На головну

Функції трудового права

  1. I.2.1) Понятие права.
  2. I.2.3) Система римского права.
  3. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  4. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  5. I.4. Источники римского права
  6. I.5.1) Предпосылки всеобщей кодификации права.
  7. II. Понятие права, его социальное назначение.

Нині в загальній теорії права немає єдності поглядів щодо питання про функції права. Численні позиції зводяться до того, що під функцією права розуміють або соціальне призначення права» або напрями правового впливу на суспільні відносини, або те й інше разом (Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. - М.: Юристъ, 1999. - С. 252). Функції трудового права - це основні напрями впливу його норм на поведінку (свідомість, волю) людей в процесі праці для досягнення цілей і завдань трудового законодавства.

У літературі серед функцій трудового права виділяють виробничу і захисну (Иванов С. А., Лившиц Р. З., Орловский Ю. П. Советское трудового право: вопросы теории. - М.: Наука, 1978. - С. 27), економічну, соціальну, політичну, ідеологічну (виховну) (Советское трудовое право / Под ред. Пашкова А. С, Смирнова О. В. - М.:Юрид. лит., 1988. - С. 50-56). На думку П. Д. Пи-липенка, трудове право виконує соціальну функцію, а також спеціально-юридичні функції, до яких автор відносить захисну, виробничу і виховну (Трудове право України: Курс лекцій для студентів / За ред. П. Д. Пилипенка. - Л.: Вид-во Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 2002. - С. 18-21).

У доповіді В. Єгорова, головного спеціаліста Департаменту Міжнародного бюро праці (МБП), "Реформа трудового законодавства: порівняльні аспекти", зробленій у квітні 2002 р. в Міністерстві праці та соціальної політики України, а також у розробленому спеціалістами МОП Керівництві з розробки трудового законодавства (Міжнародне бюро праці, Женева, 2002) було наголошено, що засобами трудового права має бути забезпечений баланс між соціальним захистом та економічною ефективністю. Таким чином, фактично визнається існування двох напрямків (функцій) впливу трудового права на розвиток суспільних відносин - економічного і соціального захисту.

Останніми роками багато уваги приділяється розвиткові соціальної функції трудового права. Вчені наголошують на тому, що соціальна функція вже не може обмежуватися лише охороною праці, як би широко це поняття не трактувалося, а зазнає розширення шляхом включення до сфери трудового права найбільш повного закріплення і послідовного розвитку прав людини у сфері праці. Трудове право має виконувати місію гаранта здійснення широкого комплексу соціально-економічних прав і свобод людини у сфері праці. Окрім того, як вказує І. Я. Кисельов, важливою функцією трудового права є визначення і фіксація рухливого балансу між економічною ефективністю виробництва і соціальною захищеністю працівників, рівнем умов їх праці (Киселев И. Я. Цит. соч. - С. 31-33).

Соціальна функція трудового права, на нашу думку, реалізується за трьома напрямами: соціальний захист працівника; соціальний захист роботодавця; забезпечення соціального партнерства між найманими працівниками і роботодавцями.

Трудове право виникло як право захисту найманого працівника. Визнання державами соціально-економічних прав нарівні з особистими і політичними правами справило позитивний вплив передусім на трудове право і наповнило його новим змістом. Встановлення на законодавчому рівні певних обмежень щодо тривалості робочого часу, віку прийняття на роботу, застосування праці підлітків і жінок на небезпечних та шкідливих роботах, встановлення мінімальної заробітної плати, і зрештою проголошення права людини на працю і його державних гарантій заклало основу для такого правового явища, як соціальна стандартизація. Соціальні стандарти як мінімальні загальнообов'язкові норми "проникли" у всі правові інститути трудового права. Сьогодні звичним стало розуміння необхідності приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних загальновизнаних соціальних стандартів, у тому числі й у сфері праці. Метою соціальних стандартів є забезпечення умов праці, гідних людини. Соціальна функція вийшла за межі охорони праці, вона дедалі більше розширює свій зміст за рахунок визнання державою цілого комплексу трудових прав працівників і встановлення їх гарантій.

Актуальною для трудового права України є адаптація національного трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів. Слід визнати, що чинне трудове законодавство у багатьох випадках ще не приведено у відповідність до ратифікованих за радянських часів конвенцій МОП, Міжнародних пактів про економічні, соціальні та культурні права; про громадянські і політичні права (ООН, 1966 р.). У зв'язку з прийняттям України в члени Ради Європи необхідною є підготовка до ратифікації Європейської соціальної хартії, підписаної від імені України.

Соціальна функція також виявляється у тому, що засобами трудового права має забезпечуватися захист прав роботодавців у сфері соціально-трудових відносин. Ця справа нова для трудового права України. Фактично вона розпочалася з ухвалення спеціального Закону України "Про організації роботодавців" (24 травня 2002 р.). У Законі встановлено, що роботодавці мають право на свободу об'єднання в організації роботодавців для здійснення і захисту своїх прав та задоволення соціальних, економічних та інших законних інтересів (ст. 2 Закону). Якщо організації роботодавців отримали свій правовий статус, хоча й можна назвати декілька зауважень щодо цього, то правовий статус окремого роботодавця в трудовому праві поки що не визначено. Залишається сподіватися, що в новому Трудовому кодексі України цей недолік буде усунуто.

Соціальна функція трудового права виявляється й у регламентації відносин між найманими працівниками та їх представниками і роботодавцями та їх представниками (організаціями та об'єднаннями роботодавців) і державою у сфері соціального партнерства. Йдеться про організаційно-правові форми співпраці - консультації, переговори, укладання колективних договорів та колективних угод на виробничому, регіональному, галузевому та національному рівнях, а також про вирішення колективних трудових спорів із застосуванням примирно-третейської процедури. В Україні 1993 р. утворено спеціальний консультативний орган - Національну раду соціального партнерства з тристороннім представництвом, започатковано практику укладання колективних угод, у тому числі й на національному рівні. У 1998 р. прийнято Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)''.

Правове регулювання соціального партнерства в Україні ще не завершено, очікується прийняття Закону "Про соціальне партнерство", а також передбачається введення в новому Трудовому кодексі спеціальної Книги сьомої "Соціальне партнерство", де буде встановлено комплекс норм щодо соціально-партнерських процедур, форм роботи, органів.


Контрольні запитання і завдання

1.Які суспільні відносини виступають предметом трудового права?

2. Дайте характеристику індивідуальних трудових відносин. Між ким вони виникають? Який їхній зміст?

3.Хто такі "наймані працівники", працівники, "подібні до найманих", "працюючі власники"?

4.Яка сфера дії трудового права? Праця яких суб'єктів регулюється трудовим правом?

5.Які суспільні відносини вважаються колективними трудовими відносинами? Який їхній зміст? Суб'єкти?

6.Спробуйте сформулювати поняття трудового права як галузі права.

7.Проаналізуйте суспільні відносини, що виникають у сфері зайнятості. Яким законодавством вони регулюються?

8.Що таке метод галузі права?

9.У чому виявляються особливості методу трудового права в умовах формування соціальної ринкової економіки?

10.Окресліть систему трудового права, її структурні частини, дайте їх коротку характеристику.

11.Які правові норми становлять загальну частину трудового права?

Які правові інститути входять до складу індивідуального трудового права?

13.Які правові інститути утворюють колективне трудове право?

14.Наведіть інші думки науковців щодо предмета, методу
та системи трудового права.

   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

Глава 15. Правове забезпечення охорони праці та здоров'я працівників | ПЕРЕДМОВА | Право людини на працю: поняття, зміст, міжнародні стандарти | Державні гарантії трудових прав за законодавством України | Сучасні тенденції на ринку праці в Україні | Література | Предмет трудового права | Метод трудового права | Порядок виникнення, зміни і припинення правовідносин. | Система трудового права і система трудового законодавства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати