загрузка...
загрузка...
На головну

Структура мотивів трудової поведінки

  1. III.1. Послідовна структура управління
  2. III.2. Умовна структура управління
  3. IV. МОВА ЯК СИСТЕМА І СТРУКТУРА
  4. V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей
  5. V. 18.4. Талант, його походження і структура
  6. VII.1.2) Правова структура речі.
  7. А. Прогноз розвитку поведінки фірми в конкурентному середовищі

Беручи участь у трудовій діяльності, працівник одночасно має ряд потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій. Вони можуть бути суттєвими або несуттєвими, різного ступеня значущості та актуальності. Вибір з усієї цієї сукупності збудників здійснюється за допомогоюмотивів (Установок) в ході співвіднесення потреб, інтересів, цінностей з трудовою ситуацією.

Самі по собі мотиви досить рухливі, оскільки складаються під впливом емоцій людини, її темпераменту. Більш стійке ставлення до ситуацій і об'єктів, що характеризує більш стабільну готовність до певних дій, виражається поняттям "установка". Таким чином, "мотив" і "установка" близькі за змістом, хоча не є повністю аналогами.

Мотиви у сфері праці виконують різноманітніфункції, які реалізуються в поведінці працівника:

орієнтує, коли мотив спрямовує поведінку працівника в 'ситуації вибору варіантів поведінки;

змістотворних, якщо мотив визначає собою суб'єктивну значимість даної поведінки працівника, виявляючи його особистісний сенс;

опосередковують, коли мотив народжується на стику зовнішніх і внутрішніх збудників, опосредуя їх вплив на поведінку;

мобілізуюча, якщо мотив мобілізує сили організму працівника для реалізації значущих для нього видів діяльності;

оправдательная, коли в мотиві закладено ставлення індивіда до належного, до нормованому ззовні зразком, еталоном поведінки, соціальної і моральної нормі.

Слід розрізняти справжні, реальні мотиви і проголошувані, відкрито визнані. Перші - це мотиви-спонукання. Другі - мотиви-судження, функція яких полягає в тому, щоб пояснити собі і іншим свою поведінку. Відкрито проголошувані мотиви на відміну від мотивів-спонукань часто називають мотивуваннями.

Діяльність людини обгрунтовується одночасно декількома мотивами, так як людина включена в систему різноманітних відносин з предметним світом, з суспільством, оточуючими людьми, з самим собою. Група провідних мотивів, що визначають поведінку працівника, отримала назву мотиваційного ядра, яке має свою структуру. Структура мотиваційного ядра різниться в залежності від конкретних трудових ситуацій:

- Вибору спеціальності або місця роботи;

- Повсякденної роботи за даною професією на підприємстві;

- Конфліктна;

- Зміни місця роботи або зміни професії;

- Інноваційна, пов'язана зі зміною характеристик трудового середовища, і т.д.

Як бачимо, на трудову поведінку впливають різні складові (рис. 12.1).

Мал. 12.1. Класифікація мотиваційного механізму

регулювання трудової поведінки

В останні десятиліття соціологія праці розробляє ідеї, що дозволяють значно поглибити знання механізму соціальної поведінки. Цікавий в цьому плані підхід В. А. Ядова, який сформулював діспозіціонную концепцію соціальної поведінки особистості. Йдеться про те, що людина володіє складною системою диспозицій (Особистих предрасположенносгей), що регулюють його поведінку. Вони утворюються на стику потреб, інтересів і ситуацій, що мають складну структуру. Виділено чотири рівні потреб, ситуацій і відповідних їм диспозицій:

1) встановлення, обумовлені потребами біологічного характеру в найпростіших ситуаціях, в побутових умовах;

2) соціальні установки, що формуються на основі потреб у спілкуванні в звичайних повсякденних обставинах;

3) характеризує загальну спрямованість інтересів особистості в певну сферу праці або дозвілля (це базові соціальні установки);

4) система ціннісних орієнтацій особистості.

Структура мотивів дуже гнучка і постійно змінюється (вирівнюється). Основою для такого вирівнювання в процесі трудової діяльності виступає задоволеність різними сторонами виробничої ситуації. Чим сприятливіші сприймає працівник все елементи ситуації, тим більше вирівняна структура мотивів трудової поведінки. Слід розрізняти соціологічний і психологічний рівні вивчення мотивації. В останньому випадку досліджується процес визначення мети й прийняття рішення, що передує дії. Постановкою мети закінчується весь мотиваційний процес.

При вивченні мотивів і установок треба мати на увазі, що їх зміст швидше відображає зміст цінностей і норм, перш за все соціально схвалених, ніж напрямок особистих потреб та інтересів. При цьому ієрархія мотивів свідчить про ієрархію цінностей. Структуру ж потреб і інтересів відображають витрати часу на різні види діяльності. Вивчення мотивів, установок, ціннісних орієнтацій трудової поведінки різних соціальних груп працівників, а також їх структури дозволяє визначити, в ім'я чого працює працівник. Система стимулів, створювана на основі знань внутрішніх побудників трудової активності, є основою формування оптимального типу відносин до праці. Діюча в суспільстві система стимулів ефективна лише, коли вона сприяє реалізації провідних потреб і інтересів працівників.

Знання динаміки мотивації праці - умова обов'язкових вимог до працівника і очікувань від нього в різний час правильного вибору методів стимулювання в даний момент. Адже мотивація - це процес стимулювання окремого працівника або групи до дій, що призводить до здійснення цілей організації.

резюме

Характеризуючи мотивацію трудової діяльності, необхідно відзначити принципово важливі речі. Основні детермінанти трудової поведінки - потреби і інтереси, які можуть бути матеріальними і нематеріальними. Найважливішими елементами процесу трудової мотивації є цінності - уявлення суб'єкта, соціальної групи про головні і важливих цілях життя і роботи, і ціннісні орієнтації - спрямованість, орієнтир в людській поведінці.

Схему розгортання механізму мотивації людини в трудовій діяльності на буденному рівні можна представити таким чином:

Нужда (нестача благ, придатних для обміну) ® Потреба (концентрація на брак певних благ) ® Потяг (спонтанний пошук заповнення нестачі певних благ) ® Стимул (конструювання образу необхідного блага) ® Мотив (знаходження способу видобутку еквівалента необхідного блага) ® Мотиватор (закріплення цього способу, пов'язане зі стабілізацією підприємства) ® Установка (готовність вживати необхідних заходів) ® Інтерес (передбачення отримання прибутку) ® Цінність (засвоєння загальнолюдських цінностей) ® Прагнення ® Задум ®План ® Намір ® Воля.

Дана схема дозволяє чіткіше уявити динаміку мотивації праці.

Питання для контролю та обговорення

1. Дайте характеристику таких понять, як "мотив", "мотивація".

2. Що таке потреба?

3. Перелічіть основні групи потреб, запропоновані американським психологом А. Маслоу.

4. Розкажіть про потреби, що мають безпосереднє відношення до мотивації праці.

5. Розкрийте зміст поняття "інтерес".

6. Що являє собою поняття "цінність"?

7. Які бувають цінності? Перерахуйте і дайте характеристику.

8. Які основні функції мотивів у сфері праці?

9. Що являє собою мотиваційний ядро? Розкрийте зміст.

10. Дайте характеристику поняття "диспозиція".

11. Розкажіть про рівні диспозицій і місце їх в мотивації трудової діяльності.

 Попередня   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   Наступна

організації | Соціальна організація, її структура | Явища в трудовій організації | Трудовий організації в умовах ринку | сфері праці | Розробка програми | соціологічної інформації | социоматрица | шкалирование | Детермінанти трудового невідання |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати