На головну

ТЕМА 3. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК еволюційної теорії

  1. I. 3.1. Розвиток психіки в філогенезі
  2. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  3. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  4. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  5. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  6. II. РОЗВИТОК ВИРАЗНОСТІ ТІЛА
  7. II. РОЗВИТОК ВИРАЗНОСТІ ТІЛА

Ще античні мислителі висловлювали ідеї про змінюваність природи, розглядаючи світ в нескінченному русі, постійному самооновлення на основі загального зв'язку і взаємодії явищ і боротьби протилежностей. У той час (530-320 рр. До н.е.) вже було відомо, що світ в минулі епохи значно відрізнявся від сучасного, і висловлювалися думки про те, що з безлічі невдалих комбінацій першоелементів зберігалися тільки життєздатні варіанти (Геракліт, Демокріт, Емпедокл). Спостерігаючи величезна різноманітність живих істот, давньогрецькі (Платон, Арістотель) і давньоримські (Лукрецій Кар) мислителі намагалися побудувати класифікації організмів на основі порівняльно-морфологічних, порівняльно-анатомічних і фізіологічних досліджень, керуючись не одним, а багатьма ознаками і, так чи інакше, приходили до ідеї єдності походження всіх рослин і тварин. Погляди античних філософів містили ряд важливих узагальнень еволюціонізму: по-перше, думка про природне виникнення живих істот, по-друге, ідею ступеневої ускладнення організації живої природи; по-третє, уявлення про цілісності організму і про ембріогенезі як процесі новоутворення. Інтерес до праць античних вчених впоследсвіі проявився лише в епоху Відродження, стали накопичуватися знання в різних областях науки; це зіграло важливу роль в становленні еволюційної ідеї. Доказів, які свідчили на користь еволюції (див. Також попередню тему) було накопичено досить багато. Як же пояснювали різні вчені ці факти?

У другій половині XIX століття формується справді революційне вчення - теорія еволюції Чарльза Дарвіна, Яка згодом розвивається в синтетичну теорію еволюції. Умовно можна виділити три історичних етапи формування еволюціонізму - додарвиновский, дарвінівський і последарвіновскій.

Завдання 1.Яке значення для формування еволюційної ідеї мало зародження і розвиток систематики, порівняльної морфології та анатомії, цитології, ембріології, історичної геології, палеонтології, біогеографії та екології в XVI-XIX століттях? Оцініть внесок таких вчених, як Вільяма Гарвей (1578-1657), Антоній ван Левенгук (1632-1723), Джон Рей (1628-1705), Карл Лінней (1707-1778), Шарль Бонні (1720-1793), Жорж Бюффон ( 1707-1788), Петро Паллас (1741-1811), Жан Батіст Ламарк (1744-1829), Етьєн Жоффруа Сент-Ілер (1772-1844), Жорж Кюв'є (1769-1832), Чарльз Лайель (1797-1875), Карл бер (1792-1876), Теодор Шванн (1810-1882). Де це необхідно, розкрийте погляди вчених на проблеми еволюції живих організмів.

Вільям Гарвей __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Антоній Ван Левенгук ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Джон Рей_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карл Лінней ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Шарль Бонні__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жорж Бюффон________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Мал. 34. Подання П. Палласа про

співвідношеннях між головними групами

організмів


Петро Паллас____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Жан Батіст Ламарк_____________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Мал. 35. Принцип градації (Гармонії) в зоологічної системі Ж. Б. Ламарка

Філософські погляди Ж. Б. Ламарка_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

принцип градації______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Закон прямого пристосування ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Закон вправи і неупражненія органів________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Закон наслідування придбаних ознак______________________________________

________________________________________________________________________________

Етьєн Жоффруа Сент-Ілер ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Жорж Кюв'є ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

принцип кореляцій____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

теорія катастроф_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Чарльз Лайель___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Теодор Шванн___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

       
   

 ________________________________________________________________________________

Мал. 36. Клітка прокаріотична і еукаріотична

Карл Бер________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.П'ятирічне (1831-1836) подорож Чарльза Дарвіна на кораблі «Бігль» було поворотним в його біографії. Саме під час цієї подорожі Ч. Дарвіну вдалося зібрати великий фактичний матеріал, який свідчить на користь еволюції. Обговоріть ці факти по нижченаведених позиціях.

Порівняння вимерлих і нині існуючих форм __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Закономірності географічного поширення тварин _______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

острівні фауни _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.Розкрийте сутність основних положень теорії Чарльза Дарвіна.

спадкова мінливість ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

штучний відбір____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Боротьба за існування _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Природний відбір ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

Мал. 37. Всі види в'юрків на Галапагоських островах походять від одного предка шляхом дивергенції на основі сформованого поліморфізму

Завдання 4.Заповніть таблицю 3, порівнявши штучний і природний добір.

Таблиця 3

 Показники для порівняння  штучний відбір   Природний відбір
 1. Матеріал для відбору    
 2. Характер індивідуальних відмінностей у відбираються особин    
 3. Доля особин - володарів несприятливих змін    
 4. Доля особин - володарів сприятливих змін    
 5. Фактор відбору    
 6. Характер дії відбору    
 7. Швидкість дії відбору    
 8. Результат відбору    

завдання 5(Для самостійної роботи).«Будь-яке ж зміна, придбане орга-ном завдяки звичному вживання, достатньому для того, щоб зробити цю зміну, зберігається надалі шляхом розмноження за умови, якщо воно притаманне обом індивідуумам, спільно беруть участь в заплідненні при відтворенні свого виду. Ця зміна передається далі і переходить, таким чином, до всіх інді-видуума наступних поколінь, що піддаються впливу тих же умов, хоча нащадкам вже не доводиться купувати його тим же шляхом, яким воно було створено »(Ж. Б. Ламарк« Філософія зоології » , 1809). У чому розходяться, судячи з цього тексту, Ламарк і Дарвін?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

завдання 6(Для самостійної роботи).Придумайте і запишіть по одному-два приклади утворення органів з точки зору Ж. Б. Ламарка.«Берегова птах, не любить плавати, але яка все ж змушена шукати їжу самого берега, постійно подвер гается небезпеки зануритися в мул. І ось, прагнучи уникнути необхідності занурити тіло у воду, птах робить всілякі зусилля, щоб витягнути і подовжити ноги. В результаті дли-тельной звички, засвоєної даної птахом і іншими особинами її породи, постійно ви-тягівать і подовжувати ноги, все особини цієї породи начебто стоять на ходулях, так як мало-помалу у них утворилися довгі голі ноги, позбавлені пір'я до стегна, а часто і вище ».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Що стосується звичок, цікаво спостерігати результати їх на прикладі своєрідна-різної форми тіла і зростання жирафа ... Відомо, що це найвище з ссавців тварин ... водиться в місцях, де майже завжди ґрунт сухий і позбавлена ??рослинності. Це змушує жирафа об'їдати листя дерев і робити постійні зусилля, щоб дотягнутися до неї. Внаслідок цієї звички, яка існує з давніх-давен у всіх особин цієї породи, передні ноги жирафа стали довше задніх, а його шия настільки подовжилася, що це тварина ... досягає шести метрів ... в висоту ».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

завдання 7(Для самостійної роботи).Як ви думаєте, чи можна, дотримуючись поглядів Ж. Ламарка про роль вправи і неупражненія органів в еволюції, пояснити походження таких пристосувань організмів, як захисне забарвлення у зайця або зеленого коника, наявність власного або пір'яного покриву у тварин і т.п.?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

завдання 8(Для самостійної роботи).Порівняйте погляди Ж. Б. Ламарка, Ж.Кюв'є, Ж. Сент-Ілера і Ч. Дарвіна на розвиток органічного світу (див. Також навчальний посібник «Еволюціонізм»). Заповніть таблицю 4.

Таблиця 4

 Еволюціонниеідеі  Єдність і різноманіття форм органічного світу  Напрямок та причини розвитку органічного світу  найважливіші узагальнення
 Ж. Б. Ламарк      
 Ж.Кюв'є      
 Ж. Сент-Ілер      
 Ч. Дарвін      

завдання 9(Для самостійної роботи).Наведіть приклади, які свідчать про відносність виникають під дією відбору пристосувань до умов середовища.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ТЕМА 1. ЛЕТОПИСЬ ЖИТТЯ | Схеми перетворення неорганічних речовин в органічні, в тому числі, біополімери | геохронологія | ТЕМА 2. ДОКАЗИ ЕВОЛЮЦІЇ | ЧАСТИНА 2. РУШІЙНІ СИЛИ ЕВОЛЮЦІЇ | Захисна забарвлення у комах | критерії виду | Ізоляція і видоутворення | ТЕМА 5. макроеволюцією | Функціональні зміни органів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати