На головну

Обчислювальні можливості Excel

  1. Microsoft Excel
  2. Альтернативні можливості виробництва масла і гармат
  3. Аналітичні можливості основних показників СНС при оцінці макроекономічних процесів
  4. Аеробні можливості організму і витривалість
  5. Бази даних в Excel.
  6. Бази даних в MS Excel
  7. Бюджетні можливості і бюджетна лінія

Для вирішення ряду економічних і фінансових завдань доцільно використовувати численні можливості ЕТ. Розглянемо деякі з них:

Для позначення дії, наприклад додавання, віднімання і т.п., в формулах застосовуються оператори. Всі оператори діляться на кілька груп:

 оператор  значення  приклад
арифметичні оператори
+  додавання  = A1 + B2
-  Віднімання або унарний мінус  = A1- B2 = - B2
/  розподіл  = A1 / B2
*  множення  = A1 * B2
%  відсоток  = 15%
^  Зведення в ступінь  = 7 ^ 3
Оператори порівняння
=  Так само  = ЕСЛИ (A1 = B2; Так; Ні)
>  більше  = ЕСЛИ (A1> B2; A1; B2)
<  менше  = ЕСЛИ (A1
 > =  Більше або дорівнює  = ЕСЛИ (A1> = B2; A1; B2)
 <=  Менше або дорівнює  = ЕСЛИ (A1 <= B2; B2; A1)
 <>  Не дорівнює  = ЕСЛИ (A1 <> B2; «нерівні»)
текстові оператори
&  Об'єднання послідовностей символів в одну послідовність символів  = «Значення комірки B2 дорівнює:» & B2
адресні оператори
 Діапазон (двокрапка)  Посилання на всі осередки між кордонами діапазону включно  = СУММ (A1: B2)
 Об'єднання (крапка з комою)  Посилання на об'єднання осередків діапазонів  = СУММ (A1: B2; C3; D4: E5)
 Перетин (пропуск)  Посилання на загальні осередки діапазонів  = СУММ (A1: B2 C3 D4: E5)

Арифметичні оператори використовуються для позначення основних математичних операцій над числами. Результатом виконання операцій завжди є число. Оператори порівняння використовуються для позначення операцій порівняння двох чисел. Результатом виконання операції порівняння є логічне значення ІСТИНА або БРЕХНЯ.

Для виконання обчислень в програмі Excel використовуються формули. З їх допомогою можна, наприклад, складати, множити і порівнювати дані таблиць, тобто формулами слід користуватися, коли необхідно ввести в комірку аркуша обчислюється значення.

Автоматичні обчислення.Деякі обчислення можна виробляти без введення формул. ЕТ завдяки своєму зручному інтерфейсу і обчислювальним можливостям може цілком замінити розрахунки з використанням калькулятора. Починаючи з версії Excel 7.0 в ЕТ була вбудована функція Автовичісленія. Вона дозволяє швидко виконувати деякі математичні операції в автоматичному режимі. Щоб побачити проміжні результати підсумовування необхідно виділити потрібні комірки і результат відобразиться в рядку стану.

Функції в Excel. Функції в Excel в значній мірі полегшують проведення розрахунків і взаємодія з ЕТ. Найбільш часто застосовується функція підсумовування значень осередків (СУМ). У таблицях часто потрібно обчислити підсумкову суму по стовпцю або рядку. Для цього Excel пропонує функцію автоматичної суми -  на панелі інструментів. Якщо ми введемо ряд чисел, встановимо курсор під ними і виконаємо подвійне клацання мишею по значку  , То станеться складання чисел.

Майстер функцій. Крім підсумовування Excel дозволяє обробляти дані за допомогою інших функцій. Будь-яку функцію можна ввести безпосередньо в рядку формул за допомогою клавіатури, однак для спрощення введення і зниження кількості помилок в Excel є Майстер функцій(Рисунок 3.9).

малюнок 3.9Вікно Майстра функцій

Викликати вікно діалогу майстри функцій можна за допомогою вставка Функція, Комбінацією клавіш Shift + F3 або кнопкою .

Перший діалог Майстра функцій організований за тематичним принципом. Вибравши категорію в нижньому вікні, ми побачимо список імен функцій, що містяться в даній групі. Для прискорення вибору Excel «пам'ятає» імена 10 недавно використаних функцій у відповідній групі. У нижній частині вікна відображається довідка про призначення функції та її аргументах.

Пошук і заміна даних.Для пошуку даних за допомогою команди знайти з меню Виправлення (Рисунок 3.10).

малюнок 3.10Вікно Знайти і замінити

Сортування даних. Сортування даних є досить частою операцією при роботі зі списками. З її допомогою можна поміняти порядок рядків у списку відповідно до вмісту конкретних стовпців. Для впорядкування даних слід використовувати команду Сортування з меню дані. Сортування виконується на виділеному діапазоні даних.

фільтрація даних. Фільтри дозволяють переглядати тільки ті записи в таблиці, які задовольняють певним умовам. При цьому записи, не задовольняють ці вимоги, приховані під час роботи фільтра. В Excel можливі два способи фільтрації даних: автофильтр і розширений фільтр.

Автофільтрслід застосовувати для швидкої фільтрації з одним або двома умовами, що накладаються на осередки окремого стовпчика. Цей режим встановлюється командою Автофільтр в меню дані. Працювати з Автофільтри досить просто: наприклад, щоб відібрати тільки ті записи, в яких значення параметра більше 500, слід скористатися кнопкою перелік, В списку вибрати Умова..., А потім у вікні ввести критерій фільтрації (рисунок 3.11).

малюнок 3.11вікно Автофільтр

Розширений фільтр слід застосовувати в тих випадках, коли потрібно відфільтрувати дані з більш складним умовою, що накладається на осередки окремого стовпчика, або з умовою, яке використовує повертається формулою значення.

Додаткові можливості:

Шаблони.До складу Excel входить набір шаблонів - таблиці Excel, які призначені для аналізу господарської діяльності підприємства, складання рахунку, наряду і навіть для обліку особистого бюджету. Вони можуть бути використані для автоматизації рішення часто повторюваних завдань. Так, можна створювати документи на основі шаблонів Авансовий звіт, Рахунок, Замовлення, Які містять бланки використовуються у господарській діяльності документів. Ці бланк при друку не відрізняються від стандартних бланків, і єдине, що потрібно зробити для отримання документа, - заповнити його поля.

Для створення документів на основі шаблону виконайте команду створити з меню файл, Виберіть потрібний шаблон на вкладці рішення. Для створення ряду фінансових документів слід вибрати шаблон фінансові шаблони. Ця група шаблонів містить форми таких документів, як посвідчення про відрядження, авансовий звіт, платіжне доручення, рахунок - фактура, накладна, довіреність і т.д.

Excel дозволяє користувачеві самому створювати власні шаблони документів, а також редагувати наявні. Файл шаблону має розширення .xlt

малюнок 3.12вікно Шаблони

побудова діаграм. При обробці і аналізі інформації велику допомогу надає її графічне представлення. Excel надає користувачеві потужні засоби побудови діаграм.

ВExcel використовується два типи діаграм: впроваджена діаграма і діаграмні листи. Впроваджена діаграма застосовується, коли вихідні дані і діаграму необхідно відобразити на одному аркуші. Відповідно діаграмні листи використовуються, коли графічне представлення даних потрібно розташувати на окремому аркуші робочої книги.

Побудова графічного зображення проводиться на основі ряду даних - групи осередків з даними в межах одного стовпчика або рядка таблиці. Для діаграми можна використовувати кілька рядів даних.

Для побудови діаграми слід запустити Майстер діаграм командою діаграма в меню вставка. Слідуючи вказівкою майстра, крок за кроком проводиться побудова діаграми.

Для швидкого створення діаграми на окремому аркуші можна скористатися наступним способом. Виділити необхідні дані, включаючи категорії і назви рядів, потім натиснути клавішу F11. Якщо на основі зробленого виділення не можна однозначно визначити спосіб графічного представлення даних, автоматично запускається Майстер діаграм (Рисунок 3.13).

малюнок 3.13Вікно Майстра діаграм

зв'язування даних. При роботі з великими таблицями може знадобитися завдання зв'язку між даними різних робочих листів, а також зведення даних з декількох листів на один підсумковий лист. Для вирішення подібних завдань в Excel передбачено ряд способів зв'язування даних.

При зв'язуванні робочих листів на засланні на осередок додатково вказується ім'я робочого листа, на якому вона знаходиться. Ім'я листа і адресу осередки поділяються при цьому символом «!». Таким чином, щоб використовувати в формулах посилання на комірки, що знаходяться на іншому робочому аркуші, необхідно додатково вказати на засланні ім'я листа.

При зміні вмісту комірок Excel автоматично перераховує формули в залежних осередках.

 Попередня   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

Текстовий процесор Microsoft Word | рядок меню | Налаштування панелей інструментів | координатні лінійки | Робоча область | Режими відображення документа на екрані | Вихід з MS Word | Тема 3.3 Інформаційні технології для обробки числової інформації | типи даних | Види адресації в Excel |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати