На головну

Методичні вказівки І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ - заочників БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ

  1. I. Методичні рекомендації
  2. I. Методичні рекомендації
  3. I. Методичні рекомендації
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації
  7. I. Методичні рекомендації

МОСКВА «ВИЩА ШКОЛА» +1988

__________________________________________________________

ПЕРЕДМОВА

Зміст і обсяг контрольних робіт з нарисної геометрії та креслення відповідають навчальній програмі Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, затвердженої Навчально-методичним управлінням з вищої освіти в 1985 р, а кількість контрольних робіт - навчальним планом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР, затвердженим 16 січня 1984 року (ТЗ-4611).

ВСТУП

Вивчення нарисної геометрії і креслення необхідно для придбання знань і навичок, що дозволяють складати і читати технічні креслення, проектну документацію, а також для розвитку інженерного просторової уяви. Загальним для нарисної геометрії і креслення є метод побудови зображень, званий методом проектування, В нарисної геометрії вивчають теоретичні основи цього методу, в кресленні - його практичне використання. Знання з побудови зображень, рішенням проекційних задач, придбані в нарисної геометрії, правила складання і оформлення креслень, вивчені в кресленні, знаходять широке застосування при розробці проектів та здійсненні їх в натурі.

Основна форма роботи студента-заочника - самостійне вивчення матеріалу за підручником, навчальними посібниками; знайомство з положеннями ГОСТів та інших офіційних документів; основна форма звітності з пройденого матеріалу - конспекти, виконані домашні і аудиторні графічні контрольні роботи, заліки та іспити.

конспекти. Роль конспекту при вивченні навчального матеріалу велика, так як конспектування привчає студента самостійно мислити і коротко формулювати основні положення курсу. Обсяг конспектів не регламентований. Якість конспектів викладач перевіряє на консультаціях, іспиті, заліку.

Контрольні роботи. У процесі вивчення нарисної геометрії і креслення студенти виконують п'ять домашніх контрольних робіт: три на першому курсі (I, II по нарисної геометрії і III - по нарисної геометрії і креслення, частина 1) і дві на другому курсі (IV і V- з креслення, частина II).

Кожна контрольна робота проходить дві стадії перевірки: перша - рецензування листів викладачем (в присутності студента або без нього), друга - усна захист листів студентом. На першій стадії студент повинен отримати від викладача за добре або задовільно виконану роботу допуск до захисту, на другий - після успішного захисту виконаних завдань - картку рецензента з заліком контрольної роботи. Друга стадія перевірки проводиться після виправлення всіх зауважень рецензента.

 Мал. 3
 а) б)
 Завдання контрольних робіт супроводжуються пояснювальними записками до них. Обсяг, форму та вимоги до оформлення пояснювальних записок встановлює кафедра. Завдання контрольних робіт виконуються за індивідуальними варіантами. Варіант повинен відповідати останній цифрі шифру - номера студентського квитка. Наприклад, якщо шифр 478, студент виконує варіант 8.

Контрольна робота рецензується в несброшюрованном вигляді і повинна включати всі листи, передбачені її змістом. В іншому випадку контрольна робота рецензентом не розглядається. Контрольну роботу повертають студенту з позначкою про допуск до захисту і зауваженнями про недоліки Роботи на аркуші 2.

Викладач повинен вказати, що виправити, яку частину переробити або виконати заново. Забраковані листи або завдання видаються при усній захисту разом з виправленими завданнями або виконаними знову. На стадії усній захисту зі студентом проводиться співбесіда з теоретичних передумов виконання завдань контрольних робіт і окремих питань курсу. Викладач має право анулювати і передати на кафедру представлену контрольну роботу, якщо при співбесіді переконується. Що контрольна робота виконана не самостійно або скопійована. Контрольні роботи рекомендується передавати (або відсилати) на рецензування в терміни, передбачені робочим планом вивчення курсу.

 рис.4
 До виконання наступної контрольної роботи потрібно приступати, не чекаючи відповіді на попередню. Зараховані контрольні роботи приносять на іспит або залік обов'язково зброшурованими в альбом, забезпечений титульним листом з вмістом.

Загальні вимоги до оформлення контрольних робіт. Матеріали контрольних робіт брошурують в альбоми: «Нарисна геометрія» - I і II контрольні роботи; «Нарисна геометрія та креслення», ч. I - III контрольна робота; «Креслення», ч. II - IV і V контрольні роботи. Обкладинкою до кожного альбому служить титульний лист з вмістом, який виконується за формою рис. 1.

Листи контрольних робіт альбому міцно зшивають нитками (мотузочки, стрічки, металеві затискачі і т. Д. Не допускаються). Брошюруемий торець з двох сторін акуратно обклеюється смужкою паперу. Контрольні роботи оформляють як текстові документи по ГОСТ 2.105- 79 * (СТ РЕВ 2667-80). Рішення ряду завдань в курсі креслення оформляють у вигляді графічних документів - креслень. Поле текстових і графічних документів обмежується рамкою, всередині якої міститься основна напис. Форма і розміри основних написів, виконаних по ГОСТ 21.103-78 і використовуваних при оформленні контрольних робіт, наведені на рис. 2: форма 1 призначена для креслень будівель і споруд (плани, фасади, розрізи і т. Д.); форма 2 - для перших аркушів креслень будівельних виробів; 3 - для перших аркушів текстових документів, в тому числі окремо розташованої специфікації; форми 4а і 4б - для подальших листів креслень виробів і текстових документів. На рис. 2 також представлені приклади заповнення основних написів (форми 3, 4а і 4б).

З метою економії і дбайливого ставлення до креслярської папері, а також економії коштів, що витрачаються на транспортування контрольних робіт, завдання останніх виконують з двох сторін аркуша формату АЗ (297x420 мм). На рис. 3 а, б представлена ??схема розміщення рамки і основного напису на аркушах формату АЗ або А4 в залежності від типу документа (текстової або графічний) і від парності сторінок листа (непарні або парні). Зворотний бік титульного аркуша (з вмістом) використовується для роботи над помилками і оформляється як зворотний бік текстового документа.

Всі текстові та графічні документи виконують відповідно до державних стандартів СПДБ (Системи проектної документації для будівництва) і ЕСКД (Єдиної системи конструкторської документації), Вони повинні відрізнятися виразністю, акуратністю і чіткістю графічного виконання. Товщину і тип ліній приймають відповідно до ГОСТ 2.303-68 * (СТ РЕВ 1180- 78). Умови завдань, все геометричні побудови виконують за допомогою креслярських інструментів, олівцем 2Т, Т, спочатку тонкими лініями (0,2 мм), а потім лінії видимого контуру обводять олівцем ТМ суцільною лінією товщиною 0,6 ... 0,8 мм, лінії невидимого контуру - штриховий 0,3 .. 0,4 мм, всі інші тонкою лінією 0,2 мм. Додаткові вимоги до оформлення графічних зображень відзначені у відповідних вказівках до вирішення конкретних завдань. Написи і буквено-цифрові позначення на аркушах і в основному написі виконують стандартним шрифтом по ГОСТ ЕСКД 2.304-81 (СТ РЕВ 851-78 - СТ РЕВ 855 -78). На рис. 4 наведені приклади російського алфавіту (кирилиця), арабські і римські цифри шрифту А без нахилу (а) і з нахилом близько 75 ° (б). Висота шрифту для розмірних чисел і буквено-цифрових позначень прийнята 3,5 мм, для цифрових індексів - 2,5 мм. Номери завдань на аркушах виконують шрифтом висотою 5 або 7 мм і обводять в гурток діаметром 10 ... 14 мм. На кресленнях необхідно залишати все лінії графічних побудов і ризики для нанесення написів, буквених і цифрових позначень, розмірних чисел.

 Мал. 5
Аудиторні роботи. Три аудиторні контрольні роботи з нарисної геометрії, передбачені навчальною програмою Мінвузу СРСР, і аудиторні самостійні роботи з креслення виконують на практичних заняттях в період лабораторно-екзаменаційної сесії або під час проведення очних занять, організованих інститутом (УКП) протягом навчального року. Їх мета систематизація і закріплення навчального матеріалу, підготовка до іспиту і заліків та додатковий контроль знань студентів по досліджуваним курсів. Зміст, вимоги порядок проведення контрольних і самостійних аудиторних робіт по графічним дисциплінам визначає кафедра.

Організація робочого місця. Для виконання в домашніх (гуртожиток) умовах графічних робіт з нарисної геометрії та креслення, а в подальшому розрахунково-графічних, курсових та дипломних робіт необхідно до початку їх виконання придбати і привести в робочий стан індивідуальний креслярський інструмент, пристосування і матеріали (табл. 1) .

 Мал. 6
 Креслярську дошку обладнають «плаваючою» рейсшиною (рис. 5) Один кінець волосіні міцно кріпиться «зав'язується» на петлі I (рис. 5 б). Вільний кінець волосіні перекидається через нижні пази роликів А і В (рис. 5 в) і пропускається (не закріплені) через петлі II і III. Далі волосінь перекидається через верхні пази роликів А і В, натягується до легкого звучання і її вільний кінець закріплюється (зав'язується) на петлі IV. Цифри на волосіні (Рис. 5 а) вказують послідовність руху вільного кінця волосіні при установці «плаваючою» рейсшини. Спосіб виготовлення петель представлений на рис. 5 м

Для забезпечення горизонтального положення рейсшини необхідно один з роликів А і В звільнити від волосіні, вирівняти рейсшини і знову накинути волосінь на звільнений ролик. «Плаваюча» рейсшини забезпечує стабільність нанесення горизонтальних ліній на кресленнях. Вертикальні лінії наносяться косинцями, Куплені косинці обов'язково перевіряються на вертикальність їх катетів (рис. 6 а). Пластмасові косинці перед кожною графічної роботою необхідно промивати з милом і насухо протирати. Ряд практичних порад підготовки до роботи креслярських інструментів і пристосувань: правильно заточити олівець і нанести вістря грифеля (рис. 6 б); правильно навести вістря грифеля циркуля (рис. 6 в);

Таблиця 1

 Найменування, одиниця  ЕДН.
 1. Креслярська дошка або підрамник для креслень формату АЗ (297хх420 мм), шт.2. Чертежная дошка або підрамник для креслень формату А1 (594х841 мм), шт.З. «Плаваюча рейсшини» з роликами, шт.4. Волосінь або капронова нитка діаметром 0,5. . 0,9 мм для «плаваючою» рейсшини, М5. Великі і маленькі косинці (бажано прозорі) з угламі45х45х90 ° і З0х60х90 °; довга лінійка (~ 1000 мм), шт.6. Креслярський папір формату АЗ (297х420), папка7. Креслярський папір формату А1 (841х1189), ліст8. Газетний папір (в клітинку) формату А4 (210х297), пачка9. Набір великих і маленьких лекал, комплект10. Кнопки №1, №3, коробка11. Клей ПВА або гумовий. шт.12. Липка стрічка, шт.13. Креслярські олівці твердості Т (Н), 2Т (2Н), ТМ (НВ), М (В), шт.14. Туш чорна та кольорова, шт.15. Кулькові стержні чорні і кольорові, шт.16. Гумка (ластик) м'яка, тверда для олівця і туші, шт.17. Готовальня, що включає циркуль, вимірювач, рейсфедер, балеринки, шт.18. Транспортир, шт.19. Чертежная ручка з набором креслярських пір'я, шт.20. Складаний ніж або скальпель для заточування олівця, шт.21. Пристосування для заточування (наведення) грифеля олівця (дрібна наждачний папір, наклеєна на тверду основу), шт.22. Перфоровані (на металевій або пластмасовій основі) пристосування для підчищення графічних елементів креслення, шт.23. Шаблон для уніфікованого нанесення розмірних ліній і чисел, буквено-цифрових позначень, шт.24. Пенал (папка) для зберігання креслярських інструментів і пристосувань, шт25. Циліндричний тубус для зберігання і перенесення креслень і креслярського паперу формату А1 (594х841 мм), шт,  З ЗПО 1по 1

навести грифель на наждачним папері, приклеєною до шматочка дерев'яної лінійки (рис. 6 г) виконати на звичайному аркуші в клітинку шаблон для рівномірного нанесення розмірних ліній і чисел, буквених і цифрових позначень, а також написів (рис. 6 д).

Іспит. Іспит з нарисної геометрії проводять після закінчення вивчення курсу. На іспит студент приносить:

1) залікову книжку; 2) направлення на іспит; 3) конспект навчального матеріалу; 4) альбом контрольних робіт; 5) рецензії по контрольних робіт; 6) лист креслярського паперу - заготовку для екзаменаційної роботи, оформлений з двох сторін, за зразком рис. 3 а, з основним написом форми 3; 7) креслярський інструмент і пристосування згідно рис. 6 і табл. 1. Студенту необхідно принести і виконати графічну екзаменаційну роботу на особистому невеликих розмірів для паперу формату АЗ (297х420 мм) креслярської дошці або підрамнику з «плаваючою» рейсшиною.

На іспит допускають студентів, у яких зараховані усі передбачені робочою програмою контрольні роботи і виконані аудиторні контрольні роботи.

Іспит проводять по квиткової системі. Абітурієнт повинен вирішити дві-три завдання і відповісти в графічній формі на теоретичні питання екзаменаційного білета. Крім того, екзаменатора надається право задавати додаткові питання.

заліки. По курсу «Креслення» проводять два диференційованих (з оцінкою) заліку. Один - частина 1 - на першому курсі; другий - частина II - на другому курсі. На заліки (як і на іспит) студенти приносять всю необхідну документацію і технічні засоби по переліку, який вказаний в розділі «Іспит», на залік з креслення (частина II) студенти приносять справжні методичні вказівки, які здають екзаменатору. До заліку допускають студентів, у яких зараховані усі передбачені робочою програмою контрольні роботи і виконані аудиторні роботи.

На заліку студент повинен виконати залікову графічну роботу, зазначену - в заліковій квитку, і відповісти на питання квитка і викладача. Залікова графічна робота в залежності від частини курсу може складатися з наступних завдань: побудови сполучень, зображення деталей з розрізами, виконання ескізів деталей з натури і по аксонометрии, виконання ескізу або робочого креслення деталі за кресленням загального вигляду, читання креслення складальної одиниці будівельної конструкції або споруди і т.д.

консультації. Для студентів, які проживають в тому місті, де розташований інститут або його навчально-консультаційний пункт, можуть бути організовані всі види навчальних занять: лекції, консультації, практичні заняття, для інших студентів викладачі читають лекції, проводять практичні заняття та консультації в період лабораторно - екзаменаційної сесії, При вивченні курсу можуть виникнути питання. У цьому випадку потрібно в усній або письмовій формі звернутися на кафедру інституту або в навчально-консультаційний пункт за роз'ясненням. Студент повинен раціонально використовувати консультації, заздалегідь підготувати питання, так як обсяг часу на них відведено мінімальний.

РОБОЧА ПРОГРАМА

З нарисної геометрії та креслення

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна

аксонометрія | Креслення | лист 10 | лист 11 | лист 12 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати