На головну

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ

  1. D) під "розповсюдженням серед публіки" будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або побічно пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині ".
  2. I. Дезінтоксикаційні кошти трансфузійної терапії
  3. I. Особливості експлуатації родовищ
  4. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  5. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  6. Iii) повідомлення для загального відома будь-якими засобами подання та виконання своїх творів.
  7. III.1.3) Засоби доведення кримінального обвинувачення.

8.1. Організація і правила експлуатації військо
 вих засобів вимірювальної техніки визначаються Положенням про
 метрологічну службу Збройних Сил СРСР,
 Положенням про метрологічну службу начальника
 Зв'язки Збройних Сил СРСР, Керівництвом по
 експлуатації військових засобів вимірювань і други
 ми керівними і нормативно-технічними доку
 ментами з метрологічного забезпечення військ.

8.2. Під метрологічним забезпеченням розумі
 ються організаційно-технічні заходи, на
 Правління на дотримання єдності, необхідної точ
 ності вимірювань і підвищення достовірності контро
 ля параметрів техніки зв'язку і АСУ з метою
 підтримки її в постійній бойовій готовності і
 ефективного використання за призначенням.

8.3. Для вимірювання параметрів техніки зв'язку і
 АСУ при її підготовці і використанні за призначенням
 ню, технічному обслуговуванні, ремонті і зберіганні
 використовуються військові засоби вимірювань.

8.4. До військовим засобам вимірювань відносяться
 заходи, вимірювальні прилади, вимірювальні пре
 просвітників, вимірювальні установки та системи,
 мають нормовані метрологічні характе
 ристики і приємним в Збройних Силах
 СРСР.

Залежно від призначення, точності і місця в перевірочній схемі військові засоби вимірювань поділяються на зразкові і робочі, а по області застосування - на загальновійськові і спеціальні.

8.5. До зразковим засобам вимірювань відносяться
 заходи, вимірювальні прилади, перетворювачі і
 установки, що застосовуються для повірки інших засобів


вимірювань, які пройшли перевірку (атестацію) і затверджені начальником піврічного органу в якості зразкових.

Використання зразкових засобів вимірювань в якості робочих забороняється.

8.6. До робітників відносяться засоби вимірювань,
 застосовувані для вимірювання і контролю параметрів
 техніки зв'язку і АСУ, обліку та витрачання матері
 альних засобів, контролю здоров'я особового складу,
 забезпечення безпеки виконання робіт, изме
 ренію параметрів навколишнього середовища, проведення
 науково-дослідних і випробувальних робіт.

8.7. До загальновійськовим відносяться засоби вимірювань
 ний, що володіють по своїм тактико-спеціальним ха
 характеристику універсальністю застосування в раз
 особистих видах Збройних Сил, родах військ неза
 но від об'єкта вимірювань військового призначення.

До спеціальних належать засоби вимірювань, розроблені для метрологічного забезпечення конкретного типу або вузької групи зразків озброєння і військової техніки.

8.8. У військових частинах повинні використовуватися
 тільки справні, повірені (мають дію
 щие відбитки повірочного тавра або свідоцтва,
 атестати, що засвідчують факт їх повірки) і до
 пущені до застосування в Міністерстві оборони
 СРСР кошти вимірів.

8.9. Засоби вимірювання, що застосовуються для на
 блюдения за зміною параметрів техніки зв'язку
 і АСУ без оцінки їх кількісного значення з
 нормованої точністю, а також використовувані в
 навчальних цілях, повірці не підлягають.

У формулярах (паспортах) на ці засоби вимірювальної техніки або в експлуатаційній документації па техніку зв'язку і АСУ повинна бути зроблений запис; «Періодичної повірці не підлягає».

Належність до приладів, що не підлягає перевірці, визначається на підставі вказівок експлуатаційної документації на техніку зв'язку і АСУ,

8.10. Засоби вимірювання, забраковані в про
 процесі перевірки, а також своєчасно не повірені
 або викликають сумнів в правильності їх показу
 ний, підлягають вилученню з експлуатації.

Засоби вимірювання подаються на повірку:


після закінчення встановленого міжповірочного інтерзала;

після регулювання і ремонту;

при порушенні повірочного тавра або втрати документів, що підтверджують проведення перевірки;

при відправці у війська знаходяться на зберіганні засобів вимірювань, а також техніки зв'язку і АСУ, в комплекті яких є засоби вимірювальної техніки, якщо до моменту їх відправки до чергової повірки залишилося менше 6 місяців;

при закладці на тривале зберігання і при переконсервації засобів вимірювань або техніки зв'язку і АСУ, в комплект яких входять вимірювальні прилади;

у всіх випадках, що викликають сумнів у правильності показань засобів вимірювань.

8.11. Повірка та регулювання засобів вимірювальної техніки
 виробляються в лабораторії вимірювальної техніки
 військової частини або лабораторії, до якої військова
 частина прикріплена. При неможливості повірки
 ередств вимірювань в лабораторіях вимірювальної тих
 ники Міністерства оборони СРСР дозволяється пове
 рять їх в лабораторіях Держстандарту з оплатою вар
 мости повірки за рахунок коштів, що виділяються на содер
 жание, експлуатацію та поточний ремонт техніки зв '
 зи і АСУ.

8.12. Засоби вимірювань подаються на по
 перевірку обслужених, із заповненою документацією
 (Формулярами, паспортами, описами, інструкція
 ми, графіками, таблицями, свідоцтвами про попе
 дущей повірці) і укомплектованими штатним інстр
 рументов, приладдям, необхідним для їх
 механізації тваринницьких регулювання. Прилади повинні бути про
 Верени у військовій частині на функціонування. середовищ
 ства вимірювань з явними пошкодженнями на перевірку
 не подаються.

8.13. На засоби вимірювальної техніки, прийняті для повер
 ки, складається приймально-здавальна відомість у двох
 примірниках. Перший примірник відомості залишається
 в перевірному органі, другий вручається представнику
 військової частини і служить підставою для отримання
 приладів з повірки. Доставка засобів вимірювань на
 перевірку і назад здійснюється силами військових ча
 стей.

8.14. Результати повірки засобів вимірювальної техніки, удов, -


летворяющіе встановленим вимогам, оформляються в формулярі або атестаті, підписуються повірником із зазначенням дати перевірки та завіряються відбитком повірочного тавра або нанесенням цього відбитка на прилад.

При порушенні відбитка клейма (пломби) в закріпних гніздах засіб вимірювань вважається непридатним до застосування.

На зразкові, а також на робочі засоби вимірювань, при перевірці яких вказуються поправки, видаються свідоцтва.

8.15. Перевірка вбудованих приладів проводиться
 на підставі Переліку спеціальних та вбудованих в
 засоби зв'язку вимірювальних приладів, які підлягають
 періодичній повірці, зміни до нього і указу
 ний, викладених в експлуатаційній документації
 на засоби зв'язку.

Результати перевірки вбудованих засобів вимірювань дозволяється оформляти в формулярах (паспортах) на техніку зв'язку і АСУ.

8.16. Якщо за умовами експлуатації техніки зв '
 зи і АСУ або в силу будь-яких інших причин при
 даються кошти вимірів не можуть бути повірити
 ни на місці, а їх відправка на перевірку в перевірочні
 органи пов'язана з припиненням роботи техніки зв '
 зи і АСУ, то командир військової частини зобов'язаний прийняти
 необхідних заходів до заміни таких засобів вимірювань
 ний на період їх повірки,

8.17. Перевірочний орган військової частини може здійсню
 вати перевірку і регулювання засобів вимірювальної техніки
 по закріпленій номенклатурі тільки після отри
 ня реєстраційного посвідчення у вищому
 метрологічному органі.

8.18. Для реєстрації та отримання дозволу на
 право проведення перевірок і регулювань коштів з
 вимірювань перевірочний орган військової частини повинен
 мати:

фахівців, що мають посвідчення або довідки на право проведення повірки та регулювання засобів вимірювальної техніки;

приміщення, які відповідають встановленим вимогам;

необхідні для повірки зразкові і робочі засоби вимірювань, допоміжні пристосування, інструмент і пристрої;


нормативно-технічну та експлуатаційну документацію по повірці засобів вимірювальної техніки (ГОСТи, інструкції та методичні вказівки, бланки протоколів, затверджені локальні перевірочні схеми та ін.).

8.19. Б військової частини прийом і закріплення за
 підрозділами і відповідальними особами, введення в
 експлуатацію, облік, технічне обслуговування, ре
 монт і зберігання військових засобів вимірювань органи
 ються і проводяться відповідно до Керівництва по
 експлуатації військових засобів вимірювань.

8.20. Якісне (магістр, спеціаліст) стан військо
 вих засобів вимірювальної техніки враховується за ступенем придатно
 сті:

придатні;

потребують ремонту (повірки);

негідні - несправні засоби вимірювальної техніки, ремонт яких неможливий або недоцільний.

Підставою для визначення ступеня придатності засобів вимірювальної техніки є висновок метрологічного, ремонтного органів або комісії частини.

8.21. Облік засобів вимірювальної техніки ведеться в техниче
 ської частини з'єднання (частини) зв'язку в книзі обліку
 технічного стану, перевірки і ремонту засобів
 вимірювань (додаток 26),

8.22. Технічне обслуговування військових засобів
 вимірювань, як правило, поєднується з технічним
 обслуговуванням техніки зв'язку і АСУ і включає в
 себе контрольний огляд (КО), технічне обслу
 живание № 1 і 2 (ТО-1, ТО-2).

8.23. Контрольний огляд проводиться щодня
 при використанні засобів вимірювальної техніки, а також пе
 ред і після маршу, занять, навчань, транспортують
 вання. Якщо кошти вимірів не використовуються, то
 контрольний огляд проводиться не рідше одного разу
 в квартал і передбачає виконання наступних
 основних робіт:

зовнішній огляд для перевірки відсутності механічних пошкоджень, цілісності шкал, захисних стекол, повірочного тавра, надійності кріплення органів управління, відсутність люфтів, цілісності ізоляційних покриттів, справності сполучних проводів і кабелів живлення;

видалення пилу і вологи з зовнішніх поверхонь;

чистку роз'ємів;


перевірку можливості установки нуля покажчиків, легкості переміщення ручок настройки, чіткості фіксації перемикачів і збіги покажчиків з відмітками на відповідних шкалах, стан написів;

перевірку функціонування згідно з інструкцією по експлуатації;

усунення виявлених недоліків.

8.24. Технічне обслуговування № 1 проводиться
 один раз на рік на засобах вимірювань, що мають між
 перевірочний інтервал більше року, або при постановці
 їх на короткочасне зберігання і передбачає:

контрольний огляд;

відновлення при необхідності лакофарбових покриттів;

перевірку стану і комплектності ЗІП;

перевірку правильності ведення експлуатаційної документації;

усунення виявлених недоліків.

Перевірка та обслуговування № 1 проводяться без розтину засобів вимірювань і порушення повірочного тавра та пломб.

8.25. Технічне обслуговування № 2 поєднується
 з періодичною повіркою засобів вимірювальної техніки або про
 водиться при постановці па тривале зберігання і пре
 редбачає:

роботи в обсязі ТО-1;

перевірку і регулювання засобів вимірювальної техніки для забезпечення необхідних метрологічних характеристик.

При постановці засобів вимірювань на тривале зберігання проводиться їх консервація.

8.26. Перевірка та роботи в обсязі ТО-1
 виконуються особовим складом, які експлуатують
 засоби вимірювальної техніки, а їх перевірка та регулювання -
 особовим складом лабораторії вимірювальної тих
 ники.

8.27. Засоби вимірювання, забраковані при по-
 Верке, підлягають регулюванню. Чи не піддаються регу
 ліровке засоби вимірювальної техніки підлягають ремонту або
 списанню. При цьому лабораторія видає повідомлення про
 непридатності засобів вимірювань і робить відпо
 ють позначки в їх формулярах (паспортах).

8.28. Ремонт засобів вимірювальної техніки виконується цент
 ральних ремонтними органами зв'язку, ремонтними


органами об'єднань і лабораторіями вимірювач * ної техніки Збройних Сил СРСР.

При необхідності ремонт може проводитися підприємствами інших міністерств і відомств.

Ремонт засобів вимірювальної техніки, не пов'язаний із порушенням повірочного тавра, дозволяється проводити у військових майстерень зв'язку.

У разі якщо при виконанні такого ремонту були порушені повірочного тавра, то кошти вимірів можуть експлуатуватися тільки після їх перевірки в лабораторіях вимірювальної техніки.

8.29. Засоби вимірювання, що відправляються в ремонт, повинні бути очищені від забруднень, укомплектовані згідно з формуляром (паспортом) та упаковані відповідно до технічних вимог на транспортування. Документація повинна бути заповнена на останній день експлуатації. До відправляється в ремонт засобів вимірювань додаються перший примірник акта технічного стану і сповіщення про непридатність (при наявності).

Сухі гальванічні елементи та акумулятори при відправці засобів вимірювальної техніки в ремонт вилучаються. 8,30. Нагляд за повнотою і якістю метрологічного забезпечення здійснюється органами метрологічної служби Збройних Сил СРСР.

У військових частинах нагляд за станом метрологічного забезпечення покладається:

в частинах, що мають перевірочні органи, - на начальників повірочних органів;

в частинах, які не мають повірочних органів, - на штатних або позаштатних метрологів.

Позаштатні метрологи призначаються наказами командирів військових частин з числа інженерно-технічного складу. З питань метрологічного забезпечення зазначені особи підпорядковуються безпосередньо командирам військових частин, а в спеціальному відношенні - вищим органам метрологічної служби,

8.31. На метрологів військових частин покладається: облік всіх засобів вимірювальної техніки, що експлуатуються у військовій частині;

контроль за підтриманням засобів вимірювань в справному стані, за їх правильним застосуванням, зберіганням і своєчасним поданням на перевірку;


контроль за своєчасністю ремонту засобів вимірювальної техніки;

участь в роботі комісій військової частини з приймання та введення в експлуатацію техніки зв'язку і АСУ в частині їх метрологічного забезпечення;

підготовка та своєчасне подання встановленої звітності з метрологічного забезпечення.

8.32. Метрологи військових частин мають право:

представляти командирам військових частин і підрозділів пропозиції щодо усунення недоліків в експлуатації засобів вимірювань;

давати пропозиції щодо вилучення зі сфери застосування несправних, неповірених та використовуються не за призначенням коштів вимірів;

доповідати командиру частини або його заступнику з озброєння (технічної частини) про стан засобів вимірювальної техніки в підрозділах і службах, а також порушувати перед ними питання про притягнення до відповідальності осіб, які порушують правила експлуатації засобів вимірювань.
Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

НА ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ І АСУ | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ І АСУ СТАЦІОНАРНИХ ОБ'ЄКТІВ | ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ І АСУ НА НАВЧАННЯХ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ | РЕМОНТ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ І АСУ | З РЕМОНТУ | РЕМОНТ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ І АСУ виїзних бригад | ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕМОНТНИХ ПІДРОЗДІЛІ ЗВ'ЯЗКУ СОЕДИНЕНИЙ І ЧАСТИН | Стаціонарних споруд зв'язку | УМОВИ І ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІКИ ЗВ'ЯЗКУ І АСУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати