На головну

Місце теорії перекладу серед інших дисциплін

  1. D) під "розповсюдженням серед публіки" будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або побічно пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині ".
  2. DEMONSTRATIVE PRONOUNS. Вказівні займенники
  3. I Займенники
  4. I. 2. 2. Сучасна психологія і її місце в системі наук
  5. I. Особливості експлуатації родовищ
  6. I. Мета і завдання дисципліни
  7. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни

§ 6. У попередньому викладі ми кілька разів вжили термін «лінгвістична теорія перекладу». У зв'язку з цим виникає необхідність уточнити, по-перше, на якій підставі теорія перекладу відноситься нами до числа лінгвістичних дисциплін; по-друге, чи існують які-небудь інші підходи до проблем теорії перекладу крім лінгвістичного; по-третє, яке місце займає лінгвістична теорія перекладу серед інших галузей науки про мову.

У процесі перекладу здійснюється перетворення тексту на одній мові (ІМ) в текст на іншій мові (ПМ) при збереженні незмінного плану змісту, тобто значення або, точніше, сукупності значень, виражених у вихідному тексті. Щоб виконати своє завдання, а саме відобразити істотні закономірності перекладу, теорія перекладу повинна перш за все встановити схожість і розбіжність в способах вираження ідентичних значень в іноземних мов і в ПЯ і на цій основі виявити найбільш типові способи подолання цих розбіжностей ( «перекладацькі прийоми»). Таке завдання за своєю суттю виявляєте мовознавчої, а теорія перекладу, що ставить перед собою саме таке завдання, не може бути нічим іншим як лінгвістичної дисципліною.

На це можна було б, на перший погляд, заперечити, що завдання встановлення збігів і розбіжностей в способах вираження значень в різних мовах входить в компетенцію не теорії перекладу, а порівняльного мовознавства. Насправді теорія перекладу як найтісніше пов'язані з порівняльним мовознавством, яке служить для неї безпосередній теоретичною базою; і все ж лінгвістична теорія перекладу не тотожна зіставному вивченню мов. Порівняльне мовознавство, як і мовознавство взагалі, має справу з системами мов - в його функції входить розтин рис подібності та відмінності між системами двох мов в області їх звукового (фонологічної) ладу, словникового складу і граматичної будови. Тому для порівняльного мовознавства (як і для мовознавства взагалі) сущест-

тиментом є розмежування рівнів мовної ієрархії, тобто віднесення тих чи інших одиниць мови (або двох зіставляються мов) до певного аспекту або рівню мовної системи. Переклад же, як було підкреслено вище, має справу не з системами мов, а з конкретними мовними творами, тобто з текстами. У промові ж, як відомо, долається розшарування мовної системи на рівні або аспекти (морфологічний, синтаксичний, лексико-семантичний і ін.); в межах мовного твору здійснюється складну взаємодію і синтез якісно різнорідних засобів вираження значень. Стало бути, для теорії перекладу приналежність розглянутих одиниць до певного рівня або аспекту мовної системи абсолютно не грає ролі; зіставлення мовних одиниць в теорії перекладу проводиться тільки на основі спільності виражається ними змісту, тобто значення, іншими словами, на основі семантичної спільності даних одиниць, незалежно від їх належності до одного чи до різних рівнів мовної ієрархії.

Пояснимо сказане конкретним прикладом. Припустимо, ми поставили собі за мету порівняльне вивчення відовременних форм дієслова в англійській і російській мовах. В цьому випадку зіставна граматика цих двох мов повинна обмежуватися дослідженням подібностей і відмінностей саме відовременних дієслівних форм, тобто залишатися в межах морфологічного рівня як в англійській, так і в російській мовах, зовсім не торкаючись питання про те, що ті чи інші значення можуть в одному з зіставляються мов виражатися не морфологічними і навіть взагалі не граматичними, а лексико-семантичними засобами. Інша справа в теорії перекладу. Тут в даному випадку якраз не можна обмежитися встановленням відповідностей тільки в межах системи морфологічних форм; необхідно вийти за ці межі і встановити, що певні значення, що виражаються в одному з мов граматично, в іншому можуть виражатися за допомогою лексичних засобів, як у наведеному вище (§ 4) прикладі з оповідання С. Моема, де значення, виражені в початковому тексті за допомогою форм тимчасової віднесеності дієслова, в тексті перекладу передаються лексично за допомогою слів перш и тепер. Іншими словами, теорія перекладу в принципі байдужа до мовного статусу зіставляються одиниць, до того, чи належать вони до грам-

тично, лексичним або ще якимось засобів; для неї суттєвим є лише їх семантичне тотожність, тобто єдність виражається ними змісту. Стало бути, якщо для мовознавства взагалі і для порівняльного мовознавства зокрема суттєвим моментом є розмежування рівнів мовної системи, для теорії перекладу, навпаки, найголовніше - це розглядати і зіставляти мовні явища в їх зв'язку, в тому взаємодії, в яке вони вступають в промові , в структурі зв'язного тексту.1

У зв'язку з цим слід зазначити, що в сучасному мовознавстві взагалі спостерігається тенденція перейти від вивчення мови як абстрактної системи до вивчення функціонування мови в мовленні. Ця тенденція проявляється і в зрослий інтерес до проблем мовної діяльності, досліджуваним в плані психолінгвістики, і в розробці тематики, пов'язаної з так званим «актуальним синтаксисом" і "комунікативним членуванням пропозиції», що мислимо тільки при обліку функціонування пропозиції в ладі зв'язного мовлення, і , нарешті, в появі нової галузі мовознавства - «лінгвістики тексту»2. Всі ці напрямки вивчення мови найтіснішим чином пов'язані з теорією перекладу; можна навіть стверджувати, що лінгвістична теорія перекладу - це не що інше, як «зіставна лінгвістика тексту», тобто порівняльне вивчення семантично тотожних різномовних текстів.

При цьому необхідно зробити наступне роз'яснення: строго кажучи, мова як така не може бути предметом мовознавства, бо вона завжди індивідуальна, одинична і неповторна, а будь-яка наука може вивчати лише щось спільне, закономірне, типове і регулярно відтворюється. Мова служить для мовознавства лише матеріалом, з якого воно витягує свій об'єкт дослідження, а саме мова.3 Якщо ми говоримо, що в сучасному мовознавстві спостерігається тенденція до вивчення використання та функціонування мови в мовленні, то це означає лише зрушення у вивченні того ж об'єкта - мови, що виражається в упорі не так на статичну, а на динамічну його сторону, не на

1 Див. А. Швейцср. До питання про аналіз граматичних явищ при перекладі. «Зошити перекладача», вип. 1, М., 1963.

2 Див. «Матеріали наукової конференції «Лінгвістікатекста ", МГПИИЯ ім. М. Тореза, М., 1974.

3 Див. Л. І. Смирницький. Об'єктивність існування мови, с. 19.

28

підхід до мови як до інвентарю одиниць, а на його вивчення в дії, в реальному функціонуванні. Можна сказати, що основним завданням сучасного мовознавства є побудова «діючої моделі мови»1, Моделі, що відображає динамічний аспект мови, що розглядається, в термінах Гумбольдта, як «energeia» (діяльність), а не як «ergon»2 (Продукт діяльності). Цим шляхом іде один з основних напрямків сучасного мовознавства - так звана породжує лінгвістика (школа Н. Хомського в Сполучених Штатах, у нас в Радянському Союзі аплікативного граматика і аналогічні напрямки). Лінгвістична теорія перекладу також є своєрідною динамічною моделлю, яка описує в лінгвістичних термінах процес переходу від тексту на ІМ до тексту на ПЯ, тобто процес міжмовної трансформації при збереженні інваріантного змісту. Закономірності цього переходу, тобто «правила» перекладацької трансформації і складають предмет вивчення лінгвістичної теорії перекладу.

§ 7. Визначивши теорію перекладу як лінгвістичну дисципліну, потрібно встановити її місце серед інших галузей науки про мову. У сучасному мовознавстві прийнято поділ на два основні розділи: мікролінгвістіку и макролінгвістіку3. Перший з цих розділів включає в себе лінгвістику у вузькому сенсі слова, тобто вивчення мови, за словами Ф. де Сосюра, «в самому собі і для себе»4, У відверненні від екстралінгвістичних фактів, як щодо незалежного від інших явищ об'єкта. Сюди відносяться такі класичні дисципліни мовознавчого циклу як фонетика і фонологія, граматика, лексикологія і семасіологія5, Що розглядаються в плані як загального,

1 Див. А.К. Жовківський, І. А. Мельчук. До побудови діючої моделі мови «сенс - текст». «Машинний переклад і прикладна лінгвістика», вип. II, М., 1969, с. 5-6.

2 Див. В. А. 3вегііцев. Історія мовознавства XIX-XX століттям в нарисах і витягах. Ч. I. M., «Просвещение», 1964, с. 91.

3 Див. G. Trager and Н. Smith. An Outline of English Structure. Washington, 1957, pp. 81-82. Строго кажучи, макролінгвістіка включає в себе і мікролінгвістіку як один з розділів; далі, під «макролінгвістікой» ми будемо мати на увазі ті її області, які не зводяться до мікролінгвістіке (по Трейгера і Сміту, "металінгвістики").

4 Ф. де Соссюр. Курс загальної лінгвістики. М., Соцекгіз, 1933, с. 207.

5 Втім, можна сумніватися в приналежності цього розділу до виключно мікролінгвістіческой області, оскільки зв'язок мовної семантики з екстралінгвістичними факторами очевидна (див. Гл. 2).

так і приватного мовознавства, як історично (в діахронії), так і описово (в синхронії), а також порівняльно-історичне і зіставно-типологічний вивчення мов.

До макролінгвістіке, тобто до лінгвістики в широкому сенсі, відносяться ті напрямки в мовознавстві, які вивчають мову в його зв'язку з екстралінгвістичними явищами, тобто з факторами, що лежать поза самої мови. До їх числа відносяться такі дисципліни, як психолінгвістика, яка вивчає психофізіологічні механізми мовної діяльності; соціолінгвістика, що вивчає взаємодію мови і соціальних факторів; етнолінгвістики, що досліджує взаємозв'язок мови і культурно-етнографічних чинників; лінгвістична географія, предметом якої є вплив на мову територіально-гeoграфіческіх чинників; і деякі інші напрямки у вивченні мови.

Крім зазначеного поділу лінгвістики на мікро- і макролінгвістіку, існує також поділ мовознавчих дисциплін на теоретичні и прикладні. До числа останніх відносяться ті галузі науки про мову, які безпосередньо пов'язані з практичним використанням мови в тих чи інших видах людської діяльності, що вимагають наукового обґрунтування, як то: методика викладання мови; аспекти теорії інформації, пов'язані з використанням мови в технічних каналах зв'язку (телефон, радіо); проблеми автоматичного пошуку інформації, реферування та ін.1; теорія листи і принципи побудови алфавітів; орфоепія і культура мови і цілий ряд інших.

Що стосується теорії перекладу, то вона, на наш погляд, належить, по-перше, до числа галузей, що входять в макролінгвістіку і, по-друге, до області прикладногомовознавства. Віднесення теорії перекладу до прикладних дисциплін, мабуть, зрозуміло і не вимагає мотивування. Менш самоочевидним є віднесення її до сфери макролінгвістікі. По суті, це означає, що ми не вважаємо за можливе будувати теорію перекладу на чис

1 Ця галузь мовознавства іноді називається «інженерної лінгвістикою» (див. К.Б. Бектаев і ін. Про інженерної лінгвістики. «Питання мовознавства», 1973, № 2).

то лінгвістичній основі, без урахування екстралінгвістичних факторів, тобто явищ, що лежать поза структурою самої мови, хоча і безпосередньо з ним пов'язаних. Спробуємо тепер дати обгрунтування цього положення.

Вище ми говорили, що процес перекладу зачіпає не системи мов як якісь абстрактні об'єкти, а конкретні мовні твори (тексти), які, як відомо, будуються насамперед з мовного матеріалу; проте вони їм не вичерпуються, тобто не зводяться виключно до мови як такої. Будь-яке мовне твір обов'язково передбачає як необхідну умову свого існування наявність наступних моментів: 1) предмет ( «Тема») повідомлення, тобто те, про що йдеться в даному тексті; 2) ситуація спілкування, тобто та обстановка, в якій здійснюється мовна комунікація; 3) учасники мовного акту, тобто «відправник» (говорить або пише) і «одержувач» (слухає або читає цей текст), кожен з яких характеризується наявністю певного досвіду як нелінгвістичні (знання про навколишній реальному світі), так і лінгвістичного (знання мови) характеру. Без наявності цих екстралінгвістичних моментів - теми повідомлення, ситуації спілкування і учасників мовного акту - сам по собі мовної акт немислимий, неможливий в тій же мірі, в якій він неможливий без мови. При цьому, що особливо важливо для нас цікавить аспекту цієї проблеми, вищевказані екстралінгвістичні чинники знаходяться в органічному зв'язку, в тісній взаємодії з мовними засобами, за допомогою яких будується мовне твір. А саме, саме розуміння, тобто розкриття ( «розшифровка») значення даного тексту в значній мірі здійснюється завдяки наявності цих екстралінгвістичних факторів, тобто з опорою на ту інформацію, яку «одержувач» витягує з них в тій же мірі, в якій він витягує інформацію з власне мовних компонентів мовного твори.

Як вже зазначалося в лінгвістичній літературі, роль екстралінгвістичних компонентів мовного акту в розкритті значення тих чи інших елементів тексту полягає, перш за все, в знятті багатозначності (як лексичної, так і граматичної чи структурної) мовних одиниць, що вживаються в даному тексті, а також в заповненні тих мовних одиниць тексту, які можуть бути опущені в результаті Еліпс, обумовленого ситуаційними умо-

виями. Взагалі кажучи, будь-яка мова має всі засоби, необхідні для того, щоб повно і однозначно висловити будь-який зміст, не вдаючись до допомоги позамовних чинників. На практиці, однак, виявляється, що наявність цих позамовних чинників майже завжди приймається до уваги обома учасниками мовного акту, даючи їм можливість усунути з промови все або багато надлишкові елементи і тим самим забезпечити більш економне використання лінгвістичних засобів.1 Повне ігнорування позамовних (ситуаційних) чинників призвело б до того, що з мови довелося б усунути будь-яку неоднозначність і «відправник» був би змушений повністю і недвозначно розкривати через сам мовний контекст зміст усіх елементів мови, що неминуче призвело б до надмірної мовної надмірності, до непомірного «розбухання" мовного твори.

Дійсно, наявність у мовній ситуації певних елементів, які допомагають однозначно розкрити зміст тих чи інших мовних одиниць, дає можливість опускати (піддавати Еліпс) ті компоненти тексту, значення яких може бути вилучено з самої наявної ситуації. Так, російське (еліптичне) пропозиція Можна, можливо?, взяте саме по собі, поза будь-якої певної ситуації семантично неповно. Однак, якщо ця пропозиція вимовляє людина, що стоїть по той бік зачинених дверей, а його виголошення передує стукіт у двері, то дана пропозиція відразу ж однозначно трактується нами як Можна мені увійти? В іншій ситуації те ж саме пропозиція отримає іншу інтерпретацію. Так, якщо його вимовляє дитина, одночасно простягаючи руку до лежачого на столі яблуку, то дана пропозиція буде тлумачитися інакше, а саме: Можна мені з'їсти це яблуко? Елементи пропозиції (слова), опущені в результаті Еліпс, відновлюються по ситуації, по наявної в даний момент обстановці, і лише завдяки тому, що як говорить, так і слухає однозначно сприймають і інтерпретують цю обстановку, стає можливим саме явище Еліпс, тобто усунення з тексту надлишкових в даній ситуації мовних одиниць.

Таким же чином в умовах конкретної ситуації відбувається і зняття багатозначності, тобто розкриття значення

1 Див. Г. В. Колшанскій. Функції лінгвістичних засобів у мовній комунікації. «Питання мовознавства», 1973, № 1.

ня багатозначного слова або граматичного значення багатозначної синтаксичної конструкції. Значення багатозначного слова, взагалі кажучи, розкривається зазвичай через мовний контекст, тобто внутрилингвистическими шляхом; так, значення англійського багатозначного технічного терміна tube (в російській мові йому можуть відповідати 'труба', 'трубка', 'камера' (шини), 'електронна лампа', 'стовбур' (знаряддя), 'тубус' (мікроскопа) і деякі ін.) в реченні Such units that use a single tube for both functions are called transceivers однозначно визначається як електронна лампа завдяки наявності в тому ж реченні іншого радіотехнічного терміна - слова transceivers, а також наявності інших термінів з області радіотехніки в інших пропозиціях того ж тексту. Однак відсутність мовного контексту може компенсуватися і наявністю певної екстралінгвістичною ситуації: те ж саме tube може бути з досить великою часткою ймовірності витлумачено як радиолампа в реченні Where did you put the tube ?, якщо це останнє вимовляє радіотехнік під час роботи в майстерні по ремонту радіообладнання. Точно таким же чином англійське пропозицію Passengers are not allowed to ride on the platform, зважаючи (багатозначності слова platform, буде зрозумілим лише в тому випадку, якщо воно буде прочитано на трафареті в автобуce1, Де platform відразу ж отримує однозначне тлумачення як автобусна майданчик.

Не меншу, а мабуть велику роль в однозначному тлумаченні мовного твори грає та екстралінгвістичні інформація, якою володіють учасники (мовного акту, тобто їх знання про навколишній світ, o фактах об'єктивно існуючої дійсності. Знову-таки це проявляється, в першу чергу, в здатності правильно розкривати значення багатозначних одиниць мови, чи йде мова про лексичних або про граматичних значеннях. Англійське Реn в реченні John is in the pen розуміється нами як кошару, а не як ручка лише завдяки тому, що нам відомі розміри даних предметів і ми знаємо, що людина може перебувати всередині загону, але не всередині ручки. У російській пропозиції Весняне сонце змінило літнє - воно значно щедрішими підметом, незважаючи на відсутність явних граматичних показників, є літнє (сонце), але це нам зрозуміло лише

1 Г. В. Колшанскій. Указ, соч., С. 21.

завдяки знанню того екстралінгвістичні факту, що літо змінює весну, а не навпаки. Число прикладів цього роду можна легко помножити. Так, розглянемо такі пропозиції, взяті нами з творів Ч. Діккенса:

... That Rob had anything to do with his feeling as lonely as Robinson Crusoe. (Dombey and Son, Ch. XXXIX)

"Rome was not built in a day, ma'am ... In a similar manner, ma'am," said Bounderby, "I can wait, you know. If Romulus and Remus could wait, Josiah Bounderby can wait. " (Hard Tunes, Ch. X)

"I do not wonder that you ... are incredulous of the existence of such a man. But he who sold his birthright for a mess of pottage existed, and Judas Iscariot cxisted, and Castlereagh existed, And this man exists! " (Hard Times, Ch. IV)

"Open the door," replied a man outside; "It's the officers from Bow Street, As was sent to, to-day. " (The Adventures of Oliver Twist, Ch. XXXI)

Жодне з цих пропозицій не може бути цілком зрозуміли, якщо «одержувач», тобто читач, не має певних відомостей про що згадуються в них предметах, особах і явищах, вигаданих або реальних. Щоб зрозуміти перше речення, потрібно знати, чому ім'я Робінзона Крузо асоціюється з поняттям самоті а для цього необхідно знайомство з романом Д. Дефо "The Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe", тобто знання англійської класичної літератури. Для розуміння другого з наведених пропозицій потрібне знання того, хто були Ромул і Рем, тобто знання історії та міфології стародавнього Риму. Третій з наведених прикладів незрозумілий, якщо слухає або читає його невідомі біблійні міфи про Ісава, котрий продав право первородства за сочевичну юшку, і про Іуду Іскаріота, що зрадили Христа; щоб зрозуміти цю пропозицію, необхідно також знати, хто такий був Каслри і чому його ім'я асоціюється з поняттям продажності і зради, тобто необхідне знання певних фактів англійської історії. Нарешті, останнє речення стає зрозумілим лише в тому випадку, якщо слухає або читає відомо, що на вулиці Боу-стріт в Лондоні містилося головне поліцейське управління. Коротше кажучи, у всіх цих (і багатьох інших) випадках розуміння сенсу пропозиції неможливо без знання якихось фактів і

явищ, що лежать поза мовою, тобто без екстралінгвістичною ( «енциклопедичної») інформації.

Ця обставина є принципово важливим для теорії і практики перекладу не тільки тому, що самому перекладачеві для розуміння тексту, що необхідно мати певний запас екстралінгвістичних знань, а й з огляду на той факт, що перекладач ні в якому разі не може розраховувати на те, що ці знання, необхідні для розуміння тексту, будуть однаковими у носіїв ВМ і ПМ. Якраз навпаки - нормальної і звичайної є ситуація, при якій обсяг екстралінгвістичною інформації у носіїв ВМ і ПМ не збігається - багато з того, що відомо і зрозуміло читачам або слухачам тексту оригіналу, виявляється невідомим і незрозумілим для читачів чи слухачів тексту перекладу. Повертаючись до наших прикладів, можна помітити, що в той час як перекладач цілком може припускати наявність у російського читача відомостей про те, хто був Робінзон Крузо (оскільки цей роман увійшов до фонду світової літератури), хто такі Ромул і Рем, Юда Іскаріот і ін ., він ніяк не може припускати, що читач знає, хто був віконт Каслри і чим відома вулиця Боу-стріт - навпаки, ці імена, добре зрозумілі англійцям - сучасникам Діккенса, нічого не говорять сучасній російському читачеві. Висновки, які випливають звідси для практики і теорії перекладу, досить істотні; однак докладніше це питання буде розглянуто нижче (див. гл. 3).

Можна подумати, що наявність екстралінгвістичних відомостей у «одержувача» (а отже, у перекладача і у адресата перекладу - читача або слухача) грає роль лише в тих випадках, коли мова йде про ті чи інші імена власних(Як в наведених вище прикладах), історичні події тощо. Насправді, наявність в учасників мовного акту екстралінгвістичною інформації необхідно не тільки в цих випадках, а й, по суті справи, в будь-якому комунікативному акті, завжди, коли відбувається мовне спілкування. Коли ми спілкуємося за допомогою мови, тобто обмінюємося думками, ми завжди припускаємо у нашого співрозмовника наявність понять про окружающемнас світі, про тривимірному просторі, про тимчасові, причинно-наслідкових та інших відносинах і т.д., тобто знань про саму об'єктивну реальність . Як буде показано нижче (гл. 2), саме поняття мовного значення передбачає віднесення мовного знака перш

всього до об'єктивно існуючої реальності, до предметів і понять, що існують в навколишньому світі і даними нам в нашому досвіді. Без знання цих предметів і понять неможлива ніяка комунікація - мова не тільки стане незрозумілою, а й взагалі ніяка мовна діяльність не зможе здійснюватися, бо не може бути ніякого обміну інформацією, а то й існує самої інформації; можна обмінюватися думками, якщо не існує самих предметів думки.

§ 8. Отже, ми приходимо до висновку, що будь-який мовленнєвий твір, крім мови, на якому воно будується, передбачає також наявність певних екстралінгвістичних факторів, як то: теми (предмета) повідомлення, учасників мовного акту, що володіють певною лінгвістичної і екстралінгвістичною інформацією, і обстановки ( ситуації) спілкування. Екстралінгвістичними, тобто немовні фактори мови не є якийсь «сверх'язиковой залишок», як вважав А. І. Смирницький1, Вони є невід'ємними складовими частинами самого процесу мовлення (комунікативного акту), без яких мова немислима. Тому для перекладача як для учасника, правда, своєрідного мовного акту абсолютно необхідно володіння певною екстралінгвістичною інформацією, іншими словами, щоб переводити, необхідно знати, крім ВМ і ПМ і способів ( «правил») переходу від першого до другого, також і предмет, і ситуацію комунікації, тобто те, про що йдеться в перекладному тексті, і ту обстановку, в якій функціонує даний текст, дане мовленнєвий твір.

Те, про що ми говоримо тут, добре відоме кожному перекладачеві-практику: для того, щоб успішно виступати в ролі перекладача, необхідно знати не тільки дві мови (ВМ і ПМ), але і те, про що йде мова, тобто сам предмет мови. Це відноситься до будь-якого виду перекладу - як усного, так і письмового - і до перекладу текстів будь-якого жанру: художніх, суспільно-політичних і науково-технічних. Перекладачеві художньої літератури абсолютно необхідно знати перекладного автора, його світогляд, естетичні погляди і смаки, літературну течію, до якого належить цей автор, його творчий метод, а також описується в даному художньому про-

1 Див. А. І. Смирницький. Об'єктивність існування мови, с. 29.

Він вивів епоху, обстановку, умови життя суспільства, його матеріальну і духовну культуру та багато ін. Перекладачеві суспільно-політичних матеріалів настільки ж необхідне знання державного устрою, політичної обстановки та інших факторів, що характеризують країну, де створено перекладається текст, і епоху, коли він був написаний (чи виголошено). Перекладачеві науково-технічних текстів абсолютно необхідно володіти певною сумою знань з тієї області, до якої належить перекладається текст, будь то біологія, фізика, астрономія, або якась інша галузь знання.

Ще раз підкреслимо, що сказане стосується всіх аспектів або «рівнями» мовної системи - як до лексиці, так і до граматики. На перший погляд може здатися дивним, що для розуміння граматичних конструкцій може знадобитися знання предмета мовлення, тобто самих фактів дійсності, про які йдеться в даному тексті. Однак справа йде саме так. Наведемо лише один приклад: в науковому тексті перекладачеві зустрілося поєднання investigation of microdocument storage system using fractional wavelength optical reading methods. Це поєднання являє собою яскравий приклад так званої структурної (синтаксичної) двозначності, так як причастя using можна тут віднести і до investigation, і до system. Вирішити, до чого воно в даному випадку відноситься, можна лише за умови знання самого предмета - ніяких формально-граматичних показників цього немає, лише фахівець може визначити, яка з цих двох можливих трактувань допустима за змістом (точно так само, як в словосполученні the man in the armchair reading a newspaper ми визначаємо, що reading відноситься до the man, а не до the armchair не завдяки яким-небудь граматичним показниками, і лише в силу знання нами того факту, що читати може тільки людина, але ніяк не крісло).

Слід зазначити, що саме ця обставина - необхідність наявності екстралінгвістичних знань - стало серйозною перешкодою на шляху розвитку машинного перекладу. Машина, яка не володіє ніякими знаннями про навколишній світ, виявилася не в змозі «зрозуміти» (тобто правильно проаналізувати) конструкції типу наведених вище, де для вирішення лексичної або синтаксичної багатозначності необхідна наявність у «одержувача» знань про самих фактах дійсності. Так, в одному з експериментів з автоматичного перево-

ду1, Машина перевела англійське словосполучення DeGaulle's rule як правило де Голля, замість правління де Голля. Англійське слово rule, дійсно має значення як 'правило', так і 'правління'. Для того, щоб підібрати правильний в даному випадку російський еквівалент, потрібно знати, що де Голль був політичним діячем - президентом Франції. Якби він був ученим, то переклад правило де Голля був би виправданий. Природно, що електронно-обчислювальна машина, яка не володіє цією інформацією, не змогла правильно перевести дане словосполучення, перевівши rule за першим словниковому відповідності - правило.

В даний час не тільки перекладачам-практикам, а й багатьом видатним теоретикам-лінгвістам стало очевидним, що для здійснення процесу перекладу залучення екстралінгвістичною інформації абсолютно необхідно. Так, відомий голландський мовознавець Е. М. Уленбек пише: «... Знання мови-джерела і мови, що недостатньо. Перекладачеві також необхідно знати культуру народів, які розмовляють даних мовах »2. Ще більш рішуче висловлюється в цьому відношенні видатний американський лінгвіст Н. Хомський: «... Хоча є багато підстав для того, щоб вірити в те, що мови в значній мірі зроблені по одному і тому ж зразку, мало підстав вважати, що розумні процедури перекладу взагалі можливі. Під «розумної процедурою» я маю на увазі таку процедуру, яка не включає в себе екстралінгвістичні інформацію, тобто не містить «енциклопедичних відомостей».3

У тій мірі, в якій процес переказу не здійснюється без залучення екстралінгвістичних факторів, теорія перекладу також не може обійтися без урахування цих чинників. Це цілком природно, оскільки будь-яка теорія, як було вже зазначено, повинна відображати істотні риси того об'єкта (процесу або предмета), який моделюється даної теорією. Але це означає, що теорія перекладу не може бути за своїм характером мікролінгвістіческой дис-

1 Див. Ю. Н. Марчук. Про алгоритмічній вирішенні лексичної багатозначності (канд. Дис.). М., 1968.

2 "Lingua", v. 18, № 2 (1967), pp. 201-202 (переклад мій - Л.Б.,)

3 Н. Хомський. Аспекти теорії синтаксису. М., изд-во МГУ, 1972, с. 187 (порядок проходження пропозицій мною змінений - Л. Б.).

ціпліной і повинна будуватися як особлива галузь макролінгвістікі, тобто того напрямку в мовознавстві, яке, як уже було зазначено, вивчає мову не як іманентна явище, але в його зв'язку з факторами екстралінгвістичними, що лежать поза структурою мови як такої. Принагідно зауважимо, що заперечення багатьох перекладачів-практиків і літературознавців проти самої ідеї побудови теорії перекладу як лінгвістичної дисципліни (про це мова піде нижче) базуються, як правило, на дуже вузькому розумінні лінгвістики як виключно мікролінгвістікі.Дійсно, якщо термін «лінгвістика» вважати повністю синонімічні терміну «мікролінгвістіка», то, як ми бачили, на цій основі побудувати досить повну і адекватну теорію перекладу навряд чи можливо. Якщо ж, як ми намагалися довести, теорія перекладу буде будуватися як макролінгвістіческая дисципліна, то проти створення теорії перекладу на такій основі навряд чи зможе заперечувати навіть самий «антілінгвістіческі» налаштований перекладач.

§ 9. Нам залишилося з'ясувати ще одне питання, а саме ставлення між «дескриптивним», тобто описовим (який констатує) і «прескриптивних», тобто розпорядчим (нормативним) аспектами в теорії перекладу. Справа в тому, що багато перекладачів-практики ставляться до теорії перекладу скептично, а іноді і явно негативно, не тільки в зв'язку з тим, що вони вбачають у ній дисципліну мікролінгвістіческую і тому неадекватну для дійсно глибокого проникнення в сутність перекладу, але і трактуючи її як суму деяких розпоряджень або «правил», які ставлять собі за мету обмежити творчу свободу перекладача жорсткими рамками так званих «закономірних відповідностей». У літературі з теорії перекладу вже неодноразово відзначалася необгрунтованість подібних побоювань1; проте вони продовжують жити в певних колах перекладачів-практиків, особливо перекладачів художньої літератури.

Тим часом, потрібно з усією рішучістю підкреслити, що теорія перекладу аж ніяк не є наукою виключно або навіть переважно прескриптивних. Неправільнопредставлять теорію перекладу як набір якихось "рецептів» або «команд», на зразок команд, закладених в

1 Див. А.В. Федоров. Основи загальної теорії перекладу. М., "Вища школа", 1968, с. 6, 26.

програмі електронно-обчислювальної машини, слідувати яким перекладач зобов'язаний з неухильно. Теорія перекладу є дисципліною переважно дескриптивної, тобто її головна і основна задача - описати, як фактично відбувається процес перекладу (в сенсі, вказаному вище), тобто розкрити об'єктивно існуючі закономірності переходу від ІМ до ПЯ, виявляючи ці закономірності шляхом аналізу вже виконаних перекладів (подібно до того, як матеріалом для побудови лінгвістичної теорії служать мовні тексти або показання інформантів - носіїв мови) - і моделюючи в тих чи інших термінах процес перекладу. Саме цей дескриптивний аспект в теорії перекладу, як і в будь-якої наукової теорії, є провідним.

З цього, однак, не слід робити висновку, що прескриптивний аспект в теорії перекладу повністю відсутня. Не можна випускати з виду той факт, що теорія перекладу є не просто лінгвістичної дисципліною, але однією з галузей прикладного мовознавства. Будь-яка прикладна дисципліна, як відомо, пов'язана з тією чи іншою областю практичної діяльності людини, науковим обгрунтуванням якої вона є; тому що пропонує або нормативний аспект не може не бути присутнім в тій чи іншій мірі в науковій дисципліні, що має прикладний характер. Для порівняння наведемо приклад з іншої області, зіставивши, з одного боку, патологічну анатомію і фізіологію і, з іншого, медицину. Будучи теоретичними науками1, Патологічна анатомія і фізіологія вивчають об'єктивно існуючі процеси і явища, які відбуваються в людському організмі при патологічних станах, тобто при захворюваннях - іншими словами, ці науки носять дескриптивний характер, описуючи факти об'єктивно існуючої дійсності. Медицина ж, будучи прикладною наукою, неминуче носить в значній мірі «приписує» характер, тобто містить, спрощено кажучи, систему «правил» або рекомендацій, слідувати яким повинен лікар, для того щоб в своїй практичній діяльності добитися необхідних результатів. Точно таким же чином теорія перекладу, якщо

1 Не слід забувати, що самі терміни «теоретична» і «прикладна» дисципліна досить умовні: будь-яка прикладна дисципліна також будується на теорії, на основі якої робляться певні «рекомендації» або «розпорядження» практичного характеру.

ми хочемо, щоб вона мала якусь практичну (прикладну) цінність, повинна не просто обмежуватися встановленням об'єктивно існуючих закономірностей перекладацького процесу, а й давати перекладачеві якісь нормативні установки або «розпорядження», слідуючи яким він зможе в своїй практичній діяльності домогтися бажаних результатів.

При цьому, як уже зазначалося, теорія перекладу має справу не з іманентною системою або структурою мови як такої, а з перекладом як процесом міжмовної перетворення, виробленим над певним мовним твором. Система мови існує об'єктивно, незалежно від індивіда, говорить цією мовою (хоча, звичайно, аж ніяк не незалежно від всього мовного колективу); в промові ж, оскільки вона завжди індивідуальна, можуть спостерігатися помилки, відхилення від мовної норми, викликані причинами, що лежать поза самої мови як системи і тому байдужими для мовознавства (такими як недосконале володіння мовою, дефекти пам'яті, неуважність говорить і ін.). Оскільки ці помилки і відхилення від мовної норми ( «узусу») у мові говорить індивіда носять по відношенню до системи мови випадковий характер1, Остільки вони не становлять і не можуть бути предметом вивчення мовознавства як науки. Інша ситуація існує в теорії перекладу: в ході процесу перекладу неминучі помилки і відхилення від норм «еквівалентного» перекладу, причому вони часто носять не індивідуальний, а закономірний характер, оскільки вони випливають з об'єктивно існуючих розбіжностей між системами двох мов - вихідного і переводить. (Існують, звичайно, і «перекладацькі помилки», викликані індивідуальними, випадковими явищами - недостатньою квалифицированностью перекладача, незнанням їм того чи іншого мовного або екстралінгвістичні факту та ін. - Але вони, зрозуміло, не входять до компетенції лінгвістичної теорії перекладу.) Нормативний або «приписує» аспект теорії перекладу як раз і спрямований на те, щоб усунути або, принаймні, звести до мінімуму ці відхилення від норм «еквівалентності» перекладу, причиною яких є об'єктивно існуюче яв-

1 Про співвідношення закономірного і випадкового в мові взагалі і в процесі перекладу см. В роботі О. Кade. Zufall und Gesetzma?igkeit in der Ubersetzung. Beihefte zur Zeitschrift "Fremdsprachen", Leipzig, 1968.

ня міжмовної інтерференції - подібно до того, як нормативний аспект іншої прикладної лінгвістичної дисципліни, а саме, методики викладання іноземної мови, спрямований на усунення помилок і відхилень від мовної норми в мові учнів, причиною яких є об'єктивно існуюче явище міжмовної інтерференції або впливу норм рідної мови на мова учня на іноземній мові.

Важливо зробити в зв'язку з цим ще одне застереження, до того ж дуже істотну: то, що ми називаємо «нормами еквівалентного перекладу» ні в якому разі не можна розуміти як якісь жорсткі «рецепти» або «команди», обов'язкові в усіх без винятку випадках і не підлягають будь -або видозміни або творчому розвитку в практиці роботи перекладача. Мабуть, таке примітивне розуміння нормативності в теорії перекладу і лежить в основі скептичного ставлення до даної теорії з боку деяких перекладачів-практиків (про що йшлося вище). Як цілком справедливо зазначає А. В. Федоров, «вироблення нормативних принципів,« правил »переказу можлива лише в обмежених межах (тобто у відносно простих випадках) і завжди у відносно загальної формі. Наявність закономірностей в співвідношенні двох мов і тих чи інших близьких відповідників між ними ще аж ніяк не означає можливість або необхідність застосовувати завжди однакові способи перекладу ... До всякої нормативної рекомендації того чи іншого способу, хоча б навіть підкріпленої найбільш вагомими теоретичними доказами, на практиці необхідно свідоме творче ставлення ».1

Резюмуючи сказане вище, можна зробити висновок, що лінгвістична теорія перекладу являє собою двосторонню, дескриптивної-прескриптивних дисципліну, в якій головним є дескриптивний аспект, а прескриптивний грає підлеглу, але, тим не менш, дуже істотну роль. Теорія перекладу виходить з того матеріалу, який дається в її розпорядження перекладачами-практиками і, розкриваючи об'єктивно існуючі закономірності перекладацького процесу, робить на основі цього матеріалу свої теоретичні висновки; але далі вона знову

1 А. В. Федоров. Указ, соч., С. 26. Сказане, зрозуміло, не відноситься до автоматичного (машинного) перекладу, який немислимий без «жорстких» (тобто однозначних, непорушних) правил або «команд».

проектує ці висновки на практику у вигляді певних інформативних установок, які мають вигляд не жорстких і непорушних «правил на всі випадки», а типових рекомендацій, що носять не є абсолютним, а відносний характер і підлягають тій чи іншій модифікації в залежності від кожного конкретного випадку. Перекладачеві-практику також не личить боятися теорії перекладу, як практикуючому лікарю - теорії медицини або музикантові - теорії музики; теорія не підміняє собою ні практичних навичок і умінь, ні таланту і обдарування, але йде в ногу з ними, висвітлюючи шлях практиці.

§ 10. До сих пір, кажучи про теорії перекладу, ми весь час мали на увазі саме лінгвістичну теорію перекладу, хоча обмежувальне визначення «лінгвістична» нерідко опускалося, як само собою зрозуміле. З цього, однак, аж ніяк не випливає, що ніяка інша теорія перекладу взагалі неможлива. Переклад - багатосторонній і багатоаспектний вид людської діяльності; тому цілком природно, що він може бути і дійсно є об'єктом вивчення не однієї, а різних наук. Багато аспектів перекладу художньої літератури, в силу специфіки цього виду перекладу, можуть з успіхом досліджуватися в рамках літературознавства - і дійсно, як у нас в Радянському Союзі, так і за кордоном існує і розвивається літературознавча теорія перекладу. Психофізіологічний аспект перекладу, тобто нейрофизиологический процес, що протікає в мозку перекладача в момент здійснення переказу, може і повинен стати предметом дослідження психології і фізіології вищої нервової діяльності. Проблеми, що виникли в зв'язку зі спробами автоматизації перекладу, безпосередньо входять в сферу компетенції таких наук як кібернетика, теорія інформації та прикладна математика. Нарешті, практичне застосування перекладу з метою навчання іноземним мовам входить в коло інтересів методики викладання іноземних мов.1

1 Втім, вивчення перекладу в рамках усіх зазначених нелингвистических наук так чи інакше змикається з відповідними розділами мовознавства - стилістикою художнього мовлення, психолінгвістики,обчислювальної ( «інженерної») лінгвістикою тощо. (методика викладання мови сама є однією з галузей прікладногоязикознанія).

Слід, однак, відзначити, що інтерес, який виявляють до переведення з боку нелингвистических наук, носить обмежений характер. Предметом дослідження літературознавчої теорії перекладу є деякі проблеми перекладу художньої літератури; проте навіть найгарячіший поборник літературознавчого підходу до вивчення перекладу не стане заперечувати той безперечний факт, що літературознавство нічим не може бути корисним при вивченні таких видів перекладу, як переклад науково-технічної літератури або синхронний переклад виступу на суспільно-політичну або дипломатичну тематику. Психологію процес перекладу цікавить саме як психологічний процес, тобто певний вид діяльності кори головного мозку; тому там, де дослідженню піддаються результати цього процесу, наприклад, при порівняльному вивченні текстів оригіналу і перекладу, психологія безсила. Вивчення перекладу методами математичних наук, теорії інформації і кібернетики обмежується, по крайней мере на сьогоднішньому етапі розвитку науки, дослідженням лише найпростіших відносин між одиницями ВМ і ПМ, що дає можливість моделювати процес перекладу лише в самому грубому наближенні (хоча багато положень цих наук можуть вже зараз з успіхом застосовуватися і при вивченні «немашинного», «людського» перекладу). Методика викладання іноземних мов цікавиться перекладом лише як одним з видів навчальної діяльності на заняттях з вивчення іноземної мови - інакше кажучи, лише навчальним перекладом, але аж ніяк не перекладом як видом практичної діяльності людини ( «професійним перекладом»)

Що ж стосується лінгвістики, то область її інтересів поширюється на абсолютно всі види і різновиди перекладу: предметом її вивчення є переклад письмовий і усний, художній, суспільно-політичний, науково-технічний і т. Д. Зрозуміло, у всіх цих випадках лінгвістична теорія перекладу займається вивченням лише власне мовної перекладацької проблематики (хоча, як вже було підкреслено, аж ніяк не замикаючись у вузьких рамках мікролінгвістікі), але не будь-якої іншої, наприклад, психологічної, естетичної та ін. Саме тому ми далекі від того, щоб стверджувати, що єдино правомірним підходом до проблем перекладу є підхід лінгвістичний; як раз навпаки, є Все підстави вважати, що успішний розвиток наукового дослі-

нання перекладу можливо лише в умовах самого тісної співпраці різних наук, які вивчають різні аспекти такого багатостороннього явища як переклад.

Весь комплекс дисциплін, які вивчають переклад під різними кутами зору, можна назвати перекладознавства; центральній і основною частиною перекладознавства є лінгвістична теорія перекладу, навколо якої групуються інші напрямки у вивченні перекладу - літературознавче, психологічне, кібернетико-математичне та ін.1

Як відомо, свого часу в літературі з питань перекладу велися запеклі суперечки про те, чи може художній переклад бути об'єктом лінгвістичної теорії перекладу або ж він цілком входить в компетенцію літературоведснія.2 Наведемо дві цитати, наочно характеризують негативне ставлення деяких літературознавців до самої ідеї включити художній переклад в сферу інтересів лінгвістичної теорії перекладу. «Встановлення мовних відповідностей - завдання мовознавства, але не предмет аналізу художньої творчості, в той час як розбір художнього перекладу є різновидом останнього ... Висловлюючись образно, область художнього перекладу, мабуть, починається там, де закінчується область мовних зіставлень ... Художній переклад слід розглядати як різновид словесного мистецтва, тобто не з лінгвістичної, а з літературознавчої точки зору »3. Ще більш різко і «непримиренно» ця ж думка висловлена ??в наступному вислові: «Радянська школа художнього перекладу ... народилася в боротьбі ... з буквалізмом, з формалістичним педантством, з теорією лінгвістичних адекватний»4, Де, як ми бачимо, ставиться знак рівності між лінгвістичної теорією перекладу і буквалізмом в перекладі.

1 Інше розуміння терміна «перекладознавство», а також інше трактування співвідношення дескриптивного та прескриптивних аспектів і теорії перекладу дається в книзі В.М. Коміссарова «Слово про переродитися».

2 Перша точка зору була в досить категоричній формі вперше висловлена ??А.В. Федоровим в його монографії «Введення в теоріію перекладу», М., Изд-во літ. на іноз. яз., М., 1953; друга була настільки ж категорично сформульована в збірнику «Питання художнього перекладу», М., «Радянський письменник», 1955.

3 Г. Гачичеладзе. Питання теорії художнього перекладу. Тбілісі, Літ. да хеловнеба. 1964, с. 75-77.

4 Н. Чуковський. Реалістичне мистецтво. «Майстерність перекладу», М., «Радянський письменник», 1963, с. 12.

У наші дні ці суперечки, можна вважати, в значній мірі втратили свою гостроту. Само по собі протиставлення лінгвістичного і літературознавчого підходу до вивчення проблем художнього перекладу неправомірно, оскільки художній переклад, як і будь-який інший є не що інше як перетворення тексту на одній мові в текст на іншій мові, йому повинні бути властиві ті ж самі загальні закономірності, що і будь-якого виду перекладу взагалі, і тим самим лінгвістична теорія перекладу має повне право черпати свій матеріал також і з спостережень над закономірностями перекладу художньої літератури. З іншого боку, не можна не визнати того факту, що цілий ряд проблем художнього перекладу, пов'язаний зі специфічним характером художнього тексту, в якому важливу роль відіграють естетичні чинники, може бути висвітлений і проаналізовано саме з позицій літературознавства, а не мовознавства. Тому не можна не погодитися з А. В. Федоровим, який в одній з пізніших робіт писав: «Наполягати зараз на правомірності тільки літературознавчого або тільки лінгвістичного шляху теорії художнього перекладу було б справою і не сучасним, і не прогресивним. Наш час - час небаченого раніше співробітництва наук ... »1. Тому ми вважаємо, що як лінгвістична, так і літературознавча теорії перекладу (так само як і деякі інші, згадані вище) цілком можуть, більш того, зобов'язані співпрацювати в рамках загальної комплексної дисципліни - переводоведснія, яке вивчає з різних сторін, методами різних наук один і той же об'єкт - переклад.2Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Бархударов Л. С. | ВІД АВТОРА | Предмет теорії перекладу | Основи теорії мовних значень | Мовні значення і переклад | Передача референціальние значень | Передача прагматичних значень | Прагматичний аспект перекладу | Передача внутрилингвистическими значень | No pixies, twixies, fixed the mixies ... |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати