На головну

Лекція 8. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  4. III. «Наприклад» в аналізі
  5. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  6. PEST-аналіз і приклад його використання
  7. SNW- аналіз.

Організаційно-технічний рівень виробництва - Стан матеріально-техні-чеський бази, організації виробництва, праці та управління.

1 Завдання аналізу:

· Визначити досягнутий підприємством організаційно-технічний рівень. Оцінити відповідність техніки і технології, організації виробництва, праці та управління сучасним вимогам НТП і основним завданням функціонування підприємства

· Виявляють резерви використання яких забезпечує подальше зростання виробництва праці, рентабельності виробництва і поліпшення всіх кількісних і якісних показників.

· Визначити впливу організаційно-технічного рівня на основані показників діяльності підприємства.

Джерела аналізу:

· Бізнес план

· Статистична звітність

· Бухгалтерські звітності та первинні бухгалтерські документи.

Аналіз проводиться за наступними напрямками:

1) аналіз науково-технічного рівня

2) аналіз рівня організації виробництва і праці

3) аналіз рівня управління підприємством.

Розглянемо кожен напрям через блоки показників, що характеризують даний рівень.

1. Показники науково-технічного рівня:

1) показники прогресивності і якості продукції, що випускається, виконуваних робіт, послуг, що надаються;

2) показники прогресивності застосовуваної техніки;

3) показники прогресивності і якості використовуваних технологічне-ких процесів;

4) показники автоматизації, механізації та роботизації виробництва;

5) показники економічної ефективності впровадження нової техніки.

2. Показники рівня організації виробництва і праці:

1) показники рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і розміщення виробництва;

2) показники тривалості виробничого циклу;

3) показники раціональності організації виробничого процесу;

4) показники організації праці;

5) показники стану промислової етики і культури виробництва.

3. Показники рівня управління підприємством:

1) виробничо-управлінські показники (характеристика типів організаційної структури управління, питома вага працівників апарату управління в загальній чисельності працівників, коефіцієнт ефективності управління);

2) показники технічного забезпечення системи управління;

3) показники постановки обліку, планування, аналізу та контролю;

4) показники зовнішньоекономічної діяльності;

5) показники соціальних умов;

6) показники раціональності природокористування і охорони навколишнього середовища.

Лекція 9. Аналіз використання основних фондів: завдання, інформаційна база, методики аналізу складу і структури основних фондів, наявності та руху основних фондів, технічного стану основних фондів, використання обладнання

1 Завдання аналізу:

1. оцінюється наявність, склад і структура основних фондів

2. оцінка доцільності вкладення коштів в їх придбанні основних фондів

3. оцінка прогресивності (відповідність вимогам ноухау) і інтенсивності (оборотність) обладнання

4. оцінка технічного стану основних фондів

5. оцінка ефективності використання основних фондів

6. оцінка обсягів витрат на утримання і експлуатацію устаткування

7. кількісний вимір впливу використання ОФ на обсяг випущеної продукції, реалізованої продукції та інші показники діяльності підприємства

Інформаційна база:

· бухгалтерський баланс

· Форма № 5 (додаток до бухгалтерського балансу)

· Статистична звітність

· Інвентарний опис

· Картки обліку основних засобів зберігаються у бухгалтера

· Оборотно-сальдові відомості 01 02 08

2. Методика аналізу складу основних фондів

1. Аналізується склад і структура основних фондів підприємства з точки зору їх участі у виробництві (основні промислово-виробничі фонди, основні промислово-виробничі фонди інших галузей, невиробничі фонди - фонди соціальної сфери), характеризується динаміка всіх груп основних фондів.

2. Аналізується склад і структура кожної групи основних фондів, в першу чергу вивчається склад основних промислово-виробничих фондів: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, обчислювальна техніка, транспортні засоби тощо Характеризується динаміка основних фондів.

Аналіз оформляється у вигляді такої таблиці:

 Групи основних фондів  базовий рік  Звітній рік  Абсолют. відхилення  Темп зростання, %  Темп приросту, %
 Тис. руб.  Уд. вага,%  Тис. руб.  Уд. вага,%  Тис. руб.  Уд. вага,%
 1. Основні промислово виробничі фонди1.1 Зданія1.2 Сооруженія1.3 Машіни1.4 Устаткування ............................... ....................                
 2. Основні промислово-виробничого недержавні фонди інших отраслей2.1 Будинки .................................... ..............                
 3. Невиробничі основні фонди3.1 Зданія3.2 Транспортні засоби ...................................... .............                
 4. Всього основних фондів                
 5. Активна частина основних фондов6. Пасивна частина основних фондів                

3. Розраховується сума і питома вага активної частини основних фондів.

4. Вивчається причини зміни складу основних фондів і розробляються рекомендації щодо їх усунення.

3. Методика аналізу руху основних фондів

Аналіз проводиться за двома групами показників: абсолютним і відносним.

1. Аналізуються абсолютні показники руху основних фондів, характеризується їх динаміка:

- Основні фонди на початок року

- Введені (надійшли) основні фонди

- Вибули (ліквідовані) основні фонди

- Основні фонди на кінець року

середньорічна вартість основних фондів.

2. Аналізується рух основних фондів за відносними показниками:

1) коефіцієнт введення основних фондів (коефіцієнт оновлення)

КВВ = Свв / Ск.г.

2) коефіцієнт вибуття основних фондів

Квиб = Свиб / Сн.г.

3) коефіцієнт приросту

Кпрір = (Свв-Свиб) /Сн.г.

4) коефіцієнт структури надходження:

Кс.п. = Свв / Свиб

3. Виявляють причини вибуття основних фондів підприємства.

4. Діагностика технічного потенціалу підприємства (аналіз технічного стану основних фондів)

Технічний стан основних фондів вимірюється двома показниками: коефіцієнтом зносу і коефіцієнтом придатності, а також розраховуються додаткові показники:

- Коефіцієнт придатності активної (пасивної) частини основних фондів;

- Коефіцієнт прогресивності груп обладнання

- Коефіцієнт відповідності технічної озброєності праці еталонної.

5. Методика аналізу використання обладнання

Аналіз проводиться за трьома напрямками: по парку, по часу використання, по продуктивності.

Методика аналізу по парку обладнання

1. Порівнюється наявне і встановлене обладнання в матеріально-речовій формі та вартісному вираженні, визначається величина невстановленого обладнання.

2. Розраховується коефіцієнт установки обладнання. Для цього загальну суму встановленого обладнання ділять на загальну суму наявного обладнання.

3. Виявляють причини, за якими обладнання не встановлено, дають обґрунтування необхідності і величини запасу.

4. Порівнюють величину встановленого і діючого устаткування в матеріально-речовій формі і в вартісному вираженні. Визначають величину недіючого устаткування.

5. Розраховується коефіцієнт діючого обладнання. Для цього загальну суму діючого устаткування ділять на загальну суму встановленого обладнання.

6. Розраховують коефіцієнт наявного обладнання. Для цього загальну суму діючого устаткування ділять на загальну суму наявного обладнання.

7. Виявляють причини бездіяльності обладнання (відсутність сировини, робочої сили, обладнання технічно непридатне і ін.)

8. Обґрунтовується необхідність і величина резервного обладнання.

9. Встановлюються інші причини бездіяльності (зовнішні причини).

10.Разрабативаются рекомендації щодо усунення організаційно-технічних причин або з ліквідації зайвого устаткування.

Методика аналізу за часом використання обладнання

Аналіз проводиться в два етапи:

1 етап - визначають фонди часу: календарний, режимний, плановий, фактичний

2 етап - розраховують коефіцієнти використання кожного фонду часу

Календарний фонд часу - максимально можливий час роботи обладнання. Розраховується як добуток між кількістю календарних днів у звітному періоді, кількістю одиниць встановленого обладнання, 24 годинами.

Режимний (номінальний) фонд - розраховується за такою формулою: кількість одиниць встановленого обладнання множиться на кількість робочих днів звітного періоду і на кількість годин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності.

Плановий - час роботи обладнання за планом. Визначається: режимний фонд часу «-» час на модернізацію і плановий ремонт.

Коефіцієнт використання календарного фонду часу:

Кисп к = Факт фонд / Календар фонд

Коефіцієнт використання режимного фонду часу:

Кисп р = Факт фонд / режимний фонд

Коефіцієнт використання планового фонду часу:

Кисп пл = Факт фонд / Плановий фонд

Методика аналізу по продуктивності

Дана методика передбачає розрахунок коефіцієнта інтенсивного використання обладнання:

Кинт = ВП (план, факт.) / ВП (по паспорту обладнання)

Лекція 10. Аналіз використання основних фондів: методика аналізу ефективності використання основних фондів. Аналіз використання трудових ресурсів: завдання, інформаційна база, методики аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, показників руху трудових ресурсів

6. Методика аналізу ефективності використання основних фондів

1. Розраховуються показники ефективності використання основних фондів (фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність). Характеризується динаміка показників. Складається таблиця виду:

 показники  базовий рік  Звітній рік  абсолютне відхилення  Темп зростання, %  Темп приросту, %
 1. Обсяг товарної продукції, тис. Крб.2. Вартість основних фондів, тис. Руб.3. Фондовіддача, руб.4.Фондоемкость, руб.5. Чисельність персоналу, чел.6. Фондоозброєність, тис. Руб. / Чол.          

2. Складається формула товарної продукції як добуток між фондоотдачей і вартість основних фондів. Проводиться факторний аналіз товарної продукції. З цією метою використовується або індексний, або інтегральний методи.

?ТП?Соф = ?Соф * Фобаз

?ТП?Фо = ?Фо * Софотч

?ТП = ?ТП?Соф + ?ТП?Фо

3. Визначається характер розвитку підприємства з точки зору використання основних фондів:

ДФо= (?ТП?Фо/ ?ТП) * 100

ДСоф= (?ТП?Соф / ?ТП) * 100

4. Визначається відносна економія або перевитрата основних фондів

ЕОФ = Софотч- Софбаз* ТПотч/ ТПбаз

5. Визначається співвідношення темпів приросту основних фондів до темпів приросту товарної продукції:

К = ТпрОФ / ТпрТП

6.Определяем і кількісно вимірюють вплив факторів на зміну ефективності використання основних фондів. Саме на цьому етапі виявляють чинники 1,2,3 ... порядку.

Фо = ТП / Соф (фактори першого порядку)

Так як формула є кратною, то факторний аналіз проводиться методом ланцюгових підстановок.

Фо = (Ктп * ЦТП) / (Коф * Цзф) (фактори другого порядку)

Фо = ТП / Соф = (ТП / Ч) / (Соф / Ч) = Пт / Фв (фактори третього порядку)

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

КУРС ЛЕКЦІЙ | Лекція 2. Види економічного аналізу | Лекція 3. Методи економічного аналізу: поняття, риси, класифікація | Лекція 4. Математичні і евристичні методи економічного аналізу | Лекція 11. Аналіз використання трудових ресурсів: методики аналізу фонду робочого часу, продуктивності праці, фонду заробітної плати | Лекція 12. Аналіз використання матеріальних ресурсів | Лекція 16. Аналіз фінансових результатів організації | Лекція 18. Аналіз фінансового стану підприємства: методики аналізу фінансової стійкості (відносні показники), ліквідності балансу і платоспроможності організації | метод сум | метод балів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати