На головну

Просторово-територіальні індекси

  1. агрегатні індекси
  2. Агрегатні індекси кількісних та якісних показників
  3. Агрегатні індекси. система індексів
  4. Базисні і ланцюгові індекси
  5. біржові індекси
  6. Глава 7. ЕКОНОМІЧНІ ІНДЕКСИ
  7. Інші індекси NASDAQ

Особливе місце в індексологіі займає використання індексного методу для територіальних порівнянь. Просторово-територіальні індекси застосовуються при зіставленні показників соціально-економічного розвитку окремих країн або різних регіонів всередині країни, наприклад при міжнародних порівняннях ВВП, при вивченні структури ВВП, рівня життя населення різних країн або регіонів країни і т.д. Ці індекси можуть бути індивідуальними і загальними.

При обчисленні індивідуальних територіальних індексів особливих труднощів не спостерігається, з'являються вони при побудові загальних територіальних індексів. При порівнянні територій існують помітні відмінності в асортименті, цінах, обсяг і структуру споживаних продуктів, і ці відмінності більш істотні, ніж між тимчасовими періодами розглянутих сукупностей. Наприклад, при порівнянні временнoй динаміки економічних показників всередині однієї країни або при порівнянні двох областей одного федерального округу відмінності будуть меншими, ніж при порівнянні розглянутих показників федеральних округів, розташованих, припустимо, на півдні (Південний федеральний округ) та на заході країни (Північно-Західний Федеральний округ). Але відмінності будуть ще більш суттєвими, якщо порівнюються країни, що мають різний рівень розвитку економіки. По-друге [lxxii], при міжнародних порівняннях можуть підлягати вивченню одночасно не дві країни, а групи країн, що вимагає додаткового і істотного вивчення побудови індексів. У зв'язку з цим потрібна спеціальна методика розрахунку територіальних індексів, при формуванні яких керуються двома теоріями індексів: аксіоматичній і економічної. Аксіоматична теорія індексів полягає в тому, що вона сформована на деяких вимогах, які пред'являються до побудови індексів з точки зору формальної логіки. Економічна теорія виходить з необхідності пошуку і знаходження «істинного» індексу, і в її основі лежать категорії користі і корисності.

При порівнянні двох територіальних об'єктів проводиться вибір того регіону (об'єкта), який буде служити базою порівняння. Істотну роль грає рішення вибору ваги - соизмерителя при обчисленні індексованих величин. Дані питання вирішуються в залежності від поставлених завдань дослідження. Наприклад, в результаті порівнянь соціально-економічних показників виявляються окремі території (області, міста і т.д.), де економічний розвиток в цілому або окремих виробництв йде прискореним чином, або навпаки, територія відстає в порівнянні з сусідніми, наприклад всередині одного і того ж федерального округу. У цьому випадку за базу порівняння береться територіальний об'єкт з кращими показниками. Виявлення таких просторово-територіальних анклавів (з хорошими економічними показниками або, навпаки, з гіршими) дозволяє вчасно вживати заходів різного характеру, використовувати досвід тих, хто досяг певних успіхів адміністративними або економічними методами і прийомами, що сприяє поліпшенню становища в відстаючих районах.

Розглянемо побудову формул територіального індексу цін, порівнюючи ціни на реалізовану продукцію в двох містах одного регіону. При цьому можливі суттєві відмінності при їх формуванні. Якщо порівнянню підлягають два міста і жоден з них не має будь-яких переваг в частині виробництва або реалізації розглянутих продуктів, то ціни кожного з досліджуваних міст можуть бути взяті за базу порівняння, аналогічна ситуація спостерігається і при виборі ваг. Тому можна сформувати формули в залежності від вибору бази порівняння і ваги. Припустимо, порівнювані міста належать одному регіону і при реалізації досліджуваного продукту будь-яких переваг жоден з розглянутих міст перед іншим не має. У представлених варіантах розрахунку в формулах 1 і 2 база порівняння ціни береться то по місту A, То по B, А вага - обсяг виробництва - узятий по місту, який представлений в чисельнику, в формулах 3) і 4) і база порівняння взята як в попередньому варіанті формул, а вага змінений:

1)  ; 2)  ; 3)  ; 4) .

Як очевидно, розрахунок за цими формулами не дає можливості визначити, в якому з міст (А або В) Ціни вище або нижче, оскільки база порівняння і ваги різні. Щоб нівелювати вплив структури при територіальних порівняннях можливе застосування стандартних ваг, за допомогою яких індексовані величини зважуються за вагами регіону, куди входять обидва міста. Тоді вагою-соизмеритель буде вважатися сума обсягу реалізованої продукції по регіону. Формула зведеного індексу цін матиме такий вигляд при їх порівнянні у місті А в порівнянні з цінами міста В:

,

якщо ж визначається загальний індекс цін, де проводиться співвіднесення цін міста В з цінами в місті А, то

.

Можна застосувати й інший підхід у формуванні зведеного індексу цін. Наприклад, вартість продукції в місті А зіставляється з виручкою за реалізацію товарів в тому ж місті А, Але при цьому беруться середні ціни, розраховані за даним асортименту товарів в порівнюваних містах. Формули будуть наступними:

и .

Щоб проводити порівняння цін на продукцію в цих двох містах, необхідно мати однакову базу порівняння і структуру. У наведених формулах база порівняння була взята одна, у вигляді  , Але структура виробленої або реалізованої продукції по кожному місту розглядалася своя. З метою нівелювання даного чинника за вагу береться сума реалізованого обсягу, і формули мають такий вигляд:

и ,

де .

Не менш значущими є просторово-територіальні індекси, які вивчають динаміку фізичного обсягу. Міжнародні зіставлення відіграють особливу роль в індексологіі. Процес глобалізації змушує особливо активно займатися проблемами порівняння економіки окремих країн. Під міжнародними порівняннями розуміється статистичний метод вивчення, в ході якого знаходяться співвідношення показників рівня і динаміки соціально-економічного розвитку країн. Інформація про міжнародні порівняннях країн вельми корисна для визначення місця країни в регіональній і світовій економіці. В історичних хроніках Стародавнього Китаю, Стародавнього Єгипту, Стародавнього Риму є згадки про міжнародні порівняннях, але вони носили лише описовий характер. Розвиток світового господарства зажадало наявності кількісної інформації, перерахунку в єдині вартісні показники. Надалі розвиваються стандартизація і гармонізація статистичних методів спостереження, що призводить до розвитку і вдосконалення теорії і практики міжнародних зіставлень.Попередня   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   Наступна

Типові приклади | Матеріали для обговорення і контролю знань | Завдання для самостійного рішення | Тести для самоперевірки | Загальне поняття про економічні індексах. їх види | агрегатні індекси | Середні індекси | Базисні і ланцюгові індекси | Індекси з постійними вагами. | Індекси з змінними вагами. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати