На головну

Аналіз оборотних активів підприємства

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  4. III. «Наприклад» в аналізі
  5. PEST-аналіз і приклад його використання
  6. SNW- аналіз.
  7. SWOT - аналіз на прикладі фабрики з виробництва взуття.

Початковим джерелом фінансування оборотних активів виступає власний капітал підприємства(С. 490 ф1 - підсумок III розділу балансу "Капітал і резерви"). При цьому величина власних оборотних коштів підприємства розраховується за формулою

СОС = СК - ВА, т. Е. З. 490 ф1 - с. 190 ф1,

де СК - власний капітал підприємства (с. 490 ф1);

ВА - величина необоротних активів підприємства (с. 190 ф1).

Позитивне значення величини власних оборотних коштів (ВОК) свідчить про те, що у підприємства достатньо довгострокових фінансових ресурсів для фінансування необоротних активів. Надлишок цих ресурсів йде на покриття потреб підприємства в оборотному капіталі.

У разі якщо СОС <0, то величина власного капіталу підприємства недостатня для фінансування необоротних та оборотних активів. У цій ситуації для фінансування частини необоротних активів підприємство використовує Довгострокові зобов'язання (С. 590 ф1), що формуються за рахунок довгострокових банківських кредитів та інших позик.

Тоді величина власних оборотних коштів підприємства складе:

СОС = (СК + ДП) - ВА, т. Е. (С. 490 ф1 + с. 590 ф1) - с. 190 ф1,

де ДП - довгострокові зобов'язання підприємства (с. 590 ф1).

Якщо після залучення в якості джерел фінансування довгострокових зобов'язань величина власних оборотних коштів залишається негативною, то для фінансування оборотних активів підприємство використовує кредиторську заборгованість, структура якої приведена в с. 620 бухгалтерського балансу.

Для цілей фінансування оборотних активів зі складу кредиторської заборгованості використовуються в першу чергу стійкі пасиви, а потім і інші елементи.

Брак фінансових ресурсів, необхідних для фінансування оборотного капіталу, підприємство покриває за рахунок залучення короткострокових банківських кредитів.

У процесі формування величини оборотних активів підприємства і вибору джерел їх фінансування розраховуються поточні фінансові потреби підприємства (ТФП).

Розрахунок проводиться за формулами:

ТФП = (ТА - ДС - К. ФВ) - КЗ, т. Е. (С. 290 ф1 - с. 220 ф1 - с. 230 ф1 - с. 260 ф! - С. 250 ф!) - С. 620 ф1,

де ТА - поточні активи; ДС - грошові кошти (с. 260 ф1);

КФВ - короткострокові фінансові вкладення (с. 250 ф1);

КЗ - кредиторська заборгованість (с. 620 ф1).

ТФП = (ТМЗ + ДЗк + А ") - КЗ, т. Е. (С. 210 ф1 + с. 240 ф1 + + с. 270 ф1) -з. 620 ф1,

де ТМЗ - товарно-матеріальні запаси (с. 210 ф1);

ДЗ - короткострокова дебіторська заборгованість (с. 240 ф1);

А - інші оборотні активи.

У процесі управління оборотними активами підприємства необхідно забезпечити мінімальне значення ТФП.

Поточні фінансові потреби являють собою частину чистих мобільних засобів (чистого оборотного капіталу) підприємства, що не покрита ні одним з таких джерел фінансування:

- Власний капітал підприємства (с. 490 ф1);

- Довгострокові зобов'язання (с. 590 ф1);

- Кредиторська заборгованість (с. 620 ф1).

Таким чином, показник ТФП характеризує недолік у підприємства власних оборотних коштів. Цей недолік при існуючих джерелах фінансування може бути покритий за рахунок залучення короткострокових кредитів. Отже, позитивне значення ТФП відображає потребу підприємства в короткостроковому кредиті.

Перспективна потреба підприємства в грошових коштах (ДСп) Може бути визначена наступним чином:

ДСп = СОС - ТФП.

Якщо ДС <0, то підприємство має дефіцит грошових коштів. Якщо навпаки, ДСп > 0, то підприємство має надлишок грошових коштів. У цьому випадку підприємство може розширити обсяг своєї діяльності шляхом збільшення кількості продукції, що випускається або диверсифікації виробничої діяльності.

Оскільки поточні фінансові потреби є частиною чистого оборотного капіталу підприємства, то виникає задача управління величиною оборотного капіталу.

Оборотний капітал - Це капітал, який бере участь і повністю витрачається протягом одного виробничого циклу. До оборотного капіталу відносяться:

- Матеріальні оборотні кошти;

- грошові кошти;

- Короткострокові фінансові вкладення;

- Кошти на поточних розрахунках.

Недолік оборотного капіталу є безпосередньою причиною неплатоспроможності, а в подальшому і банкрутства підприємства. Відсутність на підприємстві стійкої системи поповнення оборотного капіталу призводить, по-перше, до додаткових витрат, які збільшують поточні витрати підприємства, а по-друге, к. Зниження показників ефективності діяльності підприємства.

Додаткові витрати можуть бути обумовлені затримками у формуванні виробничих запасів підприємства, що, в свою чергу, збільшує тривалість технологічного і виробничого циклів.

Надлишок оборотного капіталу (Особливо менш ліквідних його складових) означає "омертвіння" фінансових ресурсів підприємства і призводить до зниження показників оборотності капіталу і рентабельності його використання. Однак з формальної точки зору надлишок оборотного капіталу підвищує показники поточної платоспроможності підприємства. Надмірний рівень оборотного капіталу призводить також до додаткових витрат і фінансових ризиків підприємства, що обумовлено дією наступних факторів:

- Виробничі запаси мають, як правило, граничні терміни зберігання, тому наднормативні запаси можуть фізично або морально застаріти. Надлишок виробничих запасів призводить до збільшення витрат (поточних і одноразових), пов'язаних із зберіганням понад нормативні запасів. Крім того, необґрунтоване збільшення величини товарно-матеріальних запасів (включаючи запаси сировини і матеріалів, а також готової продукції) призводить до збільшення податку на майно підприємства;

- Інфляційні процеси призводять до знецінення дебіторської заборгованості та грошових коштів підприємства. Крім того, ризик неплатежів може призвести до того, що дебіторська заборгованість з розряду нормального (стандартного) боргу перейде в розряд простроченого, а в подальшому і безнадійного боргу. Існує і ризик неплатоспроможності, а можливо, і банкрутства банків, в яких підприємства мають свої розрахункові рахунки.

Рішення завдання управління оборотним капіталом передбачає, по-перше, розрахунок оптимального рівня і структури оборотного капіталу, по-друге, встановлення оптимального співвідношення між джерелами фінансування оборотного капіталу. В якості цільової функції ефективності при вирішенні поставлених завдань доцільно прийняти функцію, максимізує прибуток підприємства, а в якості обмежень на дану цільову функцію виступатимуть необхідний рівень ліквідності оборотного капіталу і величина комерційного ризику підприємства, що виникає при фінансуванні оборотного капіталу з тих чи інших джерел.

Як показує практика, підприємства Ігітою використовують наступний алгоритм розрахунку потреби в оборотному капіталі:

1. На основі результатів маркетингових досліджень і аналізу виробничих можливостей виконується оцінка потенційного обсягу продажів послуг підприємства заданому асортименту і необхідним показників якості.

2. Для прогнозованого обсягу продажу послуг розробляється виробничий план, що включає проектування організаційно-виробничих структур, розробку процесів підготовки виробництва та надання послуг, вибір системи і технології управління виробництвом.

3. Оцінюється рівень і перспективна потреба в виробничих запасах підприємства, необхідних для випуску прогнозованих обсягів послуг необхідного асортименту і показників якості.

4. Виходячи з аналізу спроектованих організаційно-виробничих структур, способів руху предметів праці у виробництві, його технологічних особливостей і ряду інших чинників визначається тривалість технологічного і виробничого циклів виробництва і надання послуг.

5. На основі аналізу механізму взаємовідносин зі споживачами послуг, прийнятої на підприємстві системи договорів оцінюється величина короткостроковій і довгостроковій дебіторської заборгованості, а також розраховуються коефіцієнти інкасації коштів.

6. Оцінюється потреба підприємства в високоліквідних активах, включаючи потребу в грошових коштах і вкладеннях в короткострокові цінні папери.Попередня   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   Наступна

Методи обліку витрат | Зарубіжний досвід обліку витрат | Роль ціни в економіці підприємства | Цінові стратегії: види, вибір | Ціноутворення на підприємствах ГІ | Особливості ціноутворення в туристичній фірмі | Прибуток підприємства та методи її розрахунку | Беззбитковість роботи підприємства ГІ. Точка беззбитковості: поняття, методика розрахунку, застосування | Важелі (левередж): операційний (виробничий), фінансовий і пов'язаний | Механізм формування, оподаткування і розподілу прибутку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати