На головну

Цілі і пріоритети кадрової політики в державній службі

  1. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  2. II. Національний інтерес як головний принцип зовнішньої політики в Новий час
  3. VI. Система органів державної влади в Російській Федерації
  4. Активний або компенсаторний типи кадрової політики.
  5. Альтернативи здійснення стабілізаційної економічної політики
  6. Аналіз асортиментної політики підприємства.
  7. АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УЗБЕКИСТАНУ

Кадрова політика в державній службі і механізм її реалізації - управління персоналом спрямовані на досягнення стратегічних, головних цілей:


- Формування високого професіоналізму і культури
 управлінських і технологічних процесів, досягнення
 укомплектованості всіх ділянок державної служби
 кваліфікованими, активно діючими, духовно-вдача
 чими працівниками;

- Максимально ефективне використання интеллектуаль
 но-кадрового потенціалу державного апарату, його збереженні
 ня і примноження;

- Створення більш сприятливих умов і гарантій для про
 явища кожним державним службовцям його здібностей,
 реалізації позитивних інтересів і особистих планів, всебічного
 стимулювання його професійного зростання і службового про
 руху, підвищення ефективності трудової діяльності.

Для досягнення цих цілей визначаються поточні, ближньому-термінові завдання і пріоритетні напрямки роботи з кадрами різних гілок влади з урахуванням специфіки функцій, принципів комплектування персоналу кожного державного органу.

У Концепції реформування системи державної служби Російської Федерації, підписаної Президентом Російської Федерації 15 серпня 2001 року, кадрова політика розглядається в якості одного з основних засобів підвищення ефективності функціонування системи державної служби та реалізується шляхом формування кадрового складу професійних державних службовців, що володіють необхідними якостями державного і громадського служіння.

пріоритетними (Тобто першорядними, невідкладними за часом реалізації) напрямками кадрової політики в системі державної служби є:

- формування ефективного механізму добору кадрового
 складу державних службовців і роботи з ним.
В числі
 практичних заходів - перехід від призначення до прийому на дер
 ственную службу на конкурсній основі, встановлення випробувань
 ного терміну, перехід до службових контрактами та ін .;

- підвищення престижу державної служби і авторитету
державних службовців;

- Вдосконалення програм підготовки та професійно
 го розвитку
державних службовців. При цьому профессио
 нальная підготовка і перепідготовка для державних служачи
 щих визнані найважливішими напрямками кадрової політики.

У реалізації зазначених пріоритетних напрямків найбільш значимо вирішення наступних основних завдань:

- Управління розвитком професійних якостей государ
 жавних службовців;

- Оновлення і ротація кадрового складу державних
 службовців;

- Формування кадрового резерву і забезпечення його еф
 ного використання;

- Об'єктивна оцінка результатів діяльності державних валют
 ських службовців, в першу чергу при проведенні атестації
 або кваліфікаційного іспиту.

Ці пріоритети і завдання багато в чому визначають зміст управління персоналом державної служби. В ході реалізації кадрової політики повинні застосовуватися сучасні кадрові механізми і технології при зростанні ролі і відповідальності кадрових служб державних органів.

Отже, головною, по суті стратегічним завданням кадрового забезпечення державної служби є формування компактного, високопрофесійного, оптимально збалансованого і ефективного апарату органів влади всіх рівнів.

Кадрова політика в державній службі повинна бути стабільною, стійкою, адекватної потребам суспільства і держави, не мінятися зі зміною керівника, його команди, які не зводитися до «кадровим» перестановок. Адже головне в державній політиці - забезпечення національної безпеки Росії і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина. Тільки в цьому випадку кадрова політика забезпечить ефективне функціонування системи управління персоналом в державній службі.

висновки

Таким чином, кадрова політика і управління персоналом забезпечують розвиток і найбільш ефективне використання професійних і особистісних здібностей людини з урахуванням потреб, завдань і можливостей конкретного органу влади, причому на всіх етапах державної служби. при


це управління персоналом виступає одним з найважливіших механізмів реалізації державної кадрової політики.

Державна кадрова політика (ДКП) виступає стратегією, теоретико-політичною основою управління персоналом державної служби, носієм загальнодержавних почав в регулюванні кадрових відносин у всіх інститутах і на всіх рівнях державної влади. Головне в ГКП- вираз державного, загальнонародного інтересу, захист конституційних прав і свобод громадянина в сфері праці.

Предмет особливої ??уваги ДКП - розвиток людини, раціональне використання його професійних здібностей і особистісних можливостей; тому вона носить человекосберега ющий характер. Все це визначає змістовні та організаційні основи управління персоналом державної служби.

Контрольні питання

1. У чому проявляється роль держави як головного суб'єкта
 кадрової політики?

2. Яке співвідношення управління персоналом і державних валют
 кої кадрової політики?

3. Чи можливий «кадровий менеджмент» в державній
 службі?

4. Які сутнісні риси державної кадрової по
 літики?

5. Які пріоритети та завдання кадрової політики в систе
 ме державної служби Російської Федерації?

6. Чому управління персоналом є дієвим
 механізмом реалізації державної кадрової поли
 тики в системі державної служби?

© Сулеми В. А., 2002


глава

Управління персоналом

як професійна

діяльність

У середині XX століття професією

стала діяльність з управління персоналом. Менш як сто років знадобилося, щоб відбулося визнання професійним цього виду людської діяльності.

Якщо вид діяльності стає професійним, то що це означає? Які найважливіші ознаки про це можуть свідчити? Які соціальні наслідки пов'язані з професіоналізацією цієї управлінської практики? Про це і піде мова в цьому розділі.

Зміст професіоналізації управління персоналом

Людська діяльність має свою структуру. Її основні компоненти - суб'єкт діяльності, засоби діяльності, об'єкт (предмет) діяльності. Оскільки діяльність протікає в конкретному соціальному середовищі, то її також слід розглядати як найважливіший компонент, який має вплив на суб'єкт, об'єкт (предмет) і застосовуються засоби діяльності.


 


Попередня   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Служба кадрового моніторингу РФ | Вивчення кадрових процесів | Структура і характеристика кадрових процесів | Регулювання кадрових процесів | поняття методологам | методи аналізу | Держава і державна кадрова політика | Співвідношення державної кадрової політики та управління персоналом | Кадровий менеджмент та державна служба | Характеристика стратегії кадрового забезпечення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати