Головна

VI. Суспільно-історична природа психіки людини і її формування в онтогенезі

 1. I. 3.1. Розвиток психіки в філогенезі
 2. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
 3. III. санітарно - освітній - формування здорового способу життя.
 4. IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
 5. IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування
 6. J§2. Права людини і права народів
 7. " Свобода "без права: негативна природа комунізму

Проблема виникнення свідомості людини. Культурно-історична теорія Л. С. Виготського. Вищі психічні функції людини: їх будова, властивості, генезис. Поняття інтеріоризації. Присвоєння суспільно-історичного досвіду індивідом в процесі онтогенезу.

Літ .: 22. Т. 1 (с. 103-108). Т. 3 (с. 24-161); 24 (с. 25-32); 56 (с. 357-374, 375-379, 439-466).

VII. Індивід і особистість

1. Поняття «індивід» і «особистість». Здібності: визначення, задатки, механізми розвитку.

Літ .: 50; 53 (с. 173-182); 89; 107.

2. Темперамент: пошук фізіологічних основ, психологічні описи; еволюція вчення про типах НС, сучасний стан проблеми.

Літ.: 38; 80; 81; 106; 108.

3. Характер: визначення характеру у вузькому сенсі; психопатії та акцентуації; біологічні передумови, прижиттєве формування, характер і особистість.

Літ .: 5; 25; 28; 41; 45; 47; 49; 51; 63; 74; 131; 133.

4. Особистість і її формування. Поняття про особистість у вузькому сенсі. Стихійні механізми формування. Самосвідомість і його функції.

Літ .: 3; 13; 17; 21; 34; 37; 53 (с. 159-231); 57; 71; 72; 73: 75; 78; 82; 95; 119; 120.

VIII. Проблема пояснення в психології

Види редукционизма. Психофізична проблема; варіанти її вирішення.

Літ .: 53 (с. 113-118); 101; 125. Вип. 1-2 (с. 186-189); Лурія А. Р. Про місце психології в ряду соціальних і біологічних наук // Зап. філософії. 1977. № 9 (с. 68-76); Ільєнко Е. В. Проблема ідеального // Зап. філософії. 1979. № 6 (с. 128-140); № 7 (с. 145-158); Рубінштейн С. Л. Буття і свідомість. М., 1959 (с. 218-221).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд.
 2. Ленін В. І. Повне. зібр. соч. 5-е изд.
 3. Ананьєв Б. Г. Деякі риси психологічної структури особистості // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 4. Ананьєв Б. Г. Про проблеми сучасного людинознавства. М, 1977.
 5. Ананьєв Б. Г. Будова характеру // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 6. Анастази А. Диференціальна психологія // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 7. Анохін П. К. Вибрані праці. Філософські аспекти теорії функціональної системи. М., 1978.
 8. Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 1. М., 1975.
 9. Атеїсти, матеріалісти, діалектики древнього Китаю. М., 1967.
 10. Асмус В. Ф. «Трактат про душу» (вступна стаття в кн .: Аристотель) // Соч. Т. 1. М., 1975.
 11. Бассін Ф. В. Проблема несвідомого. М., 1968.
 12. Бахтін М. М. Герой і позиція автора по відношенню до героя в творчості Достоєвського // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 13. Бєлкін А. І. Формування особистості при зміні статі // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 14. Бернштейн Н. А. Про побудову рухів. М., 1947.
 1. Бернштейн Н. А. Нариси з фізіології рухів і фізіології активності. М., 1966.
 2. Божович Л. І. Особистість і її формування в дитячому віці. М., 1968.
 3. Божович Л. І. Соціальна ситуація і рушійні сили розвитку дитини // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 4. Вагнер В. А. Біологічні підстави порівняльної психології. СПб .: М., 1910-1913.
 5. ВасілюкФ. Е. Психологія переживання. М., 1984.
 6. Вундт В. Введення в психологію. Хрестоматія по увазі. М., 1976.
 7. Виготський Л. С. Розвиток особистості і світогляд дитини // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 8. Виготський Л. С. Собр. соч. в 6 т. М., 1982-1984.
 9. Гальперін П. Я. Введення в психологію. М., 1976.
 10. Гальперін П. Я. К. вченню про інтеріорізаііі // Зап. психології. 1966. № 6.
 11. Ганнушкіна П. Б. Клініка психопатій, їх статика, динаміка, систематика // Психологія індивідуальних відмінностей. Тести. М., 1982.
 12. Гельмгольц Г. Як приходять нові ідеї // Хрестоматія по загальній психології. Психологія мислення. М., 1981.
 13. Гіппенреітер Ю. Б. До методі вимірювання звуковисотної различительной чутливості // Докл. АПН РРФСР. 1957. №4.
 14. Гіппенреітер Ю. Б. Поняття особистості в працях А. Н. Леонтьєва та проблема дослідження характеру // Вести. Моск. ун-ту. Сер. 14. Психологія. 1983. № 4.
 15. Гіппенреітер Ю. Б., Романов В. Я. Новий метод дослідження внутрішніх форм зорової активності // Зап. психології. 1970. № 5.
 16. Давидов В. В. Вчення А. Н. Леонтьєва про взаємозв'язок діяльності і психічного відображення // А. Н. Леонтьєв і сучасна психологія. М., 1983.
 17. Декарт Р. Начала філософії. Обр. твори. М., 1950.
 18. Джемс У. Психологія. СПб., 1911.
 19. Джемс В. Різноманіття релігійного досвіду. М., 1910.
 20. Джемс В. Особистість // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 21. Достоєвський Ф. М. І.. зібр. соч. в 30 т. М., 1972-1987.
 22. Зейгарник Б. В. Про патологічному розвитку особистості // Психологія особистості. М., 1982.
 23. Ільєнко Е. В. Що таке особистість? // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 24. Кант І. Про темперамент // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 25. Кант І. Про характер як образі думок // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 26. Кербикова. В. Клінічна динаміка психопатій і неврозів. Обр. праці. М., 1971.
 27. Ковальов А. Г., Мясищев В. Н. Темперамент і характер // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 28. Корчак Я. Вибрані педагогічні твори. М., 1979.
 29. Коффка К. Самоспостереження і метод психології // Проблеми сучасної психології. М .; Л., 1926.
 30. КравковС. В. Самоспостереження. М., 1922.
 31. Кречмер Е. Будова тіла і характер // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 32. Лавік-Гуда Дж. Ван. У тіні людини. М .. 1974.
 33. Мазурський А. Ф. Класифікація особистостей // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 34. Левін К., Дембо Т., ФестфінгерЛ., Сіре П. Рівень домагань // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 35. Левітів //. Д. Проблема характеру в сучасній психології // Зап. психології. 1970. № 5.
 36. Лейтес Н. С. Обдаровані діти // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 37. Леонгард К. Акцентуйовані особистості. Київ, 1981.
 38. Леонтьєв А. А. Виникнення і первісний розвиток мови. М., 1963.
 39. Леонтьєв А. І. Діяльність. Свідомість. Особистість. М., 1982.
 40. Леонтьєв А. Н. Індивід і особистість // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 41. Леонтьєв А. Н. Мотиви, емоції і особистість // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 42. Леонтьєв А. Н. Проблеми розвитку психіки. М, 1972.
 43. Леонтьєв А. Н. Формування особистості // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 44. Леонтьєв А. Н., Ю. В. Вплив рідної мови на формування слуху // Докл. АПН РРФСР. 1959. №2.
 45. Леонтьєв А. //., Запорожець А. В. Відновлення руху. Дослідження відновлення функції руки після поранення. М., 1945.
 46. Лесгафт П. Сімейне виховання дитини і його значення. СПб .. 1898.
 47. Ліндеман Е. Клініка гострого горя // Психологія емоцій. Тексти. М., 1984.
 48. Личко А. Е. Патохарактерологический діагностичний опитувальник (ПДО) для підлітків / За ред. М. М. Кабанова. А. Е. Личко, 15. М. Смирнова. Методи психологічної діагностики та корекції в клініці. Л., 1983.
 49. Личко А. Е. Психопат і акцентуації характеру у підлітків. Л., 1977.
 50. Локк Дж. Досвід про людський розум. Обр. філос. твори. М .. 1960.
 51. Лопатин Л. Н. Метод самоспостереження в психології // Питання філософії та психології. Кн. II (62). М., 1902.
 52. Лоренц К. Кільце царя Соломона. М .. 1980.
 53. Лоренц К. Людина знаходить друга. ML, 1977.
 54. Лурія А. Р. Курс загальної психології. Лекції. Еволюційний введення в психологію. М., 1970.
 55. Лурія А. Р. Діагностика слідів афекту // Психологія емоцій. Тексти. М., 1984.
 56. Макаренко А. С. Лекції про виховання дітей // Вибрані педагогічні соч. в 2 т. Т. 2. М., 1977.
 57. Маслоу А. Самоактуалізація // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 58. Массен П., Конгер Дж., Гівітц Дж. Розвиток особистості в середньому віці // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 59. Мейл Р. Різні аспекти Я // Психологія особистості. Тексти. М, 1982.
 60. Меілі Р. Аналіз особистості // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 61. Мейл Р. Риси особистості // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 62. Мерлін В. С. Відмінні ознаки темпераменту // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 63. Мещеряков А. І. Сліпоглухонімі діти. М., 1947.
 64. Мясищев В. Н. Структура особистості і ставлення людини до дійсності // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 65. Найдин В. Л. Чудо, яке завжди з тобою // Наука і життя. 1976. №4-6.
 66. Небиліцин В. Д. Актуальні проблеми диференціальної психофізіології // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 67. Небиліцин В. Д. Темперамент // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 68. Олпорт Г. Особистість: проблема науки чи мистецтва? // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 69. Павлов І. П. Загальні типи вищої нервової діяльності тварин і людини // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 70. «Павловські середовища». Протоколи і стенограми фізіологічних бесід. Л .. +1949.
 71. Піаже Ж. Егоцентрична мова // Психологія мислення. Тексти. М .. 1981.
 72. Платон. Смерть Сократа // Психологія особистості. Тексти. М, 1982.
 73. Платон. Соч. в 3 т. Т. 1, 2. М., 1970.
 74. Психологія. Стаття в БСЕ. Т. 21.
 75. Равич-Щербо І. В. Про природні передумови індивідуальності // Психодіагностика і школа. Таллінн, 1980.
 76. Равич-Щербо І. В. Дослідження природи індивідуальних відмінностей методом близнюків // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 77. Ріше Ш. Сомнамбулізм, демонізм і отрути інтелекту. СПб., 1885.
 78. Рогінський Я. Я., Левін М. Г. Основи антропології. М., 1955.
 79. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. 1-е изд. М., 1935; 2-е изд. М., 1946.
 80. Рубінштейн С. Л. Проблеми загальної психології. М., 1973.
 81. Рубінштейн С. Л. Самосвідомість особистості та її життєвий шлях // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 82. Рубінштейн С. Л. Теоретичні питання психології і проблема особистості // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 83. Рубінштейн С. Л. Поняття «характеру» в психології і психіатрії // Вести. Моск. ун-ту. Сер. 14. Психологія. 1979. №2.
 84. Русалов В. М. Біологічні основи індивідуально психологічних відмінностей. М., 1979.
 85. Північне А. Н. Еволюція і психіка // Собр. соч. в 3 т. Т. 3. М; Л., 1945.
 86. Сельє Г. Стрес без дистресу. М., 1979.
 87. СінгДж. Бесіди про теорію відносності. М., 1973.
 88. Спіноза Б. Вибрані твори. М., 1957.
 89. Спок Б. Дитина і догляд за ним. М., 1971.
 90. Стендаль. Собр. соч. в 12 т. М., 1978.
 91. Сухарева Г. Е. Клінічні лекції по психіатрії дитячого віку. Т. 1. М., 1956. Т. 2. М., 1959.
 92. Тепле Б. М. Сучасний стан питання про типах вищої нервової діяльності людини і методика їх визначення // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 93. Тепле Б. М. Здібності і обдарованість // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 94. Тепле Б. М. Типологічні властивості нервової системи і їх значення для психології // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 95. Тепле Б. А /. Про об'єктивному методі в психології. М., 1952.
 96. ПО. Тітченер Е. Підручник психології. М., 1914.
 97. Толмен Е. Когнітивні карти у щурів і у людини // Хрестоматія з історії психології. М., 1980.
 98. Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т. М., 1978-1984.
 99. Узнадзе Д. Н. Психологічні дослідження. М., 1966.
 100. УотсонДж. Психологія як наука про поведінку. Госиздат України, 1926.
 101. Уотсон Дж. Біхевіоризм // Хрестоматія з історії психології. М, 1980.
 102. Уотсон Дж. Психологічний догляд за дитиною. М., 1930.
 103. Фабр Ж.-А. Інстинкт і звичаї комах. СПб., 1914.
 104. Фабрі К. Е. Основи зоопсихології. М., 1976.
 105. Феофраст. Характери // Психологія особистості. Тексти. М, 1982.
 106. Франкл В. Пошук сенсу життя і логотерапия // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 107. Фрейд 3. Сум і меланхолія // Психологія емоцій. Тексти. М., 1984.
 108. Фрейд 3. Про психоаналізі. П'ять лекцій // Хрестоматія з історії психології. М., 1980.
 109. Фрейд 3. Психопатологія повсякденного життя // Хрестоматія по загальній психології. Психологія пам'яті. М., 1978.
 110. Фромм Е. Характер і соціальний процес // Психологія особистості. Тексти. М., 1982.
 111. Фресса П., Піаже Ж. Експериментальна психологія. Вип. 1-2. М., 1966.
 112. Хемінгуей Е. Вибрані твори в 2 т. М., 1959.
 113. Хольт Р. Образи: повернення з вигнання // Зорові образи: феноменологія та експеримент. Душанбе, 1972.
 114. Цвейг С. Новели. М., 1975.
 115. Чапек К. Розповіді. М., 1981.
 116. Чехов А. П. Розповіді. Л., 1972.
 117. Шелдон У. Аналіз конституційних відмінностей по біографічним даним // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 118. Ельконін Д. Б. До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці // Психологія особистості. Тексти. М .. +1982.
 119. Юнг К. Психологічні типи // Психологія індивідуальних відмінностей. Тексти. М., 1982.
 120. Ярошевський М. Г. Психологія в XX столітті. М., 1974.

 

 Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Лекція 7 ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ | Лекція 9 ФИЗИОЛОГИЯ рухів і ФИЗИОЛОГИЯ АКТИВНОСТІ | Лекція 11 ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХІКИ У філогенезу | Лекція 12 СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНА ПРИРОДА ПСИХІКИ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ | Лекція 13 психофізичної проблеми | Лекція 14 СПОСОБНОСТИ. ТЕМПЕРАМЕНТ | Лекція 15 ХАРАКТЕР | Коефіцієнти кореляції властивостей характеру всередині пар близнюків і сиблингов | Лекція 16 ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ | ДОДАТОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати