Головна

ББК 65.050

  1. ББК 65.050

Автор: Н. О. Коваленко, кандидат педагогічних наук, доцент

рецензент:

Н. І. Легінькова - кандидат економічних наук, доцент, доцент

кафедри менеджменту, економіки і права,

Коваленко Н. О.

Макроекономіка: конспект лекцій для курсантів / слухачів очної та заочної форм навчання / Н. О. Коваленко - Кіровоград: КЛА НАУ, 2014. - 129 с.

Конспект лекцій є базовим інформаційним забезпеченням курсу адаптованим до специфіки напряму підготовки курсантів / слухачів, матеріал грунтується на основних дефініціях економічної теорії, формуючи уявлення про економіку як систему в основних поняттях, категоріях, законах і закономірності економічного розвитку, що сприяє вихованню економічно грамотних фахівців, які вміють самостійно мислити і приймати відповідальні рішення.

Передбачено для курсантів і слухачів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Конспект лекцій є базовим інформаційнім ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ курсу адаптованості до спеціфікі напряму підготовкі курсантів / слухачів, материал грунтується на основних дефініціях економічної теорії, формуючі уявлення про економіку як систему у основних Поняття, категоріях, законах та закономірностях економічного розвитку, что спріяє виховання економічно грамотних фахівців, Які вміють самостійно мислити та прійматі відповідальні решение.

Передбачення для курсантів та слухачів напряму підготовкі 6.030601 «Менеджмент».

Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри менеджменту, економіки і права, протокол № 8 від 23 квітня 2014 року.

© Коваленко Н. О., 2014

Конспект лекцій

ЗМІСТ

 Вступ... ...
 Лекція 1 Предмет, методи і функції макроекономіки ...
 Лекція 2 Макроекономічні показники в системі національнихсчетов ... ...  
 Лекція 3 Модель сукупного попиту та совокупногопредложенія ... ...  
 Лекція 4 Споживання, заощадження та інвестиції ...
 Лекція 5 Класична модель макроекономічної рівноваги ...
 Лекція 6 Рівновага національного ринку в моделі IS-LM ...
 Лекція 7 Фіскальна політика держави ...
 Лекція 8 Монетарна політика ... ...
 Лекція 9 Циклічні коливання і економічне зростання ...
 Лекція 10 Інфляція і антиінфляційна політика ...
 Лекція 11 Безробіття і політика зайнятості ...
 Лекція 12 Макроекономічна політика у відкритій економіці ...
 Рекомендована література ... ...
 Термінологічний словник ... ...

Вступ

Конспект лекцій курсу «Макроекономіка» надає необхідний комплекс знань з основних питань суспільного виробництва і відтворення, його регулювання, товарного виробництва, ринкових відносин, розподілу і формування доходів, а також проблем світового господарства. Засвоюючи курс «Макроекономіка», майбутній фахівець отримує необхідну кількість знань для найбільш ефективної їх реалізації в області економіки в руслі набутою професією.

Основною метою конспекту лекцій з «Макроекономіки» є формування у майбутніх менеджерів глибоких економічних знань, логіки економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам переходу країни до ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення щодо аспектів економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Конспект лекцій забезпечує придбання належних знань щодо раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків і утворення цін на послуги та роботи, формування капіталу, раціонального використання природних ресурсів відповідно до типу ринкової структури; придбання навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і наслідків економічного розвитку господарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей і пріоритетів економічної політики.

лекція 1

Тема 14 Предмет, методи і функції макроекономіки - 2 години

План лекції:

14.1 Становлення і розвиток макроекономіки.

14.2 Макроекономічна система, її суб'єкти, проблеми і протиріччя.

14.3 Функції макроекономіки.

14.4 Методи і принципи макроекономічного моделювання.

 Попередня   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   Наступна

Макроекономічна система, її суб'єкти, проблеми і протиріччя | Методи і принципи макроекономічного моделювання | Економічний кругообіг і методологічні принципи побудови системи національних рахунків | Валовий внутрішній продукт, методи його обчислення | Номінальний і реальний ВВП, цінові індекси | Сутність сукупного попиту, його структура. Фактори, що впливають на сукупний попит | Сукупна пропозиція. Фактори, що визначають сукупну пропозицію | Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції | Споживання і заощадження. Дохід кінцевого використання і споживання | Середня схильність до споживання і заощадження. Гранична схильність до споживання і заощадження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати