На головну

V. Права та обов'язки споживача

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  4. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  5. I.4. Джерела римського права
  6. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  7. II. Посадові обов'язки

33. Споживач має право:

а) отримувати в необхідних обсягах комунальні послуги належної якості;

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 підпункт "б" пункту 33 визнаний що не суперечить чинному законодавству

б) отримувати від виконавця відомості про правильність обчислення пред'явленого споживачеві до сплати розміру плати за комунальні послуги, наявності (відсутності) заборгованості або переплати споживача за комунальні послуги, наявності підстав і правильності нарахування виконавцем споживачеві неустойок (штрафів, пені);

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 підпункт "в" пункту 33 визнаний що не суперечить чинному законодавству

в) вимагати від виконавця проведення перевірок якості надаваних комунальних послуг, оформлення та надання акту перевірки, акту про усунення виявлених недоліків;

г) отримувати від виконавця інформацію, яку він зобов'язаний надати споживачеві відповідно до законодавства Російської Федерації і умовами договору, що містить положення про надання комунальних послуг;

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 підпункт "д" пункту 33 визнаний що не суперечить чинному законодавству

д) вимагати у випадках і порядку, що встановлені цими Правилами, зміни розміру плати за комунальні послуги при наданні комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, а також за період тимчасової відсутності споживача в займаному житловому приміщенні;

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 підпункт "е" пункту 33 визнаний що не суперечить чинному законодавству

е) вимагати від виконавця відшкодування збитків і шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну споживача внаслідок надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, а також моральної шкоди відповідно до законодавства Російської Федерації;

ж) вимагати від представника виконавця пред'явлення документів, що підтверджують його особу та наявність у нього повноважень на доступ в житлове або нежитлове приміщення споживача для проведення перевірок стану приладів обліку, достовірності наданих споживачем відомостей про показання приладів обліку, зняття показань приладів обліку, для огляду технічного та санітарного стану внутрішньо квартирного обладнання, для виконання ремонтних робіт, ліквідації аварії та для здійснення інших дій, зазначених у цих Правилах та договорі, що містить положення про надання комунальних послуг (наряд, наказ, завдання виконавця про направлення такої особи з метою проведення зазначеної перевірки або інший подібний документ);

з) приймати рішення про встановлення індивідуального, загального (квартирного) або кімнатного приладу обліку, що відповідає вимогам законодавства Російської Федерації про забезпечення єдності вимірювань, у тому числі приладу обліку, функціональні можливості якого дозволяють визначати обсяги спожитих комунальних ресурсів диференційовано за часом доби або за іншими критеріями , що відображає ступінь використання комунальних ресурсів, навіть якщо такий індивідуальний або загальний (квартирний) прилад обліку за функціональними можливостями відрізняється від колективного (загальнобудинкового) приладу обліку, яким оснащений багатоквартирний будинок, і звертатися за виконанням дій по установці такого приладу обліку до осіб, що здійснюють відповідний вид діяльності;

і) вимагати від виконавця вчинення дій по введенню в експлуатацію встановленого індивідуального, загального (квартирного) або кімнатного приладу обліку, що відповідає вимогам законодавства Російської Федерації про забезпечення єдності вимірювань, навіть якщо такий прилад обліку за функціональними можливостями відрізняється від колективного (загальнобудинкового) приладу обліку, яким оснащений багатоквартирний будинок, не пізніше місяця, що настає за днем ??його установки, а також вимагати здійснення розрахунків розміру плати за комунальні послуги виходячи зі свідчень введеного в експлуатацію приладу обліку, починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем введення приладу обліку в експлуатацію ;

к) вимагати від виконавця вчинення дій з технічного обслуговування індивідуальних, загальних (квартирних) або кімнатних приладів обліку в разі, коли виконавець прийняв на себе такий обов'язок за договором, який містить положення про надання комунальних послуг;

л) здійснювати інші права, передбачені житловим законодавством Російської Федерації, в тому числі цими Правилами та договором, що містить положення про надання комунальних послуг.

34. Споживач зобов'язаний:

а) при виявленні несправностей, пожежі і аварій у внутрішньоквартирних обладнанні, внутрішньобудинкових інженерних системах, а також при виявленні інших порушень якості надання комунальних послуг негайно повідомляти про них в аварійно-диспетчерську службу виконавця або в іншу службу, вказану виконавцем, а при наявності можливості - вживати всіх заходів щодо усунення таких несправностей, пожежі і аварій;

б) при виявленні несправностей, пошкоджень колективного (загальнобудинкового), індивідуального, загального (квартирного), кімнатного приладу обліку або розподільників, порушення цілісності їх пломб негайно повідомляти про це в аварійно-диспетчерську службу виконавця або в іншу службу, вказану виконавцем;

в) при наявності індивідуального, загального (квартирного) або кімнатного приладу обліку щомісяця знімати його показання в період з 23-го по 25-е число поточного місяця і передавати отримані свідчення виконавцю або уповноваженій ним особі не пізніше 26-го числа поточного місяця, крім випадків, коли відповідно до цих Правил, договором, що містить положення про надання комунальних послуг, і (або) рішеннями загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку дії по зняттю показань таких приладів обліку зобов'язаний здійснювати виконавець (уповноважена ним особа) або інша організація;

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 підпункт "г" пункту 34 визнаний що не суперечить чинному законодавству

г) з метою обліку спожитих комунальних послуг використовувати колективні (загальнобудинкові), індивідуальні, загальні (квартирні), кімнатні прилади обліку, розподільники затвердженого типу, що відповідають вимогам законодавства Російської Федерації про забезпечення єдності вимірювань і пройшли перевірку;

д) забезпечувати проведення перевірок встановлених за рахунок споживача колективних (загальнобудинкових), індивідуальних, загальних (квартирних), кімнатних приладів обліку в терміни, встановлені технічною документацією на прилад обліку, попередньо поінформувавши виконавця про плановану дату зняття приладу обліку для здійснення його повірки та датою встановлення приладу обліку за підсумками проведення його повірки, за винятком випадків, коли в договорі, що містить положення про надання комунальних послуг, передбачений обов'язок виконавця здійснювати технічне обслуговування таких приладів обліку;

е) допускати представників виконавця (в тому числі працівників аварійних служб), представників органів державного контролю і нагляду у займане ним жиле або нежиле приміщення для огляду технічного та санітарного стану внутрішньо квартирного обладнання в заздалегідь узгоджене з виконавцем у порядку, зазначеному в пункті 85 цих Правил, час , але не частіше 1 разу на 3 місяці, для перевірки усунення недоліків надання комунальних послуг та виконання необхідних ремонтних робіт - у міру необхідності, а для ліквідації аварій - в будь-який час;

ж) допускати виконавця в займане житлове або нежитлове приміщення для перевірки стану індивідуальних, загальних (квартирних), кімнатних приладів обліку комунальних ресурсів і розподільників, факту їх наявності або відсутності, а також достовірності переданих споживачем виконавцю відомостей про показання таких приладів обліку і розподільників в заздалегідь узгоджене в порядку, зазначеному в пункті 85 цих Правил, час, але не частіше 1 разу на 3 місяці;

з) інформувати виконавця про збільшення або зменшення числа громадян, які проживають (в тому числі тимчасово) в займаному ним житловому приміщенні, не пізніше 5 робочих днів з дня змін, що відбулися, в разі якщо житлове приміщення не обладнане індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку;

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 підпункт "і" пункту 34 визнаний що не суперечить чинному законодавству

і) своєчасно і в повному обсязі вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором, що містить положення про надання комунальних послуг;

к) при відсутності індивідуального приладу обліку в домоволодінні повідомляти виконавця про цілі споживання комунальних послуг при використанні земельної ділянки та розташованих на ній надвірних будівель (освітлення, приготування їжі, опалення, підігрів води, приготування кормів для худоби, полив і т.д.), видів і кількості сільськогосподарських тварин і птахів (за наявності), площі земельної ділянки, що не зайнятий житловим будинком і надвірними будівлями, режиму водоспоживання на полив земельної ділянки, а також потужності застосовуваних пристроїв, за допомогою яких здійснюється споживання комунальних ресурсів, а якщо такі дані були вказані в договорі, що містить положення про надання комунальних послуг, то повідомляти виконавця про їх зміну протягом 10 робочих днів з дня настання зазначених змін;

л) нести інші обов'язки, передбачені житловим законодавством Російської Федерації, в тому числі цими Правилами та договором, що містить положення про надання комунальних послуг.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 пункту 35 визнаний що не суперечить чинному законодавству

35. Споживач не має права:

а) використовувати побутові машини (прилади, обладнання), потужність підключення яких перевищує максимально допустимі навантаження, розраховані виконавцем виходячи з технічних характеристик внутрішньобудинкових інженерних систем і доведені до відома споживачів;

б) виробляти слив теплоносія з системи опалення без дозволу виконавця;

в) самовільно демонтувати або відключати обігрівальні елементи, передбачені проектною і (або) технічною документацією на багатоквартирний або житловий будинок, самовільно збільшувати поверхні нагрівання приладів опалення, встановлених в житловому приміщенні, понад параметрів, передбачених проектною і (або) технічною документацією на багатоквартирний або житлової хата;

г) самовільно порушувати пломби на приладах обліку та в місцях їх підключення (кріплення), демонтувати прилади обліку і здійснювати несанкціоноване втручання в роботу зазначених приладів обліку;

д) здійснювати регулювання внутрішньо квартирного обладнання, що використовується для споживання комунальних послуг опалення, та вчиняти інші дії, в результаті яких в приміщенні в багатоквартирному будинку буде підтримуватися температура повітря нижче 12 градусів Цельсія;

е) несанкціоновано підключати обладнання споживача до внутрішньобудинкових інженерних систем або до централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення безпосередньо або в обхід приладів обліку, вносити зміни до внутрішньобудинкових інженерні системи.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

II. Умови надання комунальних послуг | III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення | VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань | X. Порядок встановлення факту надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість | XI. Призупинення або обмеження надання комунальних послуг | XII. Особливості надання комунальної послуги з холодного водопостачання через водорозбірну колонку | XIII. Особливості надання комунальної послуги газопостачання споживачів по централізованої мережі газопостачання | XIV. Особливості продажу побутового газу в балонах | XV. Особливості продажу і доставки твердого палива | XVI. Відповідальність виконавця і споживача |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати