На головну

варіянт

 1. варіянт
 2. варіянт
 3. варіянт
 4. варіянт
 5. варіянт
 6. варіянт

Головною продуктивною силою підприємства є людина, персонал. Своєю працею працівник створює матеріальні і духовні цінності. Чим вище людський капітал і потенціал його розвитку, тим краще він працює на благо свого підприємства. Працівники підприємства, тісно пов'язані між собою в процесі трудової діяльності, не тільки створюють новий продукт, виконують роботи та надають послуги, але і формують нові соціально-трудові відносини. У ділових ринкових відносинах соціально-трудова сфера стає основою життєдіяльності як окремих працівників, так і окремих професійних груп, цілих виробничих колективів. Поєднання особистих і виробничих мотивів діяльності працівників є одним з найважливіших завдань як соціального планування, так і в цілому всього виробничого менеджменту.

Соціально-трудові відносини - це комплекс відносин між найманими працівниками і роботодавцями в умовах ринкової економіки, націлених на забезпечення високого рівня і якості життя людини, колективу і суспільства в цілому досягається на основі соціального партнерства.

Соціальне партнерство в трудовій сфері є таким типом і систему відносин між роботодавцями та представниками найманих працівників, при якому в рамках соціального світу забезпечується узгодження їх найважливіших соціально-трудових інтересів. Соціальне партнерство передбачає:

- Узгодження між партнерами розподілу доходів, так і соціально-економічної політики в цілому, включаючи розробку основних критеріїв та показників соціальної справедливості і заходів щодо захисту інтересів суб'єктів трудових відносин;

- Переговорний характер колективно-договірного процесу і врегулювання виникаючих між сторонами суперечностей і розбіжностей;

- Наявність механізмів і інститутів по узгодженню інтересів соціальних партнерів на різних рівнях;

- Участь найманих працівників в управлінні підприємствами;

- Зниження рівня і пом'якшення гостроти соціальних конфліктів (у вигляді страйків і локаутів) за допомогою застосування різних методів примирення сторін.

Соціальні процеси на підприємстві повинні управлятися, ці цілям служить соціальне планування або планування соціального розвитку трудових колективів. Соціального планування на підприємстві має передувати комплексне соціологічне дослідження трудового колективу, метою якого може бути вивчення соціальної структури працівників, виявлення її слабких ланок і напрямків вдосконалення. Вивченню підлягають питання відносини людей до праці, чинники привабливості і непривабливості праці на підприємстві в цілому і в кожному його підрозділі.

Особливу увагу необхідно приділяти:

- Вивчення ступеня змістовності праці,

- Його умов та рівня оплати,

- Плинність кадрів,

- Дисципліни праці,

- Ціннісних орієнтацій в колективі.

Планування соціального розвитку колективу підприємства виступає як метод управління соціальними процесами в житті колективу.

Основним завданням плану соціального розвитку колективу є розробка і здійснення системи заходів, що забезпечує гармонійні та всебічні підвищення якості життя персоналу підприємства в побуті і якості умов трудової діяльності.

Розробка плану соціального розвитку зазвичай входить в компетенцію планово-економічного відділу та соціологічної служби підприємства із залученням профспілкового комітету.

Соціальне планування являє собою частину загального планування на підприємстві, так як в ході складання плану соціального розвитку вирішуються багато техніко-економічні завдання - підвищення продуктивності праці, організація робочого місця, удосконалюється оплата праці, забезпечується якість роботи і продукції і т.д.

Якісна особливість соціального планування, обумовлена ??самим об'єктом (всебічний і гармонійний розвиток особистості і колективу), вимагає додаткової і специфічної інформації і нормативів: даних про соціальне та віковому складі працюючих, про їх запитах і схильностях, освіті, кваліфікації, взаєминах в колективі. Така інформація може бути отримана лише в результаті конкретних соціологічних досліджень, які виконуються за особливими програмами і методам. Для отримання інформації при складанні планів соціального розвитку використовують наступні основні методи:

- Безпосереднє спостереження за колективом та діяльністю його громадських організацій, бесіди з робітниками і керівниками;

- Вивчення службової документації та матеріалів громадських організацій, які характеризують соціальну структуру працівників, ступінь задоволення матеріальних і культурних потреб;

- Анкетне опитування та інтерв'ювання з метою з'ясування думок працівників і їх пропозицій з різних питань соціального життя колективів; структура анкет і метод обробки даних вибирається за рекомендаціями соціологічних служб;

- Аналіз і використання досвіду планування соціального розвитку колективів на інших підприємствах, а також літературних даних;

- Соціальний експеримент, мета якого - перевірити можливості здійснення і ефективність рекомендацій, вироблених в результаті аналізу зібраної інформації;

- Статистичний аналіз масових даних.

План соціального розвитку колективів підприємств, як правило, складається у вигляді перспективного на п'ятирічку з розбивкою завдань по роках планованого періоду. Типова структура плану соціального розвитку колективу підприємства включає чотири розділи:

- Зміна соціально-демографічної структури колективу; підвищення кваліфікації та освіти кадрів працюючих;

- Основні заходи щодо поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров'я працівників;

- Поліпшення соціально-культурних і житлово-побутових умов працюючих та членів їх сімей.

З метою забезпечення виконання завдань за всіма пунктами плану встановлюються конкретні завдання, терміни і особи, відповідальні за виконання; виділяються необхідні кошти; колектив мобілізується на виконання запланованих заходів та робіт; вводиться контроль за реалізацією завдань плану. Заходи цього плану включаються в оперативно-календарні плани відповідних виробничих підрозділів і відділів, які несуть відповідальність за їх виконання нарівні з планами виробництва.

Всі заходи плану соціального розвитку колективу узгоджуються з іншими розділами і в першу чергу з планом по праці, планом технічного й організаційного розвитку виробництва, фінансовим планом.

Джерела фінансування заходів плану соціального розвитку різноманітні, але повинні бути точно визначені. Залежно від характеру заходів вони можуть фінансуватися з фонду, що виділяється на реконструкцію, фондів освоєння нової техніки, розвитку виробництва, а також за рахунок кредитів банку, з частини амортизаційних відрахувань, що йдуть на капітальний ремонт.

Паралельно з планом соціального розвитку колективу багатьма підприємствами розробляються так звані соціальні паспорти. Цей досвід доцільно використовувати і в Ігітою. Соціальний паспорт підприємства представляє собою сукупність показників, що відображають стан і перспективу соціального розвитку. У ньому характеризуються:

- Соціальна структура колективу підприємства;

- Його функції;

- умови праці;

- Забезпеченість працівників житлом, дитячими дошкільними закладами, підрозділами соціальної інфраструктури на самому підприємстві.

У паспорті відображаються внутріколективні відносини, соціальна активність працівників та інші питання. Дані з соціального паспорта використовуються при розробці плану соціального розвитку.

На додаток до планів соціального розвитку можуть розроблятися спеціалізовані соціальні програми, такі, наприклад, як "Здоров'я", "Жіноча праця", "Молодь", "Житло", "Умови праці" та ін.

Планування соціального розвитку трудових колективів забезпечує зростання соціальної ефективності, яка, поряд з економічною ефективністю, є найважливішою передумовою і умовою благополуччя підприємства і його працівників.

Питання до самопідготовки:

1. Сформулюйте структуру і склад кадрів підприємства.

2. Формула визначення плинності кадрів на підприємстві.

3. Основні розділи тарифно-кваліфікаційної характеристики.

4. Поняття і формули розрахунку вироблення і трудомісткості.

5. Планування зростання продуктивності праці, формула розрахунку.

6. Планування чисельності працівників, формула розрахунку.

7. Відрядна оплата праці, формула розрахунку.

8. Погодинна оплата праці, формула розрахунку.

9. У чому полягає досягнення соціального партнерства.

10. Перерахуйте джерела інформації для підготовки плану соціального розвитку підприємства

11. Охарактеризуйте основні розділи плану соціального розвитку.


[I] Волков О. І., Скляренко В. К. Економіка підприємства: Курс лекцій. - М .: ИНФРА-М, 2002.

[Ii] Ноздрьова Р. Б., Крилова Г. Д., Соколова М. І., гречка В. Ю. Маркетинг: Підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу / - М .: Юрист, 2000..

[Iii] Волков О. І., Скляренко В. К. Економіка підприємства. Курс лекцій. - М .: ИНФРА-М, 2002.

[Iv] Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг і туризм: Підручник для вузів / Пер. з англ. під ред. Р. Б. Ноздрьовим. - М .: ЮНИТИ, 1998..

[V] Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг і туризм: Підручник для вузів / Пер. з англ. під ред. Р. Б. Ноздрьовим. - М .: ЮНИТИ, 1998..

[Vi] Бланк І. А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. - К .: Ніка-Центр, Ельга, 2002.

[Vii] Волков О. І., Скляренко В. К. Економіка підприємства: Курс лекцій - М .: ИНФРА-М, 2002.

варіянт

 1. Есепте?із:
 2. Есепте?із:
 3. Есепте?із:
 4.  б?рис б?лшекке айналдир.
 5. Те?деуді шеші?із: .
 6. Те?деуді шеші?із:
 7. Те?деуді шеші?із:
 8. Есепте?із:
 9. Есепте?із:
 10. ?рнекті? м?нін таби?из:
 11. ?рнекті? м?нін таби?из:
 12. ?рнекті? м?нін таби?из:
 13. ?рнекті? м?нін таби?из:  м?нда?и
 14. Кубти? ?ари 4 см. Кубти? ?ирин 2 см-ге ?сіргенде, к?леміні? Неше есе ?сетіндігін ани?та?из.
 15. Те?деуді? т?бірін таби?из:
 16. Тік т?ртб?риш т?різді б?лмені? ?зинди?и  ал ені они? ?зинди?ини?  б?лігін ??райди. Б?лмені? ауданин таби?из.
 17. Те?деуді? т?бірін ани?та?из:
 18. 1-й к?ні турістер 2-й к?ні ?ткен жолди?  б?лігін, я?ні 72 км ?тті. Турістерді? екі к?нде ?ткен Гміна Жолиня таби?из.
 19. ?рнекті и?шамда?из:
 20. Те?деуді шеші?із:
 21. ?рнекті? м?нін таби?из:
 22. ?рнекті и?шамда?из:
 23. ?рнекті? м?нін таби?из:
 24. ?рнекті? м?нін таби?из:
 25. Бір ж?мисши белгілі бір ж?мисти 4 са?атта ориндайди, ал екінші ж?мисши оси ж?мисти 6 са?атта ориндайди. Єгер Олар бірігіп ж?мис істегенде, ж?мисшиларди? ?р?айсиси ж?мисти? ?андай б?лігін ориндайди?
 26. Те?деуді шеші?із:
 27. ?рнекті? м?нін таби?из:
 28. Синипта?и ?издарди? сани ?лдарди? санинан  ??райди. Синипта?и ?лдар мен?издарди? санин ани?та?из, єгер синипта барли?и 30 о?уши Болсам.
 29. Бір труба бассейнді 5 са?атта, ал екіншісі Одан 2 есе арти? уа?итта толтиради. Єгер трубалар бір мезгілде ж?мис істесе, онда басейн Неше са?аттан кейін Сумен толади?
 1. Амалдарди оринда?из:
 2. Амалдарди оринда?из:
 3. Амалди оринда?из:
 4. Есепте?із:
 5. Есепте?із:
 6. Есепте?із:
 7. ?рнекті? м?нін таби?из:
 8. Есепте?із:
 9. Есепте?із:
 10. Есепте?із:
 11. ?рнекті? м?нін таби?из:
 12. Есепте?із:
 13. Есепте?із:
 14. Амалдарди оринда?из:
 15. Амалдарди оринда?из:
 16. Амалдарди оринда?из:
 17. Есепте?із:
 18. Есепте?із:
 19. Есепте?із:
 20. Есепте?із:
 21. Есепте?із:
 22. Есепте?із:
 23. Есепте?із:
 24. Есепте?із:
 25. Есепте?із:
 26. Есепте?із:
 27. Есепте?із:
 28. Есепте?із:
 29. Есепте?із:
 30. Есепте?із:
 31. Есепте?із:
 32. Есепте?із:
 33. Есепте?із:
 34. Есепте?із:
 35. Есепте?із:
 36. Есепте?із:

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

варіянт | варіянт | варіянт | варіянт | варіянт | варіянт | варіянт | варіянт | варіянт | варіянт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати