кримінально-правові системи.

---

<1> Малиновський А.А. Порівняльне правознавство в сфері кримінального права. М., 2002. С. 12 - 15.

Залишаючи за кожним дослідником право на власний підхід до типології кримінально-правових систем, слід погодитися з тим, що в якості орієнтира, що дозволяє визначити сутність сучасного кримінального права в різних країнах, повинна виступати історично і теоретично виправдана типологія кримінально-правових систем, яка може бути доповнена і розвинена з урахуванням сучасних історичних тенденцій <1>.

---

<1> Ведерникова О.М. Сучасні кримінально-правові системи: типи, моделі, характеристика // Держава і право. 2004. N 1. С. 69.

Таким чином, ми виділимо такі типи кримінально-правових систем: 1) романо-германський (континентальний); 2) англо-американський; 3) релігійний; 4) соціалістичний.

Однак необхідно відзначити, що правові системи окремих країн поєднують в собі елементи різних правових систем, що дозволяє говорити і про країни зі змішаною правовою системою. А.В. Наумов звертає увагу на те, що до числа світових закономірностей відноситься зближення кримінально-правових систем і основних напрямків і шкіл в науці кримінального права <1>. У той же час кримінально-правові системи продовжують зберігати свою самобутність, що проявляється в їх індивідуальні особливості. На цих особливостях ми і зупинимося.

---

<1> Наумов А.В. Зближення правових систем як підсумок розвитку кримінального права XXI ст. // Держава і право. 1998. N 6. С. 52.

2. Романо-германська система кримінального права. Романо-германський тип кримінально-правової системи володіє наступними ознаками:

1) єдиним нормативним джерелом кримінального права є закон;

2) поряд з кодифікованим кримінальним законом (кримінальним кодексом) норми кримінального права містяться, як правило, і в інших законах;

3) в ієрархії законів головне місце займає конституція;

4) в основі правових конструкцій лежать ідеї класичної школи кримінального права, що виникла в XVIII в., Серед яких превалюють ідеї гуманізації покарання, індивідуалізації кримінальної відповідальності, принцип винною відповідальності та ін .;

5) романо-німецьке кримінальне право є результатом еволюції римського права і пристосуванням його до нових політичних і соціально-економічних умов. Традиції римського права відображені в юридичній техніці континентального типу. Мова кримінального закону відрізняється лаконічністю. Кримінально-правові норми носять абстрактний характер, містять узагальнені формулювання, звернені до невизначеного кола осіб;

6) в кримінальному законодавстві закріплюється принцип римського права nullum crimen sine lege ( "Немає злочину без вказівки на те в законі"), проводиться градація злочинів на категорії за ступенем тяжкості;

7) в кримінальних законах, як правило, відсутні теоретичні визначення провини, покарання, його цілей та інших інститутів кримінального права.

На формування кримінального законодавства цього типу дуже вплинув Кримінальний кодекс Франції 1810, який діяв більше 180 років, який послужив основою для розробки багатьох європейських кодексів. Ряд держав, що належать до даної правової системи, знаходяться під впливом Кримінального кодексу Німеччини 1871 р який зі змінами та доповненнями діє і зараз.

3. Англо-американська кримінально-правова система. Її іноді називають системою загального права, або системою прецедентного права. І те й інше визначення відображає найбільш яскраві риси цієї правової системи:

1) джерелом кримінального права, поряд з законодавчими актами та науковими доктринами, є судовий прецедент. Судовий прецедент - це рішення суду по конкретній кримінальній справі, яке в частині тлумачення принципів і норм загального права є обов'язковим для даного суду і нижчестоящих судів;

2) рецепція римського права практично не торкнулася країни, що належать до цього типу, що відбилося на законодавчій техніці. Кримінально-правові норми носять менш абстрактний і загальний характер, відрізняються казуистичностью;

3) на формування кримінально-правової доктрини вплинули ідеї неокласичного напряму. Яскравим представником цього напряму був філософ і юрист І. Бентам, в працях якого відображена теорія "залякування".

4. Система мусульманського права. серед систем релігійного права найбільше значення в даний час зберегло мусульманське право, яке має величезну географічну область поширення - Азія і Африка.

А. Основні джерела кримінального права мають релігійне походження і представлені таким чином:

1. Коран - священна книга мусульман, що включає розділи, послані Аллахом пророку Мухаммеду, виголошені ним і записані його соратниками.

2. Сунна - зібрання різних випадків (хадисів) про те, що робив був пророк в тих чи інших ситуаціях.

3. Іджма - угода правознавців про одностайне рішення питань, не врегульованих Кораном і Сунной.

4. Кіяс - це тлумачення Корану і Сунни, яке набуває юридичну силу після рішення вищого мусульманського духовенства. Правом тлумачення має муфтій.

5. урф - різновид звичайного права, що включає традиції і звичаї.

Б. В деяких країнах мусульманського типу існує кодифіковане кримінальне законодавство, яке відповідає нормам ісламу.

В. В кримінальному законодавстві закріплена пріоритетна охорона основних цінностей ісламу. Зазіхання на релігійні догми розглядаються як найбільш небезпечні.

Г. Покарання має на меті відплати і кари. В системі покарань присутні смертна кара, членовредительские і тілесні покарання.

5. Соціалістична кримінальне право. Соціалістичний тип кримінально-правової системи в XXI ст. зберігся в країнах азіатсько-тихоокеанського регіону. У найбільш яскравому вигляді він існує в Китаї, де проживає майже п'ята частина населення Землі. Крім того, соціалістична кримінально-правова система притаманна Кубі, В'єтнаму, Лаосу і Північної Кореї.

Соціалістична кримінально-правова система перебувала під впливом радянського права, яке, особливо в перші роки свого існування, носило відверто класовий характер.

Кримінальне законодавство кодифіковано і представлено кримінальними кодексами.

Конституція має найвищу юридичну силу. У кримінальних кодексах закріплена ідея переважної охорони інтересів держави, державної власності, підтримання громадського правопорядку. В системі покарань майнових видів відводиться другорядна роль. Визначення злочину носить матеріальний характер.

Китайська кримінально-правова модель відображає особливості побудови соціалізму з китайською специфікою і враховує традиції китайської філософії.

§ 2. Основні положення загальної частини кримінального права

романо-германської правової системи

1. Кримінальне право Франції. Найбільш яскраво основні риси романо-германської кримінально-правової системи проявляються в кримінальному праві Франції. 22 липня 1992 Президент Французької Республіки затвердив 4 закону, показували б положення нового КК Франції. Чотири закони відповідали чотирьом складовим частинам Кодексу - книгам. Книга I присвячена Загальних положень КК і відповідає Загальній частині. Книга II встановлює кримінальну відповідальність за злочини і проступки проти особистості, Книга III - за майнові злочини і проступки, Книга IV - за злочини і проступки проти нації, держави та громадського спокою. Законом від 16 грудня 1992 р текст КК був доповнений Книгою V "Інші злочини і проступки". Книга VI називається "Про порушення". Вона не містить норм, так як визначення ознак і видів порушень віднесено до компетенції не законодавчий, а виконавчої влади, яка видає регламенти - спеціальні нормативні акти. Відповідно, Книга VI містить регламентаційні норми, а інші книги - як законодавчі, так і регламентаційні. Книга VI була прийнята в 1993 р Спеціальним Ордонансом від 28 березня 1996 року була введена Книга VII "Положення, що застосовуються в заморських територіях і територіальної спільності Майоте".

Нумерація статей не є в Кодексі наскрізний. Статті мають номер з кількох цифр. Перша вказує номер книги, друга - номер розділу, третя - номер глави всередині розділу, а інші цифри відповідають порядковому номеру статті в розділі. Наприклад, перша стаття в Кодексі має номер 111-1. Статті не мають назви. А частина голів батьківських поділені на відділи і підвідділи, але в нумерації статей це не відбивається.

Кримінальний кодекс не є єдиним джерелом кримінального права Франції. Вперше конституційні норми, пов'язані з кримінального права, були сформульовані в Декларації прав людини і громадянина від 26 серпня 1789 р яка досі вважається чинною. У ній закріплені принципи законності, гуманізму, неприпустимості зворотної дії кримінального закону. Конституція Франції 1958 р також вважається джерелом кримінального права. Зокрема, в ст. 34 міститься положення про те, що закон встановлює норми, що стосуються визначення злочинів, деліктів і мір покарання за них, кримінального судочинства, амністії. Кримінально-процесуальний кодекс 1958 г. включає положення, що стосуються призначення покарання і умовного звільнення. У КПК також наводиться шкала термінів примусового тримання, що призначається в порядку заміни штрафу в разі його несплати. Військово-кримінальний кодекс 1966 р регламентує питання кримінальної відповідальності військовослужбовців. Кримінально-правові норми містяться також в Дорожньому, Земельному, Лісовому кодексах, Кодексі публічного охорони здоров'я та ін.

Кримінальна відповідальність також передбачається і некодифицированная законами - Законом про пресу 1881, Законом про комерційні товариства 1966 р Законом про діяльність кредитних установ і про контроль за ними 1984 р. Та ін

Джерелами кримінального права Франції є і підзаконні акти, які видаються виконавчими органами, - ордонанси. Серед них найбільш значимий - ордонанс від 2 лютого 1945 про неповнолітніх правопорушників, з подальшими змінами, який регулює питання кримінальної відповідальності неповнолітніх, які знайшли відображення в КК Франції.

Дія кримінального закону в просторі засновано на принципі територіальності. Додатковим до територіального виступає принцип громадянства, який діє в двох варіантах - активного і пасивного громадянства. У першому випадку враховується громадянство виконавця, і особа буде притягнено до суду за законами своєї країни, у другому випадку - громадянство потерпілого, і особа буде нести відповідальність за законодавством країни потерпілого.

У Франції має місце і реальний принцип дії кримінального закону в просторі і по колу осіб, докладно регламентовані випадки вчинення злочинних діянь на борту повітряного або водного судна.

У КК Франції не міститься поняття злочинного діяння, а лише закріплена його класифікація. Вперше в якості критерію класифікації вказується тяжкість злочинного діяння, і в ст. 111-1 сказано, що злочинні діяння класифікуються відповідно до їх вагою на злочини, проступки і порушення. Порушення визначаються регламентом, тобто виконавчою владою, і найчастіше виражаються в недотриманні будь-яких правил або заборон. Злочини - це тільки навмисні діяння, проступки ж можуть бути як умисними, так і необережними.

У Кримінальному кодексі Франції не дається поняття провини і її форми, крім предумисла. Чи не міститься визначення співучасті, а тільки називаються види співучасників: виконавець і співучасник. Співучасником злочину або проступку є особа, яка свідомо своєю допомогою або сприянням полегшило його підготовку або вчинення.

Співучасником одно є особа, яка за допомогою подарунків, обіцянок, погроз, вимог, зловживання владою або повноваженнями, спровокувало злочинне діяння або дало вказівку на його вчинення.

Співучасть можливо і в ненавмисних злочинах, і на практиці часто зустрічаються випадки засудження за співучасть в них.

Питання про підстави кримінальної відповідальності співучасників вирішується відповідно до акцесорних теорією співучасті. Вона виходить з несамостійного, додаткового, акцессорного характеру співучасті. Співучасник може нести кримінальну відповідальність лише за караності діяння виконавця. Ця теорія зародилася в XVIII в. і була закріплена ще в першому французькому КК 1791 року, а потім і в Кримінальному кодексі 1810 р

На основі акцессорности здійснюється об'єктивне зобов'язання співучасникам дій виконавця. Співучасник, як правило, відповідає і за ексцес виконавця.

У французькому законодавстві відсутнє визначення причетності до злочину, проте приховування і недонесення тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Заздалегідь не обіцяне приховування майна, здобутого злочинним шляхом, є посяганням на власність. Недонесення - це проступок, що зазіхає на діяльність суду, і виражається він у тому, що особа, знає про злочин, не повідомляє про це державним органам. Кримінальної відповідальності за приховування і недонесення не підлягають родичі по прямій лінії і їх подружжя, брати, сестри, їхні чоловіки, виконавець або співучасник злочину, чоловік або співмешканець такого співучасника.

У КК Франції виділені підстави ненастання кримінальної відповідальності або її пом'якшення. До них віднесені обставини, що виключають злочинність діяння (як вони розуміються в російському праві), і обставини, що виключають наявність суб'єкта злочину. Це: 1) неосудність; 2) недосягнення 13-річного віку; 3) примус; 4) помилка в праві; 5) виконання припису закону або наказу законного органу влади; 6) правомірна захист; 7) стан необхідності.

Система покарань у Франції заснована на класифікації злочинних діянь. За злочини передбачаються кримінальні покарання, за проступки - виправні, за порушення - поліцейські. Кримінальні покарання діляться на два види, в залежності від видів злочинів. За злочини загальнокримінальної призначається висновок довічне і на термін, за політичні злочини - ув'язнення довічне і на термін. Кримінальну укладення відрізняється більш суворим режимом. За злочини також можуть бути призначені штраф і додаткові покарання, які виражаються в позбавленні різноманітних прав. Смертна кара скасована в 1981 р Максимальний термін позбавлення волі - 30 років.

До виправних покарань відносяться тюремне ув'язнення (до 10 років) і штраф. Як альтернатива тюремного ув'язнення можуть бути призначені штраф-дні і праця в громадських інтересах. Можливі й додаткові покарання.

Поліцейські покарання - це штрафи і покарання, що позбавляють певних прав або їх обмежують.

Представляють інтерес такі форми позбавлення волі, як режим напівсвободи і виконання тюремного ув'язнення по частинах. При призначенні виправного покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін до одного року суд може винести рішення про виконання покарання в режимі напівсвободи. Засудженому дозволяється залишати місце відбування покарання для здійснення професійної діяльності, медичного обслуговування, навчання. Суд також може винести рішення про виконання покарання, призначеного за проступки у вигляді позбавлення волі на строк не більше 1 року, а за проступки і порушення - не більше 3 років, по частинах.

Самим прийнятним покаранням на практиці є штраф. Він буває двох видів: звичайний грошовий штраф і штраф-дні. Штраф-дні представляють собою обов'язок засудженого вносити до державного бюджету певні грошові суми, які встановлюються з урахуванням доходів засудженого. Кількість штрафів-днів не може перевищувати 360 днів.

У французькому праві є поняття заходів безпеки. До них відносяться, наприклад, заходи, що застосовуються до алкоголіків і наркоманів, до неповнолітніх, неосудним.

Досить докладно регламентуються питання відстрочки. У КК Франції є два види відстрочки, які також деталізуються (див. Схему):

схема

---¬---¬

¦ Відстрочка виконання покарання ¦¦ Відстрочка призначення покарання ¦

+---T---T---++---T---T---+

¦простая ¦отсрочка з ¦отсрочка з ¦¦простая ¦отсрочка з ¦отсрочка ¦

¦отсрочка¦помещеніем ¦возложеніем ¦¦отсрочка¦помещеніем ¦назначенія ¦

¦ ¦осужденного¦обязанності ¦¦ ¦осужденного¦наказанія з ¦

¦ ¦ в режим ¦виполнять тру䦦 ¦ в режим ¦предпісаніем¦

¦ ¦іспитанія ¦ в общественних¦¦ ¦іспитанія ¦ ¦

¦ ¦ ¦інтересах ¦¦ ¦ ¦ ¦

L---+---+---L---+---+---

У період деяких видів відстрочки засуджений може бути підданий заходам безпеки.

Кримінальний кодекс Франції закріплює кримінальну відповідальність юридичних осіб. Ця відповідальність пов'язується з двома обставинами: 1) діяння повинно бути скоєно на користь юридичної особи; 2) він вчинений керівником або представником юридичної особи.

Вперше питання про кримінальну відповідальність юридичних осіб було піднято ще в проекті КК Франції 1934 р

Стаття 121-2 КК Франції вказує, що відповідальність юридичної особи не виключає відповідальності фізичної особи, "виконавця або співучасника тих же самих дій".

У Кодексі міститься спеціальна система покарань для юридичних осіб. В першу чергу, їм можуть бути призначені штрафи. Максимальний розмір штрафу, який застосовується до юридичних осіб, дорівнює п'ятикратному розміру штрафу, передбаченого для фізичних осіб законом, але мстився злочинне діяння. Відносно юридичної особи злочин або проступок можуть бути покарані одним або декількома такими покараннями, як: припинення діяльності; безстрокове або терміном не більше п'яти років заборона здійснювати прямо чи опосередковано один з видів професійної або громадської діяльності; приміщення під судовий нагляд строком не більше п'яти років; безстрокове або терміном не більше п'яти років виключення з участі в договорах, що укладаються від імені держави; безстрокове або терміном не більше п'яти років заборона звертатися з публічним закликом до розміщення вкладів або цінних паперів і ін. Крім того, може бути також призначена конфіскація речі, яка служила або була призначена для вчинення злочинного діяння, або речі, яка отримана в результаті злочинного діяння , і афішування або поширення винесеного вироку або у пресі, або будь-яким іншим способом аудіо-відеоповідомлення.

2. Кримінальне право ФРН. Джерелами кримінального права Німеччини є Конституція ФРН 1949 р Кримінальний кодекс 1871 року в редакції 1987 р спеціальні федеральні кримінальні закони, кримінальне законодавство земель, іноземне кримінальне законодавство. Так як ФРН є федерацією земель, то для неї характерний дуалізм кримінального законодавства. Співвідношення між федеральним кримінальним законодавством і кримінальним законодавством земель засновано на формулі, введеної ще Веймарської конституції: "Імперське право ламає право земель". В тій галузі кримінального права, яка не врегульована федеральним законодавством, правові норми земель є основним джерелом. Згідно з приміткою до ст. 72 Конституції ФРН, встановлення того, чи існує необхідність у регулюванні будь-якого питання федеральним законодавством, залежить від рішення самого федерального законодавця.

Кодифікація КК не є повною. Крім Кодексу існує так зване додаткове кримінальне право, яке охоплює близько 1000 різних законів, з них приблизно 30 - головні додаткові закони. Серед них, наприклад, Закон про відправлення правосуддя у справах молоді від 4 серпня 1953 року з наступними змінами. Він застосовується до осіб у віці від 14 до 18 років і щодо осіб, що не досягли на момент скоєння злочину 21 років, і містить норми кримінального, кримінально-виконавчого, кримінально-процесуального права. Важливим додатковим законом є Закон про порушення громадського порядку від 24 травня 1968 г. Він побудований за типом Кодексу, має загальну частину, в якій дається поняття порушення громадського порядку, визначені санкції, терміни давності. В останні роки було прийнято чимало законів, спрямованих на формування кримінального законодавства Німеччини. Так, Законом від 15 липня 1992 року про боротьбу з нелегальною торгівлею наркотиками та іншими формами прояву організованої злочинності система покарань була доповнена новим видом - майновим штрафом.

Шостий Закон щодо реформи кримінального права від 26 січня 1998 року та Закон по боротьбі з сексуальними деліктами та іншими небезпечними злочинними діяннями від 26 січня 1998 р знаменують черговий етап розвитку німецького законодавства. Ухвалення Шостого Закону стало логічним продовженням роботи по реформуванню сучасного кримінального права Німеччини, основа для якого була закладена першими п'ятьма законами про реформу кримінального права, прийнятими ще в 1969 - 1974 рр. <1>.

---

<1> Кримінальний кодекс ФРН. М., 2000. С. 6.

Загальна частина Кодексу складається з п'яти розділів, які, крім четвертого, поділяються на глави. Глави складаються з параграфів (статей), що мають назву і наскрізну нумерацію.

КК ФРН не містить переліку принципів кримінального права. Деякі з них закріплені в Конституції, а інші виділяються в кримінально-правовій доктрині. І в КК ФРН, і в Конституції відображений принцип "немає покарання без вказівки на те в законі", що означає заборону застосування кримінального закону за аналогією.

Цікавим є те, що в окремих параграфах КК ФРН даються поняття місця і часу вчинення діяння. Часом вчинення діяння вважається той час, протягом якого виконавець або співучасник діяв або, в разі бездіяльності, повинен був діяти. Момент настання наслідків значення не має (§ 8). Місцем вчинення діяння є те місце, в якому настав або, за поданням особи, мало настати відноситься до даного складу злочину наслідок (§ 9). У § 11 розкриваються поняття осіб і речей, тобто тих термінів, які використовуються в тексті КК: родичі, посадова особа, суддя, державний орган, міра, відшкодування.

Поняття злочину не дається. Всі злочинні діяння діляться на дві групи в залежності від формального критерію - виду і розміру покарання. Злочинами є протиправні діяння, за які передбачено як мінімальне покарання - позбавлення волі на строк не менше 1 року, так і більш суворе покарання. Проступками є протиправні діяння, за які передбачено позбавлення волі на більш короткий термін або грошовий штраф.

У Кодексі також розкривається вчинення діяння шляхом бездіяльності, опосередкованого дії (дії за іншого). Заслуговує на увагу те, що в КК дано поняття помилок: помилка в фактичних обставин справи і помилка у забороні. Помилка в забороні має місце, коли у особи, що здійснює діяння, відсутнє розуміння того, що воно діє протиправно, воно діє невинно, якщо воно не могло уникнути цієї помилки.

Кримінальна відповідальність настає з 14 років, так як § 19 вказує, що несамовитий той, хто при вчиненні діяння ще не досягла чотирнадцяти років. Виділяється неосудність внаслідок психічних розладів і зменшена осудність.

Поняття провини, форми провини не розкриваються. Є лише вказівка ??на те, що карається тільки умисна дія, якщо закон прямо не передбачає покарання за необережний дію (ст. 915).

Поняття співучасті також відсутня. Закон називає три форми співучасті: виконавство, підбурювання, пособництво. Специфікою німецького кримінального права є відсутність в законі такої фігури, як організатор. Його дії отримують іншу правову оцінку.

До обставин, що виключають злочинність діяння, відносяться необхідна оборона і крайня необхідність. Під перевищенням меж необхідної оборони розуміються випадки, коли особа перевищує межі через замішання, страху чи переляку. Таким чином, це питання фактично віднесено до компетенції суду, який вирішує його індивідуально в кожному конкретному кримінальній справі. У разі перевищення меж необхідної оборони із зазначених вище причин особа не підлягає покаранню.

Поняття покарання та цілей покарання в КК ФРН відсутні. Покарання розглядається в розд. 3 КК, який називається "Правові наслідки діяння". До цих наслідків, крім покарання, віднесені заходи виправлення і безпеки.

Смертна кара на підставі Конституції ФРН не застосовується.

До 1 квітня 1970 р позбавлення волі передбачалося у вигляді каторжної в'язниці, в'язниці, взяття під варту або арешту. Після прийняття Першого Закону про реформу кримінального права існують два види позбавлення волі: довічне і на певний термін. Позбавлення волі на певний строк встановлюється від 1 місяця до 15 років.

Крім позбавлення волі, основним видом покарання є грошовий штраф. Він призначається в денних ставках (максимум до 360 повних денних ставок). Штраф найчастіше призначається засудженим. Так, в 2000 р з загального числа 638 893 засуджених штраф був призначений 513336 особам <1>.

---

<1> Жалинский А.Е. Сучасне німецьке кримінальне право. М., 2006. С. 314.

Законом 1992 "Про боротьбу з нелегальною торгівлею наркотиками та іншими формами прояву організованої злочинності" був введений майновий штраф. Майновий штраф може бути призначений тільки поряд з довічним позбавленням волі або позбавленням волі на строк не менше двох років. Майновий штраф полягає у сплаті грошової суми, розмір якої обмежується вартістю майна особи. Однак рішенням Конституційного Суду ФРН від 20 березня 2002 року цей вид майнового покарання оголошений антиконституційним і нікчемним, так як при призначенні покарання повинен враховуватися державно-правовий принцип вини, що дозволяє призначати справедливі і співмірні покарання <1>. Майновий штраф, який носить конфіскаційних характер, цим вимогам не відповідає.

---

<1> Див. Докладніше: Жалинский А.Е. Сучасне німецьке кримінальне право. С. 314 - 315.

У КК ФРН міститься додаткове покарання (заборона керувати транспортним засобом) та додаткові наслідки (позбавлення права займати певні посади та ін.).

Кримінальний закон детально регламентує правила призначення покарання. Особливо закон враховує поведінку винного після вчинення злочину і його відносини з потерпілим. Так, § 46а присвячений компенсації та відшкодування шкоди.

У ФРН є і такий інститут, як умовна відстрочка призначення покарання, який застосовується у випадках засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк, як правило, не більше ніж на один рік. Специфічним інститутом є заходи безпеки і виправлення. Вони діляться на дві групи: 1) пов'язані з позбавленням волі; 2) не пов'язані з позбавленням волі.

У КК ФРН закріплені і норми кримінально-процесуального характеру. Так, глава сьома розділу третього називається "Конфіскація майна і вилучення предметів злочину". Суд призначає конфіскацію, якщо скоєно протиправне діяння і виконавець або співучасник отримали якусь майнову вигоду від нього. Розділ 4 КК включає такі питання, як скарги у справах приватного обвинувачення, дозвіл на кримінальне переслідування, вимога кримінального переслідування.

3. Кримінальне право Іспанії. Одним з найновіших кримінальних кодексів західних європейських країн є КК Іспанії, прийнятий 23 листопада 1995 і вступив в силу з 24 травня 1996 р Російські вчені підкреслюють, що в новому КК Іспанії знайшли чітке юридичне втілення багато сучасних гуманістичні і демократичні тенденції в розвитку кримінального права <1>. У новому іспанському Кодексі закріплені такі положення, які в багатьох країнах залишаються за межами законодавчого регулювання.

---

<1> Кузнєцова Н.Ф., Решетніков Ф.М. Кримінальний кодекс Іспанії. М., 1998. С. 7.

Кодекс має вступну статтю (преамбулу), в якій викладаються мотиви прийняття нового кримінального закону, і вступний розділ. Кодекс складається з трьох книг, перша з яких відповідає Загальній частині. Частини включають розділи, глави і статті. Нумерація статей наскрізна (всього 639 статей), назви вони не мають. Крім Кодексу, джерелами кримінального права є Конституція 1978 року, спеціальні кримінальні закони (наприклад, про відповідальність неповнолітніх), інші закони та підзаконні акти, що містять окремі кримінально-правові норми (про фінансові, валютних та інших правопорушеннях).

Злочинні діяння поділяються на злочини і проступки залежно від їх тяжкості. Згідно ст. 10 злочинами або провинами є карані за законом дії або бездіяльність, вчинені з наміром або з необережності. Злочини ж можуть бути тяжкими і менш тяжкими в залежності від того, яке покарання (суворе або менш суворе) може бути призначено.

У КК Іспанії на відміну від інших кодексів відображені правила кваліфікації злочинів при конкуренції норм, які відповідають і прийнятим в російській кримінально-правовій доктрині. Стаття 8 встановлює, що при конкуренції двох або більше норм Кодексу діяння кваліфікується з урахуванням наступних правил:

1) спеціальна норма має пріоритет перед загальною;

2) додаткова норма застосовується лише в разі відсутності головної, якщо вже зрозуміла ця додатковість;

3) більш широка або складна норма поглинає приватні порушення закону;

4) при відсутності таких критеріїв більш сувора норма виключає застосування норм з меншою санкцією.

У Кодексі також дано поняття бездіяльності, часу вчинення злочину, фактичної і юридичної помилки, замаху, добровільної відмови, змови. Цікавим є визначення провокації, під якою в ст. 18 розуміється безпосереднє спонукання особи до вчинення злочину за допомогою преси, радіо або інших засобів подібної дії, яке сприяє оприлюдненню інформації, або перед скупченням народу. Різновидом провокації є апологія, тобто уявлення перед скупченням народу або через засоби масової інформації ідей або доктрин, які вихваляють злочин або звеличують його виконавця.

Однак поняття співучасті і провини, її форм в іспанському Кодексі відсутні. Кримінальної відповідальності підлягають тільки фізичні особи, виконавці та співучасники (без виділення їх видів).

Детально регламентовані підстави звільнення від кримінальної відповідальності. Причому до них віднесені і випадки, при яких особа не підлягає кримінальній відповідальності (наприклад, неосудність), і обставини, що виключають злочинність діяння. До останніх, крім необхідної оборони, стану необхідності, виконання обов'язку, законного здійснення свого права, професійних або посадових обов'язків, віднесено і таке своєрідне підставу, як дія в стані сильного страху.

Поряд з обставинами, що пом'якшують і обтяжують кримінальну відповідальність, виділені обставини, пов'язані з родинними зв'язками. Так, в ст. 24 зазначено, що обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання, в зв'язку з характером, мотивами і наслідками вчинення злочину є обтяжливими провину, якщо потерпілий є чоловіком або особою, яка перебуває в близьких відносинах подібного характеру з потерпілим, а також в стані спорідненості по висхідній або низхідній лініях, за походженням, усиновлення або свойствованію.

Поняття покарання та його цілей відсутній. За своїм характером, тривалості покарання діляться на суворі, менш суворі і невеликі. Всі ці покарання варіюються фактично в трьох видах - позбавлення волі, позбавлення певних прав і штраф. Смертна кара не передбачається. Покараннями у вигляді позбавлення волі є тюремне ув'язнення, арешт на вихідні дні і особиста відповідальність за несплату штрафу.

Тюремне ув'язнення визначається на термін від 6 місяців до 20 років, а в разі складання покарань за сукупністю злочинів - до 25 або 30 років.

Одним з видів покарання є арешт на вихідні дні, він призначається на 36 годин (максимум - на 24 вихідних дня). Арешт виповнюється у виправній установі, максимально близькому до місця проживання арештанта, в якому є місця по суботах і неділях.

Аналогом такого російському покаранню, як громадські роботи, виступають роботи на користь суспільства. Характерно те, що вони не можуть призначатися без згоди засудженого.

Поширеним видом покарання є штраф. Він призначається, крім випадків, спеціально передбачених законом, за системою денних ставок. Мінімальний розмір - заробіток за п'ять днів і максимальний - за два роки. Якщо засуджений не сплатив добровільно або за допомогою примусу призначений штраф, він несе особисту відповідальність у вигляді позбавлення волі на один день за кожні дві несплачені щоденні квоти, що може проходити у вигляді арешту на вихідні дні. За згодою засудженого суд може в цьому випадку призначити роботи на користь суспільства.

У разі несплати штрафу, розмір якого пропорційний заподіяний збиток, суд виносить рішення про особисту відповідальність засудженого. При цьому термін позбавлення волі не може бути більше одного року.

КК Іспанії детально регулює питання призначення покарання. Він виділяє як загальні правила призначення покарань, так і спеціальні правила. Окрема глава присвячена заходам, який заміняє виконання покарань у вигляді позбавлення волі.

Так само, як і в інших європейських кодексах, виділяються заходи безпеки і визначається порядок їх виконання.

Крім кримінально-правових питань в Кодексі вирішуються і питання процесуальні. Так, окремі розділи присвячені особам, які підлягають цивільно-правової відповідальності (мова йде про цивільному позові в кримінальному процесі), судових витрат, виконання цивільної та інших видів матеріальної відповідальності.

4. Кримінальне право інших держав. До романо-германської правової системи належить і крихітна держава в 40 км від Адріатичного узбережжя північної Італії - Республіка Сан-Марино. Кримінальний кодекс цієї держави називають зразком законодавчої техніки континентального типу. "Одним з досягнень правової культури Республіки Сан-Марино, яким по праву можуть пишатися сучасні народи, є чинний Кримінальний кодекс, який набув чинності 1 січня 1975 року" <1>. Цей Кодекс примітний ще й тим, що він прийнятий в державі, яке вважається найстарішою демократією Європи, так як воно жодного разу не змінювало республіканської форми правління за майже тисячолітню історію. У цьому Кодексі досить яскраво втілені риси романо-германської правової системи. Так, в ст. 2 прямо вказано на заборону судового прецеденту. При здійсненні юрисдикції суддя повинен обмежуватися тлумаченням закону щодо розглянутого випадку і не може приймати рішення загального характеру. Винесені ним вироки не є обов'язковими при прийнятті рішення по іншим випадкам (ст. 2).

---

<1> Максимов С.В. Кримінальний кодекс Республіки Сан-Марино. СПб., 2002. С. 12.

Кодекс має чітку структуру. Він складається з двох книг, званих Загальна частина та Особлива частина. Частини складаються з розділів, які поділяються на глави, що включають статті. Розділи, глави і статті мають назви, статей всього 409.

Будучи кримінальним законом одного з найдавніших демократичних держав, Кодекс проте містить ряд норм, які на перший погляд виглядають зайво суворими, проте, очевидно, сприяють підтримці правопорядку. Так, кримінальна відповідальність настає з 12 років, але до осіб у віці до 18 років застосовується покарання зі зниженням від однієї до двох ступенів. Покарання нижчого ступеня може бути застосовано і щодо тих, хто на момент вчинення діяння не досяг 21 року.

У КК Республіки Сан-Марино закріплений такий інститут, як інститут кримінальної небезпеки. Фактично мова йде про те, що суд визнає особу потребують профілактичному впливі. Згідно ст. 11 КК, особа вважається кримінально небезпечним, навіть коли воно не підлягає звинуваченням і покаранню, в разі, якщо воно раніше вчинила умисне злочин або деякі з інших діянь і якщо суддя вважає, що така особа може здійснити нові діяння, передбачені як умисні злочини. Якщо особа визнана кримінально небезпечним, то суд встановлює за ним нагляд, здійснюваний поліцією за сприяння вихователів і соціальних працівників.

Визначення злочину в Кодексі немає, а види злочинів поділяються на умисні, ненавмисні і проступки. Крім того, виділяються й інші види злочинів. Так, в ст. 15 йдеться про особу, що вчинила умисний злочин, яке пов'язане з професією, якщо особа живе за рахунок коштів, придбаних у результаті злочинної діяльності (професійний злочинець). Стаття 16 називає особу, яка вчинила конституційне злочин. Це особа, яка вчинила умисний злочин проти життя, особистої недоторканності і сексуальної свободи, коли жорстокість мотиву здійснення злочину, поділ або легковажність мотивів вказують на відсутність основних моральних якостей, притаманних людству.

У гл. 3 "Суб'єктивна сторона злочину" йдеться про різні види помилок, які виключають караність діяння: ненавмисне оману; оману, що є наслідком обману з боку інших осіб; оману щодо потерпілого. Детально регламентовані обставини, що виключають злочинність діяння. До них відносяться і такі специфічні обставини, як згоду особи, що займає на це правом (ст. 39), вчинення діяння в ході спортивних змагань, якщо вони проводяться відповідно до правил (ст. 44).

У Кодексі регулюються питання множинності злочинів. Даються поняття реальної та формальної сукупності. Під формальною сукупністю в ст. 49 розуміються випадки, коли винний у скоєнні одноразової дії або бездіяльності порушує різні положення кримінального закону або кілька разів ті ж самі положення. У КК визначаються складне злочин і продовжуємо злочин.

У КК Сан-Марино, так само як і в інших законах даної правової системи, поняття покарання і його цілей відсутні. Але положення про види покарання відрізняються певною своєрідністю. Система покарань носить надзвичайно деталізований характер. У ст. 80 закріплено 6 видів покарань, розташованих в порядку убування строгості: тюремне ув'язнення, позбавлення прав, арешт, грошовий штраф, поденний штраф, судове осуд (подібно до того, як в КК РРФСР 1960 р було громадський осуд). Кожне з покарань, крім судового осуду, ділиться ще на кілька ступенів. Наприклад, тюремне ув'язнення ділиться на вісім ступенів (від трьох місяців до тридцяти п'яти років). При цьому в нормах статей Особливої ??частини відсутні санкції, а тільки вказується вид покарання і його ступінь. Так, просте вбивство (ч. 1 ст. 150) підлягає покаранню у вигляді тюремного ув'язнення сьомий ступеня і позбавлення прав четвертого ступеня.

Законодавець, крім покарання, виділяє заходи безпеки з затриманням особи та без затримання особи і визначає можливість призначення сукупності покарань і заходів безпеки.

Один з останніх розділів в Загальній частині КК Сан-Марино присвячений цивільним зобов'язанням і іншим діям, що випливають з злочину. В останньому розділі Загальної частини дається тлумачення юридичних термінів, що вживаються в Кримінальному кодексі.

5. До романо-германської правової системи належать і країни так званого колишнього соціалістичного табору, країни Східної Європи, СНД і Балтії, Законодавство яких має свою специфіку. Одним з перших кримінальних кодексів країн Східної Європи був КК Республіки Польща, прийнятий 6 червня 1997 р КК складається з трьох частин: Загальної, Особливої ??та Військової. У Кодексі докладно регулюються питання дії кримінального закону в часі, просторі і по колу осіб, даються поняття місця і часу скоєння злочину. Але, що цікаво, глава "Відповідальність за злочини, вчинені за кордоном" знаходиться в кінці Загальної частини, а не на початку, як це прийнято. У цьому розділі є одна особливість. У § 1 ст. 111 закріплено, що умовою відповідальності за діяння, вчинене за кордоном, є визнання такого діяння злочинним також і законом, чинним в місці його вчинення (як в ст. 12 КК Російської Федерації). Але в § 3 цієї ж статті зазначається, що ця умова не застосовується до польського посадовій особі, яка, здійснюючи свою службову діяльність за кордоном, вчинила там злочин у зв'язку з виконанням його функцій.

Поняття злочину носить формальний характер, злочини поділяються на тяжкі та менш тяжкі.

Вік, з якого настає кримінальна відповідальність, підвищений до 17 років. За дев'ять видів злочинів кримінальна відповідальність настає з 15 років.

У Кодексі не тільки дається поняття замаху на злочин, а й визначається негідне замах. Законодавець передбачає 4 види співучасників: виконавець, керівник (організатор), підбурювач, пособник, не розкриваючи, правда, в цілому поняття співучасті.

Заходи кримінальної відповідальності включають покарання (6 видів) і кримінально-правові заходи (8 видів). До покарань віднесені: штраф, обмеження волі, позбавлення волі, позбавлення волі на строк до 25 років, довічне позбавлення волі, військовий арешт (для військовослужбовців); до кримінально-правовим заходам - ??позбавлення публічних прав, грошова компенсація, грошова виплата, доведення вироку до публічного відома і ін. Фактично ці заходи являють собою додаткові покарання. Конфіскація передбачається ст. 44, але вона стосується тільки предметів, які безпосередньо пов'язані зі злочином, якщо ці предмети не підлягають поверненню потерпілому або іншій особі.

Завершується Загальна частина главою, в якій роз'яснюються поняття, що вживаються в Кримінальному кодексі.

У більшості держав, що виникли на пострадянському просторі, в кінці XX ст. були прийняті нові кодекси. У Республіці Узбекистан - в 1994 р, в Республіці Казахстан - в 1997 році, в Киргизькій Республіці - в 1997 році, в Туркменістані - в 1997 році, в Республіці Таджикистан - в 1998 р, в Грузії - в 1999 р ., в Азербайджанській Республіці - в 1999 р, в Республіці Білорусь - в 1999 р, в Литовській Республіці - в 1999 р, в Естонії - в 2001 р Одним з останніх був прийнятий КК в Україні - 5 квітня 2001 р багато в чому цей Кодекс наближений до КК Російської Федерації, але в той же час має ряд особливостей. У ньому даються поняття не тільки злочину і покарання, але і провини, суб'єкта злочину, повторності злочинів, уявної оборони. Чіткіше український законодавець трактує цілі покарання. У ст. 50 вказується, що фізичне покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами <1>. Система покарань відрізняється гуманністю: в ній відсутня смертна кара, а позбавлення волі на певний строк встановлюється від одного року до п'ятнадцяти років.

---

<1> Кримінальний кодекс України. Харків, 2001. С. 23.

Своєрідністю відрізняються положення про дію кримінального закону в просторі і по колу осіб. Так, ст. 9 "Правові наслідки засудження особи за межами України" говорить, що рецидив злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслідки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.

6. В рамках романо-германської правової системи останнім часом виділяють північноєвропейських регіональну кримінально-правову модель (Норвегія, Швеція, Данія, Ісландія, Фінляндія) <1>. Історично ця частина Європи була відокремлена, і в середні століття Данія, Швеція та Норвегія складали Кальмарськой унію, мали єдину правову систему. Зарубіжні вчені відносять право Скандинавських країн до самостійної правової системи, що отримала назву північна правова сім'я <2>.

---

<1> Ведерникова О.М. Сучасні кримінально-правові системи: типи, моделі, характеристика // Держава і право. 2004. N 4. С. 71.

<2> Цвайгерт К., Кетц Х. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права. Основи: У 2 т. Т. 1 / Пер. з нім. М., 2000. С. 413 - 426.

Яскравою особливістю кримінального законодавства цих країн є регламентація територіального дії кримінального закону. Фактично мова йде не про територіальне, а про екстериторіальному принципі. Кримінальний закон в рівній мірі може застосовуватися для охорони інтересів усіх Скандинавських країн. Наприклад, в ст. 2 КК Швеції 1962 р підкреслюється, що злочини повинні переслідуватися згідно зі шведським правом і в тому випадку, коли вони вчинені поза межами Швеції особою, яка є датським, фінським, ісландським або норвезьким громадянином <1>.

---

<1> Кримінальний кодекс Швеції. СПб., 2001. С. 27.

Ще одна особливість кримінального права скандинавських країн - це традиційна м'якість і гуманізм системи покарань. При цьому треба мати на увазі, що в даних країнах відзначається високий рівень реєстрованих злочинів (отже, низький рівень прихованих і неврахованих злочинів). У Швеції число поліцейських на 100 тис. Населення в 4,5 рази менше, ніж в Росії, а вони "обслуговували" в 6,5 разів більше врахованих злочинів, ніж в Росії (1994 р в Швеції реєструвалося 12000 злочинів на 100 тис . населення, а в Росії - 1800) <1>.

---

<1> Місяці В.В. Тенденції сучасної злочинності та боротьби з нею в Росії // Держава і право. 2004. N 1. С. 16.

Основними покараннями за КК Данії 1930 р є тюремне ув'язнення, просте взяття під варту і штраф. За період з 1866 по 1933 р було винесено сімдесят вироків до смертної кари, з них тільки чотири були приведені у виконання, а останній - в 1892 р <1>.

---

<1> Бєляєв С.С. Кримінальний кодекс Данії. СПб., 2001. С. 9.

У Голландії смертні вироки не виносилися з 1860 р В КК Голландії, найстарішому з кримінальних законів цієї групи країн, що набрав чинності 1 вересня 1886 року, представників закріплено три основних види покарання.

Ідеї ??лібералізації покарань і ресоціалізації засуджених знайшли відображення і в появі нових видів покарань. У 1992 р в КК Швеції був введений такий вид покарання, як громадські роботи, а в 1994 р - арешт з електронним спостереженням. Засуджені знаходяться вдома під електронним наглядом протягом доби (на термін до 2 місяців).

Наступною особливістю кримінально-правової системи Скандинавських країн виступає широка можливість для суддівського розсуду. У КК Голландії існує система загальних мінімальних покарань і особливих мінімальних покарань. На думку фахівців, такі положення дозволяють суддям брати до уваги пом'якшуючі обставини, служать доказом великої віри в судову владу <1>.

---

<1> Кримінальний кодекс Голландії. СПб., 2001. С. 51.

У Данії межі суддівського розсуду представлені настільки широко, що КК Данії 1930 р допускає застосування закону за аналогією.

У Скандинавських країнах існує і кримінальна відповідальність юридичних осіб. У Голландії вона була вперше введена в 1950 р, спочатку за економічні злочини, а в 1976 р поширена і на інші діяння. У КК Швеції закріплена корпоративна відповідальність. Вона дещо відрізняється від кримінальної відповідальності юридичних осіб. Суб'єктами злочинів є фізичні особи, які представляють ту чи іншу фірму. За злочини, вчинені при здійсненні комерційної діяльності, покладається обов'язок сплатити корпоративний штраф, який значно більше звичайного штрафу.

§ 3. Основні інститути загальної частини кримінального права

англо-американської правової системи

1. Кримінальне право Англії. Батьківщиною загального права є Англія. Загальне право створювалося королівськими судами протягом століть. Воно отримало назву загального, так як поступово ставало єдиним для всієї Англії. При вирішенні спірних питань, що виходять за рамки загального права, доводилося звертатися до лорда-канцлера. Лорд-канцлер спирався на принципи римського і канонічного права, які формували право справедливості. В даний час право справедливості розглядається судами як невід'ємна частина англійського права <1>.

---

<1> Крилова Н.Є., Серебренникова А.В. Указ. соч. С. 31.

Основним джерелом кримінального права Англії, таким чином, є судовий прецедент. Існують різні точки зору з приводу того, хто став робити перші записи судових рішень - клерки судів, студенти-юристи і т.д. Але вже до кінця XIII в. вони набули поширення, спочатку в рукописному, а потім і в друкованому вигляді. З 1864 р судові рішення виходять щомісяця під назвою "Law Reports" під наглядом спеціальної ради. Найбільш відомими зараз є щотижневі судові звіти "All England Reports" і "The Criminal Appeal Reports" <1>. Посилаються на судові рішення так: вказується назва справи, рік винесення рішення, номер тому звіту, скорочена назва суду або входить до серії досліджень і сторінка, на якій він опублікований: R.V. Codere (1916) 12 Cr. App. 21, at p. 28 <2>.

---

<1> Крос Р. Прецедент в англійському праві. М., 1985. С. 27.

<2> Кримінальне право зарубіжних країн / За ред. І.Д. Козочкин. М., 1998. С. 4.

Деякі прецеденти отримали широку популярність завдяки тому, що в них дано тлумачення основних інститутів Загальної частини кримінального права. Так, в правилах Макнатена, прийнятих в 1843 р, дано тлумачення юридичного критерію неосудності. У справі Моста в 1881 р винесено рішення, яке має значення для з'ясування сутності підбурювання до злочину. У питанні про розмежування приготування до злочину і замаху на злочин класичним вважається рішення у справі ювеліра Робінсона 1915 р

Джерелами кримінального права в Англії також є статути. Роль статутів (законів) як джерел кримінального права починає зростати з XIX в. В Англії немає кримінального кодексу, хоча спроби його прийняття робилися. Було розроблено кілька проектів кримінального кодексу: 1833 - 1849 рр., 1878 - 1880 рр., 1989 г. В даний час кримінально-правові норми містяться в різних законодавчих актах некримінального характеру і спеціальних законах, присвячених конкретним інститутам кримінального права. До сих пір вважаються чинними деякі старі закони: Закони про зраду 1351 р Закони про богохульство 1547, 1558 р 1697 р

Важливу роль зіграв Закон про кримінальне право від 21 липня 1967 г. Він скасував раніше традиційне для англійського права поділ злочинів на фелонії (тяжчі) і місдімінор (менш тяжкі злочини). Поняття злочину в законодавстві відсутня, а всі злочинні діяння з 1967 р діляться на дві групи: 1) зрада; 2) інші злочини.

Закон про кримінальне право 1977 р дає поняття змови. Якщо особа вступає в угоду з іншою особою або особами про вчинення дії, яке обов'язково з'явиться будь-яким злочином або злочинами або спричинить за собою їх вчинення одним або більше особами, що вступили в угоду, якщо таке виконано згідно з їх намірам, воно винне в змові з метою вчинення злочину або злочинів <1>. У 1981 р був прийнятий Закон про кримінально карне замаху. Закон про повноваження кримінальних суден 1973 г. включає ряд положень, присвячених пробації та умовному звільненню. Закон визначає, що суд може замість призначення покарання у вигляді позбавлення волі видати наказ про пробації протягом періоду, визначеного в наказі. Наказ видається на термін від одного року до трьох років. У цьому Законі також регулюються питання умовної відстрочки виконання покарання у виді позбавлення волі. Закон про кримінальну юстиції 1991 закріплює правила призначення засудженому тюремного ув'язнення і покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Зокрема, підкреслюється, що покарання у вигляді тюремного ув'язнення повинно бути призначено: а) на такий термін, який, на думку суду, сумірний серйозності злочину; б) коли злочин носить насильницький або сексуальний характер, на такий тривалий термін, який, на думку суду, необхідний для захисту суспільства від серйозної шкоди, заподіяної злочинцем <2>. Закон про злочин (покарання) 1997 року встановлює обов'язкові і мінімальні покарання, пов'язані з позбавленням волі, визначає порядок покарання у вигляді надання послуг суспільству і відповідності між сумою штрафу і кількістю виконаних послуг в годинах при заміні цих покарань (наприклад, сумі до 200 фунтів відповідає 40 годин). У Законі про поліцію 1997 р дається поняття серйозного злочину. Це, наприклад, такий злочин, яке включає використання насильства, направлено на отримання значної фінансової вигоди, здійснюється великим числом осіб, об'єднаних спільною метою <3>.

---

<1> Criminal Law Act. 1977. P. 45.

<2> Criminal Justice Act. 1991. P. 53.

<3> Police Act. 1997. P. 50.

Джерелом кримінального права Англії також є наукова доктрина. Фахівці виділяють два види спеціальної літератури. До першого належать старовинні класичні праці, видані до знаменитої роботи У. Блекстона "Коментарі до законів Англії" 1765 г. На ці Коментарі прийнято посилатися як на обов'язковий джерело. Другий вид робіт утворюють сучасні підручники, посібники, монографії, які мають швидше рекомендаційний, ніж обов'язковий характер.

Необхідно вказати на таку особливість англійської кримінально-правової доктрини і практики, як можливість залучення до відповідальності без провини. Для притягнення до кримінальної відповідальності в даному випадку достатньо констатувати вчинення особою визначеного в законі діяння. В англійській літературі зустрічається твердження про те, що абсолютна відповідальність у вигляді загального правила вводиться законами, які передбачають незначні покарання за порушення правил, що регулюють торгівлю, виготовлення ліків і т.п. Але на практиці об'єктивне зобов'язання допускається в разі вчинення злочинів, за які може бути призначено тривале позбавлення волі <1>.

---

<1> Крилова Н.Є., Серебренникова А.В. Указ. соч. С. 66.

В Англії існує кримінальна відповідальність юридичних осіб. Причому вперше положення про можливу кримінальну відповідальність юридичних осіб було сформовано ще в 1842 р по конкретній кримінальній справі. В англійському пра

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Глава 2. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я | ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ | Торгівля людьми (ст. 127.1 КК РФ). | НЕДОТОРКАННІСТЬ І СТАТЕВУ СВОБОДУ ОСОБИСТОСТІ | Права і свободи ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА | НА РОДИНУ І НЕПОВНОЛІТНІХ | Глава 7. ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ | Глава 8. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину (ст. 174.1 КК РФ). | Злісне ухилення від подання інвестору або контролюючому органу інформації, визначеної законодавством Російської Федерації про цінні папери (ст. 185.1 КК РФ). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати