На головну

МЕТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  1. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  2. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  3. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  4. II. 8. 3. Види мовної діяльності
  5. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  6. III. Завершення життєдіяльності сім'ї
  7. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.

Мета в загальнонауковому сенсі розуміється як один з елементів поведінки, безпосередній мотив свідомої діяльності, що характеризується передбаченням в свідомості, мисленні результату діяльності і шляхів, способів її досягнення. Таким чином, взаємозв'язок компонентів (1 і 6) закладена в самому визначенні мети, і ця обставина виводить нас на виникнення такого істотного явища, як зворотний зв'язок, наявність якої дозволяє говорити про управлінську складову діяльності педагога. Дійсно, діяльність педагога, спрямована на досягнення мети, призводить до певного результату, який за задумом вчителя повинен збігатися з метою. На практиці цього майже ніколи не трапляється з першої спроби, тобто між очікуваним і досягнутим майже завжди є «зазор» і величина цього «зазору» визначає стратегію подальшої поведінки вчителя. Процес досягнення мети набуває циклічний характер і триває до тих пір, поки відмінності між метою та результатом не приймуть прийнятну величину. Мета педагогічної діяльності формується в зв'язку з реалізацією мети виховання гармонійно розвиненої особистості. Ця загальна стратегічна мета досягається в процесі рішення конкретизованих завдань навчання і виховання по різних напрямах. Мета педагогічної діяльності розробляється і формується як сукупність соціальних вимог до кожної людини з урахуванням його духовних і природних можливостей, а також основних тенденцій суспільного розвитку. У ній (у назві місії) містяться в згорнутої формі, з одного боку, потреби і прагнення окремої особи, а з іншого - інтереси і очікування різних соціальних і етнічних груп. Видатний вітчизняний педагог А. С. Макаренко, багато сил віддав вивченню проблем цілей виховання, різко виступав проти таких аморфних визначень цілей виховання, як «гармонійна особистість», «людина-комуніст» і т.п. Мета педагогічної діяльності він бачив у розробці та індивідуальних корективів програми розвитку особистості.

Вельми рішуче виступав за ретельний, науковий підхід до целеобразованию В. П. Беспалько. Він вважав, що «будучи системоутворюючим в ПС (педагогічній системі. - В. М.), Елемент целеобразования і виховання в залежності від способу його визначення впливає на ступінь цілісності або пухкості всій ПС ... Необхідна і достатня вимога до формулювання цілей функціонування ПС - їх діагностично, тобто забезпеченість об'єктивної методикою для визначення ступеня досягнення цілей освіти або виховання »(Беспалько В. П. Складові педагогічної технології. М .: Педагогіка, 1989).

Метою професійної діяльності педагога є мета виховання, яка в даний час трактується як «особистість, здатна будувати життя, гідне Людини» (Педагогіка / Под ред. П. І. Пидкасистого. М. 1998. С. 69). Загальний характер мети дозволяє педагогу реалізовувати її при найрізноманітніших варіаціях обставин і вимагає від нього найвищого професіоналізму і тонкого педагогічної майстерності. Досягнення мети здійснюється тільки в діяльності, спрямованої на вирішення виникаючих завдань, які розуміються нами як частина мети, ступінь в загальному русі до мети, як проміжний результат цілеспрямованої діяльності (див. Схему 9).

СХЕМА 9

Реалізація мети педагогічної діяльності пов'язана з вирішенням таких соціально-педагогічних завдань, як формування виховного середовища, організація діяльності вихованців, створення виховного колективу, розвиток індивідуальності особистості. Мета педагогічної діяльності - явище не тільки історичне, а й динамічне. З'являючись як відображення об'єктивних тенденцій розвитку суспільства і приводячи зміст, форми і методи педагогічної діяльності відповідно до потреб суспільства, вона складається в розгорнуту програму поетапного руху до вищої мети - розвитку особистості в гармонії з самим собою і соціумом.

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Целеобразование входить в діяльність вчителя як невід'ємна частина його професійної праці. Целеобразование розуміється як:

-система професійного осмислення об'єктивної соціально

психологічної та культурологічної необхідності досягнення

деякого рівня розвитку особистості сучасної людини,

здатного будувати своє життя і жити в контексті сучасної

культури;

- Пошук максимально точного формулювання загального ідеального образу

таку людину - це аналітична оцінка природи дитинства,

сутності розвитку особистості та природи індивідуальності як умов,

допускають прийняття мети виховання;

- Система аналізу конкретних обставин, в яких знаходиться

конкретна дитина, і співвіднесення їх зі змістом і поставленої

мети виховання »(Педагогіка / Под ред. П. І. Пидкасистого, М., 1998.

С. 67).

Змістом викладацької діяльності є процес організації навчальної діяльності учнів, спрямованої на освоєння ними предметного соціокультурного досвіду як основи і умови розвитку, і процес організації власної діяльності. Засобами діяльності вчителя є:

- Наукові (теоретичні та емпіричні) знання, за допомогою і на

основі яких формується тезаурус учнів;

- В якості «носіїв» знань виступають тексти підручників або

відтворюваного учнем при спостереженні (на лабораторних,

практичних заняттях, на польовій практиці), організованому

учителем, за освоюваними фактами, закономірностями, властивостями

предметної дійсності;

- В якості допоміжних засобів виступають: технічні,

комп'ютерні, графічні і т.д.

Способами передачі соціального досвіду в викладацької діяльності є пояснення, показ (ілюстрація), спільна робота, безпосередня практика навчається (лабораторна, польова), тренінги. Продуктом викладацької діяльності виступає формований у учня індивідуальний досвід у всій сукупності аксіологічних, морально-етичних, емоційно-смислових, предметних, оціночних складових. Продукт викладацької діяльності оцінюється на іспиті, заліках, за критеріями вирішення завдань, виконання навчально-контрольних дій.

Результатом викладацької діяльності як виконання її основної мети є розвиток учня: його особистісне, інтелектуальне вдосконалення, становлення його як особистості, як суб'єкта навчальної діяльності. Результат діагностується в зіставленні якостей учня на початку навчання і по його завершенні у всіх планах розвитку людини. Основною функціональною одиницею, за допомогою якої виявляються всі властивості педагогічної діяльності, є педагогічна дія, що розуміється як єдність цілей і змісту. В даному контексті, з одного боку, педагогічна дія є вираженням того загального, що є присутнім у всіх видах і формах педагогічної діяльності, будь то виховання або навчання, урок або екскурсія. З іншого боку, педагогічна дія є і тим особливим, в якому діалектично відбивається і єдність загального, і унікальність, неповторність окремого.

Аналіз здійснення якого-небудь педагогічного впливу дає можливість виявити логіку педагогічної діяльності. Справді, педагогічна дія вчителя починається з формулювання якоїсь задачі, визначення засобів, змісту, методів її рішення і передбачуваного результату своєї дії. Будучи вирішеною теоретично, завдання переходить у фазу практичного перетворювального акту, в ході здійснення якого виявляється деяка невідповідність між планованим і реально досягнутим результатом дії вчителя. Виникає необхідність аналізу ситуації і визначення шляхів оптимального вирішення поставленого завдання, і тоді з форми практичного акту дія знову переходить в форму пізнавального завдання, умови якого стають повнішими. Таким чином, діяльність педагога являє собою безперервний процес вирішення невичерпного безлічі завдань різних типів, класів і рівнів. Щоб педагогічна діяльність була ефективною, вчителю треба знати:

- Психологічну структуру діяльності, закономірності її розвитку;

- Природу людських потреб і мотивів діяльності:

- Провідні види діяльності людини в різні вікові періоди.

Крім того, вчителю треба уміти:

- Планувати діяльність, враховуючи виборчий характер

людської діяльності, визначати її об'єкт і предмет з урахуванням

вікових, індивідуальних особливостей дітей і підлітків, їх

інтересів і можливостей;

- Формувати мотивацію і стимулювати діяльність;

- Забезпечувати освоєння дітьми основних структурних компонентів

діяльності, перш за все умінь і навичок цілепокладання,

планування, самоконтролю, самооцінки, виконання дій і

операцій (Смирнов В. І. Загальна педагогіка в тезах, дефініціях,

ілюстраціях. М., 1999. С. 170).

В якості заключного блоку інформації, що розкриває сутність педагогічної діяльності, розглянемо діяльність вчителя ще в двох аспектах. По-перше, необхідно відзначити колективний характер педагогічної діяльності. Учитель, як правило, реалізує свою діяльність, будучи членом педагогічного колективу школи, який, в свою чергу, працює за єдиним планом, виступає з єдиних позицій, виробляє особливий, унікальний психологічний клімат і впливає на особистість учителя в ту чи іншу сторону. По-друге, на розвиток дитини в школі сильно впливає так званий сукупний суб'єкт педагогічної діяльності, в широкому сенсі розуміється як весь педагогічний колектив школи, а в більш вузькому - як та група вчителів, яка безпосередньо працює з учнями конкретного класу. Останнім часом, коли здійснення державно-громадського принципу управління освітою знайшло реальних обрисів, поняття сукупного суб'єкта педагогічної діяльності набуває ширшого тлумачення, в який включаються всі учасники освітнього процесу (учні та їх батьки, вчителі та педагоги додаткової освіти, а також соціальні педагоги та представники виробничої, культурної, освітянської громадськості).Попередня   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ | ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ В роботи корифеїв ПЕДАГОГІКИ | УЧИТЕЛЬ як суб'єкт ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА | Гуманістичної спрямованості особистості ВЧИТЕЛЯ | Пізнавальної спрямованості особі ВЧИТЕЛЯ | ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧИМІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА | домінантні якості | професійні протипоказання | СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати