На головну

Важелі (левередж): операційний (виробничий), фінансовий і пов'язаний

  1. Вплив облікової політики на фінансовий результат діяльності організації.
  2. ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
  3. Держава і фінансовий ринок
  4. Інтраопераційний період
  5. Інтраопераційний період
  6. Інтраопераційний період
  7. Інтраопераційний період

Важіль (левередж) - це показник, що характеризує взаємозв'язок структури витрат, структури капіталу і фінансового результату. Незначна зміна цього показника може привести до істотної зміни кінцевих показників (прибутку, рентабельності) підприємства.

Існують три види важеля, що характеризують взаємозв'язок структури витрат (співвідношення постійних і змінних витрат), структури капіталу (співвідношення позикових і власних коштів) і фінансового результату діяльності готельного підприємства.

1. Операційний (виробничий) важіль (ОПР) - це показник потенційної можливості зміни прибутку за рахунок зміни структури витрат і обсягу реалізації:

ВМ

ОПР = -----;

П

де ВМ - валова маржа - різниця між виручкою від реалізації і змінними витратами. Часто валову маржу називають валовим прибутком, маржинальної прибутком, внеском, сумою покриття і т.д .;

П - прибуток.

Операційний (виробничий) важіль (ОПР) для окремо наданої послуги, наприклад в готелі, розраховують за такою формулою:

Ц - v

ОПР = ---,

ПРЧ

де ОПР - операційний (виробничий) важіль на одиницю послуг;

Ц - ціна товару / послуги;

v - питомі змінні витрати (змінні витрати, що припадають на одиницю послуги);

ПРЧ - Прибуток чиста на одиницю послуг.

Операційний (виробничий) важіль показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні обсягу реалізації на 1%.

Наприклад, виручка від реалізації послуг в ресторані становить 400 тис. Руб .; змінні витрати - 250 тис. руб .; постійні витрати - 100 тис. руб. Тоді валова маржа дорівнює 150 тис. Руб., Прибуток - 50 тис. Руб., А ОПР = 150 тис. Руб. / 50 тис. Руб. = 3, 0. Таким чином, якщо обсяг реалізації зменшиться (збільшиться) на 1%, то прибуток зросте (знизиться) на 3%.

Ефект (сила) операційного (виробничого) важеля (СПРПР) Зводиться до того, що будь-яка зміна виручки від реалізації (за рахунок зміни обсягу) призводить до ще більш сильного зміни прибутку. Дія даного ефекту пов'язана з непропорційним впливом постійних і змінних витрат на результат фінансово-економічної діяльності підприємства при зміні обсягу надання послуг.

Для розрахунку ефекту або сили впливу важеля використовується цілий ряд показників. При цьому потрібно поділ витрат на змінні і постійні за допомогою проміжного результату. Цю величину прийнято називати валовою маржею, сумою покриття, внеском.

У ці показники входять:

а) валова маржа = прибуток від реалізації + постійні витрати;

б) внесок (сума покриття) = виручка від реалізації - змінні витрати;

в) ефект (сила) важеля = (виручка від реалізації - змінні витрати) / прибуток від реалізації.

Якщо трактувати ефект впливу операційного важеля як зміна валової маржі, то її розрахунок дозволить відповісти на питання наскільки змінюється прибуток від збільшення обсягу (виробництва, збуту) продукції.

Змінюється виручка, змінюється сила важеля. Наприклад, якщо сила важеля дорівнює 8,5, а зростання виручки планується на 3%, то прибуток зросте на: 8,5 х 3% = 25,5%. Якщо виручка падає на 10%, то прибуток зменшується на: 8,5 х 10% = 85%.

Ефект (сила) операційного (виробничого) важеля (СПРПР) Може розраховуватися на основі приросту валової маржі за формулою:

?ВМ

СПРПР = ---;

?ОР

де ?ВМ - приріст валової маржі (операційного прибутку) в%;

?ОР - приріст обсягу реалізації продукції / послуг.

З метою виключення впливу податкових платежів, що включаються до ціни продукції / послуг, розрахунок ЕОПР може бути проведений за такою формулою:

?ВМ

СПРПР = ---;

? ПРЧ

де ?ВМ - приріст валової маржі (операційного прибутку) в%;

? ПРЧ - Приріст чистого прибутку.

Ставлячи той чи інший темп приросту обсягу реалізації, використовуючи зазначену формулу, можна визначити в яких розмірах зростає сума операційного прибутку при сформованому на підприємстві коефіцієнті операційного важеля.

Для кількісного визначення залежності приросту чистого прибутку (?ПРЧ) Від збільшення обсягу виробництва (?N) використовуємо таку формулу:

?ПРЧ = [(Ц - v) * N - C] * (1 - СНПР),

де ?ПРЧ - Приріст чистого прибутку;

Ц - ціна товару / послуги;

v - питомі змінні витрати (змінні витрати, що припадають на одиницю товару);

N - кількість товару / послуг;

C - постійні витрати;

СНПР - Ставка податку на прибуток.

Переходячи до відносним відхиленням, визначаємо:

R = C / (Ц-v) / N,

де R - показник питомої ваги постійних витрат в загальній сумі витрат на одиницю послуг;

C - постійні витрати;

Ц - ціна товару / послуги;

v - питомі змінні витрати (змінні витрати, що припадають на одиницю товару);

N - кількість товару / послуг.

і маємо:

?ПРЧ = [(Ц - v) * N] / [(Ц - v) * N - C] * ?N = 1 / (1 - R) * ?N,

де ?ПРЧ - Приріст чистого прибутку;

Ц - ціна товару / послуги;

v - питомі змінні витрати (змінні витрати, що припадають на одиницю товару);

?N - приріст кількість товару / послуг;

C - постійні витрати;

R - показник питомої ваги постійних витрат в загальній сумі витрат.

Ефект (силу) виробничого важеля тепер можна уявити як:

СПРПР = 1 / (1 - R);

СПРПР = N / [N - C / (Ц - v)];

СПРПР = (ПР + С) / ПР,

де ПР = (Ц - v) * N - C - прибуток до вирахування податку на прибуток.

Крім того, ефектом (виробничого) важеля є збільшення економічної рентабельності виробництва (ЕР), яка розраховується за формулою:

ЕР = [(Ц - v) * N - C] / (v * N + C) * 100%,

де ЕР - економічна рентабельність;

Ц - ціна товару / послуги;

v - питомі змінні витрати (змінні витрати, що припадають на одиницю товару);

N - кількість товару / послуг;

C - постійні витрати.

Коефіцієнт операційного важеля (ДоЗР) - Це співвідношення постійних і змінних витрат на підприємстві, який розраховується за такою формулою:

ІП

КЗР = ??;

ІВ

де ІП - сума постійних операційних витрат;

ІВ - сума загальних операційних витрат.

Чим вище значення коефіцієнта операційних витрат на підприємстві, тим більшою мірою воно здатне прискорювати темпи приросту операційного прибутку стосовно темпів приросту обсягу реалізації продукції / послуг.

Сила впливу операційного важеля показує ступінь підприємницького ризику, тобто ризику втрати прибутку, пов'язаного з коливаннями обсягу реалізації. Чим більше ефект операційного важеля, тобто чим більше частка постійних витрат, тим більше підприємницький ризик.

2. Фінансовий важіль - це показник потенційної можливості зміни прибутку за рахунок зміни співвідношення позикових і власних коштів. Співвідношення між власними і позиковими коштами підприємства визначає структуру використовуваного ним капіталу. Позикові кошти і, зокрема, кредит є об'єктивною необхідністю для підприємства. Без кредиту в нормальних умовах жодне підприємство працювати не може, так як в цьому випадку безглуздо говорити про ефективність виробництва. Можна виділити три основні причини, коли підприємство користується кредитом:

- При недостатності власних коштів;

- При необхідності покривати змінну частину оборотних активів;

- З метою підвищення рентабельності власних коштів за рахунок так званого фінансового важеля (левередж), тобто кредиту.

Розглянемо більш докладно останню причину на основі прикладу, представленого в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

Приклад розрахунку рентабельності оборотного капіталу підприємства

 підприємства  Оборотні кошти  Джерела оборотних коштів  Рентабельність оборотних коштів,%  прибуток  Рентабельність власних оборотних коштів,%
 власні  кредит
         гр.6: гр.2 х 100%    гр.6: гр.3 х 100%
 Готель АГостініца Б      -  

Відповідно до існуючого механізмом все відсотки за короткостроковий кредит включаються в собівартість продукції, а відсотки понад облікової ставки, включаючи маржу, збільшують оподатковуваний прибуток, з якої сплачується податок на прибуток. Отже, готель Б певну частину прибутку з цієї причини перерахує в бюджет. Але рентабельність її власних коштів (30%) вище, ніж у готелі А (20%) і за рахунок включення в собівартість суми відсотків за кредит у підприємства вона ще значно зросте.

Кордон ефективності кредиту визначається так званим ефектом фінансового важеля (ЕФВ), який характеризує ступінь фінансового ризику, тобто ймовірність втрати прибутку і зниження рентабельності у зв'язку з надмірними обсягами позикового капіталу.

перший метод розрахунку ефекту фінансового важеля (ЕФВРСК) Пов'язує обсяг і вартість позикових коштів з рівнем рентабельності власного капіталу:

ЗК

ЕФРРСК = - * (1 - СНП) * (ЕР - СРСП);

СК

де ЗК - позиковий капітал;

СК - власний капітал (розділ III балансу);

ЕР - економічна рентабельність (рентабельність активів);

СНП - ставка податку на прибуток;

СРСП - середня розрахункова ставка відсотка (включає не тільки відсоток, але і всі фінансові витрати, а саме: витрати по страхуванню позикових коштів, штрафні відсотки і т.п., віднесені до суми позикових коштів).

Цей показник відображає можливу зміну (збільшення / зменшення) рентабельності власних коштів, пов'язане з використанням позикових коштів, з урахуванням платності останніх:

- Якщо СРСП <ЕР, то у підприємства, що використовує позикові кошти, рентабельність власних коштів зростає на величину ЕФР1;

- Якщо СРСП> ЕР, то рентабельність власних коштів у підприємства, що бере кредит по даній ставці, буде нижче, ніж у підприємства, яке цього не робить, на величину ЕФР1.

Різниця (ЕР - СРСП) називають диференціалом фінансового важеля:

ДФР= ЕР - СРСП

Співвідношення (ЗК / СК) прийнято називати плече фінансового важеля:

ЗК

ПЛ ФР = -

СК

Тоді формулу ЕФР РСК можна записати в такий спосіб:

ЕФР РСК = ДФР х ПЛ ФР х (1 СНП)

Сформулюємо такі правила, пов'язані з ефектом фінансового важеля:

1. Диференціал фінансового важеля повинен бути позитивним. Є певні важелі впливу на диференціал, однак такий вплив обмежена можливостями нарощування ефективності виробництва.

2. Диференціал фінансового важеля - це важливий інформаційний імпульс не тільки для кредитоотримувача, а й для кредитодавця, так як він дозволяє визначити рівень (міру) ризику надання позик. Чим більше диференціал, тим менше ризик для кредитодавця, і навпаки.

3. Плече фінансового важеля також несе принципову інформацію як для кредитоотримувача, так і кредитодавця. Велике плече означає значний ризик для обох учасників економічного процесу.

Таким чином, можна стверджувати, що ефект фінансового важеля дозволяє визначати можливості залучення позикових коштів для підвищення рентабельності власних коштів, і пов'язаний з цим фінансовий ризик.

Розглянемо механізм формування ефекту фінансового важеля на наступному прикладі (табл. 7.5.):

Таблиця 7.5

Формування ефекту фінансового важеля (ум. Гр. Одиниць)

 № п / п  показники  Готелі
А Б В
 1.  Середня сума всього використовуваного капіталу (активів) в аналізованому періоді з неї:
 2.  Середня сума власного капіталу
 3.  Середня сума позикового капіталу -
 4.  Сума валового прибутку (без урахування витрат по сплаті відсотків за кредит)
 5.  Коефіцієнт валової рентабельності активів (без урахування витрат по сплаті відсотків за кредит),%
 6.  Середній рівень відсотків за кредит,%
 7.  Сума відсотків за кредит, сплачена за використання позикового капіталу  гр.3 х гр.6 ----- -
 8.  Сума валового прибутку підприємства з урахуванням витрат по сплаті процентовза кредит (гр. 4 - гр. 7)
 9.  Ставка податку на прибуток, виражена десятічнойдробью  0,3  0,3  0,3
 10.  Сума податку на прибуток (гр. 8 х гр. 9)
 11.  Сума чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку (гр. 8 - гр. 10)
 12.  Коефіцієнт рентабельності власного капіталу або коефіцієнт фінансової рентабельності,%  гр.11х.100 ------ гр.2  14,00  15,75  21,00
 13.  Приріст рентабельності власного капіталу в зв'язку з використанням позикового капіталу, в% (по відношенню до підприємства А) -  1,75  7,00
               

Розглядаючи наведені дані, можна побачити, що по готельному підприємству А ефект фінансового важеля відсутній, так як воно не використовує у своїй господарській діяльності позиковий капітал. По підприємству Б цей ефект становить:

ЕФР РСК = (1 -0,3) х (20 -10) х - = 1,75%

Відповідно по готельному підприємству В цей ефект становить:

ЕФР РСК = (1 0,3) х (20 - 10) х - = 7,00%

З результатів проведених розрахунків видно, що чим вище питома вага позикових коштів в загальній сумі використовуваного підприємством капіталу, тим більший рівень прибутку воно отримує на власний капітал.

другий метод розрахунку ефекту фінансового важеля пов'язує обсяг і вартість позикових коштів з показником чистого прибутку:

ЕФРПР = ЗК х (ЕР - СРСП) х (1 - СНП),

де ЗК - позиковий капітал;

ЕР - економічна рентабельність (рентабельність активів);

СРСП - середня розрахункова ставка відсотка (включає не тільки відсоток, але і всі фінансові витрати, а саме: витрати по страхуванню позикових коштів, штрафні відсотки і т.п., віднесені до суми позикових коштів);

СНП - ставка податку на прибуток.

Чим дорожче обходяться позикові кошти підприємству, тим більше ЕФР2, А, отже, і фінансовий ризик. Особливо це небезпечно при зниженні прибутку.

Поняття фінансового важеля тісно пов'язане з поняттям ціни капіталу підприємства. Вони визначають вибір оптимальної структури капіталу підприємства. Це можна простежити на такому прикладі (Табл. 7.6).

Таблиця 7.6

Приклад розрахунку ціни капіталу

 показники  варіанти
 I  II  III  IV  V
 Коефіцієнт капіталу:          
 позикового капіталу    0,1  0,3  0,5  0,6
 власного капіталу  1,0  0,9  0,7  0,5  0,4
 Ціна капіталу:          
 позикового  -        
 власного          
 Зважена ціна капіталу    24,5  24,2  23,5  29,2
 Ефект фінансового важеля  -  0,6  2,6    -3

Ціною власного капіталу є сума отриманої на нього чистого прибутку, а позикового - заплачені за нього відсотки за кредит. Зважена ціна капіталу визначається з урахуванням ціни і питомої ваги кожного компонента, наприклад, у II варіанті: 24,5 = (20 х 0,1 + 25 х 0,9). Оптимальним для підприємства є четвертий, який характеризується максимальною величиною фінансового важеля і мінімальної зваженої ціною капіталу.

3. Сполучений важіль характеризує сукупний вплив підприємницького і фінансового ризиків і показує, на скільки відсотків зміниться чистий прибуток при зміні обсягу реалізації на 1%:

Пов'язаний важіль = Сила операційного важеля х Ефект фінансового важеля = (Валова маржа / Прибуток до сплати відсотків і податків) х (Прибуток до сплати відсотків і податків / Прибуток за вирахуванням відсотків).

Поєднання потужного операційного важеля з потужним фінансовим важелем може зробити негативний вплив на фінансово-економічні результати підприємства, особливо в умовах стагнації підприємницької діяльності і зниження виручки від реалізації. Так як підприємницький і фінансовий ризики взаємно множаться, взаємодія операційного і фінансового важелів погіршує негативний вплив скорочення виручки від реалізації на чистий прибуток. Виходячи з вищевикладеного, для фінансової стійкості підприємства важливо:

- Знаходження оптимального співвідношення між постійними і змінними витратами в структурі собівартості продукції;

- Вибір раціональної структури капіталу з точки зору співвідношення власних і позикових коштів.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Показники ефективності використання і оборотних коштів | Витрати і їх класифікація | Калькуляція собівартості продукції та послуг | Методи обліку витрат | Зарубіжний досвід обліку витрат | Роль ціни в економіці підприємства | Цінові стратегії: види, вибір | Ціноутворення на підприємствах ГІ | Особливості ціноутворення в туристичній фірмі | Прибуток підприємства та методи її розрахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати