На головну

Економічний аналіз і агрегований баланс підприємства

  1. CR-аналіз журналу «Дипломат», №3-2005
  2. GAP-аналіз.
  3. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  4. I. Для організацій, що мають самостійний баланс
  5. III. «Наприклад» в аналізі
  6. PEST-аналіз і приклад його використання
  7. Quot; Економічний людина ": раціональність, аскетизм і бажання

Економічний аналіз господарської діяльності туристського підприємства - це комплексне вивчення його роботи з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів, підвищення ефективності господарювання, забезпечення конкурентоспроможності, підвищення якості обслуговування. Аналіз діяльності туристичного підприємства охоплює всі його сторони і визначає вплив умов, в яких ця діяльність здійснюється.

Принципи аналізу: державний підхід, науковість, комплексність, системність, об'єктивність, дієвість, своєчасність, достовірність, порівнянність показників, ефективність.

Існують наступні види аналізу:

- за ознакою часу: попередній, наступний, оперативний (ситуаційний), підсумковий;

- за періодичністю проведення: періодичний, разовий;

- по суб'єктам управління: техніко-економічний, фінансово-економічний, соціально-економічний, економіко-статистичний, маркетинговий;

- по методикою вивчення об'єктів: порівняльний, діагностичний, факторний, маржинальний;

- по суб'єктам: внутрішній, зовнішній;

- по охопленням досліджуваних об'єктів: суцільний, вибірковий;

- по змісту програм: комплексний, тематичний.

Методика економічного аналізу - сукупність спеціальних прийомів, способів, правил, що застосовуються для обробки економічної інформації.

Методи економічного аналізу включають: експертну оцінку, порівняння, побудова систем показників і аналітичних таблиць; ланцюгових підстановок, балансовий, відсоткових чисел, простих і складних відсотків, дисконтування; середніх і відносних величин, угруповань, графічний, індексний; кореляційний та регресійний аналіз, факторний аналіз; лінійного програмування, мережевого планування і управління та ін.

Вивчення фінансово-господарської діяльності має величезне значення для успішного розвитку підприємства. Економічний аналіз є швидше не продуктом економічної теорії, впровадженим в життя, а нагальною потребою сфери управління виробничими процесами і фінансами.

При цьому важливо не тільки ознайомитися з методологією і технологією аналізу фінансово-господарської діяльності, а й зрозуміти його внутрішню логіку, навчитися вибирати найбільш доречну в кожному конкретному випадку процедуру його проведення, форму представлення результатів та їх інтерпретації. Останнє особливо важливо, оскільки в спеціальній літературі пропонується безліч прийомів і методів, використовуваних при аналізі фінансово-господарської діяльності, одержуваних показників і розрахункових коефіцієнтів.

Фінансово-господарський стан підприємства, різні аспекти його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки з тих чи інших причин цікавлять багатьох суб'єктів економічних і адміністративних відносин. Конкретний зміст процесу аналізу фінансово-господарської діяльності, його часовий період, вимоги до змісту і форми подання використовуваної при аналізі фінансової інформації, набір розраховуються показників - все це залежить від того, для кого і з якою метою він (аналіз) здійснюється.

У табл. 8.1 наводиться далеко не повний перелік користувачів результатами аналізу фінансово-господарської діяльності (АФХД), а також вказуються деякі цілі і завдання його проведення. Користувачі результатами аналізу фінансово-господарської діяльності поділяються за характером відношення до даного підприємству: внутрішні - власники, акціонери, працівники підприємства; зовнішні - всі інші користувачі.

Залежно від конкретного користувача фінансової інформації та результатів аналізу фінансово-господарської діяльності визначається і форма її подання. При передачі зовнішнім користувачам фінансова інформація, як правило, представляється у вигляді офіційного документа в складі загального пакету вимагається документації. Фінансові документи в цих випадках повинні бути з відміткою державної податкової інспекції, а якщо дане підприємство відноситься до тих, які в обов'язковому порядку щорічно проводять аудит, то і з аудиторським висновком. Наполягати на періодичні перевірки і аудиторському підтвердження надана документація будь-якого підприємства має право інвестори і потенційні інвестори. Однак ця вимога доцільно відображати в спільних договорах і протоколах.

Таблиця 8.1

Напрями використання результатів аналізу фінансово-господарської діяльності та цілі його проведення

 користувачі результатами  цілі аналізу
 зовнішні користувачі
 Органи державного управління: Уряд Росії Мінекономрозвитку Росії Держкоммайна Росії Федеральне управління у справах про неспроможність (банкрутство) Потенційні інвестори: Банки і другіезаемщікі Прямі інвестори (стратегічні інвестори, інвестиційні інститути, фізичні особи) Портфельні інвестори (інвестиційні фонди, банки, страхові компанії, пенсійні фонди і т. п.) Лізингові компанії  Підвищення ефективності російської економіки, вирішення соціальних проблем.Аналіз ефективності функціонування російських підприємств в галузевому і територіальному розрізах, оцінка фіскальних можливостей та багато іншого. Економічна підтримка підприємств. Оцінка їх майнового стану, перевірка виконання вимог надання пільгових кредитів або державних гарантій. Підвищення ефективності використання державної власності. Аналіз ефективності діяльності держпідприємств, розробка планів їх розвитку та структуризації. Підвищення ефективності виробничого потенціалу країни і регулювання економічних відносин. Аналіз фінансової спроможності підприємств та оцінка можливостей їх фінансового оздоровлення. Вирішення питань про видачу кредитів / позик або надання гарантій / поручительств. Аналіз майнового стану підприємств-позичальників і оцінка їх платоспроможності на період надання кредитів (позик, гарантій і т. П.). Вирішення питань про інвестування підприємств. Аналіз майнового стану підприємств і тенденції їх розвитку, оцінка ефективності їх діяльності, надійності і перспективності вкладень. Моніторинг фінансового стану підприємств. Виявлення негативних тенденцій в їх діяльності, запобігання або зниження фінансового збитку від неспроможності позичальників. Вирішення питання про надання основних засобів в лізинг і моніторинг фінансового стану лізингоодержувачів. Забезпечення своєчасності надходження лізингових платежів, запобігання збитків унаслідок фінансової неспроможності лізингоодержувачів.
 внутрішні користувачі
 Власники / акціонери Вища руководствопредпріятія Менеджмент среднегозвена  Підвищення ефективності користування власністю. Оцінка рентабельності функціонування підприємств, аналіз негативних тенденцій, вироблення стратегічних рішень. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів підприємств. Оцінка ефективності виробництва, виявлення негативних тенденцій, вироблення стратегічних і поточних управлінських рішень, розробка фінансово-кредитної та інвестиційної політики. Забезпечення ефективності функціонування підприємства. Підтримка високого рівня рентабельності виробництва і продажів, здійснення планів розвитку, прийняття поточних управлінських рішень.

Користувачі фінансової звітності зазвичай переслідують дві основні мети: перша - отримання уявлення про обсяги, структуру та склад майна підприємства, що аналізується, величиною і стан його зобов'язань; друга - виявлення намічених тенденцій зміни ефективності виробництва, платоспроможності, фінансової стійкості та т. п. Цими завданнями визначаються вимоги і до тимчасового періоду аналізу. Необхідність вирішення першого завдання зумовлює потребу мати в своєму розпорядженні свіжу, актуальну інформацію, а другий - мати можливість спостерігати динаміку фінансово-господарської діяльності, по крайней мере, за останні 2-3 роки.

З урахуванням вищесказаного стандартною вимогою до пакету документів фінансової звітності, запитуваних зовнішніми користувачами, є їх наявність за 2-3 останніх роки і за поточний квартал звітного періоду (в Росії фінансова звітність подається накопичувальним підсумком щоквартально). Однак якщо інформація запитується для того, щоб вирішити головним чином першу задачу, то вона може бути обмежена бухгалтерською звітністю за останній рік і на останню звітну дату.

Коли мова йде про значні інвестиції в діючі підприємства, то, як правило, сам інвестор організовує аудиторську перевірку і підтвердження представленої фінансової звітності.

Фінансова звітність і результати аналізу фінансово-господарської діяльності внутрішнім користувачам звичайно надаються періодично у вигляді спеціально підготовлених відповідними функціональними службами звітів. Підготовка таких звітів, їх періодичність, структура, зміст і т. П. Визначаються діючою на підприємстві системою управління виробничо-фінансової діяльності. Позачергова підготовка фінансової звітності та проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, можливо, що не збігаються навіть з періодичністю надання фінансової звітності в державні органи, можуть здійснюватися на вимогу власників або вищого керівництва підприємства в екстраординарних випадках.

Як уже зазначалося, технологія проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, одержувані результати і їх інтерпретація в значній мірі залежать від поставлених цілей і завдань. У різних суб'єктів адміністративних і економічних відносин вони можуть істотно відрізнятися. Тому, для того щоб визначити, наприклад, склад розрахункових показників, потрібних того чи іншого користувачеві результатами аналізу фінансово-господарської діяльності для прийняття ним рішень, необхідно охарактеризувати, які конкретно аспекти виробничо-господарської діяльності його особливо цікавлять і є для нього важливими.

Основними джерелами інформації для аналізу є: бухгалтерський баланс (форма № 1); звіт про прибутки і збитки (форма № 2); додаток до балансу (форма № 5); Пояснювальна записка; спеціальні звіти в бюджетні і позабюджетні фонди; дані оперативного обліку та статистичної звітності; аудиторський висновок.

агрегований баланс (Табл. 8.2), відображає у вартісному вираженні склад і джерела майна, грошових коштів, заборгованості та зобов'язань підприємства.

Таблиця 8.2

Схема агрегованого балансу підприємства

 активи  пасиви
 Стаття  На початок року  На кінець року  Стаття  На початок року  На кінець року
 I. Необоротні активи-Нематеріальні активи-Основні фонди (земля, приміщення, обладнання) - Незавершене будівництво-Довгострокові фінансові вкладення-Інші необоротні активи  5,3 37,1 0,0 16,6 6,9  5,4 38,6 0,0 16,3 6,3  III. Капітал і резерви- Акціонерний капітал (статутний) - Додатковий і резервний капітал Спеціальні фонди-Прибуток (нерозподілений)  55,0 7,50,0  54,2 8,00,8
 Разом у розділі I  66,0  66,6  Разом у розділі III  62,5  63,0
 II. Оборотні активи-Готова продукція-Складські запаси- ПДВ по придбаних ценностям- Дебіторська заборгованість долгосрочная- Дебіторська заборгованість краткосрочная- Короткострокові фінансові вкладення-Грошові кошти-Інші оборотні активи-Збитки  14,60,9 0,8 13,6 0,0 2,71,6  13,80,9 0,8 13,5 0,0 2,81,6  IV. Довгострокові пасиви Кредити банків та інші займи- Інші довгострокові пасиви  17,0 1,0  15,5 2,4
 Разом у розділі IV  18,0  17,9
 V. Короткострокові пасиви Позикові кошти-Кредиторська заборгованість-Інші пасиви, включаючи зобов'язання перед бюджетом, за розрахунками з працівниками і т. Д.  8,08,7 2,8  5,610,7 2,8
 Разом у розділі II.  34,0  33,4  Разом у розділі V  19,5  19,1
 баланс  100,0  100,0  баланс  100,0  100,0

До складу агрегованого балансу входять:

активи

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи - це фінансові вкладення, інвестиції організації в дохідні активи, т. е. вкладення грошових коштів в статутний капітал інших організацій, в цінні папери, а також надання позик іншим організаціям. За часовою ознакою фінансові вкладення поділяють на довгострокові (терміном понад рік) і короткострокові (менше року).

Основні фонди виробничого і невиробничого призначення - це належать предпріятіюземля, будівля, споруда, обладнання, використовувані більше року.

II. Оборотні активи

Оборотні активи (Складські запаси сировини, готової продукції, грошові кошти) використовуються в поточної виробничої діяльності організації в основному менше року і практично повністю переносять свою вартість на новий вид оборотних коштів.

Дебіторська заборгованість (Нам повинні) - це борги за розрахунками інших юридичних і фізичних осіб даної організації. Наприклад, це:

- Заборгованість покупців за придбану, але неоплачену продукцію;

- Заборгованість підзвітних осіб за видані їм під звіт кошти;

- Заборгованість за отриманими векселями, за виданими авансами і т. Д.

пасиви

III. Капітал та резерви

Статутний капітал - сукупність в грошовому вираженні внесків засновників (власників) в майно при створенні організації для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами.

Додатковий капітал утворюється за рахунок переоцінки основних засобів за рішенням уряду в бік збільшення їх вартості, а також за рахунок перевищення продажної ціни власних акцій над їх номінальною вартістю.

Резервний капітал створюється за рахунок відрахувань з прибутку підприємства і призначений для покриття непередбачених втрат і збитків, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями у разі недостатності прибутку.

прибуток - сума перевищення доходів над витратами організації, отримана від усіх видів діяльності за звітний період.

Спеціальні фонди - сукупність накопичених коштів. Формуються за рахунок відрахувань з прибутку і використовуються на наступні цілі:

- Розширення виробництва, т. Е. На придбання нових необоротних активів - фонд накопичення;

- Споживання, т. Е. На виплату дивідендів власникам підприємства - фонд споживання;

- Розширення соціальної сфери - фонд соціальної сфери.

IV. довгострокові пасиви

- Кредити банків та інші позики

- Інші довгострокові пасиви

позики - це отримані від інших організацій кошти під векселі та інші зобов'язання, а також кошти від випуску та продажу акцій, облігацій організації.

V. Короткострокові пасиви

- Позикові кошти

- Кредиторська заборгованість

- Інші пасиви, включаючи зобов'язання перед бюджетом, за розрахунками з працівниками і т. Д.

Кредиторська заборгованість (Ми повинні) - це заборгованість даного підприємства іншим юридичним і фізичним особам.

кредитори - позикодавці. Кредиторів, заборгованість перед якими виникла в зв'язку з купівлею у них матеріальних цінностей, називають постачальниками, а кредиторів, яким підприємство має за нетоварними операціями, - іншими кредиторами.

Фінансування і надходження - кошти, отримані безповоротно від інших юридичних осіб.

Зобов'язання за розподілом за своїм економічним змістом відрізняються від інших залучених коштів, так як утворюються шляхом нарахування, а не надходять з боку.

Економічний аналіз туристського підприємства може розглядатися двояко: з позиції майнового стану підприємства і з позиції його фінансового становища. Ці два аспекти взаємопов'язані і зумовлені: нераціональна структура майна, його неякісний склад можуть привести до погіршення фінансового становища, і навпаки.

На початковому етапі економічного аналізу діяльності підприємства доцільно здійснювати вертикальний і горизонтальний аналіз агрегованого балансу.

Вертикальний (структурний) аналіз агрегованого балансу полягає у визначенні питомої ваги в частках і відсотках кожної позиції і оцінці його коливань по звітних періодах. Характеристиками зміни позиції за звітний період є її приріст (абсолютна величина) і темп приросту. Вертикальний аналіз дозволяє проаналізувати структуру, динаміку зміни всіх статей витрат і прибутків в загальній виручці. Цінність даного аналізу полягає в можливості дослідження в тимчасовому аспекті тенденцій зміни результатів діяльності.

Горизонтальний аналіз агрегованого балансу полягає в порівнянні кожної позиції агрегованого балансу з її значенням за минулий звітний період (рік, квартал), в прослеживании тенденцій її зміни за ряд минулих звітних періодів (трендовий аналіз). Горизонтальний аналіз є доповненням вертикального аналізу. При його проведенні необхідно враховувати вплив інфляції на результати минулої діяльності. Горизонтальний аналіз можна проводити і в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники замінюються відносними показниками темпів зростання або зниження, вираженими у відсотках або частках, що дозволяє аналізувати дані показники в минулому і прогнозувати їх майбутні значення. Вертикальний і горизонтальний аналіз дає загальне уявлення про фінансову політику туристського підприємства за певний період часу.

Найбільш узагальненими ознаками задовільного фінансового стану підприємства є наступні:

- Підсумок балансу в кінці звітного періоду збільшився в порівнянні з початком, зниження підсумку балансу в звітному періоді свідчить про зниження господарського обороту;

- Темпи приросту оборотних активів вище, ніж темпи приросту необоротних активів;

- Частка власних оборотних коштів - чистого оборотного капіталу (Чистий оборотний капітал = Капітал і резерви - Необоротні активи) - в загальному обсязі оборотних коштів в кінці звітного періоду збільшилася в порівнянні з початком;

- Питома вага власного капіталу в валюті балансу і темпи його приросту за звітний період більше питомої ваги позикового капіталу і темпів його приросту за той же період;

- Темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості приблизно однакові.

Результативність бізнесу характеризує ціла група показників рентабельності. Сам по собі зростання виручки, всіх видів прибутку вже характеризує діяльність будь-якого підприємства як досить успішну. Однак, для того щоб відповісти на питання, чим викликане це збільшення - просто абсолютним розширенням масштабів діяльності або зниженням витрат, більш повним і раціональним використанням матеріально-речового і кадрового потенціалу підприємства, - необхідно розрахувати коефіцієнти рентабельності, погоджує отримані фінансові результати з об'ємом використовуваних ресурсів .

Деякі інвестори розглядають показники рентабельності як основоположні при розгляді питань вкладення капіталу, як такі, що навіть більше значення, ніж показники ліквідності і фінансової стійкості. Якщо протягом декількох років показники рентабельності поліпшуються, це свідчить про ефективність управління, здатності підприємства отримувати прибуток в сьогоденні і майбутньому.

Більш детальний аналіз фінансово-економічного стану підприємства передбачає розрахунок і дослідження цілої системи фінансових і економічних показників.Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Калькуляція собівартості продукції та послуг | Методи обліку витрат | Зарубіжний досвід обліку витрат | Роль ціни в економіці підприємства | Цінові стратегії: види, вибір | Ціноутворення на підприємствах ГІ | Особливості ціноутворення в туристичній фірмі | Прибуток підприємства та методи її розрахунку | Беззбитковість роботи підприємства ГІ. Точка беззбитковості: поняття, методика розрахунку, застосування | Важелі (левередж): операційний (виробничий), фінансовий і пов'язаний |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати