На головну

Лекція 2. Види економічного аналізу

  1. Автоматичний гематологічний аналізатор - Sysmex KX-21N
  2. Актуальність моделі макроекономічного людини і теорія Дж. М. Кейнса
  3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
  4. АНАЛІЗ стартові умови СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ
  5. АНАЛІЗУ
  6. аналізу води очищеної
  7. аналізаторів

Вид економічного аналізу являє собою теоретичне і практичне відокремлення аналітичної роботи, що здійснюється в процесі управління виробництвом. З розвитком виробництва зростає складність управління ним, що веде до необхідності поділу праці в сфері управління, виділенню деяких його функцій у відносно самостійні ділянки управління. Процес спеціалізації характерний для аналітичної роботи. Розглянемо класифікацію видів економічного аналізу в залежності від основних ознак:

- За змістом процесу управління:

а) перспективний (прогнозний);

б) оперативний;

в) поточний (ретроспективний);

- В залежності від об'єктів управління:

а) народногосподарський;

б) галузевої;

в) на рівні окремого підприємства;

г) на рівні ділянки, цеху, відділу.

- По суб'єктам:

а) внутрішній;

б) зовнішній;

- За змістом і повноті досліджуваних питань:

а) повний (проводиться в усіх напрямках і в цілому по підприємству);

б) локальний (аналіз окремих напрямів);

в) тематичний (аналіз окремих питань економіки);

- За періодичністю проведення:

а) періодичний;

б) неперіодичний;

- За методами проведення:

а) комплексний;

б) системний;

в) суцільний;

г) вибірковий;

д) функціонально-вартісний;

- По аспектам проведення:

а) загальноекономічний;

б) техніко-економічний;

в) соціально-економічний;

г) соціально-правовий та ін.

Розглянемо особливості організації та методики поточного, оперативного та перспективного економічного аналізу.

Поточний (ретроспективний) аналізє поширеним в практичній діяльності економічних служб підприємств і об'єднань.

Він проводиться за результатами господарської діяльності найважливіших звітних періодів, які вже мали місце. Цей аналіз базується на бухгалтерській і статистичній звітності і дозволяє оцінити діяльність підприємств і їх підрозділів за місяць, квартал, рік наростаючим підсумком.

Головне завдання поточного аналізу - об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, мобілізація їх для підвищення економічної ефективності виробництва в майбутніх планових періодах, а також виявлення недоліків в роботі і їх винуватців, досягнення повної відповідності матеріального і морального стимулювання за результатами праці та якості роботи.

Результати поточного аналізу використовуються для вирішення проблем стратегічного управління, в тому числі техніко-економічного планування, так як науково обгрунтоване планування передбачає глибокий аналіз господарського становища до моменту початку планового періоду - вихідної бази планування.

Цей вид аналізу має суттєвий недолік - виявлені резерви означають назавжди втрачені можливості зростання ефективності виробництва, оскільки відносяться до минулого періоду. У процесі аналізу реєструються господарські ситуації, і результати враховуються лише в майбутній роботі, так як керуюча система отримує інформацію, як правило, пізно і заповнити недоліки, втрачені можливості вже не можна. Тому для підвищення дієвості аналізу поставлено завдання прискорити подання звітності та її аналітичну обробку.

Поточний аналіз проводиться всіма економічними і технічними службами управління, а також цехів і інших підрозділів по всіх майданчиках аналізу. В цілому по виробничому об'єднанню, підприємству складається пояснювальна записка до річного звіту за підсумками роботи за рік, де дається оцінка господарської діяльності та рекомендуються шляхи поліпшення роботи.

Особливість методики поточного аналізу полягає в тому, що фактичні результати діяльності оцінюються в порівнянні з планом та даними попередніх аналітичних періодів. Відхилення від бази порівняння розшифровуються за техніко-економічними факторами, що визначають ці відхилення, встановлюються не тільки причини відхилень, а й відповідальні особи, служби, намічаються заходи по ліквідації недоліків в роботі.

Поточний аналіз - найбільш повний аналіз господарської діяльності, що вбирає в себе результати оперативного аналізу і службовець базою перспективного аналізу.

Оперативний аналіз. Це один з видів економічного аналізу, спрямований на вирішення завдань, які стоять перед оперативним управлінням господарською системою.

Оперативний економічний аналіз на відміну від поточного наближений у часі до моменту здійснення господарських операцій, а, отже, являє собою систему повсякденного вивчення виконання планових завдань з метою швидкого втручання в необхідних випадках в процес виробництва для забезпечення безперервного і ефективного функціонування господарського комплексу.

Він грунтується на даних первинного обліку (оперативно-тех-чеського, бухгалтерського і статистичного) і безпосереднього спостереження за процесом виробництва, бесідах з працівниками. Внаслідок цього з його допомогою легше розкривати причини недоліків у роботі та їх конкретних винуватців, виявляти резерви і своєчасно вживати відповідних заходів.

Головним завданням оперативного аналізу є постійний контроль раціональності функціонування господарської системи, за виконанням планових завдань, процесами виробництва і реалізацією продукції, а також своєчасне виявлення і використання поточних внутрішньовиробничих резервів з метою забезпечення виконання і перевиконання бізнес-плану. Тому оперативний економічний аналіз охоплює:

- Визначення відхилень від бізнес-плану за основними якісними і кількісними показниками роботи підприємства в цілому і його підрозділів за зміну, добу, п'ятиденки, декади;

- Оцінку ступеня впливу різних чинників на відхилення плану (норм) за цими показниками;

- З'ясування конкретних причин дії окремих чинників, встановлення винуватців недоліків;

- Швидку розробку і здійснення заходів, спрямованих на усунення негативних чинників, поширення передового досвіду.

Оперативний аналіз проводять зазвичай за такими групами показників: виробництво, відвантаження і реалізація продукції; використання робочої сили, виробничого обладнання та матеріальних ресурсів; собівартість; прибуток і рентабельність; платоспроможність. У процесі аналізу кожен з цих узагальнюючих показників деталізується і доповнюється.

Відмітна риса оперативного аналізу - дослідження саме натуральних показників.

Істотним недоліком цього виду аналізу є його відносна неточність, пов'язана з наближеністю в розрахунках. Не можна точно розрахувати на будь-який день місяця фактичну собівартість випущеної продукції; за окремими статтями обсяг витрат доводиться брати по нормативним рівням; не можна точно визначити вплив на прибуток собівартості продукції, так як заздалегідь не відомо, яка частина продукції буде реалізована в даному місяці, а яка - в наступному.

Перспективний (прогнозний) аналіз. Перспективним аналізом називають аналіз результатів господарської діяльності з метою визначення їх можливих значень у майбутньому. Особливість перспективного аналізу полягає в розгляді явищ і процесів господарської діяльності з позицій майбутнього, тобто перспективи розвитку, з точки зору проекції складових елементів минулого і сьогодення господарської діяльності в елементи майбутнього.

Вихідним пунктом перспективного аналізу є визнання факту наступності, або певну стабільність, змін економічних показників від одного звітного періоду до іншого, від попереднього до цього, від справжнього до чого. Пізнаючи діалектичну єдність різних елементів минулого і сьогодення, перспективний аналіз має на меті знаходження в кожному процесі і явище господарської діяльності найбільш стійких перспективних елементів, здатних грати вирішальну роль в майбутньому.

Завдання перспективного аналізу визначаються його сутністю і місцем в плануванні та управлінні. Найважливішими завданнями є: прогнозування господарської діяльності; наукове обґрунтування перспективних планів; оцінка очікуваного виконання планів. При складанні планів перспективний аналіз виступає як основна форма передпланових досліджень економіки підприємства; в ході виконання бізнес-планів - це інструмент передбачення і оцінки очікуваних результатів.

Основні причини відхилень фактичних значень економічних показників від плану - неможливість повного обліку всіх чинників, що визначають даний показник, і безперервне утворення нових виробничих резервів і можливостей, які є наслідком технічного регресу, ініціативи працівників та інших факторів.

У практичних методиках і дослідженнях завдання перспективного аналізу конкретизуються по: об'єктах аналізу (бригада, дільниця, цех, підприємство, асоціація); показниками діяльності (обсяг продукції, продуктивність праці, собівартість і т. д.); горизонтів перспективи (аналіз поточної перспективи - зміна, доба; аналіз найближчої перспективи - місяць; аналіз середньострокової перспективи - 2-3 роки; аналіз довгострокової перспективи - 5 років і більше).

Розглянемо особливості внутрішнього управлінського і зовнішнього фінансового аналізу. Дані види аналізу є складовою частиною відповідно управлінського обліку і фінансового обліку.

Сучасний бухгалтерський облік ділиться на дві галузі: фінансовий облік і управлінський облік.

Управлінський облік складається із систематичного традиційного обліку і проблемного обліку, спрямованого на вироблення управлінських рішень в інтересах власників і адміністрації підприємства. Управлінський облік державою не регламентується державою, його організація і методи визначаються керівником підприємства.

Управлінський бухгалтерський облік організує внутрішньогосподарські зв'язки на підприємстві, тому управлінський облік називають внутрішнім.

Фінансовий облік вирішує проблеми взаємин підприємства з державою та іншими зовнішніми користувачами інформації про діяльність підприємства. Фінансовий облік, фінансова публічна фінансова звітність регламентуються міжнародними і національними стандартами, що забезпечують інтереси зовнішніх користувачів інформації. Тому фінансовий облік називають зовнішнім.

У змісті зовнішнього фінансового і внутрішнього управлінського обліку входить аналіз господарської діяльності підприємства, але його організація, об'єкти і методи в рішенні задач фінансового та управлінського обліку мають свою специфіку.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Лекція 4. Математичні і евристичні методи економічного аналізу | Лекція 5. Аналіз в системі маркетингу | Лекція 8. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва | Тема. Аналіз використання трудових ресурсів | Лекція 11. Аналіз використання трудових ресурсів: методики аналізу фонду робочого часу, продуктивності праці, фонду заробітної плати | Лекція 12. Аналіз використання матеріальних ресурсів | Лекція 16. Аналіз фінансових результатів організації | Лекція 18. Аналіз фінансового стану підприємства: методики аналізу фінансової стійкості (відносні показники), ліквідності балансу і платоспроможності організації | метод сум | метод балів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати