На головну

IX.TMonthCalendar - календар

  1. Библейский Календарь.
  2. Бухгалтерский учет отчислений календарных взносов в резерв защиты средств физических лиц
  3. Даты календаря здорового образа жизни
  4. Исламский календарь
  5. Календарная обрядовая поэзия
  6. Календарь, принципы его построения и различные виды.

Компонент призначений для вибору або відображення дати. Він дуже схожий на календар, що з'являється в компоненті TdateTimePicker. Але у відмінності від останнього може відображати одночасно декілька суміжних місяців - у залежності від своїх розмірів.

Властивості компонента:

property CalColors: TMonthCalColors; З компонентом пов'язаний об'єкт класу TMonthcalColors, що має такі властивості BackColor - визначає колір фона, що розділяє суміжні місяці; MonthBackColor - колір фона дат; TextColor - колір дат; TitleBackColor - колір фона заголовка місяця; TitleTextColor - колір тексту заголовка; TrailingTextColor - колір тексту ведучих і ведених дат.

property Date: TDate; Визначає обрану дату.

property EndDate: TDate; Визначає кінцеву дату діапазону обраних дат.

type TCalDayOfWeek = (dowMonday, dowTuesday, dowWednesday, dowThursday, dowFriday, dowSaturday, dowSunday, dowLocaleDefault);

property FirstDayOfWeek: TCalDayOfWeek;

Визначає перший день тижня

property Max Date: TDate; Містить максимальну дату, місяць якої ще буде доступний для відображення в компоненті. Якщо властивість містить порожнє значення, відображається любий наступний місяць.

property MaxSelectRange: Integer; Містить максимальну кількість дат в обраному діапазоні.

property MinDate: TDate; Містить мінімальну дату, місяць якої ще буде доступний для відображення в компоненті. Якщо властивість містить порожнє значення, відображається любий попередній місяць.

property MultiSelect: Boolean; Дозволяє/забороняє вибір діапазону дат.

property showToday: Boolean; Дозволяє/забороняє показ поточної дати (за показниками системних часів)насподі календаря.

property ShowTodayCircle: Boolean; Дозволяє/ забороняє обводити кружком поточну дату.

property WeekNumbers: Boolean; Дозволяє/забороняє показ порядкових номерів тижнів від початку року в лівій колонці.

X.TStatusBar - інформаційна панель

Компонент TStatusBar призначений для створення панелей стану, що звичайно розташовуються в нижній частині основної форми. Компонент може мати декілька секцій, а також кнопку зміни розмірів вікна, у який він поміщений.

З компонентом зв'язується об'єкт класу TStatuspanels, що визначає панелі компонента. Кожна панель відноситься до класу TStatusPanel і має такі властивості:

property Alignment: TAlignment; Визначає вирівнювання тексту щодо меж секції; taLeftJustify: притискається вліво; taCenter - центрується по горизонталі; taRightJustify - притискається вправо

property Bevel: TStatusPanelBevel; Визначає стиль рамки секції: pbNone - немає рамки; pbLowered - втиснена рамка; pbRaised - піднята рамка.

type TStatusPanelStyle = (psText, psOwnerDraw);

property Style: TStatusPanelStуlе;

Визначає засіб формування зображення панелі: psText - панель містить тільки текст і зображається автоматично; psOwnerDraw - панель промальовується програмою.

property Text: String; Визначає текст напису в секції.

property Width: Integer; Визначає ширину секції в пікселях.

Властивості компонента TStatusBar:

property Canvas: TCanvas; Канва для промальовування панелей.

property Panels: TStatusPanels; Містить об'єкти панелі. Властивість TStatusPanels. Items[Index: Integer]: TStatusPanel відчиняє доступ до панелі по її індексу.

property SimplePanel: Boolean; Забороняє/дозволяє створення декількох панелей. Якщо містить True, компонент має єдину панель.

property SimpleText: String; Містить текст панелі для SimplePanel=True.

property SizeGrip: Boolean; Дозволяє/забороняє вставку кнопки зміни розмірів вікна. Ігнорується, якщо Align<>alBottom

Для компонента визначені такі події:

property OnDrawPanel Виникає при необхідності промальовування панелі.

Property OnResize: Виникає при зміні розмірів компонента.

XI.TToolBar і ToolButton - інструментальна панель і кнопки для неї.

Компонент TToolBar являє собою спеціальний контейнер для створення інструментальних панелей. Головна відмітна риса TToolBar - його спроможність гнучкого керування дочірніми елементами, що він може групувати, вирівнювати по розмірах, розташовувати в декілька рядів. Компонент може маніпулювати будь-якими вставленими в нього дочірніми елементами, але усі його можливості повною мірою виявляються тільки зі спеціально для нього розробленим компонентом TToolButton (інструментальна кнопка). Цей компонент схожий на кнопку TSpeedButton, але в палітрі компонентів його немає. Оскільки він розроблений спеціально для TToolBar, вставити його в інструментальну панель можна тільки після клацання правої кнопки на компоненті TToolBar і виборі NewButton або NewSeparator (сепаратори призначені для функціонального виділення на інструментальній панелі груп елементів і являють собою різновид кнопок TToolButton). Компонент TToolButton не має властивості, призначеної для збереження картинки, проте TToolBar уміє використовувати контейнер TimageList, щоб витягти з нього потрібну картинку і помістити її на інструментальну кнопку.

Методику використання TToolBar разом із TToolButton роздивимося на прикладі програми

1. Помістіть на порожню форму компонент TimageList, клацніть по ньому правою кнопкою миші і виберіть продовження imageList Editor.

2. Для заповнення контейнера ImageList1 підійдуть будь-які невеличкі по розміру зображення. Завантажите піктограми з каталога images | icons: клацніть по кнопці Add вікна редактора і виберіть у цьому каталозі файл Сhemical.

3. Повторіть П.2 для файла Chip, після чого закрийте редактор ImageList.

4. Помістите на форму компонент TToolBar, у вікні Інспектор об'єктів розшукайте властивість Images, розкрийте список у правій колонці рядка Images і виберіть ImageList1. Ми зазначили компоненту на джерело зображень і можемо тепер вставляти в нього кнопки.

5. Клацніть по ToolBar1 правою кнопкою миші і виберіть NewButton.

6. Вставте роздільник NewSeparator, і ще одну кнопку.

7. Якщо ви захочете, щоб кнопки мали модний «плоский» вид встановіть у властивість Flat компонента ToolBar1 значення True.

Властивість Buttons компонента TToolBar дозволяє звернутися кожному дочірньому компоненту як до об'єкта класу TtoolButton, що має такі властивості:

property AllowAllUp: Boolean; Якщо містить True, синхронізує свій стан із станом інших кнопок у тієї ж групі: у будь-який момент може бути натиснута тільки одна кнопка групи. Ігнорується, якщо Grouped=False.

property Caption: String; Містить пов'язаний із кнопкою текст, який буде показаний, якщо властивість ShowCaptions компонента TToolBar має значення True

property Down: Boolean; Визначає стан кнопки: якщо містить True, кнопка утоплена

property DropdownMenu: TPopupMenu; Зв'язує допоміжне меню з натиснутою кнопкою.

property Grouped: Boolean; Дозволяє/забороняє враховувати властивість AllowAllUp

property ImageIndex: Integer; Визначає індекс пов'язаного з кнопкою зображення.

property Indeterminate: Boolean; Забороняє/дозволяє вибір кнопки.

TToolButtonStyle = (tbsButton, tbsCheck, tbsDropDown, tbsSeparator, tbsDivider)

property Style: TToolButtonStyle;

Визначає стиль кнопки: tbsButton - звичайна кнопка; tbscheck - кнопка, що западає, (залишається в натиснутому положенні; для її звільнення - потрібно клацнути по ній ще раз) ; tbsDropDown - кнопка із символом списку, що розкривається; tbsSeparator - роздільник (на місці цієї кнопки буде порожнє місце); tbsDivider - роздільник (у працюючій програмі на місці цієї кнопки буде вертикальна риска)

property Wrap: Boolean; Якщо має значення True, кнопка завершує поточний ряд кнопок. Ігнорується, якщо властивість Wrapable компонента TToolBar має значення True

Властивості компонента TToolBar:

property AutoSize: Boolean; Якщо містить True, висота компонента буде автоматично погоджуватися з висотою кнопок

property ButtonCount: Integer; Містить кількість вставлених в інструментальну панель дочірніх компонентів (не тільки кнопок TTootButton)

property ButtonHeight: Integer; Визначає висоту кнопок TtoolButton.

property DisabledImages: TimageList; Визначає контейнер для зображень заборонених кнопок.

property Flat: Boolean; Якщо містить True, панель і кнопки на ній прозорі для фона і навколо кнопки з'являється межа, тільки коли над нею розташовується покажчик миші.

property HotImages : TimageList; Визначає контейнер зображень для кнопок у момент, коли над кнопкою розташовується покажчик миші.

property Images: TimageList; Визначає контейнер для зображень кнопок у звичайному стані

property Indent: Integer; Визначає відступ у пікселях від лівого краю компонента для першого дочірнього елемента.

property List: Boolean; Якщо має значення True, зображення притискається до лівої межі кнопки, а текст - до правой, у противному випадку текст виводиться під зображенням. Ігнорується, якщо ShowCaptions = False

property RowCount: Integer; Містить кількість рядів кнопок.

property ShowCaptions: Boolean; Дозволяє/забороняє показ на кнопках тексту.

property Wrapable: Boolean; Забороняє/дозволяє розташовувати кнопки в декількох рядах

Для компонента визначена подія onResize, що виникає при зміні розмірів компонента.

   1   2   3   4   5   6   7

TTabControl | TStatusBar | III. TImageList - сховище зображень | VI. TUpDown - спарена кнопка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати