На головну

Нормування праці. Завдання для вирішення і методичні вказівки до них

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Методичні рекомендації
  3. I. Методичні рекомендації
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації
  7. I. Методичні рекомендації

На підприємствах розробляють норми витрат праці чотирьох видів: норми часу, норми виробітку, норми обслуговування і норми чисельності працюючих (робітників).

нормою часу  називають витрати робочого часу (вимірюють в люд.-хв., люд.-годинах, людино-днях) на обробку одиниці продукції (виконання одиниці роботи). Норму часу встановлюють на одну операцію або сукупність операцій.

оперативне час  встановлюється зазвичай в конкретних одиницях часу, необхідного для виробництва одиниці продукції. Всі інші елементи робочого часу і неминучі перерви встановлюються в цілому за зміну і визначаються у відсотках від тривалості робочого дня.

Норму часу на виконання конкретної операції визначають за формулою:

 (2.15)

де  - Число робітників, що виконують дану операцію.

При бригадній формі організації праці, коли виконують кілька операцій, норму часу визначають за операцією з максимальним оперативним часом Топ. макс:

 (2.16)

де  - Чисельність робітників у бригаді незалежно від розподілу їх за операціями.

нормою виробітку  називають кількість оброблюваної продукції (виконуваної роботи) в одиницю часу (частіше в годину, зміну) одним робочим або групою робітників (бригадою). У першому випадку норма вироблення буде індивідуальною, у другому - бригадної.

 буде обернено пропорційна нормі часу, а на групу робітників (бригаду)  - Пропорційна чисельності робітників:

 (2.17)

нормою обслуговування  називають число одиниць обладнання або робочих місць, які повинні обслуговуватися одним або групою робітників відповідної кваліфікації за певних організаційно-технічних умовах.

нормою чисельності  називають число працюючих відповідних груп, категорій, кваліфікаційного складу, необхідна для виконання встановленого обсягу робіт, обслуговування, функцій управління. Норматив чисельності визначається за формулами:

 чол .;  чол., (2.18)

де  - Тривалість зміни, ч.

норматив чисельності  обернено пропорційний нормі обслуговування і розраховується за формулою:

 чол., (2.19)

де  - Норматив чисельності робітників на одиницю обладнання, чол.

Нормою явочній чисельності називається кількість працівників, необхідних для обслуговування певного конкретного числа обладнання або виконання певних функцій. Норма явочній чисельності визначається за однією з формул:

 (2.20)

 (2.21)

 (2.22)

де М - число одиниць обслуговування обладнання; од.

 - Коефіцієнт змінності.

 (2.23)

де  - Фонд робочого часу номінальний (нормативний), днів;

 - Фонд робочого часу реальний (фактичний), днів.

При плануванні кадрового складу підприємства застосовується показник явочній чисельності і облікової чисельності (див. Підрозділ 3.2). Переклад явочній чисельності  в чисельність списочную  здійснюється за формулою:

 (2.24)

нормою керованості (Нормою чисельності адміністративно-управлінського персоналу) називають навантаження по управлінню на одного працівника АУП, виражену числом основних робочих, в основі визначення якого лежить трудомісткість по управлінню. Розрахунок такої норми здійснюється за формулою:

(2.25)

де  - Чисельність працівників, чол .;

ФРВ - реальний фонд робочого часу, год .;

 - Сумарна трудомісткість управлінських функцій, люд.-год.

Робочий час це встановлена ??законодавством тривалість робочого дня (робочого тижня), протягом якого робітник виконує доручену йому роботу.

календарний фонд робочого часу працівника ФРВ по підприємству в цілому і по окремих категоріях і групам працівників здійснюється на практиці шляхом складання балансу робочого часу.

Розрахунок чисельності робітників починається з розробки проектного балансу робочого часу на одного робітника. При цьому враховується режим роботи підприємства (або його підрозділу), безперервність виробництва, змінність, тривалість робочого тижня, календарне число днів у році, кількість вихідних і святкових днів, планові невиходи на роботу, передбачені законодавством про працю. Дійсний (ефективний) фонд робочого часу визначається в днях і годинах.

Фонд робочого часу розраховується за формулою:

ФРВгодина = (Дк - Двих - дпразд - Дотп - Дув) Тсм, Годину., (2.26)

де Дк - Дні календарного року, дні (365-366);

Двих - Вихідні дні, в залежності від режиму роботи підприємства (при 5-денному робочому тижні - 104 дня; при 6-денному - 52 дня, при безперервному виробничому процесі - згідно з графіком виходів), дні;

дпразд - Святкові дні, на підставі Законодавства РФ, дні;

Дотп - Дні відпустки, на підставі ТК РФ і з урахуванням днів додаткової відпустки, дні;

Дув - Дні невиходу на роботу з поважних причин (на підставі планових показників підприємства (але не більше 8 днів), дні;

Тсм - Тривалість зміни, год.

У нормах часу і нормах вироблення враховуються всі види витрат робочого часу (час роботи і час перерв).

Приклади РІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ

приклад 2.10

Кількість верстатів в цеху підприємства М = 100 од., Норма обслуговування  = 5 од.,  = 1,5;  дня;  днів. Визначте норми явочній і облікової чисельності в цеху підприємства.

Рішення.

 чол.

Нч.сп  чол.

приклад 2.11

Чисельність працівників підприємства дорівнює 1200 чіл., Трудомісткість управлінських функцій - 1040 годин, ФРВ = 173 години. Необхідно визначити норму управлінського персоналу.

Рішення.

 чол.

приклад 2.12

На верстаті виконується одна операція одним робочим. Оперативне час на одну деталь - 4,5 хв. Коефіцієнт використання робочого дня дорівнює 0,9. Визначте норму виробітку робітника.

Рішення.

Норма часу на одну деталь 4,5: 0,9 = 5 люд.-хв.. Переведемо час зміни в хвилини, так як оперативний час на одну деталь дано в хвилинах, 60  8 = 480 хв тривалість зміни.

Тоді норма вироблення 480: 5 = 96 деталей на одного робітника в зміну (день).

приклад 2.13

Умови ті ж, але на верстаті працюють двоє робітників.

Визначте норму виробітку.

Рішення.

Норма часу на виготовлення деталі двома робочими дорівнюватиме (4,5  2): 0,9 = 10 люд.-хв. на 1 деталь, а норма вироблення 480: 10 = 48 деталей на одного робітника в зміну (день) або 48  2 = 96 деталей на двох робітників у зміну.

приклад 2.14

Деталь обробляють на чотирьох верстатах при бригадній формі організації праці. Оперативне час обробки і кількість робочих Ч на верстатах наступне. Визначити норму виробітку на одного робітника і на бригаду робітників у зміну, якщо ПВМ = 8 годин, Квр= 0,9.

 показники  Номер операції
 , хв
 Ч, чол.

Рішення.

Бригадна норма часу буде дорівнює

=  люд.-хв. на 1 деталь, а норма вироблення Нвир = Тсм: Н.бр =  на одного робітника в зміну (день) або Нвиб.бр = Нвир  деталі на бригаду в зміну. Робочі бригади завантажені нерівномірно. Потрібна синхронізація лінії.

приклад 2.15

Розрахувати норму виробітку апаратника на восьмигодинний зміну, годинна продуктивність апарату  дорівнює 5 т, час на завантаження і розвантаження - t п-р = 60 хв.

де  - Час на навантаження (розвантаження), хв.

Рішення.

Нвир.см  т.

Знаючи норму виробітку в зміну, визначимо норму часу на виконання роботи:

= .

Нвр  година.

приклад 2.16

Розрахуємо фонд робочого часу середньооблікового працівника підприємства за наступними даними на плановий період. Режим робочого тижня - п'ятиденка, дні основної відпустки по ТК РФ - 28 днів, дні додаткової відпустки за роботу в особливих умовах праці - 20% від основної відпустки, святкових днів за календарем - 11дней, планові невиходи на роботу (лікарняні листи та ін.) - 4 дня, тривалість зміни - 8 годин.

Рішення.

ФРВгодина = (365-104-11-28-28  0,2 -4)  8 = тисячі шістсот п'ятьдесят шість годину.

Отже, працівникові в плановому періоді необхідно відпрацювати тисяча шістсот п'ятьдесят шість годин.

ФРВ розраховується по кожній робочій групі з урахуванням трудомісткості виконуваних робіт і коефіцієнта виконання норм.Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Підприємство в умовах ринкової економіки | Оборотні кошти підприємства | Виробнича потужність підприємства | кадри підприємства | Розрахунок районної надбавки. | Виробничий цикл і скорочення тривалості виробничого циклу | Повна величина партії вироби дорівнює | Інфраструктура як підсистема машинобудівного підприємства | Організація матеріально-технічного постачання і складування | Баланс грошових потоків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати