Головна

Методи обліку витрат

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Залежно від виду продукції, її складності, типу і характеру організації виробництва на підприємствах застосовуються різні методи обліку і калькулювання фактичної собівартості продукції / послуг. Розглянемо нормативний і позамовний методи.

Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції / послуг є найбільш поширеним. Основною умовою його застосування в системі обліку витрат є складання нормативної (планової) калькуляції за діючими на початок календарного періоду нормам і подальше виявлення протягом виробничого циклу відхилень від цих норм і нормативів. Чинними називаються обумовлені технологічним процесом норми і нормативи, за якими в даний календарний період здійснюються відпуск сировини і матеріалів у виробництво продукції і послуг, а також оплата виконаних робіт, які затверджуються відповідними органами управління підприємства. Відхиленням від норм вважається як економія, так і перевитрата сировини, матеріалів, заробітної плати та інших виробничих витрат (у тому числі викликані заміною сировини і матеріалів, оплатою робіт, не передбачених технологічним процесом, доплатами за відступ від нормальних умов роботи і т.п. ).

Для визначення фактичної собівартості вироби його нормативну собівартість по кожній статті множать на обчислені у відомості зведеного обліку витрат індекси відхилень від норм.

Отримані таким чином суми додають з відповідним знаком до нормативної собівартості виробу по кожній статті калькуляції.

На підставі нормативних калькуляцій собівартості, документів, які реєструють відхилення від норм в поточному місяці і їх зміни, кількості продукції, що випускається бухгалтерія розраховує фактичні витрати звітного місяця.

Розрахунки фактичної собівартості (Sфакт) здійснюються за формулою:

Sфакт = S норм + (-) Він,

де Sнорм - нормативна собівартість, руб .;

Він - відхилення від норм, нормативів (економія або перевитрата).

позамовний метод обліку витрат застосовується в індивідуально-трудової діяльності і малому бізнесі. Застосування цього методу має поєднуватися з використанням основних елементів нормативного обліку. При позамовному методі об'єктом обліку і калькулювання є окремий виробничий замовлення, що видається на заздалегідь визначену кількість продукції (послуг). Фактична собівартість продукції і послуг на замовлення визначається після їх виконання. При позамовному методі витрати враховуються за окремими замовленнями і статтями калькуляції. Фактична собівартість одиниці виробів або робіт визначається після виконання замовлення шляхом ділення суми витрат на замовлення на кількість виготовленої продукції / послуг за цим замовленням.

Розділивши суму по кожній статті калькуляції замовлення на кількість виробленої продукції / послуг, отримаємо постатейну суму витрат на одну послугу. Порівнюючи калькуляції собівартості за звітними і плановими даними, можна провести аналіз і виявити причини відхилень.

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції / послуг складається з метою визначення загальної суми витрат підприємства (за економічними елементами) і взаємної ув'язки цього розділу з іншими розділами бізнес-плану підприємства.

До кошторису витрат включаються всі витрати основних і допоміжних підрозділів підприємства, що беруть участь у виробництві продукції та послуг. До кошторису витрат включаються також витрати на освоєння виробництва нової продукції / послуг, витрати на підготовку виробництва, витрати на рекламу і збут.

При складанні кошторису витрат вихідними даними для розрахунків є відповідні кошториси і розділи бізнес-плану підприємства. Крім кошторисів і розділів плану вихідними даними при складанні кошторису витрат на виробництво і реалізацію продукції за калькуляционному методу є: собівартість окремих видів продукції і послуг по всій номенклатурі і дані про обсяг їх випуску.

Шляхом множення кожної статті планової калькуляції по кожному з виробів на відповідну кількість виробів за програмою планового періоду і наступного підсумовування даних по всіх виробах отримують загальну собівартість всієї продукції / послуг за статтями калькуляційного листа.

Складання кошторису витрат починається з розробки кошторисів витрат кожного підрозділу. На базі кошторисів витрат виробничих підрозділів формується кошторис витрат всього підприємства і визначаються показники собівартості продукції / послуг.

Елементами кошторису є: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні потреби, включаючи єдиний соціальний податок; амортизація основних фондів; Інші витрати. Вони визначаються традиційним способом згідно з відповідними інструкціями, методиками і положенням. Сукупність цих витрат за елементами становить загальний обсяг витрат на виробництво продукції / послуг. Однак загальна сума витрат, відображена в кошторисі витрат, включає не тільки витрати на виробництво товарної продукції, але і витрати, пов'язані з приростом залишків незавершеного виробництва, витратами майбутніх періодів і наданням послуг, які не включаються до товарну продукцію.

Кошторис витрат на виробництво використовується при розробці фінансового плану підприємства, для визначення потреби в оборотних коштах, при складанні балансу доходів і витрат та визначення ряду інших показників фінансової діяльності підприємства.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Оборотні кошти підприємства, їх характеристика | Визначення потреби в оборотних фондах і засобах | Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю | Показники ефективності використання і оборотних коштів | Витрати і їх класифікація | Роль ціни в економіці підприємства | Цінові стратегії: види, вибір | Ціноутворення на підприємствах ГІ | Особливості ціноутворення в туристичній фірмі | Прибуток підприємства та методи її розрахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати