На головну

Поняття про захворюваність, поширеність, патологічної ураженості. Джерела і облікові ознаки при вивченні захворюваності

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. I.4. Джерела римського права
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка

Захворюваність є одним з критеріїв оцінки стану здоров'я населення. Матеріали про захворюваність населення в медичній практиці необхідні для: оперативного керівництва роботою закладів охорони здоров'я; оцінки ефективності проведених лікувально-оздоровчих заходів, в тому числі диспансеризації; оцінки здоров'я населення і виявлення факторів ризику, що сприяють зниженню захворюваності; планування обсягу профілактичних оглядів; визначення контингенту для диспансерного спостереження, госпіталізації, санаторно-курортного лікування, працевлаштування певного контингенту хворих і т. д .; поточного і перспективного планування кадрів, мережі різних служб і підрозділів охорони здоров'я; прогнозу захворюваності.

У статистиці захворюваності існують такі показники.

первинна захворюваність- Сукупність нововиявлених в даному році,
 ні де раніше не зареєстрованих захворювань. Цей показник дає
 уявлення про частоту виникнення захворюваності, її динаміці.

первинна захворюваність - Це сукупність новопосталих захворювань за календарний рік; розраховується як відношення числа новопосталих захворювань до середньої чисельності населення, помножена на 1000.

Коефіцієнт первинної захворюваності=

Число новопосталих захворювань x 1000 Середня чисельність населення

Хворобливість або поширеність захворювань- Сукупність всіх
 захворювань, виявлених як в даному році, так і в попередні роки.хворобливість- Статистично виражається як відношення числа всіх захворювань населення за рік до середньої чисельності населення, помножена на 1000.

коефіцієнт поширеності=

Число всіх зареєстрованих захворювань x 1000 Середня чисельність населення

Патологічна ураженість - Сукупність хвороб і патологічних станів, виявлених лікарями шляхом активних медичних оглядів населення; статистично виражається як відношення числа захворювань, наявних на даний момент, до середньої чисельності населення, помножена на 1000. В основному це хронічні захворювання, але можуть бути враховані і гострі захворювання, наявні на даний момент. У практичній охороні здоров'я цим терміном можуть бути визначені результати медичних оглядів населення. Розраховують як відношення числа захворювань, виявлених при медичному огляді, до оглянутих осіб, помножена на 1000.

Коефіцієнт патологічної ураженість=

Число захворювань виявлених при медогляді x 1000 Число осіб, які підлягають медогляду

Вивчають захворюваність в залежності від джерела інформації за трьома напрямками:

- за даними обертаності

- за даними медичних оглядів

- з причин смерті.

Захворюваність за даними обертаності- Облік всіх випадків захворювань, з якими населення звернулося за медичною допомогою, ведеться у всіх медичних установах. При вивченні захворюваності за зверненнями за одиницю спостереження приймається перше звернення до лікаря по даному захворюванню в даному календарному році (Гострі захворювання реєструються при кожному виникненні, хронічні - тільки 1 раз році). Основними обліковими формами, які є джерелами інформації при вивченні захворюваності за даними обертаності, служать:

«Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» ф. 025-2 / у - заповнюється на всі захворювання і травми, крім гострих інфекційних, психоневрологічних, онкологічних, шкірно-венерологічних захворювань


туберкульозу. На перераховані захворювання існують свої статистичні форми обліку. Інфекційна захворюваність реєструється в «Екстреному повідомленні про інфекційне захворювання ...» ф. 058 / о. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності враховується на підставі «Листка непрацездатності». Госпіталізована захворюваність враховується по «Статистичним картками вибулого хворого зі стаціонару» ф. 066 / у.

Показники захворюваності та поширеності розраховуються за допомогою перерахованих вище коефіцієнтів як для загальної захворюваності, так і по окремих нозологічних форм і для різних вікових і статевих груп.

Захворюваність за даними медоглядів- При активному обстеженні населення з метою виявлення захворювань. Медичні огляди поділяють на попередні, періодичні та цільові. Попередні і періодичні медогляди обов'язкові для наступних контингентів:

1. Працівників підприємств, що мають контакт з професійними
 шкодою.

2. Працівників харчових, дитячих і деяких комунальних установ.

3. Дітей різного віку, студентів.

Цільові медогляди проводяться для раннього виявлення ряду захворювань шляхом одномоментних оглядів в організованих колективах. Результати медоглядів враховуються в «Карту обліку диспансеризації» ф. 131 / у або «Списку осіб, які підлягають цільовому медичному огляду» ф.048 / у.

Захворюваність за даними про причини смерті- Вивчення її дозволяє виявити найбільш важкі, що закінчуються летальним результатом випадки. Вивчення причин смерті дозволяє встановити не тільки характер, тяжкість захворювань, але і недоліки в організації медичної допомоги.

Джерелом інформації про захворюваності та причини смерті є лікарське свідоцтво про смерть. У ньому повинні бути вказані безпосередня причина смерті і захворювання, що викликало або обумовило безпосередню причину смерті, тобто основне захворювання. Крім того, вказуються всі супутні захворювання, що були у хворого.

У РАГСах на підставі лікарського свідоцтва про смерть складається «Акт про смерть». Ці акти щомісяця направляються в статистичне управління області, де складаються звіти і проводиться аналіз причин смертності.

Дослідження частоти захворювань, які сприяли смертельного результату, дозволяють вивчити летальність при різних захворюваннях (число померлих серед 100 хворих). При аналізі захворюваності за даними про причини смерті використовуються загальні і спеціальні показники: загальні показники - Число померлих за звітний рік на 1000 жителів; спеціальні показники:

а) показник смертності в залежності від захворювання - число померлих від того чи іншого захворювання на 1000 жителів;

б) показник смертності в залежності від статі (віку, професії та ін.) - число померлих за рік осіб певної статі (віку, професії та ін.) на 1000 жителів цієї групи;

в) показник структури причин смертності - відсоткове співвідношення числа померлих від певних захворювань до загальної кількості померлих.

У структурі загальної смертності населення перше місце займають хвороби органів кровообігу. Основними факторами ризику смертності і летальності при цих захворюваннях є гіподинамія, особливо в умовах великого міста, надлишкова маса тіла, наявність шкідливих звичок (куріння і вживання алкогольних напоїв, стресові ситуації та ін.). на другому місці стоять онкологічні захворювання, які обумовлені впливом таких чинників ризику, як забруднення навколишнього середовища шкідливими хімічними сполуками, радіація, куріння тощо. Третє місце в структурі загальної смертності займають травми і хронічні неспецифічні захворювання легенів.


У статистиці захворюваності прийнято виділяти наступні види:

- загальну захворюваність

- інфекційну захворюваність

- захворюваність найважливішими неепідеміческая хворобами

- госпіталізована захворюваність

- захворюваність з тимчасовою втратою працездатності.Попередня   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   Наступна

Етапи розвитку охорони здоров'я в Росії | Статистична робота середнього медичного персоналу. | Методологія вивчення суспільного здоров'я | Використання абсолютних та відносних величин при оцінці здоров'я населення та діяльності закладів охорони здоров'я. Загальні і спеціальні коефіцієнти | Правила оформлення статистичних таблиць | Графічні зображення при статистичному аналізі | Соціальні та біологічні фактори визначають здоров'я | Визначення здоров'я. Основні методи його вивчення. Групи здоров'я | Медико-демографічні показники | Динаміка демографічних показників по Республіці Башкортостан |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати