На головну

Основні показники ділової активності

  1. Activity diagram (діаграми активності).
  2. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  3. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  4. I. Основні і допоміжні процеси
  5. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  6. II. Основні завдання та їх реалізація
  7. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.
 показники  спосіб розрахунку  минулий період  Звітний період  Відхилення (+, -)
 Ресурсоотдача Виручка від продажівстор 190 + стор 290      
 Коефіцієнт оборотності мобільних засобів Виручка від продажівстор 290      
 фондовіддача Виручка від продажівстор 120      
 Коефіцієнт оборотності власного капіталу, оборотів Виручка від продажівстор 490      
 Термін оборотності матеріальних засобів, днів (Стор 210+ стр220) ? tВиручка від продажів      
 Термін оборотності грошових коштів, днів стор 260 ? tВиручка від продажів      
 Рентабельність активів, у% Прибуток до оподаткування * 100% стр 120 + стор 290      
 Рентабельність продукції, в%  Прибуток від продажу продукції * 100% Собівартість продукції      
 Рентабельність продажів, в%  Прибуток від продажу продукції * 100% Виручка від продажів      

Таблиця 5

Дані бухгалтерського балансу ВАТ «Металургійна компанія», тис. Руб.

 статті балансу  код показника  На початок періоду  На кінець періоду
 актив
 I. Необоротні активи      
 Нематеріальні активи
 Основні засоби
 незавершене будівництво
 Довгострокові фінансові вкладення
 Інші необоротні активи
 РАЗОМ по розділу I
 II. Оборотні активи      
 Запаси, в т.ч.
 Сировина, матеріали та ін. Аналогічні цінності
 Витрати в незавершеному виробництві
 Готова продукція і товари для продажу
 Витрати майбутніх періодів
 Податок на додану вартість
 Дебіторська заборгованість (платежі менш, ніж через 12 міс.) В т.ч.
 Покупці і замовники
 Короткострокові фінансові вкладення
 Грошові кошти
 РАЗОМ по розділу II
 Баланс (сума рядків 190 + 290)
 пасив
 III. Капітал та резерви      
 Статутний капітал
 Додатковий капітал
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
 РАЗОМ по розділу III
 IV. Довгострокові зобов'язання      
 Позики і кредити
 Відкладені податкові зобов'язання
 Інші довгострокові зобов'язання -
 РАЗОМ за розділом IV
 V. Короткострокові зобов'язання      
 Позики і кредити
 Кредиторська заборгованість, в т.ч.
 Постачальники і підрядчики
 Заборгованість перед персоналом організації
 Заборгованість перед державними позабюджетними фондами
 Заборгованість з податків і зборів
 Інші кредитори
 Доходи майбутніх періодів
 РАЗОМ по розділу V
 Баланс (сума рядків 490 + 590 + 690)

Таблиця 6

Звіт про прибутки і збитки ВАТ «Металургійна компанія»

 показник  код  Звітний період  Аналогічний період Попер. року
 Доходи і витрати по звичайних видах деятельностіВиручка від продажу товарів, робіт, послуг, за мінусом податків на додану вартість, акцизів та інших обов'язкових платежів
 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг  (5527280)  (4843634)
 Валовий прибуток
 Комерційні витрати  (22318)  (48374)
 Прибуток (збиток) від продажу
 Інші доходи і расходиПроценти до отримання
 Відсотки до сплати  (106532)  (47937)
 Доходи від участі в інших організаціях
 інші доходи
 Інші витрати  (+431948)  (241 664)
 Прибуток (збиток) до оподаткування  (58759)
 відкладені податкові активи  (11367)
 Відкладені податкові зобов'язання  (17342)  (1897)
 Поточний податок на прибуток -  (120184)
 Податок на прибуток від дивідендів  (60)  (72)
 Податок на прибуток за уточненими розрахунками за минулий період  (942)
 Відкладені податкові активи минулих років -
 Відкладені податкові зобов'язання минулих років -
 Санкції та інші обов'язкові платежі  (2304)  (259)
 Чистий прибуток (збиток) звітного періоду  (75258)
 ДОВІДКОВО: постійні податкові зобов'язання (активи)
 Базовий прибуток (збиток) на акцію  (617)

Завдання 2. Ухвалою арбітражного суду на підставі рішення зборів кредиторів щодо підприємства введена процедура фінансового оздоровлення строком на один рік і затверджений графік погашення заборгованості.

Сума заборгованості підприємства за грошовими зобов'язаннями перед кредиторами 3-ої черги становить 8000 тис. Руб. Штрафних санкцій немає. Графіком передбачено погашення заборгованості по кварталах рівними частками. Ставка рефінансування, встановлена ??ЦБ РФ на дату введення зовнішнього управління, становить 12% на рік.

Завдання.Визначити величину грошових коштів для розрахунків за грошовими зобов'язаннями перед кредиторами 3-ої черги в процедурі фінансового оздоровлення, а також суму належних до сплати відсотків за умови, що нараховані відсотки сплачуються поквартально в строки сплати основного боргу.

алгоритм рішення

1. У першому кварталі відсотки нараховуються на всю суму боргу, тому сума нарахованих відсотків визначається, як:

_ t

Iс1 = Дн * К * i,

де Дн - сума основного боргу;

t - число днів в відрізку часу проведення зовнішнього управління;

К - кількість днів у році;

i - ставка рефінансування, встановлена ??Центральний банком Російської Федерації на даний момент запровадження зовнішнього управління, виражена десятковим дробом.

91

Iс1 = 8000 * 360 * 0,12 = 242, 7 тис. Руб.

У першому кварталі виплачується ? суми основного боргу в розмірі 2000 тис. Руб., А також відсотки за цей період в розмірі 242, 7 тис. Руб. Отже, в першому кварталі крім поточних платежів і витрат на проведення процедури банкрутства необхідно накопичити суму:

ДК1 = 2000 + 242, 7 = 2242,7 тис. Руб.

2. У другому кварталі розрахунок відсотків здійснюється від величини основної суми боргу, зменшеною на розмір виплати, виробленої в першому кварталі:

91

IС2 = 6000 * 360 * 0,12 = 182 тис. Руб.

У другому кварталі, крім поточних платежів і витрат на проведення процедури банкрутства виплачується ? суми основного боргу в розмірі 2000 тис. Руб., А також сума відсотків за цей період в размере182 тис. Руб .:

ДК2 = 2000 + 182 = 2182 тис. Руб.

3. У третьому кварталі відсотки нараховуються на всю суму боргу, зменшену на виплати, вироблені в попередні періоди:

91

Iс3 = 4000 * 360 * 0,12 = 121 тис. Руб.

У третьому кварталі крім поточних платежів і витрат на проведення процедури банкрутства виплачується ? суми основного боргу в розмірі 2000 тис. Руб., А також сума відсотків за цей період в размере121 тис. Руб.

Дк3 = 2000 + 121 = 2121 тис. Руб.

4. У четвертому кварталі відсотки нараховуються на решту боргу:

91

Iс4 = 2000 * 360 * 0,12 = 61тис. руб.

У четвертому кварталі крім поточних платежів і витрат на проведення процедури банкрутства виплачується ? суми основного боргу в розмірі 2000 тис. Руб., А також сума відсотків за цей період в розмірі 61 тис. Руб.

Дк4 = 2000 + 61 = 2061 тис. Руб.

Таким чином, за період фінансового оздоровлення загальна сума доходу, яку необхідно отримати понад суми поточних платежів і витрат на проведення процедури банкрутства, для погашення заборгованості за грошовими зобов'язаннями перед кредиторами 3-й черзі становить:

Дк = 8000+ 242, 7 + 182 + 121 + 61 = 8606,7 тис.руб.

завдання 3. Ухвалою арбітражного суду на підставі рішення зборів кредиторів щодо підприємства введена процедура фінансового оздоровлення строком на один рік і затверджений графік погашення заборгованості.

Сума заборгованості підприємства за грошовими зобов'язаннями перед кредиторами 3-ої черги становить 7000 тис. Руб. Штрафних санкцій немає. Графіком передбачено погашення заборгованості по кварталах в розмірі 10%, 30%, 30%, 30%. Ставка рефінансування, встановлена ??ЦБ РФ на дату введення зовнішнього управління, становить 16% на рік.

Завдання.Визначити величину грошових коштів для розрахунків за грошовими зобов'язаннями перед кредиторами 3-ої черги в процедурі фінансового оздоровлення, а також суму належних до сплати відсотків за умови, що нараховані відсотки сплачуються поквартально в строки сплати основного боргу.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Завдання для підготовки до заняття. | ситуаційні завдання | Завдання для практичної роботи. | Тема 3. Діагностика банкрутства. | Завдання для практичної роботи. | Оцінка фінансової стійкості | Завдання для практичної роботи. | Тема 5. Інвестиції та інновації в антикризовому управлінні. | Завдання для практичної роботи. | Завдання для підготовки до заняття. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати