Головна

ЖҮЙЕСІ

  1. ЖҮЙЕСІ
  2. ЖАЗЫҚТЫҚТАҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН КҮШТЕР ЖҮЙЕСІ
  3. ТАҚЫРЫБЫ: ФАРМАЦИЯДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ

МАҚСАТЫ

Фармацевтикалық нарыққа маркетингтік зерттеу жүргізу және маркети нгтік ақпаратқа талдау жүргізу бойынша студенттерде практикалық дағды мен білімді қалыптастыру.

Оқыту міндеттері - студенттерді таныстыру:

· нарықты, тұтынушыларды, бәсекелестерді, тауарды, бағаны, тауарды жылжыту мен сатуды, өтімге дем беру жүйесі мен жарнаманы зерттеумен;

· маркетингті зерттеудің методологиялық негіздерімен;

· маркетингтік ақпаратты талдаумен.

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ

1. Фармацевтикалық нарықты маркетингтік зерттеу жүйесі.

2. Маркетингті зерттеудің методологиялық негіздері.

3. Маркетингтік ақпарат жүйесі.

ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕРІ

Сұрақтар бойынша пікірталас:

· Маркетингтік зерттеу объектілері.

а) нарықты зерттеу;

б) тұтынушыларды зерттеу;

в) бәсекелестерді зерттеу;

г) нарықтың фирмалық құрылымын зерттеу;

д) бағаны зерттеу;

ж) өтімге дем беру жүйесі мен жарнаманы зерттеу.

Кіші топтағы жұмыс. Презентация:

· Маркетингті зерттеудің әдістемелік негіздері.

· Маркетингтік зерттеу процедурасы және ережесі.

· Маркетингтік ақпарат жүйесі.

ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - Москва: Ростинтэр, 1996.

2. Багирова В. Л. Управление и экономика фармации. - Москва: Медицина, 2004.

3. Манн И. Маркетинг на 100%. - Санкт-Петербург, 2003.

4. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В., Автухова Е. Э. Современный маркетинг. - Москва, изд. 3-е. - 2003.

5. Стоун, Дейвкс, Бонд. Прямой маркетинг. - Минск, 2003.

6. Наумова. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: Учебное пособие. - Москва, 2004.

7. Эриашвили, Ховард, Ципкин. Маркетинг: Учебно-методическое пособие для вузов. - Москва, 2003.

8. Соловьев. Стратегический маркетинг. - Новосибирск - Ростов-на-Дону, 2002.

Қосымша:

1. Галкин, Двойников, Павлов, Поляков, Уваров. Маркетинг. Лизинг. Логистика в здравоохранении. - Самара - Санкт-Петербург, 1998.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Маркетингтік зерттеулер.

2. Нарықты зерттеу.

3. Тұтынушыларды зерттеу.

4. Бәсекелестерді зерттеу.

5. Нарықтың фирмалық құрылымын зерттеу.

6. Бағаны зерттеу.

7. Тауарқозғалысын және сатуды зерттеу.

8.Өтімге дем беру жүйесі мен жарнаманы зерттеу.

9. Ішкі ортаны зерттеу.

10. Маркетингті зерттеудің әдістемелік негіздері.

11. Сызықтық бағдарлау әдісі.

12. Ықтималдық теориясы мен желілік жоспарлау әдісі.

13. Функционалдық-құндық талдау және модельдеу әдісі.

14. Маркетингтік зерттеулер ережесі және процедурасы.

15. Маркетингтік зерттеу процедурасы.

16. Жұмысшы гипотезасы.

17. Зерттеудің жұмыс құралы.

18. Маркетингтік ақпарат жүйесі.

19. Маркетингтік ақпарат түрлері.

20. Маркетингтік зерттеулер жүйесінің мазмұны.


ТАҚЫРЫП.МАРКЕТИНГТІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ. ТҰТЫНУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС. БОЛЖАУ ӘДІСТЕРІ

МАҚСАТЫ

Маркетингті стратегиялық жоспарлау бойынша студенттерді білімді қалыптастыру.

Оқыту міндеттері - студенттерді таныстыру:

· жоспардың түрлерімен.

· жоспарлау процесімен;

· стратегиялық жоспарлау компоненттерімен;

· стратегиялық жоспарлаудағы маркетингтің ролімен;

· бизнес-жоспарды құрастыру принциптерімен.

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ

1. Стратегиялық жоспарлау.

2. Жоспарлау процесінің этаптары.

3. Стратегиялық жоспардың құрамдас бөліктері.

4. Стратегиялық жоспарлау жүйесіндегі маркетинг.

3. Бизнес-жоспарды құрастыру принциптері және техникасы.

ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҮЙРЕТУ ӘДІСТЕРІ

Сұрақтар бойынша пікірталас:

· Жоспардың түрлері.

Кіші топтағы жұмыс. Презентация:

· Стратегиялық жоспар компоненттері.

· SWOT-талдау.

· Стратегиялық жоспарлау жүйесіндегі маркетинг.

· Бизнес-жоспарды құрастыру принциптері.

· Бизнес-жоспарды құрастыру техникасы.

· Бизнес-жоспардың мазмұны.

ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. - Москва: Ростинтэр, 1996.

2. Багирова В. Л. Управление и экономика фармации. - Москва: Медицина, 2004.

3. Манн И. Маркетинг на 100%. - Санкт-Петербург, 2003.

4. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В., Автухова Е. Э. Современный маркетинг. - Москва, изд. 3-е. - 2003.

5. Стоун, Дейвкс, Бонд. Прямой маркетинг. - Минск, 2003.

6. Наумова. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: Учебное пособие. - Москва, 2004.

7. Эриашвили, Ховард, Ципкин. Маркетинг: Учебно-методическое пособие для вузов. - Москва, 2003.

8. Соловьев. Стратегический маркетинг. - Новосибирск - Ростов-на-Дону, 2002.

Қосымша:

1. Галкин, Двойников, Павлов, Поляков, Уваров. Маркетинг. Лизинг. Логистика в здравоохранении. - Самара - Санкт-Петербург, 1998.


БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Жоспардың түрлері.

2. Жоспарлау процесі және оның этаптары.

3. Стратегиялық жоспар компоненттері.

4. Стратегиялық жоспар миссиясы.

5. Аудит стратегиясы.

6. SWOT-талдау.

7. Стратегиялық жоспарлау жүйесіндегі маркетинг.

8. Стратегиялық жоспарлаудағы маркетингтің ролі.

9. Бизнес-жоспарды құрастыру принциптері.

10. Бизнес-жоспарды құрастыру техникасы.

11. Жодама құжаттары.

12. Бизнес-жоспардың орындаушы резюмесі.

13. Бизнес-жоспардың мазмұны.

14. Тауардың немесе қызмет түрінің сипаттамасы.

15. Өндірістік (ұйымдастыру) жоспары.

16. Маркетингтік жоспар.

17. Баға түзу. Тауарларды (қызмет түрлерін) жылжыту жүйесі.

18. Қаржылық жоспар.

ТАҚЫРЫП: МЕРЧАНДАЙЗИНГ МАРКЕТИНГТІК КОММУНИКАЦИЯ ҚҰРАЛЫ

РЕТІНДЕ. МЕРЧАНДАЙЗИНГ ТАРИХЫ.

МАҚСАТЫ: Мерчандайзинг бойынша студенттерде негізгі білімді қалыптастыру, мерчандайзингтің қоғамдағы тарихымен таныстыру.

ОҚЫТУ МІНДЕТТЕРІ:

1. Мерчандайзинг пәнімен және міндеттерімен таныстыру.

2. Мерчандайзингтің даму тарихы және қоғамның қазіргі даму этапындағы жетістіктері туралы мәліметтерді білу.

3. Фармацевтикалық кәсіпорындардың сауда залын безендірудің жалпы принциптеріне және мерчандайзинг әдістеріне үйрету.

4. Дәріхананы безендіру формалары мен әдістерін таңдауға үйрету.

5. Дәрілік заттар, медициналық макқсаттағы бұйымдар және медициналық техника ассортиментіне талдау жүргізу.

ТАҚЫРЫПТЫҢ НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРЫ:

1. Фармациядағы маркетингтің құраушысы ретіндегі мерчандайзинг пәні және міндеттері.

2. Маркетингтің даму тарихы, оның даму перспективалары мен жетістіктері.

3. ҚР тұрғындарды дәрілік қамтамасыз етуді басқару жүйесінің құрылымы.

4. ҚР Кодексі «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы», ДЗ, ММБ және медициналық техниканың айналыс сферасындағы маркетинг позициясынан міндеттері.

5. ҚР фармацевтикалық кәсіпорындары мерчанддайзингті қолдану объектілері ретінде, түрлері, сипаттамасы.

6. Дәріхана, оның құрылымы, категориялары, қолданылуы, тұрғындарды тиімді және қауіпсіз дәрілік заттармен қамтамасыз етудегі ролі.

ОҚЫТУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ:

Ақпараттық материалмен жұмыс істеу, пікірталас, дәріхананың сауда залын безендіру бойынша практикалық тапсырмаларды орындау, кіші топтардағы жұмыс, карталық сұрақтар бойынша жазбаша сұрау.

ӘДЕБИЕТ:

Негізгі:

1. Багирова В. Л. Управление и экономика фармации.- Москва: Медицина.- 2004.- С.98-105.

2. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Марукетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.- 2008. - 536с.

3. Мнушко З. Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч.2. Маркетинг в фармации. - Харьков: Изд. НФаУ.-2008. - 536с.

4. Юданов А. Ю. Фармацевтический маркетинг.-Издатель: Издательство "Ремедиум".- 2007.- 400 с.

5. Грибкова Е. И. Изучение эффективности интегрированных маркетинговых коммуникаций в деятельности субъектов фармацевтического рынка.-М.-2004.-300 с.

6. Макашов Д. Мерчандайзинг - искусство сбыта товара. // www.psy-portal.ru

7.Рамазанов И. А. Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе: Учебное пособие. М.- 2003. С. 9-10.

Қосымша:

1. Колборн Р. Мерчандайзинг / Пер. с англ. / Под ред. И. О. Черкасовой. СПб.- 2002. С. 13-27; Канаян К. и Р. Мерчандазинг. М., 2001. С. 9-116.

2. Батра Р., Майерс Дж. Дж., Аакер Д. А. Рекламный менеджмент / Пер. с англ. 5-е изд. М.; СПб., 2000; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособ. М., 2000; Говард Дж. и Шет Дж. Теория поведения покупателя // Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс, М. П. Моква. СПб., 2001. С. 175-197; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

3. Паркинсон С. Покупательское поведение организаций // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 150-164; Энджел Дж. Ф., Блекуэлл Р. Д., Миниард П. У. Поведение потребителей. СПб., 2000; Лоусон Р. Поведение потребителей // Маркетинг / Под ред. М. Бейкер. СПб., 2002. С. 134-149.

СҰРАҚТАР БОЙЫНША БАҚЫЛАУ

Карта 1

1. Мерчандайзингтің қысқаша тарихы.  6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

ОТЖ бойынша проректор | Кіріспе | Пәннің мақсаты | Пәнді оқытудың қорытынды нәтижелері | Постреквизиттері | БІЛІМДІ БАҒАЛАУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ КРИТЕРИЛЕРІ | Рбір практикалық сабақ, ОЖСӨЖ, СӨЖ, аралық бақылау 100 баллдан есептеледі, ол 100 пайызға сәйкес келеді | Сынылатын әдебиеттер тізімі | ТАҚЫРЫБЫ: МЕНЕДЖМЕНТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫНЫҢ ДАМУЫ | МАҚСАТЫ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати