На головну

XVI. Відповідальність виконавця і споживача

  1. IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  2. IV. відповідальність
  3. IV. Права і обов'язки виконавця
  4. IV. Права і обов'язки виконавця
  5. S3. Оформлення спадкових прав і відповідальність спадкоємців за боргами спадкодавця
  6. V. Права та обов'язки споживача
  7. V. Права та обов'язки споживача

149. Виконавець несе встановлену законодавством Російської Федерації адміністративну, кримінальну або цивільно-правову відповідальність за:

а) порушення якості надання споживачеві комунальних послуг;

б) шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну споживача внаслідок порушення якості надання комунальних послуг, внаслідок ненадання споживачеві повної та достовірної інформації про надані комунальні послуги;

в) збитки, завдані споживачеві внаслідок порушення виконавцем прав споживачів, в тому числі в результаті договору, що містить умови, що ущемляють права споживача в порівнянні з справжніми Правила #;

г) моральну шкоду (фізичні або моральні страждання), заподіяну споживачеві внаслідок порушення виконавцем прав споживачів, передбачених житловим законодавством Російської Федерації, в тому числі цими Правилами.

150. Виконавець, який допустив порушення якості надання комунальних послуг внаслідок надання споживачеві комунальної послуги неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, зобов'язаний провести відповідно до положень цих Правил перерахунок споживачеві розміру плати за таку комунальну послугу в сторону її зменшення аж до повного звільнення споживача від оплати такої послуги.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 абзац другий пункту 150 визнаний що не суперечить чинному законодавству

При цьому споживач має право вимагати з виконавця сплати неустойок (штрафів, пені) в розмірі, зазначеному в Законі Російської Федерації "Про захист прав споживачів", у випадках, зазначених у пункті 157 цих Правил.

Виконавець звільняється від відповідальності за порушення якості надання комунальних послуг, якщо доведе, що таке порушення сталося внаслідок обставин непереборної сили або з вини споживача. До обставин непереборної сили не відносяться, зокрема, порушення зобов'язань з боку контрагентів виконавця або дії (бездіяльність) виконавця, включаючи відсутність у виконавця необхідних грошових коштів.

151. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача внаслідок порушення якості надання комунальних послуг або внаслідок ненадання споживачеві повної та достовірної інформації про надані комунальні послуги, підлягає відшкодуванню виконавцем у повному обсязі незалежно від вини виконавця. Зазначений шкода підлягає відшкодуванню за правилами, передбаченими главою 59 Цивільного кодексу Російської Федерації.

Право вимагати відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення якості надання комунальних послуг, визнається за кожним потерпілим незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виконавцем чи ні.

Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача внаслідок порушення якості надання комунальних послуг, підлягає відшкодуванню протягом 10 років з дня надання такої послуги. При цьому вимоги, пред'явлені після закінчення 3 років з дня виникнення права на відшкодування такої шкоди, задовольняються за минулий час не більш ніж за 3 роки, що передували пред'явленню позову.

152. В разі заподіяння виконавцем шкоди життю, здоров'ю та (або) майну споживача, спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку виконавець і споживач (або його представник) складають і підписують акт про заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну споживача, спільного майна власників приміщень в багатоквартирному будинку, що містить опис заподіяної шкоди та обставин, при яких така шкода була заподіяна.

Зазначений акт повинен бути складений виконавцем і підписаний ним не пізніше 12 годин з моменту звернення споживача в аварійно-диспетчерську службу. При неможливості підписання акта споживачем (або його представником), в тому числі з причини його відсутності в займаному приміщенні, акт повинен бути підписаний крім виконавця 2 незацікавленими особами. Акт складається в 2 примірниках, один з яких передається споживачеві (або його представнику), другий - залишається у виконавця.

153. Виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача у зв'язку з використанням матеріалів, обладнання, інструментів та інших засобів, необхідних для надання комунальних послуг, незалежно від того, дозволяв рівень наукових і технічних знань виявити їх особливі властивості чи ні .

Виконавець звільняється від відповідальності за заподіяння шкоди, якщо доведе, що шкода заподіяна внаслідок непереборної сили або порушення споживачем встановлених правил споживання комунальних послуг.

154. Під збитками розуміються витрати, які споживач, чиї права порушені, справив чи мусить буде зробити для відновлення порушеного права (реальні збитки), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода).

Якщо інше не встановлено законом, збитки, завдані споживачеві, підлягають відшкодуванню у повній сумі понад неустойки (пені), встановленої законом або договором.

Сплата неустойки (пені) і відшкодування збитків не звільняють виконавця від виконання покладених на нього зобов'язань в натурі перед споживачем.

Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань або за неналежне виконання зобов'язань, якщо доведе, що невиконання зобов'язань або їх неналежне виконання сталося внаслідок непереборної сили, а також з інших підстав, передбачених законом.

Вимоги споживача про сплату неустойки (пені), передбаченої законом або договором, підлягають задоволенню виконавцем в добровільному порядку. При задоволенні судом вимог споживача, встановлених законом, суд стягує з виконавця за недотримання в добровільному порядку задоволення вимог споживача штраф в розмірі 50 відсотків суми, присудженої судом на користь споживача.

155. Якщо виконавцем внаслідок порушення прав споживачів, передбачених житловим законодавством Російської Федерації, в тому числі цими Правилами, споживачеві завдано моральної шкоди (фізичні або моральні страждання), то за заявою споживача суд може покласти на виконавця обов'язок грошової компенсації зазначеного шкоди.

Компенсація моральної шкоди здійснюється незалежно від відшкодування майнової шкоди та понесених споживачем збитків.

156. Виконавець не має права без згоди споживача виконувати додаткові роботи, надавати послуги за плату. Споживач має право відмовитися від оплати таких робіт (послуг), а якщо вони оплачені, споживач має право вимагати від виконавця повернення сплаченої суми.

157. При наданні виконавцем споживачеві комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, споживач має право вимагати від виконавця сплати неустойок (штрафів, пені) в розмірі, зазначеному в Законі Російської Федерації "Про захист прав споживачів", в наступних випадках:

а) якщо виконавець після укладення договору, що містить положення про надання комунальних послуг, своєчасно не приступив до надання комунальних послуг;

б) якщо сумарний час перерв у наданні комунальних послуг за розрахунковий період перевищує допустимі перерви в наданні комунальних послуг, встановлені в додатку N 1 до цих Правил;

в) якщо тиск холодної або гарячої води і (або) температура гарячої води у точці водорозбору не відповідають вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації;

г) якщо тиск газу в приміщенні споживача не відповідає вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації;

д) якщо параметри напруги і частоти в електричній мережі в приміщенні споживача не відповідають вимогам, встановленим законодавством Російської Федерації;

е) якщо температура повітря в приміщенні споживача (в тому числі в окремій кімнаті в квартирі) нижче значень, встановлених законодавством Російської Федерації, більш ніж на величину допустимого відхилення температури і (або) якщо тиск у внутрішньобудинкової системи опалення менше значення, зазначеного в додатку N 1 до цих Правил. Якщо інше не встановлено договором, споживач має право вимагати від виконавця сплати неустойок (штрафів, пені) за неякісне опалення в разі проведення споживачем заходів з підготовки житлового приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період (установка ущільнюючих прокладок в притворах віконних і дверних прорізів, заміна розбитих стекол, утеплення вхідних дверей в приміщення і т.д.);

ж) якщо в аварійно-диспетчерській службі відсутня реєстрація повідомлення споживача про порушення якості надання комунальних послуг або їх неподання;

з) в інших випадках, передбачених договором.

158. Споживач несе встановлену законодавством Російської Федерації цивільно-правову відповідальність за:

а) невнесення або несвоєчасне внесення плати за комунальні послуги;

б) шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну виконавця чи інших споживачів внаслідок неналежної експлуатації внутрішньо квартирного обладнання (для споживача в житловому або нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку) або внутрішньобудинкових інженерних систем (для споживача в житловому будинку).

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 пункту 159 визнаний що не суперечить чинному законодавству

159. Споживачі, несвоєчасно і (або) не повністю внесли плату за комунальні послуги, зобов'язані сплатити виконавцю пені в розмірі, встановленому частиною 14 статті 155 Житлового кодексу Російської Федерації.

160. Шкода, заподіяна споживачем життю, здоров'ю та майну виконавця чи інших споживачів внаслідок неналежної експлуатації внутрішньо квартирного обладнання (для споживача в житловому або нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку) або внутрішньобудинкових інженерних систем (для споживача в житловому будинку), підлягає відшкодуванню споживачем за правилами, передбаченим главою 59 Цивільного кодексу Російської Федерації.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 розділ XVII визнаний що не суперечить чинному законодавствуПопередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення | IV. Права і обов'язки виконавця | V. Права та обов'язки споживача | VI. Порядок розрахунку та внесення плати за комунальні послуги | VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань | X. Порядок встановлення факту надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість | XI. Призупинення або обмеження надання комунальних послуг | XII. Особливості надання комунальної послуги з холодного водопостачання через водорозбірну колонку | XIII. Особливості надання комунальної послуги газопостачання споживачів по централізованої мережі газопостачання | XIV. Особливості продажу побутового газу в балонах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати