На головну

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ .........................................................................................................

  1. Lesson 7............................................................................................................... 90
  2. Благодарим экспертов по маркетингу консалтинговых услуг Михаила Иванова и Михаила Фербера за помощь при подготовке материала.
  3. В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  4. Введение ................................................................................................................. 3
  5. ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................3
  6. Введение в модуль 1 страница
  7. Введение в модуль 2 страница

ТЕМА 1 СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

ГЛОСАРІЙ

Абстрактна модель ринку - являє собою розширений варіант трьохкомпонентної моделі ринкової орієнтації (орієнтація на споживача, на конкурента і власна орієнтація підприємств) з урахуванням каналів дистрибуції товарів та суспільної думки.

Довгострокові конкурентні переваги - являють собою переваження над конкурентами на ринку і дозволяють підприємствам отримати бажаний прибуток та утримувати міцні позиції на ньому.

Елементиформування марке-тингової стратегіївихідні - стратегічні рішення щодо складових маркетингу-мікс, тобто комплексу компонентів маркетингу, що включає п'ять складових: товар, ціну, збут, просування і персонал.

Елементи формування марке-тингової стратегіївхідні - це фактори, аналіз яких передує розробці маркетингової стратегії: цілі підприємства і фактори марке-тингового середовища підприємства.

Концепція стратегічного динамічного бачення - бачення, яке може змінитися в очікуванні зміни стратегічної парадигми підприємств.

Маркетинг-мікс - координаційне та комбіноване

використання різноманітних інструментів маркетингу, і, передусім, товарної, цінової, комунікаційної і збутової політик; націлений на вироблення і реалізацію гнучкої, динамічної, багатомірної маркетингової стратегії, яка адекватна складності і мінливості ринку.

Маркетинг активний - стадія розвитку маркетингу, ядром якої є задоволення потреб споживачів.

Маркетингопераційний - активний процес з короткостроковим горизонтом планування, спрямований на вже існуючі ринки; це класичний комерційний процес одержання заданого обсягу продажів шляхом використання тактичних засобів, що відносяться до товару, ціни, збуту і комунікації.

Маркетинг організаційний - стадія розвитку маркетингу, що робить акцент на концепцію продажів (збутову концепцію маркетингу).

Маркетинг пасивний - стадія розвитку маркетингу, що типова для економічного середовища, яке характеризується наявністю великого потенційного ринку при обмеженій пропозиції, коли виробничі потужності недостатні для задоволення потреб ринку.

Маркетингстратегічний - аналітичний процес, спрямований на виявлення потреб ринку і його очікувану еволюцію; це, насамперед, аналіз потреб фізичних осіб і організацій.

Маркетинг стратегічний - це процес, що здійснюється підпри-ємством з ринковою орієнтацією з

метою досягнення показників, які перевищують середньоринкові, шляхом систематичного проведення політики створення товарів і послуг, що забезпечують споживача товарами більш високої цінності, ніж у конкурентів.

Маркетингстратегічний - це сучасний маркетинг, що базується на певному баченні підприємством навколишнього світу і своєї ролі (місії) в ньому, на принципах глобалізму, інновацій, інтегрованості, переваги структурних досліджень перспектив потреб ринку і моніторингу середовища, активного використання зв'язків з громадськістю («public relations»). В цільовому відношенні він орієнтований на збалансованість, гармонізацію інтересів підприємства, потреб суспільства в цілому, партнерство всіх учасників відносин ринкового обміну і забезпечує створення товару і послуг більш високої цінності, ніж у конкурентів.

Маркетингова інформація - відбитий результат взаємодії елементів у системі: потреби - попит - пропозиція - обіг - споживання.

Ринок - це система економічних відносин між господарчими суб'єктами відносно купівлі-продажу товарів та послуг, в результаті яких формується попит, пропозиція і ціна.

Стратегіїадаптивні - стратегії, що орієнтовані на різні потреби споживачів, культурні норми, торговельні правила, економічні та політичні умови та форми конкуренції з урахуванням особливостей кожної країни.

Стратегіїактивні - стратегії маркетингу, при яких намагаються передбачити майбутні дії конкурентів та зміни зовнішнього середовища, щоб скористатися можливостями, що відкриваються.

Стратегічна непоступливість - ризик стратегічного бачення, при якому бачення може оказатися помилковим і не реалізуватися з низки причин: виникаючі бар'єри на шляху реалізації стратегій, неправильні припущення про майбутнє, зміна парадигми існування підприємств.

Стратегічне бачення -базується на довгостроковій перспективі: як розробка стратегій, так і супроводжуючий її аналіз орієнтовані у майбутнє; активну роль

грають експерти, здатні передбачити ключові майбутні події і тенденції.

Стратегічне вікно можливостей - сукупність обставин і факторів, при яких підприємство підготовлено оптимальним чином, щоб скористатися маркетинговими можливостями.

Стратегічний дрейф- ризикстратегічного опортунізму, коли рішення про інвестиції приймаються не в рамках загального бачення, а хаотично, у відповідь на можливості, що відкриваються; в результаті підприємства можуть виявити, що займаються багаточисельними видами бізнесу, але для високих результатів їм недостає необхідних конкурентних активів і ключових компетенцій, рівно як і синергізму; перетворенню опортунізму у дрейф сприяють наступні фактори: підприємства можуть прийняти недовговічну, перехідну тенденцію за довгострокову і стійку, яка заслуговує стратегічного маневру; підприємства можуть оцінити як стратегічні ті можливості негайного отримання прибутку, які не є такими за своєю суттю; проблеми з впровадженням можуть перешкодити реалізації очікуваного синергізму існуючих і нових видів бізнесу.

Стратегічний набір - це система стратегій різного типу, що розробляються підприємством на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також його місце і роль у конкурентному маркетинговому середовищі.

Стратегічний опортунізм - фокусує увагу на найбільш значимих сьогодні стратегіях; вважає, що зовнішнє середовище настільки динамічне і невизначене, що прагнення підприємств до будь-яких майбутніх цілей нераціональне: якщо структура підприємств не забезпечує їм стратегічних переваг зараз, вони навряд мають підстави сподіватися на стратегічний успіх у майбутньому; девізом цього підходу є: кращий засіб мати добру стратегію завтра - отримати її вже сьогодні.

Стратегічний план маркетингу - це план, що розробляється на рівні підприємства та стратегічних господарських підрозділів з метою визначення місії і орієнтирів для довгострокового зростання, створення бази для розробки номенклатури товарів, розподілу ресурсів між СГП.

Стратегія - це норма оптимальної поведінки, що забезпечує координацію й об'єднання цілей і ресурсів підприємства.

Стратегія - це модель прийняття рішень, що визначає і розкриває цілі і завдання підприємства, задає його основну політику і плани реалізації поставлених цілей, визначає сферу бізнесу, у якій зосереджена основна діяльність підприємства, тип економічної і людської організації, якої дотримується або до якої схильне підприємство, а також природу економічних і позаекономічних досягнень, які воно має намір запропонувати акціонерам, найомним службовцям, покупцям і суспільству в цілому.

Стратегія маркетингу - це втілення комплексу домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу на тривалий період і відповідних рішень щодо вибору і агрегування засобів (інструментів) підприємства і здійснення на ринку ділової активності, що орієнтована на ці цілі.

Тактика маркетингу - це конкретні дії, що виконуються з метою реалізації маркетингової програми.

Угода - документ про комерційний обмін цінностями між двома сторонами.

SWOT-аналіз - перший етап діяльності у руслі стратегічного маркетингу, що представляє собою аналіз макросистеми ринку і конкретних цільових ринків, самого підприємства та його конкурентів за комплексною схемою: «сильні сторони - слабкості - можливості - загрози».

НАВЧАЛЬНО-НАОЧНІ МАТЕРІАЛИ  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Ідентифікація навчальної дисципліни. | Б) Цілі і завдання. | Навчальний модуль "Стратегічний маркетинг" вивчається за вибором. | ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ | Слайд 1.6 - Матриця інтеграції функцій стратегічного менеджменту і маркетингу | Слайд 1.7 - Класифікація маркетингових стратегій підприємств | Слайд 1.8 - Різновиди глобальних маркетингових стратегій | СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ | Слайд 2.1 - Етапи процесу сегментування ринку | Слайд 2.4 - Дефініція стратегічних конкурентних цілей підприємств |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати