На головну

Продуктивний - реферат-огляд, реферат-доповідь.

  1. Продуктивний фізичний знос

Реферат-конспект містить в узагальненому вигляді фактичний матеріал, ілюстрації, відомості про методи дослідження, про отримані результати, можливості застосування.

Реферат-резюме призводить лише основні положення, пов'язані з темою тексту.

Реферат-огляд охоплює кілька первинних текстів, дає зіставлення різних точок зору.

Реферат-доповідь дає аналіз інформації першоджерела і об'єктивну оцінку стану проблеми.

У структурі реферату виділяють три головні компоненти:

1. Вступна частина - Вказується автор, назва реферованих джерела, область знань, до якої він належить, тему, мету і інші фонові відомості (наприклад, «Стаття ... присвячена питанню про ... тема, яка обговорюється в статті, відноситься до області .... метою ... є ... розгляд проблем ... з точки зору .... Основним завданням ... була задача отримати ..., висвітлити .., показати ..., розкрити суть .... Матеріалом дослідження в ... стали .... Стаття ... ділиться на ... частин ...);

2. В основній частині обов'язковим є вказівка ??на структуру реферованих матеріалу, переказ і коментар кожної його частини з поділом на тематичну, фактуальную і концептуальну (тобто містить концепти - основні положення) інформацію (наприклад: Стаття ... ділиться на ... частин

Перша ... являє собою короткий огляд ... і характеристику .... Друга частина ... відводиться .... Третя - присвячується проблемам ...

Розглянемо їх в порядку проходження. В ..., як уже говорилося, обговорюються питання ... і робиться висновок про .... Автор наводить ... і виявляє тенденцію .... У другій частині ... робиться спроба ..., дається визначення ..., намічається програма .... У третій і четвертій частинах ... наводиться ..., досліджується ..., виділяється ..., виявляється і доводиться ... (переказ і коментар змісту кожної частини реферованих матеріалу).

3. Висновки, довідковий апарат.

Критерії оцінки реферату: відповідність змісту темі, глибина опрацювання матеріалу, правильність і повнота використання джерел, використання мовних кліше.

У рефераті, як правило, використовуються мовні кліше, необхідні для його створення:

§ бібліографічний опис ( «В статті ..., вміщеній в журналі, в збірнику», «стаття носить назву ...»);

§ тема статті, книги ( «Пропонована книга ... присвячена темі ..., проблеми ...», «вибір теми ... закономірний», «стаття ... являє собою виклад ..., узагальнення ...»);

§ композиція ( «Стаття ділиться на 3 частини: ...»);

§ Основний зміст ( «Автор зачіпає ...», «стосується ...», «зупиняється ...», «ставить питання про те ...», «автор доводить справедливість твердження ...», «автор спростовує ...» , «на підтвердження своєї точки зору автор наводить факти, які доводять справедливість ...»);

§ висновок, висновки автора ( «Автор підводить до висновків», «безсумнівний інтерес представляють висновки автора про те, що ..., виконані дослідження показують», «на підставі отриманих даних був зроблений висновок про те, що ...»);

§ оцінка референта (Автор переконливо доводить ..., до недоліків роботи можна віднести ...).

Реферат повинен мати титульний лист, план-зміст, вступ, основну частину, висновок, бібліографію.

Титульний аркуш містить такі відомості:

назва вузу,

назва кафедри,

тема реферату,

дані про студента та керівника,

вказівка ??на місце написання та рік написання.

Ще один різновид реферату, який виконують студенти, - це виклад наявних в науковій літературі концепцій по заданій проблемній темі. Викладач оцінює вміння працювати з науковою літературою, виокремлювати

проблему з контексту, навички логічного мислення, культуру писемного мовлення, знання правил оформлення наукового тексту, посилань, складання бібліографії.

Реферат часто плутають з науковою доповіддю. Доповідь призначений для усного виступу, тому треба розрізняти його письмовий варіант і сам виступ.

Рецензія (лат. Розгляд) - письмовий розбір тексту, який передбачає коментування основних положень роботи (Тобто тлумачення авторської думки, вираження свого ставлення до проблеми, аргументацію і оцінку, висновки про цінності роботи).

В структуру рецензії входять:

§ Вступ, вказує на проблеми і завдання (останнім часом з'явилося багато робіт на задану тему, автор статті - відомий вчений),

§ характеристика,

§ короткий зміст (Стаття присвячена темі, проблемам, в статті розглядаються, автор описує методи),

§ оцінна частина - достоїнства і недоліки (до достоїнств роботи відносяться, необхідно відзначити творчий характер досліджень, до недоліків роботи можна віднести),

§ висновки (Оцінюючи роботу в цілому, необхідно відзначити, слід підкреслити).

Конспект - конспектування - письмова фіксація основних положень читаного або сприйманого на слух тексту. При конспектування відбувається компресія первинного тексту. Запис дозволяє відновити, розгорнути вихідну інформацію, при цьому відбирається тільки потрібний і важливий матеріал.

розрізняють:

u конспект-план,

u конспект-схему,

u текстуальний конспект.

Щоб написати конспект, необхідно:

§ виділити смислові частини, де зібрана інформація по темі; в кожній смисловій частині сформулювати микротем з опорою на ключові слова і ключові фрази;

§ виділити в кожній частині головну і додаткову інформацію, головна інформація фіксується в конспекті, надлишкова забирається;

§ записати важливу інформацію своїми словами або з використанням цитат і скорочень.

При конспектування треба записати всі вихідні дані джерела (рік, місце видання, автор, назва). На сторінці виділити поля, краще справа і зліва. Зліва відзначаються сторінки оригіналу, структурні розділи, формулюються основні проблеми. Справа записуються власні висновки, посилання на інші джерела. У центральній частині сторінки записується короткий виклад змісту тексту. Воно включає цитати, факти, розрахунки.

Використана література

  1. Російська мова та культура мови: Курс лекцій / Г. К. Трофимова - М .: Флінта: Наука, 2004 - 160с. (Стор. 77- 85).
  2. Мещеряков В. Н., Проніна А. А. Лінгвістичний матеріал тексту: матеріали курсу для студентів-заочників філологічних та журналістських відділень. Частина 1. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. - 296с.

ПИТАННЯ для самоперевірки

? За якою ознакою виділяються наукові жанри?

? Що являє собою конспект?

? Чим тези відрізняються від розгорнутого плану?

? Які операції треба виконати, щоб написати реферат?

? Чи можете ви сказати, що реферат має ту ж основу, що і інші види аналітико-синтетичної переробки вихідного тексту - конспект і тези? Якщо - так, то яку?

? Чим анотація відрізняється від рецензії?Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Публічне мовлення. Закони побудови публічного виступу | Етапи підготовки публічного виступу | Композиція публічного виступу - не застигла форма, вона підпорядкована законам людського життя і може бути вільною. | Види ораторських промов | Завдання для самостійної роботи. | Текст - це результат вмотивованої і цілеспрямованої мовної діяльності, реалізованої у вигляді конкретного мовного твори, адресованого читачеві або слухачеві. | Завдання для самостійної роботи | глосарій | ОСНОВНІ ПРАВИЛА РОСІЙСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати