Головна

Механізм формування, оподаткування і розподілу прибутку

  1. IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
  2. V. Механізм реалізації Національної стратегії протидії корупції
  3. V.ПРОВЕРКА гіпотези Про закон розподілу.
  4. VI. ОСНОВНІ ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ
  5. XI.8 Принцип розподілу тем курсових робіт серед студентів.
  6. Агенти, стадії і механізми політичної соціалізації
  7. адаптаційні механізми

Згідно Податкового Кодексу Російської Федерації під податком розуміється обов'язковий, індивідуально безвідплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і муніципальних утворень.

Будучи однією з форм фінансових відносин, які забезпечують розподіл та перерозподіл національного доходу відповідно до економічними і соціальними завданнями, податки покликані гасити виникаючі збої в системі розподілу і стимулювати (або стримувати) людей у ??розвитку тієї чи іншої форми діяльності. Тому податки виступають найважливішим ланкою фінансової політики держави в сучасних умовах.

Податки діляться на прямі, якими обкладаються доходи, прибуток і майно (прибутковий податок, податок на додану вартість і т. Д.), І непрямі податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни чи тарифу (акциз).

Головні принципи оподаткування - це рівномірність і визначеність. Рівномірність - це єдиний підхід держави до платників податків з точки зору загальності, єдності правил, а так само рівній мірі збитку, який понесе платник податків. Сутність визначеності полягає в тому, що порядок оподаткування встановлюється заздалегідь законом, так що розмір і термін сплати податку відомий завчасно. Держава так само визначає заходи стягнення за невиконання цього закону.

Податкова система - це сукупність передбачених податків і обов'язкових платежів, що стягуються в державі, а також принципів, форм і методів встановлення, зміни, скасування, сплати, стягування, контролю. Податкова система встановлює:

- Об'єкт податку - це доходи, вартість окремих товарів, окремі види діяльності, операції з цінними паперами, користування цінними ресурсами, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, встановлені законодавчими актами;

- Суб'єкт податку - це платник податків, тобто фізична або юридична особа;

- Джерело податку - тобто дохід з якого виплачується податок;

- Ставку податку - величина податку з одиниці об'єкта податку;

- Податкову пільгу - повне або часткове звільнення платника від податку.

Під розподілом прибутку розуміється направлення прибутку в бюджет і по статтях використання на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється лише в тій її частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується їм самостійно. Одним з основних податків, які сплачують підприємства, є податок на прибуток, що стягується з оподатковуваного (розрахункової) прибутку за ставкою 24%, див. Табл. 7.3

Таблиця 7.3

Ставки податків на 1 січня 2008 р

 вид податку  Розмір податку
 Федеральні податки:
 Податок на прибуток  24%
 Податок на додану вартість  18%
 Податок на майно  2%
 Єдиний соціальний податок  26%
 Податок на доходи фізичних осіб  13%
 Регіональні податки
 Податок на майно підприємств  2,2%
 Податок на гральний бізнес один ігровий стіл-один ігровий автомат-одна каса тоталізатора- одна каса букмекерської контори  від 25 000 до 125 000 руб. в месяцот 1 500 до 7 500 руб. в месяцот 25 000 до 125 000 руб. в месяцот 25 000 до 125 000 руб. в місяць
 Транспортний податок:  
 легкові автомобілі  від 5 до 30 руб. за л. с.
 мотоцикли, моторолери  від 2 до 10 руб. за к.с.
 автобусигрузовие автомобілі  від 10 до 20 руб. за л.с.от 5 до 17 руб. за к.с.
 інші самохідні транспортні засоби, машини і механізми на пневматичному і гусеничному ходу  5 руб. за к.с.
 снігоходи, мотосани  від 5 до 10 руб. за к.с.
 Катери, моторні човни та інші водні транспортні засоби  від 10 до 20 руб. за к.с.
 Яхти та інші парусно-моторні судна  від 20 до 40 руб. за к.с.
 гідроцикли  від 25 до 50 руб. за к.с.
 Несамохідні (буксирувані) суду, для яких визначається валова місткість (з кожної реєстрової тонни валової місткості)  20 руб.
 Літаки, вертольоти та інші повітряні судна, що мають двигуни  25 руб.
 Літаки, що мають реактивні двигуни (з кожного кілограма сили тяги)  20 руб.
 Інші водні і повітряні транспортні засоби, що не мають двигунів (з одиниці транспортного засобу)  200 руб.
 Місцеві податки:
 Земельний податок  Законом р Москви від 24.11.2004 р № 74 «Про земельний податок» передбачені наступні ставки податку: Ставка 0,1% від кадастрової вартості землі - для категорії «Землі зайняті житловим фондом та об'єктами інженерної інфраструктури житлово-комунального комплексу або наданих для житлового будівництва ».
 Податок на майно фізичних осіб  від 0,1% до 2% від вартості майна

Розрахунок оподатковуваного (розрахункової) прибутку проводиться в такій послідовності:

1. Спочатку визначаєтьсязагальна (валова) прибуток, яка враховує прибуток від всієї діяльності підприємства.

Основну частину валового прибутку підприємства визначають шляхом вирахування із загальної суми виручки від реалізації продукції / послуг в діючих цінах (без ПДВ і акцизів) витрат на їх виробництво і реалізацію.

До складу валового прибутку включається прибуток (або збитки) від реалізації іншої продукції і послуг: прибуток (або збитки) підсобних сільських господарств, автогосподарств, лісопаркових і інших господарств, що знаходяться на балансі, наприклад, готельного комплексу.

До складу валового прибутку входить також прибуток (або збитки) від реалізації основних фондів і іншого майна, яка розраховується як різниця між продажною ціною і залишковою вартістю.

Важливим елементом валового прибутку є позареалізаційні доходи і витрати, які безпосередньо не пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції / послуг, але значення яких посилюється в умовах розвитку підприємництва (спільна діяльність, операції з цінними паперами тощо).

2. Обчислена в установленому вище порядку валовий (загальна) прибуток є базою для визначення оподатковуваного прибутку, яка потім коригується. Розглянемо алгоритм коригування валового прибутку в процесі розподілу (рис. 7.2).

Валовий прибуток зменшується на наступні види доходів (прибутку): від пайової участі в діяльності інших підприємств; дивіденди, відсотки, отримані по акціях, облігаціях та інших цінних паперів, що належать даному підприємству; від проведення масових концертно-видовищних заходів на відкритих майданчиках, стадіонах; від роботи казино, відеосалонів, гральних автоматів. Ці види доходів (прибутку) є об'єктом самостійного оподаткування податком.

З валового прибутку виключаються доходи від здачі в оренду та інших видів використання майна, а також прибуток від посередницьких операцій та угод, розрахунок податку за якими здійснюється в іншому порядку. Доходи юридичних осіб за державними облігаціями та іншими державними цінними паперами, а також від надання послуг по їх розміщенню виключаються з валового прибутку, так як взагалі не підлягають обкладенню податком.

 Мал. 7.2. Алгоритм коригування валового прибутку на підприємстві.

З валового прибутку виключаються також суми прибутку, за якими встановлені податкові пільги. Після всіх перерахованих коригувань валового прибутку залишається оподатковуваний прибуток, з якої сплачується податок на прибуток.

Відповідно до законодавства валовий прибуток за вирахуванням всіх податків на прибуток, отриманий від різних форм господарської діяльності, називаєтьсячистим прибутком, яка залишається в розпорядженні підприємства, використовується їм самостійно і направляється на подальший розвиток підприємницької діяльності. Чистий прибуток спрямовується на фінансування виробничого розвитку підприємства, задоволення споживчих і соціальних потреб, фінансування соціально-культурної сфери, відрахування до фонду оплати праці понад заробітну плату та інші цілі.

Частина чистого прибутку може бути спрямована на благодійні потреби, надання допомоги театральним колективам, організацію художніх виставок та ін. Однак не вся величина чистого прибутку використовується підприємством на власний розсуд. З чистого прибутку сплачуються штрафи при недотриманні вимог щодо охорони навколишнього середовища від забруднення, санітарних норм і правил, а також стягуються штрафні санкції в разі приховування прибутку від оподаткування або внесків до позабюджетних фондів і інші платежі.

На деяких підприємствах, в акціонерних товариствах застосовуються інші варіанти використання чистого прибутку, а саме, чистий прибуток розподіляється за наступними напрямками: фонд накопичення; фонд споживання; резервний фонд; прибуток до розподілу між засновниками (акціонерами); нерозподілений прибуток і т.п. Розподіл частини чистого прибутку між засновниками (акціонерами) проводиться відповідно до установчих документів і на основі чинного законодавства. Нерозподілений прибуток приєднується до статутного капіталу підприємства.

Розподіл і використання прибутку мають свої особливості, зумовлені організаційно-правовою формою підприємств (акціонерні товариства, кооперативи і т.д.).

Питання до самопідготовки:

1. Прибуток підприємства як економічна категорія, види прибутку.

2. Охарактеризуйте методпрямого рахунку планування прибутку.

3. Охарактеризуйте асортиментний метод планування прибутку.

4. Охарактеризуйте аналітичний метод планування прибутку.

5. Охарактеризуйте метод суміщеного розрахунку прибутку.

6. Поясніть мультиплікативний метод розрахунку прибутку.

7. Охарактеризуйте механізм оподаткування прибутку на підприємстві Ігітою.

8. Поясніть алгоритм коригування валового прибутку.

9. Поясніть поняття точки беззбитковості підприємства і характеризують її показники.

10. Охарактеризуйте операційний (виробничий) важіль і методи його розрахунку.

11. Охарактеризуйте фінансовий важіль і методи його розрахунку.

12. Охарактерізуйтесопряженний важіль і методи його розрахунку.
Попередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Витрати і їх класифікація | Калькуляція собівартості продукції та послуг | Методи обліку витрат | Зарубіжний досвід обліку витрат | Роль ціни в економіці підприємства | Цінові стратегії: види, вибір | Ціноутворення на підприємствах ГІ | Особливості ціноутворення в туристичній фірмі | Прибуток підприємства та методи її розрахунку | Беззбитковість роботи підприємства ГІ. Точка беззбитковості: поняття, методика розрахунку, застосування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати