На головну

Калькуляція собівартості продукції та послуг

  1. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  2. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  3. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  4. II. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в яку він обіймав j-й кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі
  5. II. Умови надання комунальних послуг
  6. II. Умови надання комунальних послуг
  7. III. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку

калькулювання (Від лат. calculatio - рахунок, підрахунок) - це система розрахунків, за допомогою яких визначається собівартість всієї товарної продукції / послуг і її частин, собівартість конкретних видів виробів, сума витрат окремих підрозділів підприємства.

Собівартість продукції / послуг - це виражені в грошовій формі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції / послуг.

Для калькулювання собівартості одиниці продукції / послуг витрати класифікуються за статтями витрат, в яких об'єднуються витрати за ознакою місця їх виникнення та призначення. Угрупування витрат за статтями витрат, показана в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Угрупування витрат за статтями витрат

 Статті витрат  види собівартості
 1. Сировина і матеріали  Собівартість продукції / послуг підрозділу  Виробнича собівартість продукції / послуг підприємства  Повна собівартість продукції / послуг підприємства
 2. Зворотні відходи (тара)
 3. Витрати на витратні матеріали і напівфабрикати
 4. Паливо і енергія
 5. Витрати на оплату праці
 6. Відрахування на соціальні потреби
 7. Витрати на освоєння виробництва (нове обладнання)
 8. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування
 9. Загальновиробничі витрати
 10. Амортизація основних фондів
 11. Загальногосподарські витрати
 12. Інші виробничі витрати
 13. Виробничі втрати
 14. Позавиробничі витрати

Залежно від повноти охоплення класифікаційних статей витрат на підприємствах розрізняють такі види собівартості:

- Собівартість продукції / послуг підрозділу;

- Виробнича собівартість продукції / послуг підприємства;

- Повну собівартість продукції / послуг підприємства.

собівартість продукції / послуг підрозділу складається з витрат цього підрозділу.

виробнича собівартість формується з усіх витрат підприємства, пов'язаних з процесом виробництва і управління підприємством.

Для визначення виробничої собівартості продукції / послуг необхідно:

а) із загальної суми витрат виключити витрати, які відносять на невиробничі рахунки, - вартість робіт з капітального будівництва та капітального ремонту будівель і споруд, які виконувалися для свого підприємства, транспортні послуги, що надаються стороннім організаціям, і т.п .;

б) врахувати зміну залишків витрат майбутніх періодів: при їх збільшенні сума приросту віднімається від сум витрат на виробництво, а при зменшенні - додається;

в) врахувати зміну залишків незавершеного виробництва: приріст зменшує собівартість продукції / послуг, зменшення - збільшує.

повна собівартість крім витрат на виробництво включає витрати, пов'язані з реалізацією продукції, і складається з виробничої собівартості і позавиробничих витрат (збут, просування).

Повна собівартість продукції / послуг відрізняється від собівартості реалізованої продукції / послуг, на базі якої визначається сума прибутку, наявністю залишків нереалізованої продукції. Для визначення собівартості реалізованої продукцій необхідно до повної собівартості продукції / послуг додати собівартість залишків нереалізованої продукції на початок планованого періоду і відняти собівартість залишків нереалізованої продукції на кінець планового періоду.

Визначення витрат по окремих статтях калькуляції засноване на нормативному розрахунку прямих витрат на виробництво продукції / послуг і розподілі непрямих витрат на їх собівартість.

Витрати на сировину і матеріали розраховуються шляхом множення норми витрат на дану продукцію / послугу на ціну відповідного виду матеріальних ресурсів. До результату додають транспортно-заготівельні витрати і віднімають вартість зворотних відходів (тара) за ціною їх реалізації (використання).

Вартість витратних матеріалів і напівфабрикатів відноситься на відповідну продукцію і послуги на основі первинних документів обліку.

Аналогічно матеріалами обчислюються витрати за статтею «Паливо і енергія» - Шляхом множення норми витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю продукції / послуг на відповідні ціни.

Витрати на заробітну плату постійних і тимчасових працівників визначаються при відрядній оплаті праці за плановими нормами витрат праці (нормам виробітку) і відрядними розцінками, при погодинній оплаті - за нормативними ставками і запланованому обсягу виробництва.

У цю ж калькуляционную статтю включаються доплати за відрядно-преміальних системах оплати праці та премії робітникам-повременщикам.

Сума відрахування на соціальні потреби визначається відповідно до встановленої нормою відрахувань у відсотках до витрат на заробітну плату виробничих робітників (основну і додаткову).

Витрати, пов'язані з підготовкою і освоєнням виробництва, включаються в планові калькуляції окремих видів продукції на підставі кошторису і планованого обсягу випуску продукції за встановлений термін погашення витрат.

непрямі витрати розподіляються на собівартість окремих видів продукції різними методами.

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування розподіляються на собівартість окремих виробів наступними методами: за допомогою кошторисних ставок, які розраховуються на основі коефіцієнтів машино-годин; прямим розрахунком відповідних витрат на одиницю продукції; пропорційно основній заробітній платі основних виробничих робітників.

Загальновиробничі витрати при калькуляції собівартості продукції розраховуються пропорційно заробітній платі працівників.

Амортизаційні відрахування розраховуються за встановленими нормами для окремих видів основних фондів.

розподіл загальногосподарських витрат між окремими видами продукції / послуг здійснюється аналогічно.

виробничі втрати плануються як виняток в окремих видах виробничої діяльності, наприклад в громадському харчуванні.

Інші виробничі витрати прямо включаються до собівартості відповідної продукції / послуг або розподіляються між окремими послугами пропорційно їх виробничої собівартості.

позавиробничі витрати розподіляються на собівартість одиниці виробу пропорційно виробничої собівартості окремих видів продукції / послуг.

процес калькулювання собівартості продукції / послуг включає:

- Розмежування витрат на виробництво основної та допоміжної продукції і послуг;

- Розподіл витрат між видами продукції і послуг;

- Визначення суми витрат, що відносяться до готової продукції і незавершеного виробництва;

- Оцінку відходів виробництва;

- Розрахунок собівартості одиниці продукції.

Калькуляція собівартості необхідна для визначення ціни одиниці продукції, порівняння витрат підприємства з результатами його виробничо-господарської діяльності, визначення рівня ефективності роботи підприємства та інших цілей.

об'єктами калькулювання, Наприклад, в готелі можуть бути:

- готельний номер;

- Одиниця послуги;

- Блюдо, напій;

- Надання приміщення для ділових зустрічей, виставок, банкетів тощо

Калькуляційна одиниця повинна відповідати одиниці вимірювання, прийнятій у галузевому стандарті і виробничої діяльності підприємства в натуральному вираженні.

Залежно від призначення розрізняють планову, кошторисну, нормативну, проектну, звітну і госпрозрахункову калькуляції.

планова калькуляція передбачає максимально допустимий розмір витрат на виготовлення продукції / послуг в планованому періоді і складається на всі види продукції / послуг, включені в план.

кошторисна калькуляція розробляється аналогічно планової на разові роботи і виду послуг. Вона є основою ціни при розрахунках із замовником.

Нормативна калькуляція - це розрахунок собівартості виробу за нормами витрат сировини, матеріалів, норм і розцінок по заробітній платі, затвердженим кошторисами витрат на виробництва товарів і послуг. На відміну від планової нормативна калькуляція відображає рівень собівартості послуги на момент її складання.

проектна калькуляція визначається при підготовці виробництва продукції / послуг і призначена для обґрунтування ефективності проектованих нових підприємств обслуговування, її розробляють за укрупненими витратним нормативам.

звітна калькуляція показує фактичну собівартість одиниці продукції / послуг, її складають за тими ж статтями витрат, що і планову, але включають деякі обгрунтовані втрати і витрати, не передбачені плановою калькуляцією, наприклад втрати, недостачі матеріальних цінностей при відсутності винних осіб, допомоги у зв'язку з втратою працездатності через виробничих травм.

госпрозрахункову калькуляцію розробляють на продукцію підрозділів підприємства, як правило, тільки за тими статтями, на які вони впливають.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Оборотні кошти підприємства, їх характеристика | Визначення потреби в оборотних фондах і засобах | Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю | Показники ефективності використання і оборотних коштів | Зарубіжний досвід обліку витрат | Роль ціни в економіці підприємства | Цінові стратегії: види, вибір | Ціноутворення на підприємствах ГІ | Особливості ціноутворення в туристичній фірмі | Прибуток підприємства та методи її розрахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати