На головну

Lecture 1

  1. If he had known about the lecture, he would have come. Had he known about the lecture he would have come.
  2. If I were free, I should help you. Were I free, I should help you. If he had known about the lecture, he would have come. Had he known about the lecture, he would have come.

ДДодаток Ж

План евакуації ПАТ «ОТП Банк» з третього поверху будівлі при надзвичайних ситуаціях

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України // Відомості ВРУ.- 1996.- 30.-с.381-481

2. Інструкція НБУ « Про порядк відкритя та використання рахунків у національній та іноземній валюті», затверджена постановою Правліня НБУ № 527 від 18.12.1998 р.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III (Із змінами та доповненнями). // Відомості Верховної Ради - 2001

4. Закон України "Про охорону праці".- К.,2002.- 46с.

5. Закон України "Про пожежну безпеку".- К., 1993.- 22с.

6. Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства - Положення НБУ. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 369 (Із змінами та доповненнями).

7. (3.)Про порядок регулювання діяльності банків в Україні. - Інструкція НБУ. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 (Із змінами та доповненнями).

8. Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України.- Положення НБУ. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. №259 (Із змінами та доповненнями).

9. План заходів для підтримання необхідного рівня ліквідності у випадку виникнення кризової ситуації. Затверджений протоколом Правління від 21.10.2006 року № 2088.

10. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" // Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104.

12. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик - менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361

13. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.com.ua, квітень 2006 року

14. Азаренкова Г.М., Дікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2003 - 131 с.

15. Васюренко О.В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006 - 463 с.

16.Папуша А. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України / Вісник НБУ. - 2010. - №1.

17. Патрикац Л. Роль банківської системи в економічному зростанні / Вісник НБУ. - 20010. - №1.

18. Примостка Л.О. Банківський менеджмент: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2008. - 108 с.

19. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків / Фінанси України. - 2010. - № 9. - с. 55

20. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери Шелудько Н.М. / Фінанси України. - 2009. - № 1. - с. 13.

21. Ризик та ліквідність комерційного банку. Пернарівський / Вісник НБУ. - 2011. - № 4. - с. 22.

22. Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. -К.: Слобожанщина.-2010,- 236 с.

23. Шевченко Р.І Банківські операції: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2008. - 289 с.

24. Швайка М. Державне регулювання грошово-кредитних відносин / Економіка України, 2006. - № 2.

25.Клименко Т. Кредитна діяльність комерційних банків України / Економіка України. - 2010. - № 3. - с. 34

26. Карчева Г. Системний аналіз ефективності діяльності банків України // Вісник НБУ, листопад 2006, С.12

27. Мартюшев О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи стратегічного планування комерційного банку // Фінанси України, №3, 2005, С.101-10617

28. Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник НБУ, жовтень 2006, С. 60-65

29. Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці // Вісник НБУ, березень (№2), 2005

30. [Електронний ресурс] : «Финансовый результат банков Украины»/ Режим доступу: http://bancassurance.com.ua/ratingbankov/251

31. [Електронний ресурс] : «Структура кредитно-инвестиционного портфеля банков Украины»/ Режим доступу: http://bancassurance.com.ua/ratingbankov/271

32. [Електронний ресурс] : «Официальный рейтинг банков Украины»/ Режим доступу: http://bancassurance.com.ua/ratingbankov/271

33. [Електронний ресурс] : «Официальный сайт АО «ОТП банк»»/ Режим доступу: http://www.otpbank.ru/

34. [Електронний ресурс] : «Официальный сайт АО «ОТП банк»»/ Режим доступу: http://www.otpbank.ru/about/accounting/

35. Патрикац Л., Компанієць. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України //Вісник НБУ, 2008. - №12. - С.20-22.

36. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 43 - 45.

37. Паламарчук В. О.//Кредитно-банківська діяльність в умовах перехідної економіки. Фінанси україни. 2011 №9

38. Вовчак О. Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. - 2007. - № 10. - С. 118 - 125.

39. Васюренко О.В. Банківський менеджмент / О.В. Васюренко. - К. : Академія, 2009. - 320 с.

40. Дзюблюк О.В. Банківські операції / О.В. Дзюблюк. - Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. - 696 с.

41. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М.І. Крупка. - Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2011. - 608 с.

42.Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) / О.И. Лаврушин. - М. : Юрист, 2009. - 688 с.

43.Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / В.І.Міщенко, А.В. Шаповалов, Г.В. Юрчук. - К. : Знання, 2008. - 278 с.

44. [Електронний ресурс] : «Форум ПМФУ: Огляд банківської системи України - 2011»/ Режим доступу: http://bankografo.com/forum-pmfu-oglyad-bankivskoyi-sistemi-ukrayini-2011.html

45.Вендров А.М. «Проектування програмного забезпечення економічних інформаційних систем»: підручник для вузів. -М.: Фінанси і статистика. 2003р.

46. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. - Київ: Академія, 2001. - 313 с.

47. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2003. - 524 с.

48. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: ПП Яковлєва, 2003. - 88 с.

49. Васюренко О.В., Азаренкова Г. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків // Банківська справа (укр). - 2003. - № 1. - C.60-64.

50. Галицька Е, Висоцька Л. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків // Банківська справа. - 2002. - № 2. - С. 19-25.

51. Грюнинг Хенни Ван, Братанович С.Б. Анализ банковских рисков: система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. - М.: Весь мир, 2003 - 304 с.

52. Дзоблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку // Фінанси України. - 2006. - № 5. - С. 129-137.

53. Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків. - К.: Знання, 1996 - 120 с.

54. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002 - 238 с.

55. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів: ЛБІ НБУ, 2001 - 276 с.

56. Кузнецова Л. Г., Кутузова Н. В. Платежеспособность и ликвидность: уточнение понятий // Деньги и кредит. - 2008. - № 8.- С. 26-29.

57. Лаптєв С. М., Денисенко М. П., Кабанов В.Г., Любунь О. С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004 - 320 с.

58. Міщенко В.І. Банківські операції.- К.: Знання, 2007.- 796с.

59. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 856 с.

60. Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків // Формування ринкових відносин в Україні (укр). - 2006. - № 10. - C.48-51

61. Морозова Т.Ю. Обеспечение устойчивости банковской системы России // Банковское дело. - 2008. - № 1.- С. 15-25.

62. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2009, 2010, 2011 р.р. // Вісник НБУ. - 2010. - № 3. - С. 70.

63. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004 - 468 с.

64. Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях: Навчальний посібник/ Т.В. Семко, М.В. Руденко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 158 с

65. Семеко Г. В. Управление риском ликвидностив финансовых группах // Банки: мировой опыт. - 2006. - № 4. - С. 36-42.

66. Скогорева А. Ипотека. Ждем завершения кризиса // Банковское обозрение. - 2008. - № 2.- С. 22-29.

67. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін.- К.: КНЕУ, 2007 - 600 с.

68. Хвостик В. Удосконалення оцінки ліквідності комерційного банку // Вісник НБУ. - 2005. - № 5. - С. 45-47.

69. Шварц О.В. Регулювання ліквідності банківської системи України в період кризи. // Вісник НБУ. - 2010. - № 4. - С. 56-61.

70. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ А.І. Щетинін. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 432 с

71. Щибиволок, Зіновій Іванович. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник / З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2010.

72. Юхимчук С.В., Азарова О.А. Багаторівнева система оцінки фінансового ризику // Фінанси України.- 2003.- №11.- с.53-63

73. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations // Basel Committee on Banking Supervision. - Basel. - 2000 - February (www.bis.org)

74. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts. A Revised Framework // Basel Committee on Banking Supervision. - Basel. - 2005.- November (www.bis.org)

75. Закон України "Про охорону праці" // Відом. Верх. Ради України. - 2003. - № 2 - С. 18-32. - ISSN 0320 - 7978.

76. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" // Охорона праці в Україні : нормат. база / упоряд. О. М. Роїна. - 2-е вид., випр. і допов. - К., 2006. - С. 47-85. - ISBN 966-373-031

77. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" // Законодавство України про охорону праці / [ред. Яковенко Г. П.]. - К., 1995. - Т. 3. - С. 244-276

78. Закон України "Про пожежну безпеку" // Пожежна безпека в Україні : нормат. база / упоряд. О. М. Роїна. - 2-е вид., випр. та допов. - К., 2006. - С. 5-21. - ISBN 966-373-030-7

79. Закон Украины "Об отпусках" // Все о бухгалтерском учете. - 2005. - №43. -С. 43-49.

80. Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса : утв. приказом М-ва здравоохранения Украины от 27 дек. 2001 г. № 528 // Все о бухгалт. учете. - 2004. - № 160. - С. 50-73.

81. СНиП 2.09.04-87Административные и бытовые здания, Приказ Госстроя Украины от 21.10.04 р № 195

82. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

83. Агіташвілі Г.Г. Основи охорони праці: навч. посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. - 4те вид., виправл. і доповн. - К.: Знання, 2008. - 302 с.

84. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: навч. посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2007. - 215 с.

85. Гигиеническое нормирование факторов производственной среды и трудового процесса / Под ред. Измерова Н.Ф., Каспарова А.А. АМН СССР. М.: Медицина, 1986. - 128 с.

86. Охорона праці у торгівлі: [текст] : підруч. для студ. вищ. навч. Закл. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; Осокін В. В., Селезньова Ю. А. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. - 183с.

87. Ройтман М. Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М.: Стройиздат, 2009. - 590 с.

88. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности: ОНТП 24-86/МВД СССР; Введ. 01.01.87: Взамен СН 463-74. - М.. 2008. - 25 с.

89. Проведение исследований и разработка пособия по определению необходимого времени эвакуации людей из зальных помещений при пожаре: Отчет о НИР/ВНИИПО МВД СССР; Руководитель Т. Г. Меркушкина. - П.28.Д.024.84; № ГР 01840073434; Инв. № 02860056271. - М.. 2006. - 195 с.

90. Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения: Рекомендации. - М.: ВНИИПО МВД СССР. 2009. - 56 с.

91. Жидецький В.Ц. Охорона праці в застосуванні комп'ютерної техніки // Палітра друку. - 2007. - № 6. - С. 65 - 67.

92. Жидецкий В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2009. - 348 с.

93. Жидецкий В.Ц., Джигерей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник /За ред. канд. техн. наук, доцента В.Ц. Жидецького. - Львів, Афіша, 2008. - 352 с.

Lecture 11   2   3   4   5   6

An overview of socio-cultural theory in discourse | Discourse Interpreting | Interpretation of 'Discourse' from Systemic Functional Linguistic Perspective | Literary Discourse |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати