На головну

Поняття інновації. Види інноваційної діяльності.

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка

Прийнято вважати, що поняття «нововведення» є російським варіантом англійського слова. Буквальний переклад з англійської означає «введення новацій» або, в нашому розумінні цього слова, «введення новацій».

Під нововведенням розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, нове явища. Російське словосполучення «нововведення», в буквальному сенсі «введення нового», означає процес використання нововведення.

Загальновідомо, що перехід від однієї якості до другої потребує витрат ресурсів (енергії, часу, фінансів тощо). Процес перекладу нововведення (іновації) у нововведення (інновацію) також вимагає витрат різних ресурсів, основними з яких є інвестиції і час.

В умовах ринку як системи економічних відносин купівлі-продажу товарів, в рамках якої формується попит, пропозиція і ціна, головними факторами інноваційної діяльності виступають нововведення.

Нововведення формують ринок нововведень (новацій), інвестиції - ринок капіталу (інвестицій), нововведення - ринок чистої конкуренції нововведень.

Ці три головних компоненти й утворять сферу інноваційної діяльності.

Під інноваціями в широкому сенсі розуміється прибуткове (рентабельне) використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції і послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру.

Розрізняються технологічні інновації, продукт-інновація і процес інновація.

Технологічні інновації - це діяльність підприємства, пов'язана з розробкою і освоєнням нових технологічних процесів.

Продукт-інновація включає розробку і впровадження нових або вдосконалених продуктів. При цьому підприємство прагне до виробництва принципово нової продукції, для якої передбачувана область застосування (або використання), функціональні характеристики, ознаки, конструктивне виконання, додаткові послуги, а також склад застосовуваних матеріалів і компонентів - нові або в значній мірі відрізняються в порівнянні з раніше випускалася продукцією. Такі інновації, як правило, засновані на принципово нових технологіях або на поєднанні нових застосувань діючих технологій.

Процес-інновація передбачає розробку і освоєння нових або істотно поліпшених виробничих методів, що включають застосування нового більш сучасного виробничого обладнання, нових методів організації виробничого процесу або їх сукупності.

Процес-інновація може також являти собою нові або вдосконалені методи виробництва, вже реалізовані у виробничій практиці інших підприємств і поширювані шляхом технологічного обміну (ліцензії, ноу-хау, консультації і т.п.)

Розрізняють такі види інновацій:

За ступенем радикальності (новизни):

1. базисні інновації, які реалізують великі винаходи і стають основою формування нових поколінь і напрямків розвитку техніки;

2. поліпшують інновації, зазвичай реалізують дрібні і середні винаходи і переважаючі на етапах поширення і стабільного розвитку науково-технічного циклу;

3. псевдоінновації, спрямовані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і технології.

За типом новизни для ринку:

1. нові для галузі в світі;

2. нові для галузі в країні;

3. нові для даного підприємства.

За характером застосування:

1. продуктивні інновації, орієнтовані на виробництво і використання нових продуктів;

2. технологічні інновації, націлені на створення і застосування нової технології;

3. соціальні, орієнтовані на побудову і функціонування нових структур;

4. комплексні, що представляють єдність кількох видів змін;

5. ринкові, що дозволяють реалізувати потреби в продуктах, послугах на нових ринках.

За стимулу появи (джерела):

1. інновації, викликані розвитком науки і техніки;

2. інновації, викликані потребами виробництва;

3. інновації, викликані потребами ринку.

За роллю у відтворювальному процесі:

1. інновації споживчі;

2. інновації інвестиційні.

За масштабом:

1. інновації складні (синтетичні);

2. інновації прості.

Життєвий цикл інновації являє собою сукупність взаємопов'язаних процесів і стадій створення нововведення. Життєвий цикл інновації визначається як проміжок часу від зародження ідеї до зняття з виробництва реалізованого на її основі інноваційного продукту.

Інновація в своєму життєвому циклі проходить ряд стадій, що включають:

1. зародження, що супроводжується виконанням необхідного обсягу науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, розробкою і створенням дослідної партії нововведення;

2. зростання (промислове освоєння з одночасним виходом продукту на ринок);

3. зрілість (стадія серійного або масового виробництва і збільшення обсягу продажів);

4. насичення ринку (максимальний обсяг виробництва і максимальний обсяг продажів);

5. занепад (згортання виробництва і догляд продукту з ринку).

З позицій інноваційної діяльності доцільно розрізняти як життєві цикли виробництва, так і життєві цикли звернення нововведення.

Перша стадія - впровадження нововведення - є найбільш трудомісткою і складною. Саме тут великий обсяг витрат на освоєння виробництва і випуск дослідної партії нового товару. На першій стадії відтворюються і удосконалюються технологія, відпрацьовується регламент виробничого процесу. І саме на цій стадії спостерігається висока собівартість продукції і незавантаженість потужностей.

Друга стадія - стадія промислового освоєння виробництва - характеризується повільним м розтягнутим в часі нарощуванням випуску продукції.

Третя стадія - стадія підйому - відрізняється швидким нарощуванням виробництва, значним збільшенням завантаження виробничих потужностей, отлаженностью технологічного процесу і організації виробництва.

Четверта стадія - стадія зрілості і стабілізації - характеризується стійкими темпами найбільших обсягів випуску продукції і максимально можливої ??завантаженням виробничих потужностей.

П'ята стадія - стадія в'янення або занепаду - пов'язана з падінням завантаження потужностей, згортанням виробництва даного товару і різким зменшенням товарних запасів аж до нуля.

Склад і структура життя нової техніки і технології тісно пов'язана з параметрами розвитку виробництва.

Так, наприклад, на першій стадії життєвого циклу нової техніки і технології продуктивність праці низька, собівартість продукції знижується повільно, повільно зростає прибуток підприємства або економічний прибуток навіть негативна. У період швидкого зростання випуску продукції помітно знижується собівартість, окупаються початкові витрати.

Часта зміна техніки і технології створює великі труднощі і нестабільність виробництва. У період переходу на нову техніку і освоєння нових технологічних процесів знижуються показники ефективності всіх підрозділів підприємства.

Ось чому інновацій в області технологічних процесів і знарядь праці повинні супроводжувати нові форми організації і управління, поопераційний, попроцессорний і подетально розрахунок економічної ефективності.

Жізнецікліческая концепція інновацій відіграє дуже важливу роль у визначенні як максимального обсягу продажів і прибутку, так і тривалості циклу життя конкретного нововведення.

Аналіз тривалості циклів нової техніки і технології проводиться в наступній послідовності, що включає:

1) визначення загальної тривалості циклів життя виробів даного сімейства, покоління за всю історію, з тим щоб встановити стійку величину циклу даного виду техніки і технологічного процесу, в тому числі і за стадіями;

2) визначення розподілів продолжительностей циклів життя і їх стадій навколо центральної тенденції, оскільки це є основою прогнозу тривалості циклів життя майбутнього нововведення;

3) вироблення бази стратегії і тактики зростання виробництва відповідно тривалості стадій циклів життя нової техніки і технології;

4) розподіл ймовірностей тривалості циклів майбутніх зразків і пропорційно їй ресурсів в часі наступного циклу;

5) ретельний аналіз факторів, що впливають на тривалість минулих циклів, і екстраполяція результатів на прогноз їх впливу на цикли життя майбутніх виробів;

6) формалізацію методів збору вихідних даних і застосування економетричних моделей розрахунку.

Методика аналізу тривалості циклів життя дозволяє дати відповідь про динаміку техніко-економічних показників виробництва.

По-перше, це дає можливість визначити період зростання виробництва до максимального, якому еквівалентні найкращі тенденції провідних показників економічної ефективності: приведених витрат, собівартості продукції, продуктивності праці, величини рентабельності.

По-друге, слід встановити залежність зростання випуску з екстремумів техніко-економічних показників і з об'ємом продажів, бо вони, як правило, не збігаються.

По-третє, необхідно проаналізувати тенденції зміни техніко-економічних показників при подвоєнні обсягу випуску, дати відповідь: чи існує пропорційність, інерційність, ефект запізнювання і ін.

З наведеної методики ясно, що дослідження динаміки тривалості стадій циклів життя в залежності від техніко-економічних показників і обсягу продажів є одним з найважливіших сучасних методів аналізу нової техніки і технлогії.

Інноваційна діяльність підприємства з розробки, впровадження, освоєння і комерціалізації нововведень включає:

1. проведення науково-дослідних і конструкторських робіт з розробки ідеї нововведення, проведення лабораторних досліджень, виготовлення лабораторних зразків нової продукції, видів нової техніки, нових конструкцій і виробів;

2. підбір необхідних видів сировини і матеріалів для виготовлення нових видів продукції;

3. розробку технологічного процесу виготовлення нової продукції;

4. проектування, виготовлення, випробування і освоєння зразків техніки, необхідної для виготовлення продукції;

5. розробку та впровадження нових організаційно-управлінських рішень, спрямованих на реалізацію нововведень;

6. дослідження, розробку або придбання необхідних інформаційних ресурсів та інформаційного забезпечення інновацій;

7. підготовку, навчання, перекваліфікацію і спеціальні методи підбору персоналу, необхідного для проведення НДДКР;

8. проведення робіт або придбання необхідної документації з ліцензування, патентування, придбання ноу-хау;

9. організацію і проведення маркетингових досліджень по просуванню інновацій і т.д.

 Попередня   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   Наступна

Також перед прийняттям рішення про видачу кредиту банк повинен оцінити платоспроможність, кредитоспроможність, і фінансову стійкість клієнта. | Дані внутрішнього оперативного обліку, що стосуються поточних операцій і продажів, величини запасів. | Організаційно - правова форма заявника; | Група кредитних організацій утворюється для спільного здійснення банківських операцій на основі укладення відповідного договору. | Кредитне регулювання і його форми | Державне регулювання кредитно-фінансових інститутів - один з найважливіших елементів розвитку і формування кредитної системи капіталістичних країн. | Сплати податку до бюджету. | Податки - це обов'язкові платежі-фізичних і юридичних осіб державі. | При формуванні податкової системи необхідно враховувати принципи оподаткування - правила, якими слід керуватися при побудові податкової системи. | Види податків і зборів, що підлягають сплаті підприємцями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати