Головна

Донецьк - 2006

  1. Донецьке гірське професійно - технічне училище

Курс лекцій для студентів спеціальностей 240701 - «Хімічна технологія органічних сполук азоту», 240702 - «Хімічна технологія полімерних композицій порохів і твердих ракетних палив», 240901 - «Біотехнологія» очної та очно-заочної форм навчання

Редактор Соловйова С. В.

Технічний редактор Сазонова В. П.

Підписано до друку 22.10.07. Формат 60 ? 84 1/16

Ум. п.л 6,63. Уч.-вид. л. 7,13.

Друк - ризография, розмножувально-копіювальний апарат «RISO TR-1510».

Тираж 75 прим. Замовлення 2007-56.

Видавництво Алтайського державного

технічного університету.

656038, м Барнаул, просп. Леніна, 46.

Оригінал-макет підготовлений ІІО БТІ АлтГТУ. Надруковано в ІІО БТІ АлтГТУ.

659305, м Бійськ, вул. Трофимова, 29.

Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форми навчання

затверджено:

Протокол засідання

кафедри філософських наук

№ від

"" ___200 Р

Донецьк - 2006

Вступ

Представлене колективом кафедри філософських наук ДонДУЕТу посібник по Соціології орієнтує викладачів і студентів на засвоєння світового і вітчизняного соціологічного знання, подолання мали місце в минулому догматизму та ідеологічної тенденційності в оцінці світових соціальних процесів і тенденцій. У посібнику зроблена спроба узагальнити і систематизувати теоретичний матеріал наявний у вітчизняній і світовій літературі досліджує проблеми соціології.

Даний посібник вільно від жорстких рамок і допускає неоднозначне інтерпретацію соціальних явищ, це дозволяє викладачеві індивідуально і творчо забезпечувати навчальний процес.

При всьому різноманітті наукового підходу до досліджуваних проблем навчальний курс «Соціології» повинен передбачати:

- Розуміння суспільства як цілісного організму з притаманними йому механізмами розвитку;

- Знання структури, функцій і ролі соціологічних теорій в отриманні наукового знання про суспільство;

- Вміння орієнтуватися в питаннях соціальної структури, соціальної стратифікації та мобільності;

- Вироблення навичок аналізу сучасного українського суспільства, його досягнень і проблем з використанням конкретно-соціологічних досліджень;

- Вміння самостійно зіставляти різні точки зору і підходи до соціальних і політичних явищ в суспільстві, висловити до них своє ставлення.

З урахуванням виділених навчальних годин (це 16-18 годин, що явно недостатньо) програма курсу включає наступні теми: 1. Предмет соціології. 2. Розвиток соціологічної науки. 3. Методика проведення соціологічних досліджень. 4. Соціологія суспільства. 5. Соціальні інститути та організації. 6. Соціологія культури. 7. Соціальна структура суспільства. 8. Соціологія особистості. 9. Соціологія політики. 10. Соціологія влади. 11. Соціологія сім'ї. 12. Соціологія соціального конфлікту.

При цьому теми № 8,9,10,12 виноситься на самостійне вивчення.

Відповідно до кредитно-модульною системою викладання усі теми поділені на три модулі. У перший модуль виносяться теми № 1,2,3, в другій модуль теми №4,5,6, в третій модуль теми № 7,8,9,10,11,12.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЇ ЯК САМОСТІЙНОЇ СФЕРИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ | Хто з перелічених нижче вчених ввів у науковий обіг термін "соціологія"? | МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ | Яка основна характеристика безальтернативного закритого питання в соціологічній анкеті? | Сутність суспільства. Причини його виникнення, ознаки. | Системний підхід як метод пізнання суспільства. | Громадський прогрес. | Типологія суспільства. | глосарій | контрольна частина |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати