На головну

Структурна безробіття виникає в результаті невідповідності між наявними видами робіт і видами робіт, які шукають.

  1. Cedil; Паралельна робота свердловинних насосів
  2. Divide; несталий і перехідні режими роботи насосів
  3. Dynamics Range Processing - універсальна динамічна обробка
  4. I. КУРСОВІ РОБОТИ
  5. I. Міжнародні відносини в Європі в 1871-1914 рр.
  6. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  7. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.

Ця невідповідність може бути викликано тим, що з плином часу в структурі споживчого попиту і в технології виробництва відбуваються важливі зміни, які, в свою чергу, змінюють структуру загального попиту на робочу силу. Через такі зміни попит на деякі види професій зменшується або зовсім припиняється. Попит на інші професії, включаючи нові, раніше не існували, збільшується. Виникає безробіття, тому що робоча сила реагує повільно і її структура повністю не відповідає новій структурі робочих місць. В результаті виявляється, що у деяких робочих немає таких навичок, які можна швидко продати. Ці навички та досвід застаріли і стали непотрібними через зміни в технології і характері споживчого попиту. До того ж постійно змінюється географічний розподіл робочих місць.

Структурна безробіття виникає не в результаті недосконалості інформації, а через невідповідність попиту і пропозиції на робочу силу. Така невідповідність може існувати не тільки в видах робіт, а й між регіонами країни.

Різниця між фрикційним і структурним безробіттям дуже невизначена. Істотна відмінність полягає в тому, що у «фрикційних" безробітних є навички, які вони можуть продати, а «структурні» безробітні не можуть відразу одержати роботу без перепідготовки, додаткового навчання, а то й зміни місця проживання. Фрикційне безробіття носить більш короткостроковий характер, а структурне безробіття більш довгострокова і тому вважається більш серйозною.

Структурна безробіття зачіпає певні групи робочої сили в результаті технологічних зрушень, занепаду провідних галузей економіки або регіонального переміщення робочих місць і, як правило, носить довгостроковий характер.

Природа структурного безробіття диктує і певні методи економічної політики по обмеженню цього безробіття: по-перше, це програми розвитку певних сфер і регіонів економіки, а також заходи щодо перекваліфікації робочої сили; по-друге, переміщення безробітних з депресивних районів країни; по-третє, надання безробітним зайнятості в державному секторі економіки.

Поєднання фрикційного і структурного безробіття утворює природний рівень безробіття (або рівень безробіття при повній зайнятості), відповідний потенційному ВВП.

Циклічна безробіття (безробіття недостатнього попиту, або кейнсіанська безробіття) виникає в результаті нездатності сукупного попиту створити достатню кількість робочих місць для всіх бажаючих працювати.

На відміну від фрикційного і структурного безробіття, коли проблема полягає в невідповідності робочих місць готівкової робочій силі, циклічне безробіття виникає через нестачу робочих місць в цілому. Циклічна безробіття тісно пов'язана з рухом економічного циклу: у фазі підйому рівень безробіття знижується, а в фазі депресії - зростає. Разом з тим, безробіття недостатнього попиту може виникати не тільки через циклічного економічного розвитку, а й в результаті хронічного економічного застою, що прийнято називати «довготривалої стагнацією».

Особливості циклічного безробіття зводяться:

 до наявності істотних щорічних коливань зайнятості, пов'язаних із загальним економічним циклом;

 до широкого поширення циклічного безробіття, як і фрикційної, в масштабах всієї економіки;

 до того, що тривалість циклічного безробіття, як правило, перевищує тривалість фрикційного, але поступається тривалості структурного безробіття.

Для боротьби з циклічним безробіттям необхідно дотримуватися певних програм державної політики, що забезпечують стабільні темпи економічного зростання. Крім того, можливе здійснення загальнодержавних проектів, таких як будівництво автомагістралей, розвиток і модернізація міського господарства в періоди депресії, що ведуть до підвищення сукупного попиту.

Циклічна безробіття - різниця між рівнем безробіття в даний момент промислового циклу і природним рівнем безробіття.

Таким чином, в умовах рецесії, циклічне безробіття додається до фрикційного і структурного, а в умовах експансії її негативне значення скорочує рівень безробіття, віднімаючи циклічну безробіття з фрикційного і структурного.

Деякі дослідники виділяють також технологічну (текучу) і приховану безробіття.

Технологічне безробіття виникає в результаті заміни людей машинами. Прихована характерна для сільського господарства: зайві працівники використовуються у виробництві, в дійсності вимагає меншої кількості робочої сили. Можна також зустріти поняття молодіжної та конверсійної безробіття. Однак кожна з них є лише деталізацією викладених чотирьох типів безробіття.

Безробіття негативно впливає на економічну і соціальну обстановку в країні, збільшує навантаження на зайнятих, девальвує висококваліфіковану працю, уповільнює темпи економічного зростання, створює соціальну напруженість. Для характеристики стану безробіття використовуються різні показники: частка безробітних в сукупній робочій силі, кількість безробітних, середня тривалість безробіття, частка тривало безробітних в економічно активному населенні і ін. Велика кількість непрацюючих людей в суспільстві призводить до економічних втрат і соціальних потрясінь. Щоб держава могла проводити ефективну економічну політику, необхідно оцінити розмір безробіття, визначити її рівень.

Рівень безробіття - це частка безробітної частини трудових ресурсів суспільства:

 Рівень безробіття =  кількість безробітних  ? 100%.
 Працездатне населення

В кінці 60-х рр. засновник монетаризму М. Фрідман ввів в економічну науку поняття «природна безробіття» і «природна норма безробіття». Ці поняття визнані, і тепер у всіх країнах обчислюється природна норма або природний рівень безробіття.

Під природним рівнем безробіття розуміють такий її рівень, який відображає реальну структуру ринків товарів і праці при всій їх недосконалості, коливаннях попиту і пропозиції, ступеня доступності інформації про робочі місця і т.п. У величину природного безробіття включають фрикційну (разом із сезонною) і структурну безробіття.

Рівень природного безробіття залежить від безлічі факторів: рівня економічного розвитку країни, рівня мінімальної заробітної плати, величини допомоги з безробіття і бідності, від розвитку професійного руху, трудової мотивації населення і т.п.

Природна норма безробіття в сучасній економіці має тенденцію до зростання. В даний час природною нормою безробіття визнається 5-6%.

В Росії фактичний рівень безробіття перевищує її природний рівень в 2-3 рази. Характерною рисою безробіття в Росії є її прихований характер. Сьогодні близько 8% всього активного населення Росії безробітні. При цьому офіційна статистика рапортує лише про 2%. Реально без роботи на цей момент залишилося близько 8 млн росіян.

Фактична норма безробіття може бути вище і нижче її природної норми. Розбіжності спостерігаються в періоди підйомів виробництва і економічних криз, тобто коли національна економіка знаходиться на амплітудних значеннях ділової кон'юнктури. У фазі кризи падіння виробництва призводить до різкого збільшення кількості безробітних, тобто до зростання циклічного безробіття. Наявність циклічного безробіття свідчить про те, що виробничі потужності країни використовуються не повністю. Фактично отриманий обсяг виробництва при наявності циклічного безробіття виявляється нижче потенційно можливого його обсягу (який також називають національним доходом повної зайнятості).

Якщо фактичний рівень безробіття перевищує її природний рівень, країна недоотримує частину ВНП. Обчислення потенційних втрат продукції і послуг в результаті зростання безробіття здійснюється на основі закону, сформульованого американським економістом Артуром Оукен (1928-1980). Якщо фактичний рівень безробіття вище природного на 1%, то фактичний обсяг виробництва буде нижче потенційного на b% (параметри Оукена, встановлені економічним шляхом). За розрахунками Оукена, в 1960-і рр. в США, коли природна норма безробіття становила 4%, параметр b дорівнював 3%.

Закон Оукена говорить, що при підвищенні фактичного рівня безробіття на 1% над її природним рівнем відбувається зменшення фактичного ВВП в порівнянні з потенційно можливим (при повній зайнятості) ВВП в середньому на 3%.

Різниця між фактичним і природним рівнем безробіття характеризує рівень кон'юнктурної безробіття.

Як правило, у вільній ринковій економіці реально існуюча зайнятість нижче природного рівня, і держава змушена надавати соціальну підтримку безробітним. Найбільш ефективні способи скорочення безробіття - забезпечення стійкого економічного зростання, розумна політика держави з регулювання соціально-економічних процесів.

 Попередня   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   Наступна

Сукупна пропозиція. | національної економіки | Загальним рівновагою називається рівноважний стан всієї ринкової системи, під яким розуміється встановлення рівності попиту і пропозиції на віх взаємопов'язаних ринках. | Тема 11. | Типи економічного зростання | Економічне зростання і економічний розвиток | Типи економічних циклів | Економічний цикл означає наступний один за іншим підйоми і спади економічної активності протягом певного періоду часу. | Довгі хвилі в економіці | Концепція економічного розвитку РФ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати